T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
  • /
  • MAÜ-BAP-8. MADDESİ-BAŞVURU ve DEĞERLENDİRME

MAÜ-BAP-8. MADDESİ-BAŞVURU ve DEĞERLENDİRME

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi

  

Başvuru ve değerlendirme

MADDE 8 – (1)  Bilimsel araştırma projeleri için başvuru ve değerlendirme takvimi Komisyon tarafından belirlenerek ilan edilir. Komisyon bazı proje türleri için farklı takvim belirleyebilir.

(2) Proje başvuruları; projenin gerekçesi, yöntem, özgün değer, yaygın etki/katma değer, çalışma takvimi ve bütçe dökümünün ayrıntılı olarak yer aldığı proje başvuru formu ile yapılır. Genetik, klinik veya canlı hayvan türleri üzerinde yapılacak deneysel çalışmalarda, ilgili etik kuruldan alınacak onay belgeleri proje formlarına eklenir. Yüksek lisans tez projeleri, ilgili tez konusunun Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabulünü, doktora tez veya sanatta yeterlik projeleri ise ilgili tez önerisinin tez izleme komitesince kabulünü takip eden ilk altı ay içerisindeki başvuru tarihlerinden birinde önerilebilir ve lisansüstü tez proje formlarına bu durumları belirten belgeler ilave edilir.

 (3) BAP Koordinasyon Birimi, proje başvurularının ilk değerlendirmesini yapar ve proje önerilerini değerlendirmek amacıyla üniversite içinden veya dışından en az iki hakem  belirler.  Hakemler, Bilimsel Araştırma Projeleri Hakem Değerlendirme Formuna göre projeyi en geç bir ay içinde değerlendirir ve değerlendirme sonucunu BAP Koordinasyon Birimine iletir. İlgili birimlerden, proje önerisinin ilgili birim alt yapısına katkısı hakkında görüş alınabilir. Araştırma Projelerinde hakemlerin en az birinin Mardin Artuklu Üniversitesi dışından olması tercih edilir. Projeye dair en az iki hakemin raporunun BAP Koordinasyon Birimine ulaşması projenin Komisyona sevki için yeterlidir. Projeye dair hakem raporu gönderilme süresi dolduğunda Hakem raporunun gelmesi/gelmemesi durumunda projenin Komisyona sevki için yeterlidir.  

(4) Komisyon, gelen hakem raporlarının ve proje ekibinin daha önce geçekleştirdiği araştırmaları da dikkate alarak projenin desteklenip desteklenmemesine ve desteğin miktarına oy birliği veya oy çokluğu ile karar verir.

(5) Komisyon, gerekli gördüğü hallerde araştırma projeleri için proje ekibinden sözlü sunumda bulunmalarını isteyebilir.

(6) Desteklenmesine karar verilen projeler için proje yürütücüleri ile sözleşme yapılır.

(7) Desteklenmesi uygun bulunmayan proje önerileri hakkındaki gerekçeli karar proje yürütücüsüne bildirilir. Bildirimi takiben proje yürütücüsü, kendisine bildirilen görüş ve öneriler doğrultusunda proje önerisini yeniden düzenleme hakkına sahiptir. Proje yürütücüsü kendisine bildirilen görüş ve öneriler doğrultusunda yeniden düzenlenmiş olduğu proje önerisini, takip eden proje ilanında Komisyona tekrar sunabilir. Bu durumda proje önerisi, Komisyon tarafından tekrar değerlendirilir. Bu değerlendirme sürecinde gerekirse hakemlerden tekrar görüş istenebilir. Desteklenmesi uygun bulunmayan proje önerileri en fazla iki kez düzenlenebilir.

(8) Yüksek Lisans Doktora ve Tez Projelerini desteklemek üzere yapılan proje başvurularının, komisyonun bu kapsamdaki proje bütçesi için belirlediği üst-limiti aşmaları durumunda, TÜBİTAK’ın ilgili destek programına müracaat yapmış ve özgünlük ile intihal gerekçeleri dışında herhangi bir gerekçe ile RED edilmiş olma şartı aranmaktadır. Bu durumda başvuru formuna TÜBİTAK’tan alınan gerekçeli rapor eklenmelidir.

(9) Mardin Artuklu Üniversitesi BAP Komisyonu tarafından belirlenen Bütçe üst limitinin 2/3 ünü geçen Bilimsel Araştırma Projeleri başvurularında; Öncelikle TÜBİTAK’ın ilgili destek programına başvuru yapılmış olup ve özgünlük, intihal gerekçeleri dışında herhangi bir gerekçe ile RED edilmiş olan projeler değerlendirmeye alınacaktır. Başvuru formuna TÜBİTAK’tan alınan gerekçeli rapor eklenmelidir.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü