T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE'DE YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ
 • /
 • Doktora Mezuniyet Yol Haritası

Doktora Mezuniyet Yol Haritası

DOKTORA MEZUNİYET SÜRECİ

 • Ders dönemi azami süre 4 yarıyıl: (7 adet kredili ders + Seminer )
 • Ders döneminden başarılı olan öğrenciler; Ders Dönemi + Tez Dönemi toplamda 12 yarıyıl kullanabilir.
 • 7 adet kredili ders + Seminer Dersi (60 AKTS azami 4 yarıyıl ) Aksi takdirde ÖĞRENCİNİN KAYDI  SİLİNİR.

Yeterlik (30 AKTS en az 1 yarıyıl) Dersler ve Seminerden başarılı olan öğrenciler seçebilir.

 • En geç beşinci yarıyılın, sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Yeterlik sınavı yılda iki kez olmak üzere güz ve bahar yarıyıllarında yapılır.
 • Yeterlik sınavında başarısız olan veya enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrenci yeterlik sınavından başarısız sayılır. Bu durumdaki öğrenci bir sonraki yarıyılda zorunlu haller dışında aynı jüri önünde tekrar sınava alınır. Bu sınavda başarısız olan veya sınava girmeyen öğrencinin kayıt yenileyip yenilemediğine bakılmaksızın enstitü ile ilişiği kesilir

Tez İzleme Komitesinin Oluşturulması

 • Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için enstitü anabilim/bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

Tez Önerisi  (30 AKTS en az 1 yarıyıl) en erken 4. Yarıyılda seçebilir. Dersler, Seminer ve yeterlilikten başarılı olan öğrenciler seçebilir.

 • Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.
 • Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın belirtilen sürede girmeyen öğrencinin kayıt yenileyip yenilemediğine bakılmaksızın başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.
 • Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez Çalışması ve Uzmanlık Alan Dersi (22 AKTS+8 AKTS en erken 5. Yarıyıl) Dersler, Seminer, Yeterlilik ve Tez Önerisinden başarılı olan öğrenciler seçebilir.

 • Kayıt yenileyip enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan, komiteye süresi içinde rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrenci başarısız sayılır.
 • Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
 • Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç başarılı tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir. Yatay geçiş yoluyla gelen öğrencilerde geldiği enstitüdeki başarılı olduğu tez izleme komitesi raporları da kabul edilebilir.

AKTS Toplamı 240 veya üzeri olması durumunda mezun olabilir.

 
 1. Öğrenci, Tez Savunma Sınavına girebilmek için aşağıda belirtilen şartları yerine getirmiş olmak zorundadır:
 1. En az 7 adet ders, seminer dersi, yeterlik, tez önerisi savunmasını ve en erken 5.yarıyıldan başlayarak tez çalışması ve uzmanlık alan dersini alarak en az üç başarılı tez izleme komitesi raporu sunup 8.yarıyıl sonunda 240 AKTS; 21 Kredi sağlaması gerekir,
 2. Başarısız ve sonuçlandırılmamış hiçbir dersinin bulunmaması,
 3. Genel Not Ortalamasının 100 üzerinden en az 75 olması,
 4. Doktora tezini teslim etmek isteyen öğrenci, tez danışmanı ile birlikte veya tek başına tez konusu/çalışmasından üretilmiş; SCI (Science Citation Index), SCI Expanded, SSCI (Social Science Citation Index) ve AHCI (Arts&Humanities Citation Index) kapsamındaki dergilerde veya TR Dizinde taranan dergilerde yayımlanmış ve yayıma kabul edilmiş en az bir makalesinin olması, mezuniyet için yayın şartı olarak aranır. Yapılacak olan yayında ilgili enstitü adının yer alması gerekir.

Tezini hazırlamış ve tezinin benzerlik raporunun %25’den düşük olması gerekmektedir. NOT: İntihal yazılım programı raporu alınacak tez çalışması dosyası; kaynakça, doğrudan alıntılar ve beş kelimeden daha az örtüşen metinler kısmı hariç şeklinde taranır.

 

 1. Tez Savunma Sınavına Girebilmek İçin Yapılacak İşlemler
 1. Doktora Programı öğrencileri tezin bitmiş halini danışmanına teslim ettikten sonra danışman tarafından Turnitin  İntihal Programından intihal raporu alınır. İntihal (benzerlik) raporu uygun olan (en fazla %25) öğrenci Tez Savunma Sınavına girmek için Enstitü Web Sayfası Belge ve Formlar kısmında yer alan Tez Bitirme Sunuş Formu’nu danışmanı ile birlikte ilgili anabilim dalı başkanlığına (jüri üyelerine gönderilmek/teslim edilmek amacıyla) 5 (beş) adet tez ile birlikte teslim eder. NOT: Jüri üyelerinin uygun bulması halinde tezler dijital olarak da teslim edilebilir.

 

 1. Tez tesliminden sonra Anabilim Dalı Başkanlığı (danışman ve anabilim dalı başkanı) Tez Savunma Jürisi Oluşturma Öneri Formu'nu oluşturup öğrencinin Tez Sunuş Formu ve İntihal raporuyla birlikte Enstitüye üst yazıyla gönderir. NOT: Öğrencinin Tez Sunuş Formu tarihi ile Tez Savunma Sınav Tarihi arasında en az 1 aylık bir süre olmalıdır.

 

 1. Enstitü Müdürlüğü, Anabilim Dalı Başkanlığından gelen jüri önerisini dikkate alarak Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin tez savunma sınavı jürisini kesinleştirir.

 

NOT: Öğrenci, savunma sınav tarihi ve yerini ilgili Anabilim Dalı Başkanlığından öğrenebilir.

 

Tez Sav Savunma Sınavı için gerekli olan formlar ve ekleri,

1.1.) Tez Bitirme Sunuş Formu (MAU-FRM-04-ENSTİTÜ/08)

1.2.) Tez Savunma Jürisi Oluşturma Öneri Formu (MAU-FRM-04-ENSTİTÜ/03)

1.3.) Benzerlik Raporunun ilk sayfası (Öğrenci ve Danışman imzalı)

1.4.) Yayım şartının sağlandığına dair belge (19 Ocak 2021 tarihinden sonra kayıt yapan öğrenciler için istenecektir)

 

 

 1. Tez Savunması Sonrası Enstitüye Teslim Edilecek Formlar

1. Doktora Tez Savunma Sınavı Tutanak Formu ve Ekleri (Jüri üyeleri tarafından imzalanacaktır.)

1.1. Her bir Jüri Üyesi tarafından ayrı ayrı doldurulacak olan Tez Onay Sayfası Formu (MAU-FRM-04-ENSTİTÜ/07)

1.2. Tez Savunma Sınav Tutanağı (MAU-FRM-04-ENSTİTÜ/04)

1.3. Savunma sınavında tez adında/konusunda değişiklik olması durumunda Lisansüstü Tez Konusu Değişikliği Formu (MAU-FRM-04-ENSTİTÜ/01)

 • Tez Savunma Sınavına giren öğrencinin Tez Savunma Sınav Tutanağı Formu sınav tarihini izleyen 3 (üç) iş günü içerisinde Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından Enstitü Müdürlüğüne üst yazıyla gönderilir (Tez savunma sınav günü 1 adet Tez Savunma Sınav Tutanağı ile 3 adet Tez Onay Sayfası jüri üyelerine imzalattırılır. Tez Savunma Sınav Tutanağı ABD Başkanlığına teslim edilir, Tez Onay Sayfaları da öğrencide kalır)
 • Tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci, tezini Enstitümüz tez inceleme görevlisine mail olarak gönderir (Tez İnceleme Görevlileri için tıklayınız).
 • Enstitümüz görevlisi inceleme neticesini mail olarak öğrenciye bildirir. Öğrenci düzeltilmesi gereken yerleri de düzelttikten sonra tezinin ikinci (son) intihal raporunu almak için tezini Enstitü öğrenci işlerine dijital ortamda (CD veya Flash Bellek) teslim edebilir ya da tezin son halini lisansüstü@artuklu.edu.tr adresine gönderebilir.
 • Son raporu da uygun olan öğrenci Tez Onay Sayfaları ile birlikte tezini baskıya götürür. Tezlerin ön kapak ile yan kapağında Üniversitemizin logosu renkli bir şekilde yer almalıdır. Ön kapak ve tez sırtlığı örneği için tıklayınız.

                                                                                                                                                           

NOTLAR:

 • Öğrencinin başarılı olması durumunda, savunma tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde tezin enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Tez Savunma Sınav Jürisi tarafından tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciler ise ilgili yönetmelik maddesinde belirtilmiş olan süre (6 ay) içerisinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunmalıdır. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciler düzeltmeyi yaptıktan sonra tekrardan Tez Sunuş Formu’nu doldurup ilgili Anabilim Dalına yeniden başvuru yapmalıdır. İş ve işlemlere ait sürecin en az bir ay öncesinden ilk başvurudaki gibi yeniden başlatması gerekir.
 1. Mezuniyet İçin İlişik Kesme Süreci

1) Teslim Edilmesi Gereken Belgeler;

 

1.1.) Tez Teslim Formu (MAU-FRM-04-ENSTİTÜ/16)

1.2.) 1 Adet Tez Veri Giriş Formu (Öğrenci tarafından imzalanmalı)

1.3.) 3 Adet yazım kurallarına uygun olarak ciltlenmiş TEZ,

      1.4.) 2 adet CD (CD’nin üst kısmında Üniversite, Enstitü, Anabilim Dalı ve Tez Adı, alt Kısmında ise öğrenci ve danışman adı, Tez  Savunma Tarihi ve Referans Numarası yer almalıdır. CD içerisinde Özet, Abstract ve Tez şeklinde 3 ayrı dosya yer alır. CD içindeki tüm metin dosyaları PDF formatında olmalıdır)

1.5.) Öğrenci Kimlik Kartı

1.6.) Tez Yazımı Uygunluk Raporu

NOT: Mezuniyet için ilişik kesme sürecinde öğrencinin imza atması gereken evraklar bulunduğundan öğrencinin yukarda belirtilen işlemleri ya şahsen ya da noter onaylı vekâlet yolu ile yapabilecektir.

Mardin Artuklu Üniversitesi ‘‘Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’’ doğrultusunda hazırlanan bu yol haritasında, anlaşılamayan veya eksik kalan hususlar için adı geçen yönetmeliğin ilgili konuları düzenleyen maddelerine bakılabilir.

Yönetmeliğe Ulaşmak İçin Tıklayınız: MAÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü