T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
  • /
  • İhale Yönetmeliği

İhale Yönetmeliği


Yükseköğretim Kurumları Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Karar Karar Sayısı: 2003/6554 
( 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) 

 

Yükseköğretim kurumları tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin ekli Esaslar'ın yürürlüğe konulması; Kamu İhale Kurumunun uygun görüşüne dayanan Milli Eğitim Bakanlığı'nın 19/11/2003 tarihli ve 29147 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 1/12/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 


Amaç 
Madde 1- Bu Esasların amacı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3 üncü maddesinin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımlarında uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir. 

Kapsam 
Madde 2- Bu Esaslar, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri tarafından Kamu İhale Kanunu'nun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projelerinin ihtiyacı olan her türlü taşınır ve taşınmaz mal alımları ve projenin gereği olan her türlü hizmet alımlarına ilişkin faaliyetleri kapsar. 

Hukuki dayanak 
Madde 3- Bu Esaslar, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3 üncü maddesinin (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
Madde 4- 4734 sayılı Kanunda tanımı yapılanlar dışında, bu Esaslarda geçen tanımlardan; 
Yükseköğretim Kurulu: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6 ncı maddesinde tanımlanan yükseköğretim üst kuruluşunu, 

İdare: İhaleyi yapan üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünü, 

Rektör: İhaleyi yapan üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü rektörünü, 

Yönetim Kurulu: Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunu, 

Proje Yöneticisi: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından, yürütülmesinden sorumlu olan öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıları, 
Araştırmacı: Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yöneticisi tarafından proje ekibinde gösterilen öğretim elemanını, 

Araştırma Projesi: Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, yükseköğretim kurumu içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum veya kuruluşların katılımıyla da yapılabilecek bilimsel araştırma ve teknolojik araştırma projelerini, 

Geliştirme Projesi: Araştırma ve teknolojik araştırma projelerinden elde edilmiş sonuçlardan, faydalı araç, gereç, malzeme, hizmet veya ürün, yöntem, süreç, sistem ve üretim 

teknikleri oluşturulması, teknolojik problemlerin çözümlenmesi veya mevcut teknolojilerin daha da geliştirilmesine yönelik veya teknoloji transferi ve/veya adaptasyonu içeren projeleri, 

Mal: İdare tarafından yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri kapsamında satın alınan her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve hakları, 

Hizmet: İdare tarafından yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri kapsamında yapılacak hizmetleri, 

Tedarikçi: Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri, 

Hizmet sunucusu: Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri, 

Danışman: Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini İdarenin yararı için kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, İdareden danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularını, 

Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri, 
Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları, 

İstekli: Mal veya hizmet alımları ihalesine teklif veren tedarikçi veya hizmet sunucusunu, 
Yerli istekli: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikleri, 

Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi, 

İhale yetkilisi: İhale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişiyi, 

İhale dokümanı: İhale konusu mal ve hizmet alımı işlerinde; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri, 

İhale: Bu Esaslarda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımlarının istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri, 

Teklif: Bu Esaslara göre yapılacak ihalelerde isteklinin İdareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri, 

Belli istekliler arasında ihale usulü: Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda İdare tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü, 

Pazarlık usulü: Bu Esaslarda belirtilen hallerde kullanılabilen ve İdarenin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerine ve/veya fiyatı isteklilerle görüştüğü usulü, 

Doğrudan temin: Bu Esaslarda belirtilen hallerde ihtiyaçların, İdare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usulü, 

Sözleşme: Mal veya hizmet alımlarında İdare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı, 
ifade eder. 

Temel İlkeler 
Madde 5- İdare, bu Esaslara göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. 

Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal ile hizmet alımı bir arada ihale edilemez. 

Bütünlük arz eden mal veya hizmet alımları kısımlara bölünemez. 

Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. 


İKİNCİ BÖLÜM 
Uygulama İlkeleri 


Parasal limitler 
Madde 6- Bu Esasların; 
a- 20 nci maddesinin (f) bendinin uygulanmasında kullanılacak parasal limit, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 21 inci maddesinin (f) bendi için belirlenen limitin üç katını aşmamak üzere, 

b- 37 nci maddesi ile 21 inci maddesinin (d) bendinin uygulanmasında kullanılacak parasal limit, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22 nci maddesinin (d) bendinde diğer idareler için belirlenen tutarın üç katını aşmamak üzere, 

c- 34 üncü maddesinin uygulanmasında kullanılacak parasal limit, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 8 inci maddesinin (a) bendinde belirtilen tutarı aşmamak üzere, 

her yıl Yükseköğretim Kurulu tarafından ayrı ayrı belirlenir. 

İhale komisyonlarının oluşumu 
Madde 7- İhale yetkilisi; biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, Bütçe Dairesi Başkanı veya görevlendireceği bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir. 

İhaleyi yapan İdarede ihale konusu işin uzmanının bulunmaması halinde, bu Esaslar kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir. 

Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilan veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir. 

İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. 
İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır. 

İhale Yetkilisi 
Madde 8- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 57 nci maddesi gereğince ihale yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini yardımcılarına ve genel sekretere devredebilir. 

İhale işlem dosyası 
Madde 9- İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilan metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur. İhale işlem dosyaları ihaleyi yapan birimin sorumluluğundadır. 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İhaleye Katılım Kuralları 


Yaklaşık maliyet 
Madde 10- Mal veya hizmet alımlarının ihalesi yapılmadan önce İdarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir ve bu yaklaşık maliyetin ihale sonuçlanıncaya kadar gizliliği korunur. Sınai ve teknolojik zorunlulukların gerektirdiği haller; 20 nci maddenin (e) bendine göre yabancı ülkelerden yapılacak alımlar ile doğrudan temin usulüyle yapılan ihalelerde, ihale yetkilisinin onayı alınmak suretiyle yaklaşık maliyet tespit edilmeden ihale yapılabilir. 

İhaleye katılımda yeterlik kuralları 
Madde 11- İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir: 

a- Ekonomik ve mali yeterliğin belirlenmesi için; 

1. Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler, 

2. İsteklinin bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, 

3. İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler. 

b- Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için; 

1. İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler, 

2. İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70'i oranında gerçekleştirdiği veya % 50'si oranında denetlediği veyahut yönettiği İdarece kusursuz 

kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler, 

3. İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme (AR-GE) faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler, 

4. İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler, 

5. İhale konusu işleri yürütecek teknik personelin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler, 

6. İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler, 

7. İstekliye doğrudan bağlı olsun veya olmasın, kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler, 

8. İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları. 

İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir. 

Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır: 

a- İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan, 

b- İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan, 

c- Türkiye'de kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan, 

d- Türkiye'de kesinleşmiş vergi borcu olan, 

e- İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen, 

f- İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan İdareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu İdare tarafından tespit edilen, 

g- İhale tarihi itibarıyla, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan, 

h- Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen, 

i- 12 nci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan, 

j- 17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen. 


İhaleye katılamayacak olanlar 
Madde 12- Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar: 

a- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar. 

b- İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. 

c- İhaleyi yapan İdarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. 

d- İhaleyi yapan İdarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. 

e- (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. 

f- (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin %10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç). 

İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. 
Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. 
Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir. 

İhaleyi yapan İdare bünyesinde bulunan veya İdare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar (döner sermaye işletmeleri hariç) ile bunların kurmuş oldukları veya ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar. 
Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. 

İhale süreleri 
Madde 13- Doğrudan temin usulünün uygulandığı alımların dışında kalan mal ve hizmet alımı işlerinde ihaleye katılacak isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için pazarlık usulü ile ihalelerde en az üç, belli istekliler arasındaki ihalelerde en az on gün süre verilir. İdareler ihale konusu işleri gerektiğinde isteklilere gazete ilanı ile de duyurabilir. Bu durumda ilanın hangi gazetelerde ve hangi tarihlerde yayınlanacağı, İdare tarafından tespit edilir. 


Ortak girişimler 
Madde 14- Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yaparlar. İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. Ancak idareler, işin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale dokümanında belirtir. İhale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı veya konsorsiyum yaptıklarına dair anlaşma istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak, konsorsiyum anlaşmalarında ise koordinatör ortak belirtilir. İhalenin iş ortaklığı veya konsorsiyum üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum sözleşmesinin verilmesi gerekir. İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan, gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları, konsorsiyum anlaşma ve sözleşmesinde ise konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin, işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak aracılığıyla aralarındaki koordinasyonu sağlayacakları belirtilir. 


Alt yükleniciler 
Madde 15- İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini İdarenin onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 


İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi 
Madde 16- İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir. 

Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen yazıyla duyurulur. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. 

İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir. 

Yasak fiil veya davranışlar 
Madde 17- İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır: 

a- Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek. 

b- İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak. 

c- Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek. 

d- Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek. 

e- 12 nci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak. 

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır. 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
İhale Usulleri ve Uygulaması Uygulanacak ihale usulleri 
Madde 18- İdarelerce mal veya hizmet alımları ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır: 

a- Belli istekliler arasında ihale usulü. 

b- Pazarlık usulü. 

c- Doğrudan temin. 

Belli istekliler arasında ihale usulü 
Madde 19- Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda İdarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. 

Bu usule göre yapılacak ihalelerde adayların başvurularını hazırlayabilmeleri için en az on iş günü süre tanınarak ön yeterlik ilanı yapılır. 

11 inci maddeye uygun olarak belirlenen ve ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. Belirtilen asgari yeterlik koşullarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez. Yeterli olduğu tespit edilen bütün adaylara tekliflerini hazırlayabilmeleri için İdarece en az on gün süre verilerek ihaleye davet mektubu gönderilir. 

Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmayan adaylara da yeterli bulunmama gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İşin niteliğine göre rekabeti engellemeyecek şekilde 11 inci maddeye uygun olarak belirlenen ve ihale dokümanı ile davet mektubunda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre tekliflerin değerlendirmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır. İhaleye davet edilebilecek aday sayısı ile teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale yetkilisinin onayı alınarak ihale iptal edilir. 

Teklif veren istekli sayısının üçten az olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi durumunda, ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle, ön yeterliği tespit edilen bütün istekliler tekrar davet edilerek ihale sonuçlandırılabilir. 

Pazarlık usulü 
Madde 20- Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir: 

a- Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda aday veya istekli çıkmaması, 

b- Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya İdare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması, 

c- Savunma, güvenlik ve istihbarat ile ilgili araştırma projeleri ile projeleri sipariş eden milli savunma ve güvenlik birimlerinin belirlediği mühimmat, silah, malzeme, teçhizat, yazılım ve sistem üretimi ile ilgili mal ve hizmet alımları, 

d- İhale konusu mal veya hizmet alımlarının özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi, 

e- Özellikleri dolayısıyla yabancı ülkelerden tedariki ihale yetkilisince uygun görülen mal ve hizmet alımları, 

f- Her yıl Yükseköğretim Kurulu tarafından, bu ihale usulünün uygulanmasına ilişkin olarak tespit edilen parasal limiti aşmayan mal veya hizmet alımları. 

Bu usul, işin nitelik ve gereğine göre İdarece davet edilen üç veya daha çok istekliden yazılı teklif almak ve bedel üzerinde pazarlık yaparak anlaşmak suretiyle yapılır. Pazarlığın yapılışı, teklifler ve üzerine ihale yapılanın tercih nedenleri komisyon kararında gösterilir. 

(a), (b) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihaleler hariç olmak üzere, bu usulde yapılan ihalelerde teklif veren istekli sayısının üçten az olmaması gerekir. Ancak, işin nitelik ve gereğine göre istekli sayısının üçten az olması halinde ihale yapılır ve bu durum gerekçeli olarak ihale kararında açıklanır. (e) bendine göre yapılacak ihaleler için şartname düzenlenmesi, yaklaşık maliyet tespit edilmesi, ilan yapılması, teminat alınması, sözleşme yapılması İdarenin takdirindedir. 

Doğrudan temin 
Madde 21- Aşağıda belirtilen hallerde yaklaşık maliyet tespit edilmeden ihtiyaçlar doğrudan temin usulü ile alınabilir. 

a- İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi. 

b- Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması. 

c- Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için ilk alımı izleyen üç yıl içinde ihtiyaç duyulan yedek parça, ek malzeme veya hizmetin ilk alım yapılanın dışında başka gerçek veya tüzel kişiden temin edilememesi. 

d- Yükseköğretim Kurulu tarafından, bu ihale usulünün uygulanmasına ilişkin olarak tespit edilecek parasal limiti aşmayan mal ve hizmet alımları. 

e- İhtiyaca uygun taşınmaz malın kiralanması. 

f- İhtiyacın üniversiteler ve kamu kuruluşlarından sağlanabilir olması. 

g- İdare bünyesinde kurulmuş döner sermaye işletmeleri tarafından bilfiil üretilen mal ve hizmetler. 

(a), (b), (c) ve (f) bentlerine göre, tekliflerin hazırlanması için yeterli süre tanınmak suretiyle davet edilecek istekli ile İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılamak amacıyla teknik şartlar ve fiyat üzerinde görüşme yapılarak ihtiyaçlar temin edilir. 

(d) ve (g) bentlerinin uygulanması halinde, ihale komisyonu kurulmadan satın alma birimince piyasa araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir. Bu alımlarda fatura, ihale yetkilisi tarafından imzalanır; (e) bendinin uygulanması halinde de piyasada fiyat araştırması yapılması zorunludur. 


BEŞİNCİ BÖLÜM 
Ön Yeterliğin İlanı, İhale Dokümanının Verilmesi 


Ön yeterlik ilanlarında bulunması zorunlu hususlar 
Madde 22- Ön yeterlik ilanında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur: 

a- İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası. 

b- İhalenin adı, niteliği, türü, konusu. 

c- İhalenin miktarı. 

d- Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ihalelerinde ise işin yapılacağı yer. 

e- İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi. 

f- Ön yeterliğe katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu ve bu Esasların 11 inci maddesi dikkate alınarak istenilen belgelerin neler olduğu. 

g- Ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler. 

h- İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı. 

i- Ön yeterlik dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı. 

j- Ön yeterlik başvurusunun sunulacağı yer ile son başvuru tarih ve saati. 

k- İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği. 

Bu maddedeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda, ilan bu maddeye uygun bir şekilde yenilenmedikçe ön yeterlik değerlendirmesi yapılamaz. 

İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar 
Madde 23- İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan ve talep eden proje yöneticisi tarafından hazırlanan ve imzalanan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir. 

İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur: 

a- İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı. 

b- İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası. 

c- İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği. 

d- İsteklilere talimatlar. 

e- İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri. 

f- İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri. 

g- Tekliflerin geçerlilik süresi. 

h- İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği, ihale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı, mal alımı ihalelerinde alternatif teklif verilip verilemeyeceği, verilebilecekse alternatif tekliflerin nasıl değerlendirileceği. 

i- Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahil olacağı. 

j- Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken ve bu Esaslarda belirtilen usul ve esaslar. 

k- İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken ve bu Esaslarda belirtilen usul ve esaslar. 

l- İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı. 

m- Teklif ve sözleşme türü. 

n- Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar. 

o- İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde İdarenin serbest olduğu. 

p- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdarenin serbest olduğu. 

r- İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme halinde alınacak cezalar. 

s- Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı ile sözleşme konusu işler için eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği. 

t- Süre verilebilecek haller ve şartları ile sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler. 

u- Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği. 

v- Sigorta sorumluluğuna ilişkin şartlar. 

y- Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar. 

z- Anlaşmazlıkların çözümü. 

İhale ve ön yeterlik dokümanının verilmesi 
Madde 24- İhale ve ön yeterlik dokümanı İdarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin, ilan veya davet yazısında belirtilmesi halinde bu dokümanı satın almaları zorunludur. Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde İdare tarafından tespit edilir. 

İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması 
Madde 25- İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur. 
Ancak, ilan yapıldıktan veya ihaleye çıkıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az üç iş günü öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır. 

Ayrıca, istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden üç gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin İdarece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan bütün isteklilere son teklif verme gününden önce bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir. 

 


ALTINCI BÖLÜM 
Tekliflerin Değerlendirilmesi 


Tekliflerin hazırlanması ve sunulması 
Madde 26- Belli istekliler arasında ihale usulünde, teklif mektubu, geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler zarfa konulur. Teklifler istekliler tarafından ad-soyad/ticaret unvanı belirtilmek suretiyle imzalanır. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligat adresi, İdarenin adı ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir. 

Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması zorunludur. 

Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. 

Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez. 

Tekliflerin alınması ve açılması 
Madde 27- İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. 

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatların usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler bir tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin olarak hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilemez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez veya tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere oturum kapatılır. 

Tekliflerin değerlendirilmesi 
Madde 28- İhale komisyonunun talebi üzerine, İdare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz. 

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile talep edilmiş ise, geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, İdarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. 

Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. 

En son aşamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından resen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen üç iş günü içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir. 

Aşırı düşük teklifler 
Madde 29- İhale komisyonu verilen teklifleri 28 inci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya İdarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. 

İhale komisyonu; 
a- İmalat sürecinin, verilen hizmetin yönteminin ekonomik olması, 

b- Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temininde kullanacağı avantajlı koşullar, 

c- Teklif edilen mal ve hizmet işinin özgünlüğü, 

hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. 

Tekliflerin geçerlilik süresi 
Madde 30- Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek kaydıyla en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir. 

Geçici teminat 
Madde 31- İhalelerde, teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. Ancak, doğrudan temin veya pazarlık usulü alımlarında ihale olurunda belirtilmek kaydıyla, geçici teminat alınmayabilir. 

Teminat olarak kabul edilecek değerler ve teminat mektupları 
Madde 32- Teminat olarak kabul edilecek değerler için 4734 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uygulanır. 
Bu Esaslar kapsamında bankalarca veya özel finans kurumlarınca verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklinde, 4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre, Kamu İhale Kurumunun tespit ettiği hususlar geçerlidir. 

Teminat mektupları süresiz olarak verilebilir. Ayrıca, isteklinin/yüklenicinin işin kabulü yapılıncaya kadar veya ihale sonuçlanıncaya kadar sürenin belirli devrelerle herhangi bir bildirime gerek kalmadan uzatılacağı kaydı bulunan banka teminat mektupları da verilebilir. 

a- Geçici teminatlarla ilgili bankalar veya özel finans kuruluşlarınca düzenlenecek süreli teminat mektuplarında süre; tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli olmalı aynı zamanda, teminat mektubunda İdarenin ikazına lüzum kalmaksızın belirli devreler halinde tekliflerin geçerlilik süresinin 30 gün sonrasını kapsayacak şekilde otomatik olarak uzatılacağı hükmü yer almalıdır. 

b- Kesin teminatlarla ilgili bankalar veya özel finans kuruluşlarınca düzenlenecek süreli teminat mektuplarında süre; garanti süresi öngörülmüşse garanti süresinin bir ay sonrasını kapsayacak şekilde veya İdarenin ikazına lüzum kalmaksızın belirli devreler halinde otomatik olarak uzatılacağı hükmü yer almalıdır. Garanti süresi öngörülmemiş ise, kesin kabulün bir ay sonrasını kapsayacak şekilde süreli olması veya kesin kabulün bir ay sonrasını kapsayacak şekilde İdarenin ikazına lüzum kalmaksızın belirli devreler halinde otomatik olarak uzatılacağı hükmü yer almalıdır. 
Kesin teminat mektubu alınan alımlarda/ihalelerde kesin kabulü müteakip teminatın yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise kesin kabulü müteakip tamamı yükleniciye iade edilir. 

c- Avans teminat mektupları; mahsup süresi göz önüne alınarak İdare tarafından belirlenir. 

d- İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir. 

İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Yükseköğretim Kurulunca belirlenir. 

Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali 
Madde 33- İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, İdare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir. 

Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler 
Madde 34- Yaklaşık maliyeti, Yükseköğretim Kurulu tarafından her yıl belirlenen parasal limitin altında kalan ihalelere sadece yerli isteklinin katılması, yaklaşık maliyeti parasal limitin üzerindeki ihalelerde; hizmet alımları işlerinde bütün yerli istekliler lehine, mal alımlarında ise, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşü alınarak İdare tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden yerli istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında İdarece ihale dokümanlarına hükümler konulabilir. Ancak, yabancı istekliler ile ortak girişim yapmak suretiyle ihalelere katılan yerli istekliler bu hükümden yararlanamaz. 

Bu maddenin uygulanmasında Kamu İhale Kurulu kararları dikkate alınır. 

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması 
Madde 35- 28 ve 29 uncu maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en uygun teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır. 

Ekonomik açıdan en uygun teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda; maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik ile teknolojik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak ekonomik açıdan en uygun teklif belirlenir. Ekonomik açıdan en uygun teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerler olarak ifade edilmesi zorunludur. Parasal değerler olarak ifade edilmesi mümkün olmayan unsurlar için ihale dokümanında nispi ağırlıklar belirlenir. 

En düşük fiyatın ekonomik açıdan en uygun teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en uygun teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en uygun teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır. 

İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir. 

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş gün içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. 

İhale kararı, onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır. İhale yetkilisince onaylanmayan ihale kararları ve yeniden yapılacak işlem yazılı olarak açıklanabilir. 
İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce ihale üzerinde kalan isteklinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 58 inci maddesine göre yasaklı olup olmadığı araştırılır. 

Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi 
Madde 36- İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç iş günü içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere elden veya tebligat adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır. 

Sözleşmeye davet 
Madde 37- İhale üzerinde kalan istekli, ihalenin onaylandığı kendisine tebliğ edildiği günden başlayarak en çok on gün içinde kesin teminat şartını yerine getirip, sözleşme imzalar. Bu süre içinde İdare ile sözleşme yapmaktan kaçınan istekli için, 40 ıncı madde uyarınca işlem yapılır. 
Her yıl Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen parasal limitin altındaki taahhütler ile sözleşme süresi içinde yerine getirilecek taahhütler için sözleşme yapılma zorunluluğu yoktur. 

Kesin teminat 
Madde 38- Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 oranında kesin teminat alınır. 

Ancak, otuz gün içinde yerine getirilecek taahhütlerde kesin teminat alınmayabilir. 

İhalenin sözleşmeye bağlanması 
Madde 39- Bu Esasların 37 ve 38 inci maddelerindeki hükümler de dikkate alınarak, bu Esaslarda belirtilen istisnalar dışında tüm ihaleler sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler İdarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanarak yürürlülüğe girer. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. 

İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez. 

Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu 
Madde 40- İhale üzerinde kalan istekli 37 ve 38 inci maddelere göre kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. 

Bu koşullara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda İdare, ekonomik açıdan en uygun ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de bu Esaslarda belirtilen usullere göre sözleşme imzalayabilir veya uygun göreceği bir usulle yeniden ihale yapılabilir. Ancak ekonomik açıdan en uygun ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 37 nci maddede belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ikinci teklif sahibi istekliye 37 nci maddede belirtilen şekilde tebligat yapılır. 

Ekonomik açıdan en uygun ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise, bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. 

Sözleşme yapılmasında İdarenin görev ve sorumluluğu 
Madde 41- İdare, yazılı süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. İdarenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, istekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. 

Avans verilmesi 
Madde 42- İdari şartnamede, ihale kararında ve sözleşmede yazılı olmak şartıyla, genel hükümlere göre isteklilere avans verilebilir. 

 


YEDİNCİ BÖLÜM 
İnceleme Talebinde Bulunulması ve Şikayetlerin İncelenmesi 


İnceleme talebinde bulunulması 
Madde 43- İdare ve ihale komisyonları ihalenin bu Esaslarda belirtilen usullere uygun olarak yürütülmesinden tedarikçi veya hizmet sunucusuna karşı da sorumludur. Bu sorumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden tedarikçi veya hizmet sunucusu 44 üncü maddedeki aşamaları takip ederek, yazılı şikayet suretiyle inceleme talebinde bulunabilir. 


İdare tarafından inceleme 
Madde 44- İhalelere ilişkin olarak tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle İdareye şikayette bulunulur. 
Bu şikayetler; 

a- Sözleşme imzalanmamışsa, 

b- Tedarikçi veya hizmet sunucusu, şikayete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen on beş gün içinde yapılmışsa, 

İdarece dikkate alınır. 

İhale sürecinin herhangi bir aşamasında İdareye bir şikayetin ulaşması halinde, İdare ihaleye katılan bütün isteklilere şikayet konusunda bilgi vermek suretiyle, aynı konuda bir şikayetleri varsa İdarece belirlenen süre içinde vermeleri gerektiğini yazılı olarak bildirir. Bu aşamada şikayetini iletmeyenler aynı konuda daha sonra başka şikayetlerde bulunamaz ve verilecek karardan zarar gördüğünü iddia edemez. 

Taraflar, şikayet konusu anlaşmazlığı öncelikle bu Esaslarda yazılı hükümlere göre uzlaşarak çözmeye çalışır. 

Karşılıklı anlaşmanın olmaması durumunda İdare, şikayetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alır. Bu kararda, şikayet tamamen veya kısmen haklı bulunmuşsa alınması gereken düzeltici önlemler de belirtilir. Alınan karar, bütün isteklilere karar tarihini izleyen beş iş günü içinde bildirilir. 

Şikayet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça İdare sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce şikayette bulunan istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. İdarece usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır. 

Kamu İhale Kurulu tarafından inceleme ve kurum payı ödemeleri 
Madde 45- Bu Esaslar kapsamında yapılan ihalelerdeki anlaşmazlıkların çözülmesinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile oluşturulan Kamu İhale Kurumuna başvurulamaz. 
Ancak, bu esaslar kapsamında yapılan ihalelere ilişkin düzenlenecek sözleşmelerden, bedeli 100 milyar Türk Lirasını aşanlar için yükleniciden tahsil edilecek sözleşme bedelinin onbinde beşi Kuruma ait T.C. Merkez Bankası veya Türk bankalarından birisi nezdinde açılacak bir hesaba yatırılır. İdareler ve noterler bu tutarın yüklenici tarafından Kurum hesaplarına yatırıldığını sözleşmelerin imzalanması aşamasında aramak zorundadır. 
 


SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Sözleşmeler ile İlgili Esaslar 


Sözleşme ilkeleri 
Madde 46- Bu Esaslara göre düzenlenmesi gereken sözleşmelerde, ihale dokümanında yer alan şartlara aykırı hükümlere yer verilemez. Belirtilen haller dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez. 

Bu Esaslar kapsamında yapılan sözleşmenin tarafları, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir. İhale dokümanında ve sözleşme hükümlerinde bu prensibe aykırı maddelere yer verilemez. 

Tip sözleşmeler 
Madde 47- Bu Esaslara göre yapılacak ihalelerde kullanılacak tip sözleşmeler Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanmış tip sözleşmeler esas alınmak ve 48 inci madde hükümlerine uygun olmak üzere, yönetim kurullarınca düzenlenir. 

Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar 
Madde 48- Bu Esaslara göre düzenlenecek sözleşmelerde, ihale konusu işin özelliği ve gereğine göre aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur: 

a- İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı. 

b- İdarenin adı ve adresi. 

c- Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi. 

d- Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları. 

e- Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi. 

f- Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı. 

g- Sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği. 

h- Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dahil olacağı. 

i- Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği. 

j- Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar. 

k- Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar. 

l- Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar. 

m- İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları. 

n- Gecikme halinde alınacak cezalar. 

o- Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları. 

p. Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar. 

r- Sözleşmede değişiklik yapılma şartları. 

s- Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar. 

t- Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları. 

u- İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu. 

v- Anlaşmazlıkların çözümü. 

Mücbir sebepler 
Madde 49- Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir: 

a- Doğal afetler. 

b- Kanuni grev. 

c- Genel salgın hastalık. 

d- Kısmi veya genel seferberlik ilanı. 

e- Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller. 

Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, İdare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur. 

Denetim, muayene ve kabul işlemleri 
Madde 50- Teslim edilen mal, hizmet veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri, İdare tarafından kurulacak en az üç kişilik muayene ve kabul komisyonları tarafından yapılır. Doğrudan temin yöntemiyle bu Esasların 21 inci maddesinin (d) bendine göre yapılacak alımlarda da, ihale yetkilisinin onayı alınmak kaydıyla, idare personeli arasından bir veya daha fazla kişi görevlendirilerek denetim, muayene ve kabul işlemleri yapılabilir. 

Ancak sözleşmesinde hüküm bulunması halinde; imalat veya üretim süreci gerektiren işler, ihale dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere göre yapılıp yapılmadığı hususunda proje yöneticisi veya uygun göreceği araştırmacılar tarafından belirli aşamalarda ve aralıklarla denetlenebilir. 
Taahhüdün tamamlanması ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmi kabul yapılabilir. 

Ek kesin teminat 
Madde 51- Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin %6'sı oranında, teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. 

Kesin teminat ve ek kesin teminatların geri verilmesi 
Madde 52- Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların; Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirildiği saptandıktan sonra; alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı; garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı yükleniciye iade edilir. 

Yüklenicinin bu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir. 

İşin konusunun piyasadan hazır halde satılan mal olması halinde, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi şartı aranmaz. 

İade edilemeyen teminatlar 
Madde 53- 52 nci maddeye göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; işin kabul tarihinden veya garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve bankasına iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde bütçeye gelir kaydedilir. 

Sözleşmede değişiklik yapılması 
Madde 54- Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir: 

a- İşin yapılma veya teslim yeri. 

b- İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları. 

Sözleşmenin devri 
Madde 55- Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. Ayrıca, isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. İzinsiz devredilen veya devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde devreden veya devir alanın sözleşmeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkında 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri uygulanır. 

Sözleşmenin feshi ve tasfiyesi 
Madde 56- Sözleşmenin feshi veya tasfiyesi ile ilgili hususlarda 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24 üncü maddeleri hükümleri uygulanır. 

Yasak ve sorumluluklar 
Madde 57- Sözleşmenin uygulanmasına ait yasaklar ve sorumluluklarla ilgili hususlarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun ilgili maddeleri uygulanır. 

Çeşitli hükümler 
Madde 58- Sözleşmenin uygulanmasına ait çeşitli hükümler hususunda 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 35, 36 ve 37 nci maddeleri uygulanır 


DOKUZUNCU BÖLÜM 
Son Hükümler 


Başlamış olan işler 
Geçici Madde 1- Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre ihale edileceği yazılı olarak duyurulmuş veya ilan edilmiş işler ilgili olduğu kanun veya usullere göre sonuçlandırılır. 

Yürürlülük 
Madde 59- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
Madde 60- Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü