T.R. MARDİN ARTUKLU UNIVERSITY DEPARTMENT OF MANAGEMENT
  • /
  • PUBLICATIONS

PUBLICATIONS

2020/2021 PUBLICATION LIST

 

 

1) International Book Chapter

 

Eroğlu, O. (2020), The Financial Effects of COVID-19 on Businesses in Turkey, Editör: Unvan Akay Yuksel, Administrative and Economics Sciences Theory, Current Researches and New Trends, (s. 164-169), Cetinje: Montenegro. IVPE. ISBN:9789940460372.

 

 

Abstract

 

In this paper, the short term financial impact of COVID-19 on the businesses in diverse sectors in Turkey has been examined. In this regard, the top 10 ranks of 5 businesses in various sectors were selected according to the list of Turkey's largest 500 companies ranked in 2020 by the "Fortune 500 Turkey Survey". The growth of these businesses in the first and second quarters of 2019 and 2020 and the changes of their shares in the stock market in the same period were analyzed.

 

 

2) Book Chapter (National Publication)

 

Önal, M. M.  (2021), Kentlerin Finansmanı Rehberi, Ankara: İdealkent Yayınları

 

Özet

 

Sanayi devrimi ve sonrasında teknolojideki hızlı değişimle beraber kentsel nüfus artışı hızlanmıştır. Dünya Bankası 2018 yılı verilerine göre dünya nüfusunun yarısından fazlası kentlerde yaşamaktadır. Gelişmekte olan bir ülke olması nedeniyle Türkiye içinse bu oran daha da yukarılardadır. Aynı kuruluşa göre Türkiye nüfusunun dörtte üçü kentsel alanlarda yaşamaktadır. Yapılan tahminlere göre 2050 yılına kadar bu artış küresel ölçekte devam edecektir. Bu rakamlar göz önüne alındığında kentlerin yükünün ne kadar ağırlaştığı ve daha da ağırlaşacağı ortadadır. Önümüzdeki yıllar içinde kentlerin karşılaşacağı problemlerin başında; altyapı sorunları, yoksulluk, iklim değişikliğiyle mücadele, ulaşım vb. yüksek maliyetli sorunlar olacaktır. Uluslararası bir diğer kuruluşun yayınladığı raporda kentsel sorunların çözümü için 2050 yıllına kadar 90 trilyon dolarlık bir kaynak gerekeceği öngörülmektedir. Yine Dünya Bankası’na göre sürdürülebilir kentler için gerekli olan altyapı dönüşümü için dahi 1,6 trilyon dolarlık bir kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye’ de de durum gelişen ülkelerin yaşadıkları dönüşümlere paralel seyretmektedir. 1960’lı yıllarda ve sonrasında ekonomi politikalarının etkisiyle kırsaldan kente göç hızlanmış ve kentlerin yükü ağırlaşmıştır. Bu durum yerel yönetim birimleri arasında kilit role sahip olan belediyelerin hizmet yükünü ve bu hizmetlerin karşılanmaları için gereken finansman ihtiyacını ciddi bir şekilde artırmıştır.

Belediyelerin sağlıklı ve sürdürülebilir hizmet sunabilmeleri için güçlü bir finansal yapıya ulaşmaları ve bu yapıyı devam ettirebilmelerini sağlayacak finansman çeşitliliğine sahip olmaları sağlanmalıdır. Bu hedef doğrultusunda belediyelerin, öz gelirlerini artıracakları, finansman kaynaklarını çeşitlendirebilecekleri ve giderlerini etkin bir şekilde yönetecekleri tedbirlerin alınması ve uzun vadeli stratejilerin ortaya konması elzemdir. Bu çabaya katkı sunmak adına bu çalışma; kentlerin finansmanı kapsamında, belediyelerin projelerini ve hizmetlerini finanse edebilmek için başvurabilecekleri kaynakları kapsamlı bir şekilde sunma, temel konulara değinme ve önerilerde bulunmaya çalışmaktadır. Bu amaçla çalışmada iki aşamalı bir süreç takip edildi:

Sonuç olarak kentlerin finansmanında devasa bütçelere ihtiyaç duyulacağı ortadadır. Bu nedenle finansmanın sürdürülebilir olması, düşük maliyetle karşılanması, aynı zamanda gelir getirici uygulamalara kaynak ayrılması ve kaynakların verimli kullanılması büyük önem arz etmektedir. Bunun sağlanması amacıyla da belediyelerin hem iyi bir finansal yapısının bulunması hem de iyi yönetişim ilkelerine göre yönetilmesi büyük önem taşımaktadır.

 

 

 

3) International Scientific Indexing Articles (Scopus/Elsevier and so on)

 

Akın, L. (2021). On innovations of n-dimensional integral-type inequality on time scales. Adv. Differ. Equ., Article Number: 148, 2021. https://doi.org/10.1186/s13662-021-03239-6

 

 

 

Abstract

 

Integral-type inequalities and dynamic equations have an important place in time scales. In this paper, we present some innovations of n-dimensional Minkowski’s integral-type inequality on time scales via ♦α-integral.

 

Akın, L. (2021).  A New Approach for the Fractional Integral Operator in Time Scales with Variable Exponent Lebesgue Spaces. Fractal Fract., 5(1), Article Number:7. https://doi.org/10.3390/fractalfract5010007

 

Abstract

 

Integral equations and inequalities have an important place in time scales and harmonic analysis. The norm of integral operators is one of the important study topics in harmonic analysis. Using the norms in different variable exponent spaces, the boundedness or compactness of the integral operators are examined. However, the norm of integral operators on time scales has been a matter of curiosity to us. In this study, we prove the equivalence of the norm of the restricted centered fractional maximal diamond-α integral operator M_(a,δ)^c to the norm of the centered fractional maximal diamond-α integral operator M_a^c on time scales with variable exponent Lebesgue spaces. This study will lead to the study of problems such as the boundedness and compactness of integral operators on time scales.

 

 

Akın, L. (2020). On the Fractional Maximal Delta Integral Type Inequalities on Time Scales. Fractal Fract., 4(2), Article Number:26. https://doi.org/10.3390/fractalfract4020026

 

Abstract

 

Time scales have been the target of work of many mathematicians for more than a quarter century. Some of these studies are of inequalities and dynamic integrals. Inequalities and fractional maximal integrals have an important place in these studies. For example, inequalities and integrals contributed to the solution of many problems in various branches of science. In this paper, we will use fractional maximal integrals to establish integral inequalities on time scales. Moreover, our findings show that inequality is valid for discrete and continuous conditions.

 

Önal, M. M. (2021). Is the Journey more Important than the Destination? The EU Accession and Corporate Governance and Performance of Banks. Journal of Common Market Studies.

 

 

Abstract

 

This paper examines how accession to and subsequent membership of the European Union (EU) has influenced the dissemination of corporate governance characteristics and financial performance of the banking industry. Using a hand-collected, cross-national dataset from EU member and candidate states the analysis indicates the candidacy period is associated with the better financial performance of banks than the latter period of EU membership. EU membership also has a significant negative influence on the take up some corporate governance arrangements. We infer this result is consistent with instrumental rationality explanations of Europeanization. While the process of accession has brought benefits, these are not always reinforced by subsequent EU membership.

 

 

 

4)Ulakbim TR Index Articles

 

Aslan, Ş. (2020). Sıra-Bağımlı Hazırlık Zamanlı Genel Montaj Hattı Dengeleme Problemlerinin Çözümü İçin Bir Diferansiyel Gelişim Algoritması. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, 11(3), 1103-1118.

Özet

 

Basit Montaj Hattı Dengeleme Problemleri (BMHDP) ile ilgili literatürde birçok çalışma yapılmıştır. Ancak BMHDP’de bulunan kısıtlardan dolayı yapılan akademik çalışmalar ve endüstrideki uygulamalar arasında büyük bir boşluk bulunmaktaydı. Bu boşluğun kapatılması için Genel Montaj Hattı Dengeleme Problemleri (GMHDP) adı altında daha çok endüstrinin pratik sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar başlamıştır. Otomotiv ve elektronik sektöründe sıkça rastlanan sıra-bağımlı hazırlık zamanları, daha önce yapılan Montaj Hattı Dengeleme (MHD) çalışmalarında ele alınmamıştır. Daha önceleri, MHD çalışmalarında hazırlık zamanları,  istasyon zamanlarına eklenerek problemler çözülüyordu. Bu yaklaşım sorunu çözmede yetersiz kaldığı için sıra-bağımlı hazırlık zamanlı GMHDP çalışmaları ortaya çıkmıştır. Sıra-bağımlı hazırlık zamanlı GMHDP, NP-zor yapıda ve çok karmaşık problemler olduğundan çözümü için lineer programlama ve dal-sınır algoritması gibi belirli (deterministik) yöntemler, makul zamanlarda çözüm üretememektedir. Bu çalışmada ise problemlerin çözümünde bir metasezgisel yöntem olan yeni bir Diferansiyel Gelişim Algoritması (DGA) geliştirilmiştir. Geliştirilmiş DGA’nın performansı literatürdeki test problemleri üzerinde denenmiş ve literatürde daha önce geliştirilmiş sezgisel yöntemlerden daha iyi sonuçlar vermiştir.

 

Eroğlu, O. (2020). Türkiye’de İşletme Tarihinin Görünümü ve Gelişimi Yönetim ve Organizasyon Kongre Bildirileri Üzerinden Bir Bakış. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(5), 1603–1609.

 

Özet

 

Türkiye’de işletme tarihini ayrı bir disiplin olarak nitelendirmek için oldukça erken olmasına rağmen; yakın tarihte dünyada işletme tarihine artan ilgiden etkilenerek bu alan ilgi görmeye başlamıştır. Bu araştırmada işletme tarihinin önce kuramsal çerçevesi ortaya çıkarılmış, daha sonra Google Ngrams istatistikleri aracılığıyla bu alan taranmış̧ ve alanın Türkiye’deki görünümü ve gelişimi 1993 yıllından beri düzenlenen Yönetim ve Organizasyon Kongre bildirileri üzerinden incelenmiştir. Bu çalışmada işletme tarihinin Türkiye’deki yakın bir kesit tanımlaması yapılarak yönetim ve organizasyon yazınına katkı sağlaması beklenmektedir.

 

Kayaoğlu, A. ve Gülmez, Y.S. (2020). Sosyal medyada kişisel markalama ölçeğinin avukatlar üzerinde uygulanması. Turkish Studies - Economy, 15(4), 2593-2610.

 

 

Özet

 

Bu araştırmanın amacı, Avukatlık mesleğini icra eden bireylerin sosyal medyayı kullanarak kişisel markalama adına gerçekleştirdikleri faaliyet ve eylemlerin, “Sosyal Medyada Kişisel Markalama Ölçeği” dikkate alınarak analiz edilmesi ve bireylerin demografik özellikleri itibariyle, gerçekleştirdikleri eylemlere göre ne derecede farklılık gösterdiğinin tespit edilmesidir. Veriler, isteyen her bireyin araştırmaya katılımını kolaylaştıran, tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak, Diyarbakır barosuna bağlı Avukatlık mesleği icra eden 400 bireyden, 2019 ve 2020 yıllarını kapsayan 4 aylık (Kasım-Şubat) süreçte toplanmıştır. Verilerin analizinde doğrulayıcı faktör analizi ve tanımlayıcı istatistik tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların demografik değişkenleri ile sosyal medya da kişisel markalamanın alt boyutları olan imaj yönetimi, farklılaştırma ve konumlandırma faktörleri arasında anlamlı düzeyde farklılıklar tespit edilmiştir. Avukatlar yaş, cinsiyet ve medeni durum değişkenleri açısından “konumlandırma”, cinsiyet, medeni durum ve eğitim seviyesi değişkenleri açısından “imaj yönetimi” ve eğitim seviyesi açısından “farklılaştırma” alt boyutlarına göre sosyal medyada kişisel markalama adına gerçekleştirdikleri eylemler konusunda ayrışmaktadırlar. Mesleki kıdem ve gelir değişkenlerinde ise avukatların sosyal medyada kişisel markalama alt boyutları arasında guruplar arası anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Sonuçlar Diyarbakır’daki avukatların karakteristiklerini yansıtabilir ancak genelleştirilemez. Bu konu üzerine yapılacak ilave çalışmalar kişisel markalama konusundaki detayların daha iyi anlaşılmasını sağlayacak, ayrıca literatürün zenginleşmesine katkı da bulunacaktır.

 

 

Kayaoğlu, A. ve Gülmez Y. S., (2020). Sağlık Hizmetleri Tüketicisi Olarak Hastaların Özel Hastane Tercihini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Diyarbakır Örneği. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 34(4): Sayfa: 1267-1286.

 

 

Özet

 

Bu araştırmanın amacı, sağlık hizmetleri tüketicisi olarak hastaların özel hastane tercihini etkileyen faktörleri belirlemektir. Veriler kolayda örnekleme yoluyla Diyarbakır il merkezinde yaşayan 390 bireyden yüz yüze anket tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde açıklayıcı faktör analizi ve tanımlayıcı istatistik tekniklerinden faydalanılmıştır. Araştırma sonuçları, katılımcıların özel hastane tercihinde bulunurken; hizmet kalitesi, tecrübe ve başarı, maliyet, itibar, memnuniyet, erişim/ulaşım kolaylığı faktörlerini dikkate aldığını göstermekte, katılımcıların demografik değişkenlerine göre tercihleri arasında ise anlamlı düzeyde farklılıklar tespit edilmiştir. Katılımcıların farklı yaş gruplarına göre hizmet kalitesi ve itibar faktörlerine; farklı medeni durum ve eğitim seviyelerine göre itibar faktörüne; farklı gelir gruplarına göre hizmet kalitesi, maliyet ve itibar faktörlerine; farklı sosyal güvence gruplarına göre ise hizmet kalitesi ve itibar faktörlerine ait puanlarının anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmektedir. Cinsiyet değişkenine göre ise gruplar arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Araştırma sonuçlarına göre katılımcılar en fazla hastanenin hizmet kalitesi ve itibarı faktörlerini göz önünde bulundurarak özel hastane tercihinde bulunmaktadır.

 

Önal, M. M. (2020). Corporate Governance and Performance of Islamic Banks: A Comparative Study between Banks in Malaysia and the GCC Countries. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(5), 1477-1487.

 

 

Abstract

 

This paper contributes to the literature by discussing the relationship between corporate governance and performance of Islamic banks operating in Malaysia and the Gulf Cooperation Council (GCC) countries. The effects of board independence and board size on performance are examined by using relevant analyses. The paper finds that there was a significant and negative relationship between ROA and board independence and it was also a significant predictor of ROE. Malaysian banks were performed better than the GCC banks by comparing the average ROE and ROA and they also had more independent directors. According to the univariate test results, Malaysian banks were performed better than the GCC banks in terms of ROE and Tobin`s Q.

 

5) Other International Scientific Indexing Articles

 

Akın, L . (2020). On Some Results Of Weıghted Hölder Type Inequalıty On Tıme Scales. Middle East Journal of Science, 6(1), 15-22.

 

 

Abstract

 

The concept of time scales has attracted the attention of mathematicians for a quarter-century. The time scales have a very important place in mathematical analysis. Many mathematicians have worked on this subject and they have achieved good results. Inequalities and dynamic equations are at the top of these studies. Inequalities and dynamic equations contributed to the solution of many problems in various branches of science. In this article, some results of weighted Hölder type inequality are presented via 𝛼-integral.

 

 

Akın, L. (2020) A Characterization of Boundedness of Fractional Maximal Operator with Variable Kernel on Herz-Morrey Spaces. Anal. Theory Appl., 36(1) 2020, pp. 60-68.

 

Abstract

 

A considerable number of research has been carried out on the generalized Lebesgue spaces Lp(x), Sobolev spaces W1,p(x) and Herz spaces. In this paper, we will discuss a characterization of boundedness of the fractional maximal operator with variable kernel on Herz-Morrey spaces.

 

 

Eroğlu, O. (2020). Türkiye de Kurumsal Mantıklar. Dicle Üniversitesi İİBF Dergisi, 10(19), 232–247.

 

Özet

 

Örgütsel alanda kurumsal değişime neden olan kurumsal mantıklar, dönüşüm ya da gelişim yoluyla ortaya çıkabilir ya da değişebilirler. Örgütler baskın veya çoklu kurumsal mantık yoluyla bireysel tercihleri, örgütsel çıkarları ve davranışları etkilemekte hatta biçimlendirmektedir. Farklı kurumsal mantıkların alan düzeyinde yaptıkları baskılar; yeni örgütsel formlarının ortaya çıkması, alanın değişmesi veya yeni alanların oluşması gibi sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Kurumsal mantıklar son yıllarda yönetim alanının üzerinde en fazla durduğu konulardan biridir. Bu çalışmada Türkiye’de çalışılan kurumsal mantıklar 1993 yıllından beri düzenlenen Yönetim ve Organizasyon Kongre bildirilerinin son on yıllı içerik analiz yöntemiyle incelenmiştir. Türkiye’de en fazla çalışılan kurumsal mantıkların piyasa ve devlet olduğu yapılan incelemede görülmektedir. Çalışmanın bu yönüyle yönetim ve organizasyon yazınına özellikle karşılaştırmalı çalışmalarda katkı sağlaması beklenmektedir.

 

 

Keskin, H , Çelik, İ . (2020). The Long Memory Behavior In Time-Varying Beta: An Empirical Application On Bist . Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi , Cilt: 11 Sayı: Ek , 200-210 .

 

Abstract

 

The study aims to investigate the long memory behavior in time-varying beta, a systematic risk indicator, in İstanbul Stock Exchange (BIST) sub-indices. Using the data regarding BIST national indices, sub-indices and two-year benchmark bond interest rate between January 2009 and September 2019, the time-varying beta coefficient is determined with DECO-FIGARCH model, and the long memory behaviors of the beta coefficient are analyzed with GPH, Lo R / S and GSP tests. It is found that the beta coefficient of the three sub-indices (banking, financial and industrial) changes over time and the beta coefficient demonstrates long memory behavior (mean-reverting at a hyperbolic speed). It is indicated that the time-varying beta coefficients are forecastable and our findings contradict the weak-form of market efficiency.

 

 

 

 

 

7) International Paper

 

Eroğlu, O. (2020). Mobbing ve İntihar. Presented at the 5. International European Conference On Social Sciences, İzmir.

 

Özet: Bu çalışmada amaç, iş yerinde yaşanan mobbing ile intihar arasındaki ilişkiyi gerçekleşen intihar olayları üzerinden saptamaktır. Bu çalışmadaki araştırma yöntemi nitel bir yöntem olan  betimsel içerik analizidir. Çalışmada gerçekleşen intihar vakalarıyla ilgili gazete haberleri üzerinden analiz yapılmıştır. Araştırmamızda internette “mobbing ve intihar” yazılmış ve ulaşılan vakalar üç uzman tarafından değerlendirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, mobbing ve intihar arasında ilişki saptanmıştır.

 

 

T.C. Mardin Artuklu University Rectorate