T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE'DE YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ
 • /
 • TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MEZUNİYET YOL HARİTASI

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MEZUNİYET YOL HARİTASI

 • Tezsiz yüksek lisans programının süresi, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın iki yarıyıl olup, program en çok üç yarıyılda tamamlanır.
 • Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.
 • Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
 • Harç ücreti borcunun bulunmaması gerekmektedir.
 • Enstitünün tez yazım kılavuzuna göre hazırlanan dönem projesi, öğrenci danışmanı tarafından intihal programında (Turnitin) taratılır. Gerçek bir intihalin olmaması ve benzerlik oranının %25’i geçmemesi durumunda İntihal/Benzerlik Formu düzenlenir.
 • Dönem Projesi, danışman dâhil üç öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından iş takviminde belirtilen tarihler içerisinde başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Jüriler tarafından imzalanan Dönem Projesi Değerlendirme Formu anabilim dalı başkanlığına teslim edilir. Anabilim Dalı Başkanlığı Dönem Projesi Değerlendirme Formunu iş takviminde belirtilen sürede EBYS üzerinden Enstitüye gönderir.
 • Dönem projesi reddedilen öğrenci azami sürelerin bitmemiş olması kaydıyla yeni bir dönem projesi ile devam edebilir. Dönem projesi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç bir ay içinde gerekli düzeltmeleri yapar ve dönem projesi ilgili jüri tarafından incelenerek karara bağlanır.
 • Dönem projesi başarılı olarak kabul edildikten sonra en az bir nüsha halinde, kabul tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde öğrenci tarafından Enstitü öğrenci işlerine teslim edilir.
 • 1 adet dönem projesi nüshası,
 • İntihal/Benzerlik Formu (Dönem projesinin son sayfasından sonra)
 • Tezin basılmış son hali PDF formatında, tez.kutuphane@artuklu.edu.tr elektronik posta adreslerine gönderilir (elektronik postanın konu bölümüne öğrencinin adı, soyadı ve tezin başlığı yazılmalıdır).
 • Mardin Artuklu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan bu yol haritasında, anlaşılamayan veya eksik kalan hususlar için adı geçen yönetmeliğin ilgili konularını düzenleyen maddelerine bakılabilir. Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü