T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU
 • /
 • Elektrik Ders İçerikleri

Elektrik Ders İçerikleri

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ

ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

 

I.YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TUR 101

TÜRK DİLİ –I-

( 2+0+2 )

Zorunlu

2

Dilin tanımı, önemi ve özellikleri; Dillerin doğuşu; yeryüzündeki diller ve sınıflandırılması;Dil-düşünce-kültür ilişkisi; Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri;Türk dilinin tarihî dönemleri, günümüzdeki yayılma alanları, Türkçenin Tarihsel gelişimi ve bugün konuşulduğu yerler; Türkçedeki seslerin özellikleri, sınıflandırılması ve çeşitli ses olayları;Türkçenin belirleyici özellikleri hakkında genel bilgi.Türkçedeki kök ve eklerin işlevleri;Yazım kuralları, noktalama işaretleri ve uygulanmaları ile ilgili çalışmalar oluşturur.

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

AİİT 101

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TAR. –I-

(2+0+0 )

Zorunlu

2

Temel kavramlar ve Osmanlı yenileşmesi,Avrupa’daki gelişmeler, sanayi devrimi ve Fransız ihtilali,Yeni Osmanlılar, Meşrutiyet, İttihat ve Terakki Cemiyeti,Trablusgarp ve Balkan Savaşları, 1.Dünya Savaşı,Milli Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi, Kongreler, Misak-ı Milli,İnkılâp ve benzeri kavramlar,Osmanlı Devletinin son dönemlerinde batılılaşma adına yapılan çalışmalar ve bunların Atatürk dönemi inkılâplarına olan etkisi,Milli cephelerin kurulması, Lozan Antlaşması..

ING101

Y.DİL(ing)-I

(2+0+2 )

Zorunlu

2

Karşılıklı konuşmalar ve kısa metinler aracılığı ile temel gramer alt yapılarının geliştirilmesi, TO BE fiil formları ile iletişim becerilerinin (sözlü-yazılı ifadeler oluşturmak, dinlediğini ve okuduğunu anlamak) geliştirilmesi. Şimdiki zaman, gelecek zamanın tanıtılması, başlangıç düzeyinde dilbilgisi, yazışma ve konuşma becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

MAT101

MATEMATİK-I

(3+1+4)

Zorunlu

5

Üslü ifadeler, köklü ifadeler, mutlak değer. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler. Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemler. Geometri; Ölçüler, geometrik şekillerin çevre, alan ve hacim hesapları. Bağıntı, fonksiyon, koordinat sistemi, analitik düzlem ve Grafikler. Oran, orantı, yüzde, ortalama ve olasılık hesapları, çarpanlara ayırma. İkinci derece denklemler. Trigonometri; açı ölçü birimleri, birim (trigonometrik) çember, dik üçgenlerde trigonometrik bağıntılar. Trigonometri; dik olmayan üçgenlerde trigonometrik bağıntılar, trigonometrik fonksiyonlar ve grafikleri. Vektörler, matrisler ve determinantlara giriş. Limit, türev ve integrale giriş.

 

ELK 139

DOĞRU AKIM DEVRELERİ

( 3+1+4 )

Zorunlu

5

Statik Elektrik, Elektrik Akımının Öngörülmeyen Etkilerine Karşı Önlem Almak. Direnç ve ohm kanunu. Kirşof Kanunları. Seri - Paralel devreler. Doğru Akımda Güç ve Enerji. Doğru Akımda Devre Çözümleri, Çevre Akımları Yöntemi. Düğüm Gerilimleri Yöntemi. Kaynak Bağlantıları, Theven’nin Teoremi. Theven’nin Teoremi, Norton Teoremi. Süper Pozisyon Teoremi, Maksimum Güç Teoremi. Maksimum Güç Teoremi, Doğru Akımda Depolama Elemanları. Doğru Akımda Depolama Elemanları. Doğru Akımda Geçici Rejimler.

ELK141

ÖLÇME TEKNİĞİ

( 3+1+4 )

Zorunlu

4

Uzunluk Ölçümü, Ağırlık Ölçümü, Alan Ölçümü ve Hacim Ölçümü. Akışkan Ölçümü, Sıcaklık Ölçümü ve Eğim Ölçümü. Kesit ve Çap Ölçümü Hız ve Devir Ölçümü. Işık Ölçümü Ses Ölçümü Basınç ve Gerilme Ölçümü. Moment Ölçümü Ölçme ve Ölçü Aletler. Ölçme ve Ölçü Aletleri Ölçme Hataları. Ölçme Hataları Birimler ve Dönüşümleri Direnç Ölçümü. Bobin Ölçümü Kondansatör Ölçümü. RLC Ölçme Akım Ölçme. Gerilim Ölçme Frekans Ölçümü. Osilaskop ile Ölçme. Ölçü Trafoları. Güç ve Enerji Ölçümü.

 

 

 

 

 

ELK 143

TEMEL ELEKTRONİK

( 2+1+3 )

Zorunlu

4

Analog elektronik dersinde kullanılan yarıiletken malzemeler ve yapısal özellikleri. Diyot çeşitleri. Silisyum ve germanyum diyotlar. Diyot uygulamaları (Y.Dalga Doğrultmaç T. Dalga Doğrultmaç Filtre Devreleri Kırpıcı ve Sınırlayıcı Devreler). Özel tip diyotlar ve uygulamaları. BJT nin çalışması, yarı iletken yapısı. Transistor çalışma bölgeleri. Transistor ün DC analizi. Transistor ün AC (Küçük sinyal) analizi. Alan etkili transistör (FET)

 

ELK145

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ

( 3+0+3 )

Zorunlu

2

Ölçme ve SI birim sistemini öğrenir ve kullanır. Skaler ve vektörel büyüklükleri kavrar ve işlem yapar. Hareket ile ilgili temel kavramları bilir, hareket ile ilgili problemleri çözer, Dinamikle ilgili temel kavramları, ilişkilerini, hareket türlerini öğrenir ve grafiklerini çizer ve yorumlar. Sürtünme kuvvetini ve dinamiğin temel prensibini bilir ve uygular, Statikle ilgili temel kavramları ve kuralları kavrar. Ağırlık merkezi ve hesaplama yöntemlerini öğrenir, Malzeme özelliklerini ve malzemeyi koruma metotlarını öğrenir, İş, güç ve enerji, tanımlar ve basit problemleri çözer. Verim hesapları yapar. Sıvılarda basınç prensibini kavrar ve basınç ölçüm cihazlarını kullanır, Paskal kanununu öğrenir, Mekanik ve elektromanyetik dalga hareketlerini bilir ve dalga hızı, dalga boyu ve frekansla ile ilgili problemleri çözer. Ses, özellikleri ve oluşumunu bilir, Isı ve sıcaklık kavramlarını ve ısı transferini bilir ve hesaplamalarını yapar, Nana teknoloji hakkında temel bilgiye sahip olur, Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi kazanır.

 

ELK 144

GİRİŞİMCİLİK-I-

(2+0+2 )

Zorunlu

2

Girişimcilik özelliklerinden hareketle kendi girişimcilik özelliklerini sorgular. Girişimcilik türleri ile ilgili açıklanan faaliyetleri karşılaştırır. Başarılı girişimcilik öykülerindeki girişimcilik özelliklerini değerlendirerek kendi girişimcilik özelliklerini geliştirir.Girişimcilikteki engelleri ve teşvikleri öğrenerek uygun sektörle ilgili fırsatları karşılaştırır.

ILT101

İLETİŞİM

( 2+0+2 )

Zorunlu

2

İktisatın Temel Kavramları, Her Ekonominin Ana Sorunları, Talep ve Arz Kavramları, Tüketici ve Üretici Teorisi, Kısa ve Uzun Dönem Üretim Modelleri, Ekonomideki Piyasa Türleri, Gelir Dağılımı Politikası.

İŞL151

BİLGİSAYARA GİRİŞ

( 2+1+3 )

Zorunlu

3

Aritmetik; Aritmetik terimler ve işaretler, Sayılar, çarpanlar ve üstlü sayılar, oran ve orantı, ortalamalar ve yüzdeler, Cebir; basit cebirsel ifadelerin değerlendirilmesi, Dört işlem, parantezli işlemler, doğrusal denklemler, sayı sistemleri.

BED101

BEDEN EĞİTİMİ-I

(0+1+1 )

Zorunlu

1

Beden Eğitimi ve sporda temel kavramlar, sporun bilimsel temelleri, spor bilimlerinin diğer alanlarla ilişkisi, beden eğitimi ve sporda kurumsallaşma, meslek seçimi ve spor bilimlerinde meslek alanları.

 

 

 

 

 

 

 

 

II.YARIYIL

 

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TUR102

TÜRK DİLİ-II

(2+0+2 )

Zorunlu

2

Kelime ve kelime grupları; cümle, cümleyi oluşturan birimler ve cümle çeşitleri,Yazılı anlatımın özellikleri, yazılı anlatımda plan, tema, bakış açısı,Ana düşünce, yardımcı fikirler, paragraf, anlatım biçimleri; Resmî yazılar (tutanak, bildiri, rapor, iş mektupları); dil yanlışları (yazım kuralları ve noktalama işareti yanlışları: Anlatım bozuklukları, sese dayalı yanlışlar);Duygu ağırlıklı yazılar (şiir); Olay ağırlıklı yazılar (hikaye, roman, tiyatro, gezi yazısı, anı);İnceleme yazıları (röportaj, biyografi); düşünce yazıları (makale, fıkra, deneme, eleştiri, günlük); sözlü anlatım türleri (panel, tartışma).

AİİT102

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II

(2+0+2 )

Zorunlu

2

TBMM dönemi, İstiklâl savaşı, Türkiye´nin doğuşu ,türkiye cumhuriyeti devleti’nin kuruluşu. Saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması ve gelişim süreci içindeki olaylar,( cumhuriyet dönemi yeni hukuk düzeni, eğitim alanındaki devrimler, kültür ve toplumsal alanda gerçekleşen devrimler, ekonomik alanda yapılan devrimler gibi siyasi, sosyal ve ekonomik devrimler ile 1923–1930 ve 1930 – 1938 yılları arasındaki Atatürk dönemi dış politikası, atatürk ilkeleri, ) fikirler ve ilkeleri ele alır. Batılılaşma çabaları, Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasının esasları demokrasinin unsurlarını ve kaynaklarını ele alarak daha iyiye götürme çabası.

ING102

YABANCI DİL –II-

(2+0+2 )

Zorunlu

2

Tense (Zaman) kavramının ve zamanlara bağlı action (eylem) fiillerinin kullanımı. Günlük aktivitelerin geniş veya şimdiki zamanlı ifadelerle anlatımı. Zarf ve sıfatlar kullanarak ifade becerilerinin geliştirilmesi.

ELK 116

MATEMATİK-II-

(3+1+4 )

Zorunlu

5

Bu derste, Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Dersin içeriği; Vektörler Karmaşık Sayılar, Denklemler Ve Eşitsizlikler, Matrisler, Geometri, Lineer Denklem Sistemleri, Statistik.

ELK118

ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ

(3+1+4 )

Zorunlu

5

Alternatif akım, Alternatif akım, Seri devreler, Seri devreler, Paralel devreler, Paralel devreler, Rezonans, Rezonans, Alternatif akımda güç ve kompanzasyon, Alternatif akımda güç ve kompanzasyon, Tek fazlı alternatif akımda güç ve enerji, Tek fazlı alternatif akımda güç ve enerji,Üç fazlı alternatif akımda güç ve enerji, Üç fazlı alternatif akımda güç ve enerji

ELK120

TRAFO VE DOĞRU AKIM MAKİNALARI

(3+1+4 )

Zorunlu

4

DA Elektrik makineleri yapısı ve çalışma prensipleri, endüvi sarımı için gerekli hesaplamalar, endüvi sarım şemalarının çizimi, DA makinelerinde endüvi reaksiyonu ve komütasyon, DA jeneratörleri ve DA motorlarında paralel bağlama, DA motorlarında zıt elektro motor kuvvet (emk), DA motorlarında hız ayarı, DA motorlarında kayıplar verim, örnek problem çözümleri, özel tip DA makineleri, DC Dinamolarının Kurulumunu Yapmak ve çalıştırmak, Trafoların Kurulumunu Yapmak ve Çalıştırmak, Transformatörlerin çalışma prensipleri, bir ve üç fazlı transformatörlerin yapıları, sargı bağlantıları, çalışma şekilleri, transformatörlerin paralel bağlanması, örnek problem çözümleri, özel tip transformatörler

ELK122

ARIZA ANALİZİ

(2+1+3 )

Zorunlu

4

Arıza izolasyonu, Arızalı birimi veya elemanı bulma, Arıza ve bakım karteksi, Katalog, Arşivleme. Arıza analizini öğrenebilme. Mekanik arıza analizi yapabilme. Elektronik arıza analizini kavrayabilme. Arıza tespiti yapabilme. .Ölçüm yapmayı öğrenebilme.

ELK128

ANALOG ELEKTRONİK

(2+1+3 )

Zorunlu

4

Yarıiletken Malzemeler ve Özellikleri, Diyotun Tanımı, Yapısı ve Çeşitleri , Doğrultucu Devreleri, Diyotlu Devre Uygulamaları , Transistörün Tanımı, Yapısı ve Çeşitleri , BJT Transistörlerin DA Analizi, Alan Etkili Transistörler (FET), bipolar jonksiyonlu transistör (BJT) ve alan etkili transistör (FET) DC analizi ve çalışma noktası, BJT ve FET AC analizi, osilatörler, fark yükselticileri, işlemsel yükselteçlerin elektriksel karakteristikleri, geri besleme, işlemsel yükselteçlerin frekans tepkisi, temel işlemsel yükselteç devreleri, işlemsel yükselteç uygulamaları.

ELK 124

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

(1+1+2 )

Zorunlu

2

İnternet Ve İnternet Tarayıcısı, Elektronik Posta Yönetimi, Haber Grupları / Forumlar, Web Tabanlı Öğrenme, Kişisel Web Sitesi Hazırlama, Elektronik Ticaret, Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş, İnternet Ve Kariyer, İş Görüşmesine Hazırlık, İşlem Tablosu, Formüller Ve Fonksiyonlar, Grafikler, Sunu Hazırlama, Tanıtıcı Materyal Hazırlama.

 

ELK 126

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI

(2+0+2 )

Zorunlu

2

Kalite Kavramı, Standart ve Standardizasyon, Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri, Kalite yönetim sistemi modelleri stratejik yönetim, Stratejik yönetim, Yönetime katılma, Süreç yönetim sistemi, Kaynak yönetimi sistemi, Efqm mükemmellik modeli,Üretimde kalite kontrolü, Muayene ve örnekleme.

BED102

BEDEN EĞİTİMİ-II

(0+1+1 )

Zorunlu

1

Türk Eğitim ve Spor kurumları içindeki yeri ve işlevi. temel duruşlar, dizilişler, alan kullanımı, ritimli sekmeler, sıçramalar, dönüşler, geçiş ve bağlantılar, aletli ve aletsiz hareketler, piramitler, kural bilgileri. Gösteri yürüyüşleri, düzen, ritim, atlama ipi, jimnastik sopası, lobut yer minderi alıştırmaları.

 

 

III.YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

ELK171

TESİSATA GİRİŞ

(3+1+4

Zorunlu

4

İletken ve yalıtkanlar, Kablo döşeme malzemeleri, Zayıf akım malzemeleri, Elektrik devresi ve çeşitleri, Zayıf akım tesisatı uygulama devreleri, Aydınlatma ve priz devre elemanları, Kuvvetli Akım Tesisatlarını Yapmak, Kablo Başlığı Montajını Yapmak, Yer Altı Hat Kablolarını Çekmek. Etanş tesisat.

ELK173

GÜÇ ELEKTRONİĞİ-I-

(3+1+4

Zorunlu

4

Tristörler, Tristör Tetikleme Devreleri, Triyak ve Diyak, Mosfet’ler, Bir Fazlı Kontrolsüz Doğrultucu Devreleri, Bir Fazlı Kontrollü Doğrultucu Devreleri, Üç Fazlı Kontrolsüz Doğrultucu Devreleri, Üç Fazlı Kontrollü Doğrultucu Devreleri, DC kıyıcılar.

 

ELK175

ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR

 1. (4+0+4)

Zorunlu

4

AC Motorlarının Kurulumunu Yapmak ve Çalıştırmak, Asenkron motorların eşdeğer devre parametrelerini bulmak, Asenkron motorlarda güç, moment ve verim hesapları, Senkron generatörlerin ve senkron motorların yapısı, özellikleri, çalışma yöntemleri ve ilkeleri. Senkron nakinaların, motor ve generatör olarak çalışması. Senkron genaratörlerin parelel bağlanması. Senkron motorlara yol verme. Senkron motorların endüktif, kapasitif ve omik çalışması halinde fazör diyagramı. Senkron makinanın yüklenmesi. Senkron generatörde reaktif güç ayarı

ELK177

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM

 1. (1+1+2)

Zorunlu

2

Elektrik ve Elektronik Devre Çizim Programının Kurulması ve Program Ara yüzünün Tanıtımı, Program Ara yüzünün Tanıtımı, Elektrik ve Elektronik Devre Sembolleri, Analog Devre Sembolleri ve Devre Çizimi, Dijital Devre Sembolleri ve Devre Çizimi ,Analog Devreler İçin Görsel Ölçü Aletlerini Kullanma, Analog Devreler İçin Grafik (Analiz) Menüsünü Kullanma, Dijital Devreler İçin Görsel Ölçü Aletlerini Kullanma, Dijital Devreler İçin Grafik (Analiz) Menüsünü Kullanma, Baskı Devre Çizim Programının Kurulması, Baskı Devre Çizim Programı Ara yüzünün Tanıtımı, Elektronik Devre Sembolleri, El ile Baskı Devre Çizimi, Elektronik Şema Çizim Programlarından Netlis Alımı, Otomatik Baskı Devre Çizimi, Çıktı Alma.

ELK191

ELEKTROMANYETİK DALGALARIN BİYOLOJİK ETKİLERİ

 1. (1+1+2)

Zorunlu

2

Elektromanyetik Kirlilik ve Kaynakları, Doğal Elektromanyetik Kaynaklar, Doğal Olmayan Elektromanyetik Kaynaklar, Elektromanyetik Kirlilik ile ilgili Terimler, Elektrik ve manyetik alanlar, Elektromanyetik Kirliliğin Sağlık Üzerindeki, Etkileri ve Koruyucu Önlemler, Enerji iletim hatlarının çevreye biyolojik etkilerini incelemek, Mobil iletişim araçlarının çevreye olan biolojik etkilerini incelemek, Elektrikli ev cihazlarının çevreye olan biyolojik etkilerini incelemek Elektromanyetik kirlilik kaynaklarının tespit edilmesi ve baz istasyonlarının kurulumunun denetlenmesine yönelik bilgilerin verildiği öğrenme materyalidir. Mevzuat doğrultusunda elektromanyetik kirlilik ile mücadele yöntemlerini yürütmek.

 

ELK181

ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİM VE DAĞITIMI

 1. (1+1+2)

Zorunlu

2

Direk montajı yapmak, Direklere Travers, Konsol Montajı Yapmak,İzalatör ve diğer elemanların montajını yapmak, Havai Hat İletkenlerini Çekmek ve Bağlantılarını Yapmak, Direkler, Donanımları ve Hatların Bakımını Yapmak, ENH oluşan arızaları gidermek,Güç Trafosu montajını yapmak, Ölçü Trafosu montajını yapmak, Bara sisteminin montajını yapmak, Ayırıcı montajını yapmak, Kesici montajını yapmak, Şalt sistemlerinde oluşan arızaları gidermek,Panoların ve Ölçüm Sistemlerinin Bakımını Yapmak.

ELK183

ELEKTROMEKANİK KUMANDA SİSTEMLERİ

 1. (2+1+3)

Zorunlu

3

Kumanda Elemanları, Koruma Röleleri, Üç Fazlı Asenkron Motorları Kesik ve Sürekli Çalıştırma, Üç Fazlı Asenkron Motorları İki Farklı Yerden (Uzaktan) Çalıştırma, Üç Fazlı Asenkron Motorlarda Devir Yönü Değiştirme, Üç Fazlı Asenkron Motorlara Dirençle Yol Verme, Rotoru Sargılı Asenkron Motorlara Yol Verme, Üç Fazlı Asenkron Motorlara Reaktansla ve Oto Trafosuyla Yol Verme, Üç Fazlı Asenkron Motorlara Yıldız Üçgen Yol Verme, Üç Fazlı Asenkron Motorlarda Frenleme, Çift devirli motorlarda kumanda, Bir Fazlı Asenkron Motor Kumanda Devreleri, Bir Fazlı Asenkron Motorlarda Devir Yönü Değiştirme, Doğru akım motorlarına yol verme, Doğru akım motorlarında devir yönü değiştirme, Doğru akım motorlarında frenleme.

 

ELK185

ELEKTRONİK DEVRE TASARIMI

 1. (2+1+3)

Zorunlu

3

Lehimleme Malzemeleri, Lehimleme, Baskı Devre, Plakete Malzemelerin Yerleştirilmesi, Plakete Malzemelerin Yerleştirilmesi, Güç Kaynağı Kutusuna Elemanların Yerleştirilmesi Güç Kaynağı Kutusuna Elemanların Yerleştirilmesi, Güç Kaynağının Test Edilmesi, Elektronik Devre Çizimi ve Simülasyonu.

ELK 189

PANO TASARIM VE MONTAJI

 1. (1+1+1)

Zorunlu

2

Proje, Pano Yerleşim Krokisi, Elemanların Yerleşim, Dağıtım Tablo ve Pano Şeması Çizimi 2. Elektrik Bağlantı Şemaları, Tek Hat Şeması , Şartnameler, Bara İşleme , Mesnet İzolatörleri, Etiketleme , Proje Okuma, Kumanda Devrelerini Okuma, Güç Devrelerini Okuma, Kablolar. Kablo Tanımları Tanımı, Yapısı, Sınıflandırılması, Standart İletken Kesitleri , Kablo Çeşitleri, N-Kablolar , Y-Kablolar , F-Kablolar, Panolarda Kullanılan Kablolar, Kumanda ve Güç Kabloları, Kablo Seçimi ve kriterleri, Projeden Klemens Numaralarını Okuyabilmek , Kumanda Kabloları, Güç Kabloları, Kabloları Kanal İçine Yerleştirmek , Kabloya Form Vermek, Kabloları Spirallemek , Cihaz Topraklaması, Pano aydınlatma, Pano Aydınlatma Malzemeleri , Pano İç Aydınlatma tesisatları., Pano Havalandırma, Nem Alıcıların Montajı, Panoya Gelen/Giden Bara Ve Kablo Bağlantıları Proje Okuma, Pano Topraklaması .

ELK147

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 1. (1+1+1)

Zorunlu

2

Araştırma Konularını Seçme, Kaynak Araştırması Yapma, Araştırma türleri, Araştırma planlaması, Rapor yazma, Raporun kısımları, Anket formlarının hazırlanması, Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme, Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme, Modül değerlendirme, Araştırmaların istatiksel betimlemesi, Sunuma Hazırlık Yapma, Yapılan araştırmanın sunumu. Bilimsel araştırma yöntemleri.

ELK191

ENDÜSTRİYEL KONTROL ELEMANLARI

 1. (2+0+2)

Secmeli

2

Endüstriyel elemanların çalışma prensipleri ve devre uygulamaları. Teknik servis elemanı için gerekli olan endüstriyel elemanlar tanıtılarak bilgisayar ile kontrol edilebilen devreler geliştirme yeterlikleri kazandırmak. Algılayıcılar ve Transdüserler, Sıcaklık Sensörleri, Basınç Transdüserleri, Opto Elektronik Tekniği. Isı ve Işık kontrol elemanları.

KRD102

KÜRTÇE-II

(2+0+2 )

Seçmeli

2

Sözlü ve yazılı anlatımda sözcüklerin işlevi, Cümlenin öğeleri, Kürtçe cümlelerde doğru söz diziminin önemi,

Edebi metin ve kitaplardan seçilmiş cümle ve parçaları çözümleme yöntemleri.

ARP101

ARAPÇA-I-

(2+0+2 )

Seçmeli

2

Sözlü ve yazılı anlatımda sözcüklerin işlevi, Arapça cümlelerde doğru söz diziminin önemi,

Soru sorma kelimeleri, Aktif pasif cümleler, Çümle çeşitleri, Edebi metin ve kitaplardan seçilmiş cümle ve parçaları çözümleme yöntemleri.

 

 

IV.YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

ELK172

ÖZEL TESİSAT

 1. (2+1+3)

Zorunlu

3

Kompanzasyon Tesisatları Yapmak, Güç katsayısını tanımlama, Kompanzasyon güç hesapları, Kompanzasyon tesislerinde malzeme secimi, Paratoner Tesisatları, Topraklama Tesisatları Yapmak, Topraklama direncinin ölçümü, Güvenlik Sistemleri Tesisatı Yapmak, Mobesa ve kamera sistemleri.

ELK174

SAYISAL ELEKTRONİK

 1. (2+1+3)

Zorunlu

3

Sayı Sistemleri, Mantıksal Kapı Devreleri, Entegre devre aileleri ve teknik özellikleri, Mantık fonksiyonlarından devre çizimi, Çizilmiş bir devrenin mantık fonksiyonunun bulunması, Mantık devreleri ile elektrik devreleri arasındaki dönüşümler, Boolean Matematiği, Karnough Haritası, Bir problemin mantık fonksiyonunu çıkarmak ve sadeleştirmek, Bir problemin zaman diyagramını oluşturmak, Bir problemin mantık devresini kurmak ve çalıştırmak.

ELK176

SÖZLEŞME KEŞİF VE PLANLAMA

 1. (3+0+3)

Zorunlu

3

Yapı mevzuatı/keşif ve yönetmelikler, Şartnameler/havai hat mevzuatı,Havai hat şartnameleri/topografik bilgiler, Yer altı /yönetmelikler/şartnameler, Güvenlik sistemleri/tesis ve donanım bilgileri, Güvenlik sistem yönetmeliği/Montaj öncesi planlama, Demontaj öncesi planlama/proje keşif özetleri, Proje keşif özetleri, İhale şartnamesi hazırlamak, İhale dosyası hazırlamak, İhale Bireysel müşteriler abone işlemleri, Özel müşteriler abone işlemi/TUS sözleşmesi, Yüklenici sözleşmesi, Yüklenici sözleşmesi/Tutanak hazırlama yöntem ve usulleri.

ELK178

ELEKTRİK ENERJİ SANTRALLERİ

 1. (1+1+2)

Zorunlu

2

Elektrik enerjisi elde edilme yöntemlerini bilmek, Termik santrallerin işleyişini bilmek, Nükleer santrallerin işleyişini bilmek, Hidroelektrik santrallerin işleyişini bilmek, Yenilenebilir Enerji santralleri ve işleyişleri, Enerji Santrallerinde oluşan arızaları bilmek, koruma rolelerini seçmek ve montajını yapmak, Parafudur, sigorta montajını yapmak, Kuran portör montajını yapmak

ELK180

PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER

 1. (4+0+4)

Zorunlu

4

PLC’nin temel teknolojisi, PLC üniteleri, PLC arayüz programı, Ladder diyagramı ile program yazmak, Sıralı fonksiyon blokları programları kullanmak, Sıralı fonksiyon blokları programları yazmak, Operatör paneli /dokunmatik panel kullanmak, Operatör paneli /dokunmatik panel programlamak, PLC ile pnömatik devre çalıştırmak, PLC ile hidrolik devre çalıştırmak, PLC ile motor kontrolü yapmak. PLC programlama; temel lojik işlemler, karmaşık lojik işlemler, giriş-çıkış birimleri adresleme mantığı, PLC bilgi bölgeleri, merdiven diyagramı. Komutlar; temel komutlar, fonksiyon, sayıcı-zamanlayıcı, bilgi transfer, karşılaştırma, aritmetik, dönüştürme komutları. Programlama örnekleri ve endüstriyel uygulamalar.

ELK182

BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE

 1. (2+1+3)

Zorunlu

3

Temel Çizim Yöntemleri, Verilen Bir Cismin Çizimi, Perspektif Resimden Görünüş Ve Kesit Çıkarma, Perspektif Resimden Görünüş Ve Kesit Çıkarma, Katmanları, Renkleri ve Çizgileri, Katmanları, Renkleri ve Çizgileri, Programın Özellikleri, Çizim Ekranını, Ölçülendirme, Programın Özellikleri, Çizim Ekranını, Ölçülendirme, Programın Özellikleri, Çizim Ekranını, Ölçülendirme, Temel Çizim Komutları, Temel Çizim Komutları, Temel Çizim Komutları, Temel Tesisat Çizimi, Temel Tesisat Çizimi, Temel Tesisat Çizimi, Mimari Plan Üzerinde Tesisat Çizimi, Mimari Plan Üzerinde Tesisat Çizimi.

ELK184

ÖZEL TASARIMLI MOTORLAR

 1. (3+0+3)

Zorunlu

3

Step Motorların yapısı ve çalışma şekilleri, Servo motorların yapısı ve çalışma Şekilleri, Üniversal motorların yapısı ve çalışma şekilleri, Lineer motorların yapısı ve çalışma şekilleri, Gölge kutuplu motorların yapısı ve çalışma şekilleri, Özel motorlarla ilgili problem çözümleri.

ELK170

GÜÇ ELEKTRONİĞİ-II-

( 3+0+3 )

Zorunlu

3

DC—AC Dönüştürücüler (İnvertörler), Tek fazlı inverter, Tek Fazlı Yarım Köprü Kare Dalga İnverter, Tek Fazlı Tam Köprü Kare Dalga İnverter, Tek Fazlı Push-Pull Kare Dalga İnverter, Tek Fazlı Kısmi Kare Dalga İnverter, Tek Fazlı PWM Kontrollü inverterler, Tek Fazlı İki Yönlü PWM Kontrolü, Tek Fazlı Tek Yönlü PWM Kontrolü, Tek Fazlı Sinüzoidal PWM İnverterler, Üç Fazlı İnverterler, Üç Fazlı 120o İletimli Kare Dalga İnverterler., Üç Fazlı 180o İletimli Kare Dalga İnverterler., Üç Fazlı Sinüsoidal PWM İnverterler, Ölü Zaman ve Çıkış Gerilimi, Tek Fazlı Rezonanslı Bir İnverter Örneği.., Genel Değerlendirme ve Kontrol Düzeni, Çıkış Gerilimi ve Çalışma Bölgeleri.

ELK 180

GİRİŞİMÇİLİK-II-

(2+0+2 )

Zorunlu

2

Fizibilite Etüdündeki Araştırmalar (Genel Çerçeve), Finansal Araştırmalar ,Finans planının hazırlanması, Yasal Yapı Araştırması ,Yasal yapıya yönelik planın hazırlanması, Örgütsel Araştırma ,Örgüt yapısına yönelik planın hazırlanması, Girişimi Oluşturma Kararı ve Kesin Projenin hazırlanması, Girişimin Yönetilmesinde Temel İşletmecilik Fonksiyonları: Yönetim ve liderlik, Pazarlama fonksiyonu,Üretim fonksiyonu, Girişimcilere Yönelik Destekler ,Girişimcilik İş Planının Hazırlanması ve Sunumu.

ELK190

MESLEK ETİĞİ

(2+0+2 )

Zorunlu

2

Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, Etik sistemlerini incelemek, Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek, Meslek etiğini incelemek, Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek, Sosyal sorumluluk kavramını incelemek.

 

ELK218

İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

(2+0+2 )

Zorunlu

2

Toplumsal düzen kuralları içinde iş hukukunun yeri ve önemi., İş hukukunun kaynakları, ulusal kaynaklar ve uluslararası kaynaklar, İş hukukunun temel kavramları, işçi, işveren, iş sözleşmesi. İş sözleşmesinin özellikleri, türleri, devri, İş hukukunda çalışma süreleri, normal çalışma ve fazla çalışma süreleri, İş sözleşmesinin sona ermesi, fesih bildirimi, derhal fesih, toplu işçi çıkarma, iş sözleşmesinin sona ermesinin sonuçları, Toplu iş hukukuna giriş, sendika, konfederasyon, toplu iş sözleşmesi tanımı, sendika ve konfederasyon üyeliği ile üyeliğin sona ermesi, sendika ve kuruluşların işleyişi, gelir ve giderleri, faaliyetlerinin durdurulması ve sona ermesi., İş sağlığı ve güvenliği, sosyal güvenlik uygulamaları hakkında incelemeler.

ELK192

YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ

(2+0+2 )

Seçmeli

( 2+0+2 )

Yüksek Gerilim hakkında genel bilgiler, Yüksek Geriliminin kullanılma sebebi, Gerilimler ile ilgili tanımlar, Doğal Güç, Yüksek Gerilim. çeşitleri ve tanımları, Yüksek Doğru Gerilim, Yüksek Alternatif Gerilim, Darbe Gerilimi, Y.G.’in üretilmesi, Yüksek Alternatif Gerilimin üretilmesi, Yüksek Doğru Gerilimin üretilmesi, Darbe Gerilimlerinin üretilmesi, Yüksek Gerilimin Ölçülmesi. Elektrot Sistemlerinin incelenmesi, Deşarj Olayları: Deşarj olaylarının tanıtılması, Korona Gerilimi, Demet İletkenler, Korona Kayıpları, Yalıtkan Malzemelerin Dielektrik Kaybı, Dielektrik Kayıp Faktörü ve Kayıp Faktörünün Ölçülmesi, Korona deşarjları. Sıvı ve katı yalıtkanlarda delinme mekanizmaları. AC, DC ve darbe gerilimlerinin üretilmesi ve ölçülmesi. Bara türleri.

KRD102

KÜRTÇE-II

(2+0+2 )

Seçmeli

2

Duygu ve düşünceleri yazarak ve konuşarak açık bir biçimde belirtme, öykü, roman, tiyatro, şiir, deneme, anı gibi edebi türlerin özellikleri.

ARP102

ARAPÇA-II

(2+0+2 )

Seçmeli

2

Kompozisyon yazma, Düşünceleri yazarak ve konuşarak açık bir biçimde ifade etme, Öykü, roman, tiyatro, şiir, deneme, anı gibi edebi türlerin özellikleri inceleme.

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü