T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
  • /
  • Özel Öğrenci Yönergesi

Özel Öğrenci Yönergesi

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Özel Öğrenci Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

     Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönerge, Mardin Artuklu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans programlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerimizin aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumunda özel öğrenci olarak öğrenim görmeleri ile başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmekte olan öğrencilerin Üniversitemizde özel öğrenci olarak öğrenim görmelerine ilişkin hususları belirler.

      Dayanak

 MADDE 2 – Bu Yönerge, 24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anada, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

     Tanımlar    

MADDE 3 – Bu Yönergede geçen;

a)       Birim: İlgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunu,

b)      İlgili Kurul: İlgili Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu yönetim kurullarını,

c)       Rektör: Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörünü,

d)      Rektörlük: Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünü,

e)       Senato: Mardin Artuklu Üniversitesi Senatosunu,

f)       Üniversite: Mardin Artuklu Üniversitesini,

g)      Yönetmelik: Mardin Artuklu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğini,

h)      Özel Öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup, farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etme imkanı tanınan öğrenciyi,

i)        Eşdeğer Diploma Programı: İsimleri aynı olan veya ilgili kurullar tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programlarını,

İfade eder.  

İKİNCİ BÖLÜM

Genel ilkeler

 MADDE 4- (1) (Değişik: 08.12.2022 tarih ve 28 nolu Senato kararı) Zorunlu hazırlık sınıfı ile ön lisans ve lisans programlarının ilk yarıyılına özel öğrenci kabul edilmez.

         (2) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin yabancı dilde öğretim yapan programlardan özel öğrenci statüsünde ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu geçerli mevzuatlar hükümleri çerçevesinde belgelemeleri gerekir.

         (3) Özel öğrencilik süresi, özel öğrenci olunan yükseköğretim kurumunun farklı oluşuna ve alınan ders sayısına bakılmaksızın, öğrencinin kayıtlı olduğu programda tabi olduğu eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinde belirtilen öğrenim süresinden sayılır.

 

        (4) Özel öğrencilik için başvuru sadece aynı düzeydeki ve eşdeğer yükseköğretim programlarına yapılır.

       (5) Kısmen veya tamamen yabancı dil ile eğitim verilen programlardan, Türkçe eğitim verilen programlara başvuru yapılamaz. 

      (6) Özel öğrencinin ders yükü, kayıtlı olduğu üniversitenin mevzuatlarına göre, devam, sınav ve başarı değerlendirmesi ise ilgili dönemde/dönemlerde özel öğrenci olarak öğrenim görmekte olduğu yükseköğretim kurumunun mevzuatlarına göre belirlenir.

 

      (7) Özel öğrenci statüsünde öğrenim görülen üniversitenin mezuniyet hakları dışında diğer öğrencilik haklarından faydalanılır.

 

      (8) Özel öğrenciler, öğrenci katkı payını (normal süreyi geçen öğrenciler) veya öğrenim ücretini kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumuna öderler.

 

      (9)  Her eğitim-öğretim yılında her sınıf  için özel öğrenci kontenjanları, başvurulacak sınıfın ilgili yıla ait ÖSYS kontenjanının % 5'inden fazla olamaz.

 

     (10) Özel statüde öğrenim gören öğrencinin Üniversitemizde aldığı dersler ve başarı durumu, yarıyıl veya yıl sonunda, ilgili Birim tarafından  öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna yazılı olarak bildirilir.

 

      (11) Özel öğrencilerin, başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları veya üniversitelerce düzenlenen karşılıklar kullanılabilir.

 

       (12) Üniversitemize  kayıtlı  öğrenciler, Üniversite içinde mevcut Eşdeğer Diploma Programları arasında bu yönergenin 4. ve 9.maddesinde belirtilen koşulları sağlamaları halinde özel öğrenci olarak başvuru yapabilirler.

 

     (13) Staj primleri kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından karşılanır.

 

      (14) Gerek Mardin Artuklu Üniversitesinde gerekse başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı çift anadal veya yandal program öğrencileri özel öğrenci olarak ders alamazlar.

 

     (15) Özel öğrenci başvuruları her eğitim-öğretim dönemi başlamadan en geç 30 (otuz) gün öncesinde  yapılır. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Üniversitemiz Öğrencilerinin Başka Bir Yükseköğretim

Kurumundan Özel Öğrenci Statüsünde Ders Almaları

MADDE 5 –  Üniversitemiz öğrencilerinin başka bir yükseköğretim kurumundan özel öğrenci olarak ders alabilmelerinin koşulları şunlardır:

(1)    Öğrencinin üniversite veya tam teşekküllü kamu hastanelerinden alacağı kendisine ait Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu,

(2)    İlgili makamlardan (Valilik,Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Savcılık vb.) onaylı olarak alınmış can ve mal güvenliğini tehdit eden bir riskin ortaya çıkmasının belgelendirilmesi,

(3)  İlgili birim yönetim kurulu ve Üniversitemiz Senatosunun uygun gördüğü diğer durumlar.

(4)    Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre uzaklaştırma cezasını gerektirecek bir eylem nedeniyle ceza almamış olması,

(5)    Özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumundan ders almak isteyen üniversitemiz öğrencisinin, gitmek istediği üniversitenin web sayfasında bulunan ders bilgi paketlerinin (ders içerikleri) çıktısını, derslerin web sayfasında bulunmaması durumunda ise ilgili bölüm tarafından onaylı kredi ve içeriklerini gösteren dokümanı dilekçesine ekleyerek en geç ilgili yılın / yarıyılın başlama tarihinden 30 (otuz) gün öncesine kadar kayıtlı olduğu akademik birime başvuru yapması gerekir

        (6) İlgili kurul, öğrencinin, özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumundan almak istediği derslerin, kendi programındaki derslere içerik ve kredi bakımından denk olup olmadığına ve bu dersleri alıp alamayacağına; bölüm başkanlığının gidilecek üniversitede alınacak derslerin adı, dönemi, ulusal kredisi, AKTS gibi bilgileri içeren ve EK-1’de yer alan Ders Eşleştirme Tablosu ile değerlendirme yapmasından sonra dikkate alarak değerlendirir ve başvurunun kabulüne veya reddine karar verir. Söz konusu ders eşleştirme işleminden sonra, özel öğrenci olarak ders alınan süreç içerisinde herhangi bir ders ekleme/çıkarma talebi, EK-2’de yer alan forma göre bölüm başkanlığı tarafından yeniden düzenlenebilecektir.

       (7) Özel öğrenci statüsünde öğrenim görmesi ile ilgili talebi ilgili yönetim kurulunca uygun görülen öğrencilerimizin talepleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca önce Üniversitemiz Senatosu’na sunulur. Senato tarafından uygun görülen talepler ilgili Üniversite Rektörlüğüne gönderilir. İlgili üniversite tarafından kabul edildiğine dair yazı Üniversitemize geldiği takdirde öğrencimiz hiçbir yazılı bildirime gerek kalmaksızın ilgili üniversitedeki eğitimine başlayabilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başka Bir Yükseköğretim Kurumu Öğrencilerinin

Üniversitemizde Özel Öğrenci Statüsünde Ders Almaları

Başvuru

MADDE 6- (1) Özel öğrenci olarak, Üniversitemizden ders almak isteyen başka bir yükseköğretim kurumu öğrencisi, aşağıda sıralanan koşulları sağlaması halinde Üniversitemizde özel öğrenci olarak eğitim görebilir. Başvurusunu  önce okumakta olduğu üniversiteye yapacaktır. Kendi üniversitesinin ilgili kurul kararının da yer aldığı üst yazı, ilgili yılın /yarıyılın başlama tarihinden en geç 10 (on) işgünü öncesinde Üniversitemizde olmalıdır.

 

Başvuru ve Kabul  Koşulları

MADDE 7-  (1) Başvuru ve kabul koşulları aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır.

(a)    Öğrencinin üniversite veya tam teşekküllü kamu hastanelerinden alacağı kendisine ait Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu,

 

       (b) İlgili makamlardan (Valilik, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Savcılık vb.) onaylı olarak alınmış can ve mal güvenliğini tehdit eden bir riskin ortaya çıkmasının belgelendirilmesi,

 

          (c) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre uzaklaştırma cezasını gerektirecek bir eylem nedeniyle ceza almamış olması.

 

          (d) (Değişik: 31.01.2022 tarih ve 02 nolu Senato kararı) İlgili birim yönetim kurulunun uygun gördüğü diğer durumlar.

 

Kabul  İçin Gerekli Belgeler

MADDE 8 - (1) Kabul için istenilen belgeler aşağıda sıralanmıştır.

 

(a)    Başvuru dilekçesi (İlgili üniversiteye bütün bilgileri yazılmış şekilde),

 

(b)     Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun izin yazısı.

 

(c)    Mazeretini belirten belge,

 

(d)    Yükseköğretim Kurumundan Uzaklaştırma cezası almadığına dair belge.

 

 

 

Değerlendirme

MADDE 9 - (1) Üniversitemizin ilgili akademik birim kurulu, son başvuru tarihine kadar yapılan başvuruları değerlendirir, mazereti uygun görülenler ilgili sınıfının belirlenen kontenjanına göre kabul edilir, kontenjanın üzerinde başvuru olması durumunda ise öğrencinin yerleştiği yıldaki ÖSYS puanı yüksek olana öncelik verilir. (Değişik: 31.01.2022 tarih ve 02 nolu Senato kararı) Başvurusu uygun görülenler, öğrencinin kendi üniversitesine yazı ile bildirilir. Kesin kayıt işlemi ilgili dönem eğitim-öğretim başlama tarihinden önce ilgili birim tarafından otomasyona işlenir.

 

               (2) Bu yönergenin 7.maddesinde belirtilen koşulları sağlamayan ve 8.maddesinde de belirtilen belgelerin tamamını ibraz etmeyen öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Kayıt

MADDE 10 - (1) Kesin kayıt işlemleri ilgili birim tarafından yapılır ve dersler de öğrenim planında belirtilen derslere göre danışman gözetiminde sınıflar bazında seçilir.

        (2) Kesin kayıt işlemi yapılan öğrenciye, özel öğrencilik süresinin bitiminde iade etmesi koşuluyla öğrenci kimlik kartı düzenlenir.

 

Özel Öğrencilik Süresi

MADDE 11- (1) Özel öğrencilik bir veya iki yarıyıl olarak kabul edilir. Daha sonraki dönemlerde özel öğrenci olarak öğrenim görebilmek için yeniden başvuru yapılması ve aynı usullerle kabulü gerekir.   

 

Öğrenime Ara Verme

MADDE 12 - (1) Üniversitemizde özel öğrenci statüsünde öğrenim gören öğrencilerden kayıt dondurma talebinde bulunanların, Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde kayıt dondurma için belirtilen koşulları sağlamaları ve belgelendirmeleri halinde kayıtları dondurulur ve kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumuna bildirilir.

 

Tek Ders

MADDE 13 - (1) Üniversitemizde özel öğrenci statüsünde öğrenim gören öğrencilerden mezuniyet durumunda olup sadece bir dersten başarısız olanlar, kayıtlı oldukları Yükseköğretim Kurumundan da tek ders sınavına girmelerinde sakınca olmadığına dair belgeyi ibraz etmeleri durumunda Üniversitemizdeki ilgili döneme ait tek ders sınavına girebilirler.

 

BEŞİNCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Özel Öğrenci Statüsünün Sona Ermesi

MADDE 14 - (1) Öğrencinin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre suç teşkil eden bir eylem nedeniyle en az bir ay uzaklaştırma cezası alması,

 

(2) Kendi isteğiyle feragat etmesi,

 

 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri, senato kararları ve birim kurulu kararları uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 16 - (1) Bu yönergenin hükümleri 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılından itibaren uygulanmak üzere Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

 

 

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü