T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE'DE YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ
 • /
 • Tezli Yüksek Lisans Programları İçin Mezuniyet Yol Haritası

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Tezli Yüksek Lisans Programları İçin Mezuniyet Yol Haritası

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

 MEZUNİYET YOL HARİTASI

A) Öğrenci, Tez Savunma Sınavına girebilmek için aşağıda belirtilen şartları yerine getirmiş olmak zorundadır:

 

 1. En az 7 adet ders, seminer dersi, yüksek lisans tez çalışması, uzmanlık alan ve danışmanlık derslerinden başarılı olması (120 AKTS; 21 Kredi),
 2. Başarısız ve sonuçlandırılmamış hiçbir dersinin bulunmaması,
 3. Genel Not Ortalamasının 100 üzerinden en az 70 olması,
 4. Tezini hazırlamış ve tezinin benzerlik raporunun %25’den düşük olması gerekmektedir. NOT: İntihal yazılım programı raporu alınacak tez çalışması dosyası; kaynakça, doğrudan alıntılar ve beş kelimeden daha az örtüşen metinler kısmı hariç şeklinde taranır.
 5. Tezli yüksek lisans öğrencilerinin tek başına veya danışmanı ile birlikte varsa katkı sunan araştırmacı/araştırmacılarla birlikte Mardin Artuklu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 17. maddesi 11. fıkrası "Tez savunma sınavına girebilmek için en az bir akademik yayın yapılmış olması gerekir’’ şartına istinaden aşağıdaki maddelerden en az birini yerine getirmiş olması gerekir:

a) Ulusal/uluslararası etkinliklerde sözlü, yazılı veya görsel sunum yapmış olmak.

b) Ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir makalesi olmak (özgün makale, derleme makale, kitap kritiği, editöre mektup, kısa makale vb.). 

c) Ulusal/Uluslararası Bilimsel Toplantılarda sunulan tam metni veya özet matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar veya Ulusal/Uluslararası yayınevlerinden kabul edilmiş/yayımlanmış kitap, kitap editörlüğü veya bölüm yazarlığı olmak.

d) Kabul edilmiş proje/patent/faydalı model/endüstriyel tasarımı belgelemiş olmak.

 

B) Tez Savunma Sınavına Girebilmek İçin Yapılacak İşlemler

 

 1. Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencileri tezin bitmiş halini danışmanına teslim ettikten sonra danışman tarafından Turnitin   İntihal Programından intihal raporu alınır. İntihal (benzerlik) raporu uygun olan (en fazla %25) öğrenci Tez Savunma Sınavına girmek için Tez Bitirme Sunuş Formu’nu danışmanı ile birlikte imzaladıktan sonra ilgili anabilim dalı başkanlığına (jüri üyelerine gönderilmek/teslim edilmek amacıyla) 5 (beş) adet tez ile birlikte teslim eder. NOT: Jüri üyelerinin uygun bulması halinde tezler dijital olarak da teslim edilebilir.

 

 1. Tez tesliminden sonra Anabilim Dalı Başkanlığı (danışman ve anabilim dalı başkanı) Tez Savunma Jürisi Oluşturma Öneri Formu'nu oluşturup öğrencinin Tez Sunuş Formu ve İntihal raporuyla birlikte Enstitüye üst yazıyla gönderir. NOT: Öğrencinin Tez Sunuş Formu tarihi ile Tez Savunma Sınav Tarihi arasında en az 1 aylık bir süre olmalıdır.

 

 1. Enstitü Müdürlüğü, Anabilim Dalı Başkanlığından gelen jüri önerisini dikkate alarak Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin tez savunma sınavı jürisini kesinleştirir. NOT: Öğrenci, savunma sınav tarihi ve yerini ilgili Anabilim Dalı Başkanlığından öğrenebilir.

 

Tez Savunma Sınavı için gerekli olan formlar ve ekleri:

1.1.) Tez Bitirme Sunuş Formu(MAU-FRM-04-ENSTİTÜ/08) (Formu indirmek için tıklayın)

1.2.) Tez Savunma Jürisi Oluşturma Öneri Formu (MAU-FRM-04-ENSTİTÜ/03) (Formu indirmek için tıklayın)

1.3.) Benzerlik Raporunun ilk sayfası (Öğrenci ve Danışman imzalı)

1.4.) Yayım şartının sağlandığına dair belge(19 Ocak 2021 tarihinden sonra kayıt yapan öğrenciler için istenecektir)

 

 

 

 

C) Tez Savunması Sonrası Enstitüye Teslim Edilecek Formlar

 

1. Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Tutanak Formu ve Ekleri (Jüri üyeleri tarafından imzalanacaktır.)

1.1. Her bir Jüri Üyesi tarafından imzalanacak olan Tez Onay Sayfası Formu (MAU-FRM-04-ENSTİTÜ/07) (Formu indirmek için tıklayın)

1.2. Tez Savunma Sınav Tutanağı (MAU-FRM-04-ENSTİTÜ/04) (Formu indirmek için tıklayın)

1.3. Savunma sınavında tez adında/konusunda değişiklik olması durumunda Lisansüstü Tez Konusu Değişikliği Formu (MAU-FRM-04-ENSTİTÜ/01) (Formu indirmek için tıklayın)

 • Tez Savunma Sınavına giren öğrencinin Tez Savunma Sınav Tutanağı Formu sınav tarihini izleyen 3 (üç) iş günü içerisinde Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından Enstitü Müdürlüğüne üst yazıyla gönderilir (Tez savunma sınav günü 1 adet Tez Savunma Sınav Tutanağı ile 3 adet Tez Onay Sayfası jüri üyelerine imzalattırılır. Tez Savunma Sınav Tutanağı ABD Başkanlığına teslim edilir, Tez Onay Sayfaları da öğrencide kalır)
 • Tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci, tezini Enstitümüz tez inceleme görevlisine mail olarak gönderir (Tez İnceleme Görevlileri için tıklayınız).
 • Enstitümüz görevlisi inceleme neticesini mail olarak öğrenciye bildirir. Öğrenci düzeltilmesi gereken yerleri de düzelttikten sonra tezinin ikinci (son) intihal raporunu almak için enstitü öğrenci işlerine dijital ortamda (CD veya Flash Bellek) teslim edebilir ya da mail üzerinden lisansüstü@artuklu.edu.tr adresine gönderebilir.
 • Son raporu da uygun olan öğrenci Tez Onay Sayfaları ile birlikte tezini baskıya götürür. Tezlerin ön kapak ile yan kapağında Üniversitemizin logosu renkli bir şekilde yer almalıdır.

NOTLAR:

 • Öğrencinin başarılı olması durumunda, savunma tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde tezin enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Tez Savunma Sınav Jürisi tarafından tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciler ise ilgili yönetmelik maddesinde belirtilmiş olan süre (3 ay) içerisinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunmalıdır. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciler düzeltmeyi yaptıktan sonra tekrardan Tez Sunuş Formu’nu doldurup ilgili Anabilim Dalına yeniden başvuru yapmalıdır. İş ve işlemlere ait sürecin en az bir ay öncesinden ilk başvurudaki gibi yeniden başlatması gerekir.

 

 

Ç) Mezuniyet İçin İlişik Kesme Süreci

1) Teslim Edilmesi Gereken Belgeler;

1.1.) Tez Teslim Formu (MAU-FRM-04-ENSTİTÜ/16) (Formu İndirmek için tıklayın)

1.2.) 1 adet Tez Veri Giriş Formu (Öğrenci tarafından imzalanmalı)

1.3.) 3 adet ciltlenmiş TEZ,

      1.4.) 2 adet CD (CD’nin üst kısmında Üniversite, Enstitü, Anabilim Dalı ve Tez Adı, alt Kısmında ise öğrenci ve danışman adı, Tez Savunma Tarihi ve Referans Numarası yer almalıdır. CD içerisinde Özet, Abstract ve Tez şeklinde 3 ayrı dosya yer alır. CD içindeki tüm metin dosyaları PDF formatında olmalıdır)

1.5.) Öğrenci Kimlik Kartı

1.6.) Tez Yazımı Uygunluk Raporu (Formu İndirmek için tıklayın)

 

Mardin Artuklu Üniversitesi ‘‘Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’’ doğrultusunda hazırlanan bu yol haritasında, anlaşılamayan veya eksik kalan hususlar için adı geçen yönetmeliğin ilgili konuları düzenleyen maddelerine bakılabilir.

Yönetmeliğe Ulaşmak İçin Tıklayınız: MAÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü