T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU
  • /
  • Elektrik Ders İçerikleri

Elektrik Ders İçerikleri

 

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ

ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

 

 

  I.YARIYIL      

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TUR 101

TÜRK DİLİ –I-

( 2+0+2 )

Zorunlu

2

Dilin tanımı, önemi ve özellikleri; Dillerin doğuşu; yeryüzündeki diller ve sınıflandırılması;Dil-düşünce-kültür ilişkisi; Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri;Türk dilinin tarihî dönemleri, günümüzdeki yayılma alanları, Türkçenin Tarihsel gelişimi ve bugün konuşulduğu yerler; Türkçedeki seslerin özellikleri, sınıflandırılması ve çeşitli ses olayları;Türkçenin belirleyici özellikleri hakkında genel bilgi.Türkçedeki kök ve eklerin işlevleri;Yazım kuralları, noktalama işaretleri ve uygulanmaları ile ilgili çalışmalar oluşturur.

AİİT 101

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TAR. –I-

(2+0+0 )

Zorunlu

2

Temel kavramlar ve Osmanlı yenileşmesi,Avrupa’daki gelişmeler, sanayi devrimi ve Fransız ihtilali,Yeni Osmanlılar, Meşrutiyet, İttihat ve Terakki Cemiyeti,Trablusgarp ve Balkan Savaşları, 1.Dünya Savaşı,Milli Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi, Kongreler, Misak-ı Milli,İnkılâp ve benzeri kavramlar,Osmanlı Devletinin son dönemlerinde batılılaşma adına yapılan çalışmalar ve bunların Atatürk dönemi inkılâplarına olan etkisi,Milli cephelerin kurulması, Lozan Antlaşması..

ING101

Y.DİL(ing)-I

(2+0+2 )

Zorunlu

2

Karşılıklı konuşmalar ve kısa metinler aracılığı ile temel gramer alt yapılarının geliştirilmesi, TO BE fiil formları ile iletişim becerilerinin (sözlü-yazılı ifadeler oluşturmak, dinlediğini ve okuduğunu anlamak) geliştirilmesi. Şimdiki zaman, gelecek zamanın tanıtılması, başlangıç düzeyinde dilbilgisi, yazışma ve konuşma becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ELP 101

MATEMATİK-I

(3+1+4)

Zorunlu

5

Üslü ifadeler, köklü ifadeler, mutlak değer. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler. Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemler. Geometri; Ölçüler, geometrik şekillerin çevre, alan ve hacim hesapları. Bağıntı, fonksiyon, koordinat sistemi, analitik düzlem ve Grafikler. Oran, orantı, yüzde, ortalama ve olasılık hesapları, çarpanlara ayırma. İkinci derece denklemler. Trigonometri; açı ölçü birimleri, birim (trigonometrik) çember, dik üçgenlerde trigonometrik bağıntılar. Trigonometri; dik olmayan üçgenlerde trigonometrik bağıntılar, trigonometrik fonksiyonlar ve grafikleri. Vektörler, matrisler ve determinantlara giriş. Limit, türev ve integrale giriş.

 

ELP 103

DOĞRU AKIM DEVRELERİ

( 3+1+4 )

Zorunlu

5

Statik Elektrik, Elektrik Akımının Öngörülmeyen Etkilerine Karşı Önlem Almak. Direnç ve ohm kanunu. Kirşof Kanunları. Seri - Paralel devreler. Doğru Akımda Güç ve Enerji. Doğru Akımda Devre Çözümleri, Çevre Akımları Yöntemi. Düğüm Gerilimleri Yöntemi. Kaynak Bağlantıları, Theven’nin Teoremi. Theven’nin Teoremi, Norton Teoremi. Süper Pozisyon Teoremi, Maksimum Güç Teoremi. Maksimum Güç Teoremi, Doğru Akımda Depolama Elemanları. Doğru Akımda Depolama Elemanları. Doğru Akımda Geçici Rejimler.

ELP105

ÖLÇME TEKNİĞİ

( 3+1+4 )

Zorunlu

5

Uzunluk Ölçümü, Ağırlık Ölçümü, Alan Ölçümü ve Hacim Ölçümü. Akışkan Ölçümü, Sıcaklık Ölçümü ve Eğim Ölçümü. Kesit ve Çap Ölçümü Hız ve Devir Ölçümü. Işık Ölçümü Ses Ölçümü Basınç ve Gerilme Ölçümü. Moment Ölçümü Ölçme ve Ölçü Aletler. Ölçme ve Ölçü Aletleri Ölçme Hataları. Ölçme Hataları Birimler ve Dönüşümleri Direnç Ölçümü. Bobin Ölçümü Kondansatör Ölçümü. RLC Ölçme Akım Ölçme. Gerilim Ölçme Frekans Ölçümü. Osilaskop ile Ölçme. Ölçü Trafoları. Güç ve Enerji Ölçümü.

 

ELP107

TEMEL ELEKTRONİK

( 2+1+3 )

Zorunlu

4

Analog elektronik dersinde kullanılan yarıiletken malzemeler ve yapısal özellikleri. Diyot çeşitleri. Silisyum ve germanyum diyotlar. Diyot uygulamaları (Y.Dalga Doğrultmaç T. Dalga Doğrultmaç Filtre Devreleri Kırpıcı ve Sınırlayıcı Devreler). Özel tip diyotlar ve uygulamaları. BJT nin çalışması, yarı iletken yapısı. Transistor çalışma bölgeleri. Transistor ün DC analizi. Transistor ün AC (Küçük sinyal) analizi. Alan etkili transistör (FET)

 

ELP109

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ

( 3+0+3 )

Zorunlu

3

Ölçme ve SI birim sistemini öğrenir ve kullanır. Skaler ve vektörel büyüklükleri kavrar ve işlem yapar. Hareket ile ilgili temel kavramları bilir, hareket ile ilgili problemleri çözer, Dinamikle ilgili temel kavramları, ilişkilerini, hareket türlerini öğrenir ve grafiklerini çizer ve yorumlar. Sürtünme kuvvetini ve dinamiğin temel prensibini bilir ve uygular, Statikle ilgili temel kavramları ve kuralları kavrar. Ağırlık merkezi ve hesaplama yöntemlerini öğrenir, Malzeme özelliklerini ve malzemeyi koruma metotlarını öğrenir, İş, güç ve enerji, tanımlar ve basit problemleri çözer. Verim hesapları yapar. Sıvılarda basınç prensibini kavrar ve basınç ölçüm cihazlarını kullanır, Paskal kanununu öğrenir, Mekanik ve elektromanyetik dalga hareketlerini bilir ve dalga hızı, dalga boyu ve frekansla ile ilgili problemleri çözer. Ses, özellikleri ve oluşumunu bilir, Isı ve sıcaklık kavramlarını ve ısı transferini bilir ve hesaplamalarını yapar, Nana teknoloji hakkında temel bilgiye sahip olur, Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi kazanır.

 

ELP111

İŞ GÜVENLİĞİ

(2+0+2 )

Zorunlu

2

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tarihsel Gelişimi, İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı ve Önemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Kavramlar, Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliğinin Genel Görünümü, İş Kazaları, Meslek Hastalıkları, İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarına Karşı Alınacak Önlemler, İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından doğan maliyetler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  II.YARIYIL      

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TUR102

TÜRK DİLİ-II

(2+0+2 )

Zorunlu

2

Kelime ve kelime grupları; cümle, cümleyi oluşturan birimler ve cümle çeşitleri,Yazılı anlatımın özellikleri, yazılı anlatımda plan, tema, bakış açısı,Ana düşünce, yardımcı fikirler, paragraf, anlatım biçimleri; Resmî yazılar (tutanak, bildiri, rapor, iş mektupları); dil yanlışları (yazım kuralları ve noktalama işareti yanlışları: Anlatım bozuklukları, sese dayalı yanlışlar);Duygu ağırlıklı yazılar (şiir); Olay ağırlıklı yazılar (hikaye, roman, tiyatro, gezi yazısı, anı);İnceleme yazıları (röportaj, biyografi); düşünce yazıları (makale, fıkra, deneme, eleştiri, günlük); sözlü anlatım türleri (panel, tartışma).

AİİT102

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II

(2+0+2 )

Zorunlu

2

TBMM dönemi, İstiklâl savaşı, Türkiye´nin doğuşu ,türkiye cumhuriyeti devleti’nin kuruluşu. Saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması ve gelişim süreci içindeki olaylar,( cumhuriyet dönemi yeni hukuk düzeni, eğitim alanındaki devrimler, kültür ve toplumsal alanda gerçekleşen devrimler, ekonomik alanda yapılan devrimler gibi siyasi, sosyal ve ekonomik devrimler ile 1923–1930 ve 1930 – 1938 yılları arasındaki Atatürk dönemi dış politikası, Atatürk ilkeleri, ) fikirler ve ilkeleri ele alır. Batılılaşma çabaları, Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasının esasları demokrasinin unsurlarını ve kaynaklarını ele alarak daha iyiye götürme çabası.

ING102

YABANCI DİL –II-

(2+0+2 )

Zorunlu

2

Tense (Zaman) kavramının ve zamanlara bağlı action (eylem) fiillerinin kullanımı. Günlük aktivitelerin geniş veya şimdiki zamanlı ifadelerle anlatımı. Zarf ve sıfatlar kullanarak ifade becerilerinin geliştirilmesi.

ELP102

MATEMATİK-II-

(3+1+4 )

Zorunlu

5

Bu derste, Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Dersin içeriği; Vektörler Karmaşık Sayılar, Denklemler Ve Eşitsizlikler, Matrisler, Geometri, Lineer Denklem Sistemleri, Statistik.

ELP105

ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ

(3+1+4 )

Zorunlu

5

Alternatif akım, Alternatif akım, Seri devreler, Seri devreler, Paralel devreler, Paralel devreler, Rezonans, Rezonans, Alternatif akımda güç ve kompanzasyon, Alternatif akımda güç ve kompanzasyon, Tek fazlı alternatif akımda güç ve enerji, Tek fazlı alternatif akımda güç ve enerji,Üç fazlı alternatif akımda güç ve enerji, Üç fazlı alternatif akımda güç ve enerji

ELP106

TRAFO VE DOĞRU AKIM MAKİNALARI

(3+1+4 )

Zorunlu

4

DA Elektrik makineleri yapısı ve çalışma prensipleri, endüvi sarımı için gerekli hesaplamalar, endüvi sarım şemalarının çizimi, DA makinelerinde endüvi reaksiyonu ve komütasyon, DA jeneratörleri ve DA motorlarında paralel bağlama, DA motorlarında zıt elektro motor kuvvet (emk), DA motorlarında hız ayarı, DA motorlarında kayıplar verim, örnek problem çözümleri, özel tip DA makineleri, DC Dinamolarının Kurulumunu Yapmak ve çalıştırmak, Trafoların Kurulumunu Yapmak ve Çalıştırmak, Transformatörlerin çalışma prensipleri, bir ve üç fazlı transformatörlerin yapıları, sargı bağlantıları, çalışma şekilleri, transformatörlerin paralel bağlanması, örnek problem çözümleri, özel tip transformatörler

ELP108

ARIZA ANALİZİ

(2+0+2 )

Zorunlu

3

Arıza izolasyonu, Arızalı birimi veya elemanı bulma, Arıza ve bakım karteksi, Katalog, Arşivleme. Arıza analizini öğrenebilme. Mekanik arıza analizi yapabilme. Elektronik arıza analizini kavrayabilme. Arıza tespiti yapabilme. .Ölçüm yapmayı öğrenebilme.

ELP110

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

(1+1+2 )

Zorunlu

2

İnternet Ve İnternet Tarayıcısı, Elektronik Posta Yönetimi, Haber Grupları / Forumlar, Web Tabanlı Öğrenme, Kişisel Web Sitesi Hazırlama, Elektronik Ticaret, Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş, İnternet Ve Kariyer, İş Görüşmesine Hazırlık, İşlem Tablosu, Formüller Ve Fonksiyonlar, Grafikler, Sunu Hazırlama, Tanıtıcı Materyal Hazırlama.

 

ELP112

ANALOĞ ELEKTRONİK

(2+0+2 )

Zorunlu

3

Genel ders içeriği ve işlenmesi hakkında bilgilendirme. Ders için temel olacak atom bilgisi, İletken, yalıtkan ve yarı iletkenler. P-N Jonksiyonu, Diyot yapısı, çalışma prensibi. Doğrultucu diyotlar, Zener Diyot, LED ve Fotodiyot, Diyot uygulamaları-Doğrultucu devreler, Filtreleme ve regüle devreleri, Diyot uygulamaları-Kırpıcı, kenetleyici devreler, Diyot uygulamaları-Gerilim çoklayıcı devreler, BJT (bipolar jonksiyon transistör), BJT’nin devrelerde kullanılması. Uygulama örnekleri (Anahtarlama ve yükselteç devreleri), FET (Field Effect Transistor) (JFET ve MOSFET), FET’in devrelerde kullanılması. Uygulama örnekleri (Anahtarlama ve Yükselteç devreleri),

ELP114

YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ

(2+0+2 )

Zorunlu

2

Yüksek gerilimin tanımı, üretimi ve ölçümü, Yüksek Gerilimin uygulandığı sistemlerin incelenmesi. Çok tabakalı sistemler, Yüksek Gerilimde deşarj olayları, korona. Yalıtkan malzemelerin dielektrik kaybı ve ölçümü, Y.G.’de Deşarj Olayları: Deşarj olaylarının tanıtılması, Korona Gerilimi. Demet İletkenler, Korona Kayıpları. Demet İletkenler, Korona Kayıpları. Yüksek Doğru Gerilimin üretilmesi, Darbe Gerilimlerinin üretilmesi, Yüksek Gerilimin Ölçülmesi.

   

 

 

 

  III.YARIYIL        

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

 

ELP201

TESİSATA GİRİŞ

(2+1+3)

Zorunlu

3

 

İletken ve yalıtkanlar, Kablo döşeme malzemeleri, Zayıf akım malzemeleri, Elektrik devresi ve çeşitleri, Zayıf akım tesisatı uygulama devreleri, Aydınlatma ve priz devre elemanları, Kuvvetli Akım Tesisatlarını Yapmak, Kablo Başlığı Montajını Yapmak, Yer Altı Hat Kablolarını Çekmek. Etanş tesisat.

 

ELP203

ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR

(2+1+3)

Zorunlu

4

 

AC Motorlarının Kurulumunu Yapmak ve Çalıştırmak, Asenkron motorların eşdeğer devre parametrelerini bulmak, Asenkron motorlarda güç, moment ve verim hesapları, Senkron generatörlerin ve senkron motorların yapısı, özellikleri, çalışma yöntemleri ve ilkeleri. Senkron nakinaların, motor ve generatör olarak çalışması. Senkron genaratörlerin parelel bağlanması. Senkron motorlara yol verme. Senkron motorların endüktif, kapasitif ve omik çalışması halinde fazör diyagramı. Senkron makinanın yüklenmesi. Senkron generatörde reaktif güç ayarı

 

ELP205

GÜÇ ELEKTRONİĞİ-I-

-(3+1+4)

Zorunlu

5

 

Tristörler, Tristör Tetikleme Devreleri, Triyak ve Diyak, Mosfet’ler, Bir Fazlı Kontrolsüz Doğrultucu Devreleri, Bir Fazlı Kontrollü Doğrultucu Devreleri, Üç Fazlı Kontrolsüz Doğrultucu Devreleri, Üç Fazlı Kontrollü Doğrultucu Devreleri, DC kıyıcılar.

 

ELP207

ELEKTRO MEKANİK KUMANDA SİSTEMLERİ

(2+1+3)

Zorunlu

4

 

Kumanda Elemanları, Koruma Röleleri, Üç Fazlı Asenkron Motorları Kesik ve Sürekli Çalıştırma, Üç Fazlı Asenkron Motorları İki Farklı Yerden (Uzaktan) Çalıştırma, Üç Fazlı Asenkron Motorlarda Devir Yönü Değiştirme, Üç Fazlı Asenkron Motorlara Dirençle Yol Verme, Rotoru Sargılı Asenkron Motorlara Yol Verme, Üç Fazlı Asenkron Motorlara Reaktansla ve Oto Trafosuyla Yol Verme, Üç Fazlı Asenkron Motorlara Yıldız Üçgen Yol Verme, Üç Fazlı Asenkron Motorlarda Frenleme, Çift devirli motorlarda kumanda, Bir Fazlı Asenkron Motor Kumanda Devreleri, Bir Fazlı Asenkron Motorlarda Devir Yönü Değiştirme, Doğru akım motorlarına yol verme, Doğru akım motorlarında devir yönü değiştirme, Doğru akım motorlarında frenleme.

 

ELP209

ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİM VE DAĞITIMI

(2+0+2)

Zorunlu

3

 

Direk montajı yapmak, Direklere Travers, Konsol Montajı Yapmak,İzalatör ve diğer elemanların montajını yapmak, Havai Hat İletkenlerini Çekmek ve Bağlantılarını Yapmak, Direkler, Donanımları ve Hatların Bakımını Yapmak, ENH oluşan arızaları gidermek,Güç Trafosu montajını yapmak, Ölçü Trafosu montajını yapmak, Bara sisteminin montajını yapmak, Ayırıcı montajını yapmak, Kesici montajını yapmak, Şalt sistemlerinde oluşan arızaları gidermek,Panoların ve Ölçüm Sistemlerinin Bakımını Yapmak.

 

MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER:

 

ELP211

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM

(2+1+3)

Seçmeli

3

 

Teknik resim e giriş, temel tanımlar, çizgiler, çizgi tipleri ve özellikleri, bilgisayar destekli tasarımın temelleri ve ilgili yazılımlar. İnşaat mühendisliğinde teknik çizimler, Bilgisayar yazılımlarında ara yüz ve temel komutlar. 2 boyutlu teknik çizimlerin hazırlanması, kılavuz çizgiler ve kullanımı, ilgili çizim komutları. Düzenleme komutları ve kullanımı. Taramalar, dosya düzeni, katmanlar ve kullanımı. Yazı, liste ve ölçülerin girilmesi. İnşaat Mühendisliği projelerinin tanımı, bloklar, özellikler, X-blok. Çizimlerin yazdırılması, ölçeklendirme, antet. Farklı dosya türlerinin aktarımı. 3 boyutlu modelleme: Terminoloji, basit modelleme teknikleri, kesit çıkartma. İleri komutlar ve Bilgisayar destekli tasarımla İnşaat mühendisliğinde örnekler

 

ELP213

ELEKTRO MANYETİK DALGALARIN BİOLOJİK ETKİLERİ

(2+1+3)

Seçmeli

3

 

Elektromanyetik Kirlilik ve Kaynakları, Doğal Elektromanyetik Kaynaklar, Doğal Olmayan Elektromanyetik Kaynaklar, Elektromanyetik Kirlilik ile ilgili Terimler, Elektrik ve manyetik alanlar, Elektromanyetik Kirliliğin Sağlık Üzerindeki, Etkileri ve Koruyucu Önlemler, Enerji iletim hatlarının çevreye biyolojik etkilerini incelemek, Mobil iletişim araçlarının çevreye olan biolojik etkilerini incelemek, Elektrikli ev cihazlarının çevreye olan biyolojik etkilerini incelemek Elektromanyetik kirlilik kaynaklarının tespit edilmesi ve baz istasyonlarının kurulumunun denetlenmesine yönelik bilgilerin verildiği öğrenme materyalidir. Mevzuat doğrultusunda elektromanyetik kirlilik ile mücadele yöntemlerini yürütmek.

 

ELP215

ELEKTRONİK DEVRE TASARIMI

(2+1+3)

Seçmeli

3

 

Lehimleme Malzemeleri, Lehimleme, Baskı Devre, Plakete Malzemelerin Yerleştirilmesi, Plakete Malzemelerin Yerleştirilmesi, Güç Kaynağı Kutusuna Elemanların Yerleştirilmesi Güç Kaynağı Kutusuna Elemanların Yerleştirilmesi, Güç Kaynağının Test Edilmesi, Elektronik Devre Çizimi ve Simülasyonu, Elektronik devre tasarımı paket programları.

 

ELP217

ENDÜSTRİYEL KONTROL ELEMANLARI

(2+1+3)

Seçmeli

3

 

Endüstriyel elemanların çalışma prensipleri ve devre uygulamaları. Teknik servis elemanı için gerekli olan endüstriyel elemanlar tanıtılarak bilgisayar ile kontrol edilebilen devreler geliştirme yeterlikleri kazandırmak. Algılayıcılar ve Transdüserler, Sıcaklık Sensörleri, Basınç Transdüserleri, Opto Elektronik Tekniği. Isı ve Işık kontrol elemanları.

 

ELP219

EV ÇİHAZLARI

(2+1+3)

Seçmeli

3

 

Endüstriyel elemanların çalışma prensipleri ve devre uygulamaları. Teknik servis elemanı için gerekli olan endüstriyel elemanlar tanıtılarak bilgisayar ile kontrol edilebilen devreler geliştirme yeterlikleri kazandırmak. Algılayıcılar ve Transdüserler, Sıcaklık Sensörleri, Basınç Transdüserleri, Opto Elektronik Tekniği. Isı ve Işık kontrol elemanları.

 

ELP221

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

(2+1+3 )

Seçmeli

3

 

Araştırma Konularını Seçme, Kaynak Araştırması Yapma, Araştırma türleri, Araştırma planlaması, Rapor yazma, Raporun kısımları, Anket formlarının hazırlanması, Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme, Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme, Modül değerlendirme, Araştırmaların istatiksel betimlemesi, Sunuma Hazırlık Yapma, Yapılan araştırmanın sunumu. Bilimsel araştırma yöntemleri. SPSS istatik paket program uygulamaları.

 

ELP223

ELEKTRİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ

  1. (2+1+3)

Secmeli

3

 

Kapalı devre kamera kontrol sistemlerinin elemanları, Kapalı devre kamera kontrol sistemlerinin elemanları, Kapalı devre kamera kontrol sistemlerin elemanlarının bağlantı ve montajı, Kapalı devre kamera kontrol sistemlerin elemanlarının bağlantı ve montajı, Kapalı devre kamera kontrol sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak, Geçiş kontrol sistemi elemanları, Geçiş kontrol sistemleri elemanlarının bağlantı ve montajı, Geçiş kontrol sistemlerinin bakım ve onarımı yapmak, Yangın ve yangın algılama kontrol paneli ve montajı, ihbar dedektörleri bağlantıları, Sesli ve ışıklı yangın alarm cihazlarının bağlantıları, yangın ihbar butonlarının bağlantıları, yangın acil yönlendirme levhaları, Yangın söndürme ve ihbar sistemleri bağlantıları ve montajı, bakım ve onarımını yapmak, Soygun alarm sistemi elemanları.

 

ELP225

AYDINLATMA TEKNİĞİ

(2+1+3)

Secmeli

3

 

Sayı Sistemleri, Mantıksal Kapı Devreleri, Entegre devre aileleri ve teknik özellikleri, Mantık fonksiyonlarından devre çizimi, Çizilmiş bir devrenin mantık fonksiyonunun bulunması, Mantık devreleri ile elektrik devreleri arasındaki dönüşümler, Boolean Matematiği, Karnough Haritası, Bir problemin mantık fonksiyonunu çıkarmak ve sadeleştirmek, Bir problemin zaman diyagramını oluşturmak, Bir problemin mantık devresini kurmak ve çalıştırmak.

 

 

GENEL SEÇMELİ DERSLER:

     

 

ELP227

YAPAY ZEKA

(2+0+2)

Secmeli

2

 

Yapay zekaya giriş, Doğal ve Yapay Zeka, Turing Testi, Arama yöntemleri, Planlama, Sezgisel Problem Çözme, Bilgi gösterilimi, Yüklem Mantığı, Yapay Zeka Programlama Dilleri, Common Lisp ile programlama, Oyun Teorisi, Genetik Algoritmalar, Bulanık Mantık, Uzman Sistemler, Yapay Zeka Uygulamaları.

 

                   

 

  IV.YARIYIL      

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

ELK172

SÖZLEŞ KEŞİF PLANLAMA

(2+0+2)

Zorunlu

2

Yapı mevzuatı/keşif ve yönetmelikler, Şartnameler/havai hat mevzuatı,Havai hat şartnameleri/topografik bilgiler, Yer altı /yönetmelikler/şartnameler, Güvenlik sistemleri/tesis ve donanım bilgileri, Güvenlik sistem yönetmeliği/Montaj öncesi planlama, Demontaj öncesi planlama/proje keşif özetleri, Proje keşif özetleri, İhale şartnamesi hazırlamak, İhale dosyası hazırlamak, İhale Bireysel müşteriler abone işlemleri, Özel müşteriler abone işlemi/TUS sözleşmesi, Yüklenici sözleşmesi, Yüklenici sözleşmesi/Tutanak hazırlama yöntem ve usulleri

ELP204

SAYISAL ELEKTRONİK

(2+0+2)

Zorunlu

2

Sayı Sistemleri, Mantıksal Kapı Devreleri, Entegre devre aileleri ve teknik özellikleri, Mantık fonksiyonlarından devre çizimi, Çizilmiş bir devrenin mantık fonksiyonunun bulunması, Mantık devreleri ile elektrik devreleri arasındaki dönüşümler, Boolean Matematiği, Karnough Haritası, Bir problemin mantık fonksiyonunu çıkarmak ve sadeleştirmek, Bir problemin zaman diyagramını oluşturmak, Bir problemin mantık devresini kurmak ve çalıştırmak.

ELP206

GÜÇ ELEKTRONİĞİ-II-

(3+0+3)

Zorunlu

3

DC—AC Dönüştürücüler (İnvertörler), Tek fazlı inverter, Tek Fazlı Yarım Köprü Kare Dalga İnverter, Tek Fazlı Tam Köprü Kare Dalga İnverter, Tek Fazlı Push-Pull Kare Dalga İnverter, Tek Fazlı Kısmi Kare Dalga İnverter, Tek Fazlı PWM Kontrollü inverterler, Tek Fazlı İki Yönlü PWM Kontrolü, Tek Fazlı Tek Yönlü PWM Kontrolü, Tek Fazlı Sinüzoidal PWM İnverterler, Üç Fazlı İnverterler, Üç Fazlı 120o İletimli Kare Dalga İnverterler., Üç Fazlı 180o İletimli Kare Dalga İnverterler., Üç Fazlı Sinüsoidal PWM İnverterler, Ölü Zaman ve Çıkış Gerilimi, Tek Fazlı Rezonanslı Bir İnverter Örneği., Genel Değerlendirme ve Kontrol Düzeni, Çıkış Gerilimi ve Çalışma Şekli.

ELP208

BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE

(1+2+3)

Zorunlu

2

Temel Çizim Yöntemleri, Verilen Bir Cismin Çizimi, Perspektif Resimden Görünüş Ve Kesit Çıkarma, Perspektif Resimden Görünüş Ve Kesit Çıkarma, Katmanları, Renkleri ve Çizgileri, Katmanları, Renkleri ve Çizgileri, Programın Özellikleri, Çizim Ekranını, Ölçülendirme, Programın Özellikleri, Çizim Ekranını, Ölçülendirme, Programın Özellikleri, Çizim Ekranını, Ölçülendirme, Temel Çizim Komutları, Temel Çizim Komutları, Temel Çizim Komutları, Temel Tesisat Çizimi, Temel Tesisat Çizimi, Temel Tesisat Çizimi, Mimari Plan Üzerinde Tesisat Çizimi, Mimari Plan Üzerinde Tesisat Çizimi.

ELP210

ELEKTRİK ENERJİ SANTRALLERİ

(2+0+2)

Zorunlu

2

Enerji kaynakları ve sınıflandırılması, Enerji santrallerinin çalışma prensipleri, Termik santraller ve çeşitleri, Yakıt çeşitleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri, Termik santrallerin tesis elemanları, Yakıt ve su hazırlama, Yoğuşma sistemi, Termik santrallerde enerji üretim hesabı, Hidrolik enerji santralleri ve çeşitleri, Hidrolik enerji santrallerinin tesis elemanları, Hidrolik santrallerde enerji üretim hesabı, Rüzgar enerjisi santralleri ve çeşitleri, Rüzgar santrallerinde enerji üretim hesabı, Özel tip santraller, kojenerasyon ve kullanım alanları, Nükleer enerji santralleri. Regülatörler, paralel bağlama ve yük alışveriş.

ELP212

ÖZEL TESİSAT

(2+1+3)

Zorunlu

3

Kompanzasyon Tesisatları Yapmak, Güç katsayısını tanımlama, Kompanzasyon güç hesapları, Kompanzasyon tesislerinde malzeme secimi, Paratoner Tesisatları, Topraklama Tesisatları Yapmak, Topraklama direncinin ölçümü, Güvenlik Sistemleri Tesisatı Yapmak, Mobesa ve kamera sistemleri.

ELP214

PANO TASARIM VE MONTAJI

(2+0+2)

Zorunlu

2

Proje, Pano Yerleşim Krokisi, Elemanların Yerleşim, Dağıtım Tablo ve Pano Şeması Çizimi 2. Elektrik Bağlantı Şemaları, Tek Hat Şeması , Şartnameler, Bara İşleme , Mesnet İzolatörleri, Etiketleme , Proje Okuma, Kumanda Devrelerini Okuma, Güç Devrelerini Okuma, Kablolar. Kablo Tanımları Tanımı, Yapısı, Sınıflandırılması, Standart İletken Kesitleri , Kablo Çeşitleri, N-Kablolar , Y-Kablolar , F-Kablolar, Panolarda Kullanılan Kablolar, Kumanda ve Güç Kabloları, Kablo Seçimi ve kriterleri, Projeden Klemens Numaralarını Okuyabilmek , Kumanda Kabloları, Güç Kabloları, Kabloları Kanal İçine Yerleştirmek , Kabloya Form Vermek, Kabloları Spirallemek , Cihaz Topraklaması, Pano aydınlatma, Pano Aydınlatma Malzemeleri , Pano İç Aydınlatma tesisatları., Pano Havalandırma, Nem Alıcıların Montajı, Panoya Gelen/Giden Bara Ve Kablo Bağlantıları Proje Okuma, Pano Topraklaması .

ELP216

STAJ

( 0+0+0 )

Zorunlu

3

 

MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER:

ELP218

PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER

(2+1+3 )

Seçimlik

3

Programlanabilir Lojik Denetleyicilere (PLC) Giriş, Tarihsel gelişim. Röleli mantık devreleri, merdiven diyagramları PLC teknolojileri. PLC yapıları ve iç devreleri. PLC programlama dilleri, temel komutlar, programlama örnekleri. İleri programlama, hesaplama komutları, programlama örnekleri PLC ile kişisel bilgisayarın bağlanarak kullanımı, simülasyon, hata analizi ve gerçek zamanda izleme Mikrodenetleyici temelli basit bir PLC sisteminin tasarımı ve gerçekleştirilmesi öğrenilecektir.Asenkron motorlara PLC üzeri yol vermek.

ELP220

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

(2+1+3 )

Seçimlik

3

Enerjinin temel denklemleri. Enerji kaynakları ve küresel ve milli dağılım ve kullanımı. Yenilenebilir enerji kaynaklarının özellikleri. Rüzgar enerjisi: Rüzgar karakteristikleri, rüzgar enerjisi potansiyeli, rüzgar gücü. Hidroelektrik enerji, kaynakları, potansiyeli ve uygulamaları. Yatay ve düşey eksenli rüzgar türbinlerinin genel özellikleri. Açık deniz rüzgar santralleri. Güneş enerjisi, potansiyeli ve dönüştürücü sistemler. Jeotermal enerji. Deniz kökenli enerji kaynakları: Dalga enerjisi dönüştürücüler, akıntı (gel-git) enerjisi dönüştürücüler. Diğer yenilenebilir enerji kaynakları. Yenilenebilir enerji sistemlerinin Türkiye'de uygulanabilirliği ve mevcut uygulamalar.

ELP222

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA

(2+1+3 )

Seçmeli

3

Algoritmaya giriş, ... Algoritma ve programlama ilişkisi. Programlamanın tarihçesi. Temel programlama kavramları, … Akış diyagramları ve örnekleri, Sözdizimsel kod ve örnekleri, Sözde kod ve örnekleri, Algoritmanın görselleştirilerek kodlanması, Görsel programlama örnekleri, Görsel programlama uygulamaları, Tek ve çift boyutlu diziler ve örnekleri, Fonksiyonlar ve örnekleri, Arama, sıralama algoritmaları ve örnekleri, Metin-tabanlı programlamaya giriş, Görsel ve metin-tabanlı programlama uygulamaları.

ELP224

ÖZEL TASARIMLI MOTORLAR

(2+1+3 )

Seçmeli

3

Step Motorların yapısı ve çalışma şekilleri, Servo motorların yapısı ve çalışma Şekilleri, Üniversal motorların yapısı ve çalışma şekilleri, Lineer motorların yapısı ve çalışma şekilleri, Gölge kutuplu motorların yapısı ve çalışma şekilleri, Özel motorlarla ilgili problem çözümleri.Step, Üniversal, Lineer ve gölge kutuplu motorlarla ilgili uygulama ne sayısal problemlerin çözümü.

ELP228

MEDİKAL ÇİHAZ TEKNOLOJİLERİ

(2+1+3 )

Seçmeli

3

Tıbbi görüntüleme amaçlı kullanılan cihazların kullanım alanlarının tanıtılması, çalışma ilkelerinin öğretilmesi. Konvansiyonel X-ışın cihazları, sayısal çıkarmalı anjiyografi ve bilgisayarlı tomografinin prensipleri. Akustik yayılmanın temelleri, ultrasonik tanı metotları. Radyonüklid görüntülemenin temelleri, nükleer yayılımın üretimi ve algılanması, gama kameranın prensipleri. Manyetik rezonans görüntülemenin temelleri, MR sinyalinin üretimi ve algılanması, görüntüleme yöntemleri. Tıpta ve biyolojik bilimler alanında kullanılan alet ve cihazları, şemalarına uygun olarak yerlerine monte edecek, sürekli bakımını yapacak, arıza olunca

ELP230

OFİS YAZILIMLARI

(2+1+3 )

Seçmeli

3

  • Ofis Programları Etkin Kullanımı (Word-Excel-İleri Excel-PowerPoint) tanıtılması, Excel tablo çizimi, Excel-İleri Excel Fonksiyonları, Excel ile Raporlama (PivotTable,Veri AltToplam), Word Programının Etkin Kullanımı, Excel Programının Etkin Kullanımı, Power Point Programının Etkin Kullanımı

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL SECMELİ DERSLER:

     

ELP230

KALİTE VE STANDASİZYONU

(2+0+2 )

Seçmeli

2

Standardizasyonun tarihçesi, tanımı, konusu, amaçları ve ilkeleri.Standardizasyonun üreticiye, tüketiciye ve ekonomiye sağladığı faydalar. Standartların sınıflandırılması. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve görevleri. Akreditasyon ve belgelendirme çalışmaları. Bölgesel ve uluslararası standardizasyon kuruluşları. ISO, IEC vs.Metroloji ve kalibrasyon. Ulusal ve uluslararası metroloji, çalışmaları ve kuruluşları. CE, ISO 10002, ISO14001, ISO 18001, ISO 22000, ISO 27000,ISO31000, ISO50000 Kalite ve kalite kavramları. Kalite yaklaşımları, kalite ve verimlilik arasındaki ilişki. Kalite maliyetleri ve analizi. Kalite önderleri ve yaklaşımları. Toplam kalite yönetimi. Kalite çemberi. Kaizen. Tam zamanında üretim. 5S sistemi ve Poke Yoke. Kalite yönetim sistemi, faydaları ve prensipleri. TS-EN-ISO 9001:2015 .

ELP232

BİLGİ GÜVENLİĞİ VE SİBER GÜVENLİK

(2+0+2 )

Seçmeli

2

Güvenli programlama ilkeleri; güvenlik zafiyet ve açıkları: arabellek aşımı, SQL saldırısı, siteler arası betik çalıştırma, oturum ele geçirme, hassas verinin açığa çıkması; önlemler, ileri test ve kod analiz teknikleri, Modern bilişim sistemlerinin temelleri ve zaafları, saldırı metodları, keşif yöntem ve araçları, tarama yöntem ve araçları, ağ ve web zafiyetleri, sosyal mühendislik, sızma testleri için kullanılan yazılımlar. Siber güvenlik risk yönetimi; siber güvenlik planlama ve politikaları; siber güvenlik faaliyetlerinin yönetimi: tespit, müdahale ve istihbarat; siber güvenlik vaka müdahale ekibi yönetimi; güvenlik farkındalık ve eğitim yönetimi; siber güvenlik yönetimi standartları ve en iyi uygulamalar; siber güvenlik düzenlemeleriyle uyumluluk.

ELP234

PROJE YÖNETİMİ

(2+0+2 )

Seçmeli

2

Dersin amacı endüstri perspektifinden proje yönetimi ve iş hayatında iletişim konusundaki temel kavram ve yaklaşımları katılımcılara aktarmaktır. Ders tamamlandığında, katılımcıların proje isterleri konusunda dikkat gerektiren iş bileşenleri ve karşılaşılması olası zorluklara ilişkin hususlarda bilgi sahibi olmaları beklenmektedir. Buna ek olarak derste ekip yönetimi ve iş takvimi, riskler ve başarılı bir proje çıktısı için gerekli kaynaklar gibi proje yönetiminin önemli diğer alanları da işlenecektir. Dersin ikinci kısmı ekip üyeleri ile etkin iletişim kurma, farklı kitleler için sunum teknikleri, araştırma ve analiz sonuçları ile birlikte önerilerin üst yönetime aktarılması gibi konular üzerine odaklanacaktır.

 

ELP236

MESLEK ETİĞİ

(2+0+2 )

Seçmeli

2

Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, Etik sistemlerini incelemek, Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek, Meslek etiğini incelemek, Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek, Sosyal sorumluluk kavramını incelemek.

ELP238

ELEKTRİK DEVRE ÇÖZÜM PROGRAMLARI

(2+0+2 )

Seçmeli

2

Elektronik tabanlı devre dizayn proramlarının temel mantığının incelenmesi., Sunum yapılacak elektronik tab.devre dizayn proramlarının öğrencilere dağıtımı ve sunum teknikleri, Proteus Programının incelenmesi ve öğrenciler tarafından ISIS sunumun yapılması, ISIS uygulamaları devre dizaynları,similasyonlar ve analizler, Proteus ISIS programı ile ilgili uygulamalar yapılması, Öğrenciler tarafından ARES sunumunun yapılması, ARES uygulamalarının yapılarak baskı devrelerin hazırlanması, Crocodile uygulamaları devre dizaynları,similasyonlar ve analizler. Matlab ile devre çözümleri.

 

Yoke. Kalite yönetim sistemi, faydaları ve prensipleri. TS-EN-ISO 9001:2015 .

KRD202

KÜRTÇE-II-

(2+0+2)

Seçmeli

2

Kürtçe ile kompozisyon yazma, Düşünceleri yazarak ve konuşarak açık bir biçimde ifade etme, Öykü, roman, tiyatro, şiir, deneme, anı gibi edebi türlerin özellikleri inceleme.

ARP202

ARAPÇA-II-

(2+0+2)

Seçmeli

2

Arapça ile kompozisyon yazma, Düşünceleri yazarak ve konuşarak açık bir biçimde ifade etme, Öykü, roman, tiyatro, şiir, deneme, anı gibi edebi türlerin özellikleri inceleme.

 

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü