T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE'DE YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ
  • /
  • Arap Dili ve Kültürü Doktora Ders İçerikleri

Arap Dili ve Kültürü Doktora Ders İçerikleri

Ders İçerikleri

1. YARIYIL

Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri I                       AKTS 8, Krediler (3+0) 3 (Zorunlu)

Bilimsel yayın yapılırken bunun belli bir etik doğrultusunda gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir. Bazı etik kuralların dışına çıkılması başta intihal olmak üzere ciddi olumsuz sonuçlar doğurur. Bunun yanında bilimsel araştırmalar belli bir yöntem doğrultusunda yapılmalıdır. Bu dersin içeriği ana hatlarıyla şunları kapsar:

Bilim, bilimsel araştırma ve etik ilişkisi

Bilimsel araştırma süreciyle ilgili etik kurallar

Bilimsel yayınlarla ilgili etik kurallar

Bilimde etik dışı davranışlar

Bilimsel bilginin özellikleri

Nitel araştırmanın özellikleri

Nicel araştırmanın özellikleri

Ana hatlarıyla araştırma teknikleri

Arapça Uygulamalı Sarf ve Nahiv Bilgisi-I             AKTS 8, Krediler (3+0) 3 (Seçmeli)

Sarf ve nahiv ilimlerinin temel kuralları metin örnekleri üzerinden uygulamalı bir şekilde gösterilecektir.

Arapça Klasik Metin Çözümlemeleri                         AKTS 8, Krediler (3+0) 3 (Seçmeli)

Bu derste Arap edebiyatında farklı alanlarda yazılan eserlerden metinler seçilerek okumalar yapılacak ve söz konusu metinler üzerinden edebi ve gramatik tahliller yapılacaktır.

Klasik Arap Edebiyatı Tarihi                                       AKTS 8, Krediler (3+0) 3 (Seçmeli)

Bu derste, İslam öncesi dönemde Arap edebiyatındaki ana umdeler tartışılacaktır.

Arap Diyalektolojisi-I                                                     AKTS 8, Krediler (3+0) 3 (Seçmeli)

Bu derste, gerek Türkiye’deki gerekse farklı Arap ülkelerindeki Arap diyalektolojisi hakkında tafsilatlı bilgiler verilecektir.

Arap-İslam Kültür Tarihi-I                                           AKTS 8, Krediler (3+0) 3 (Seçmeli)

Gerek İslam coğrafyasında gerek farklı coğrafyalarda var olan Arap-İslam kültürü ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır.

Arap Edebiyatında Kaynaklar                                     AKTS 8, Krediler (3+0) 3 (Seçmeli)

Arap edebiyatında farklı konularda yazılan eserler tanıtılacaktır.

Dilbilim                                                                                              AKTS 8, Krediler (3+0) 3 (Seçmeli)

Dilbilimin temel esasları ele alınacak, bu alanda çalışmaları olanlar ele alınacaktır.

Arapça Yazma Eser İncelemesi                                   AKTS 8, Krediler (3+0) 3 (Seçmeli)

Yazma eserlerin incelenmesinin yöntem ve teknikleri üzerinde durulacaktır.

Arap Grameri Tarihi                                                      AKTS 8, Krediler (3+0) 3 (Seçmeli)

Arap gramerinin ortaya çıkışı, ilk temsilcileri, ana kaynakları, sonradan ortaya çıkan ekoller ve bunların karakteristik özellikleri incelenecektir.

Sözlükbilim                                                                        AKTS 8, Krediler (3+0) 3 (Seçmeli)

Bu derste, Arap dilinde kelime bilgisi ele alınır; edebiyat kitapları, şiir mecmuaları, şiir divanları, edebi tenkit ve belagat kitapları, atasözleri, aruz ve kafiye ile ilgili eserler, lügatler, filoloji ve gramer kitaplarındaki kelimeler öğrenilir ve bunlardan yararlanma yolları gösterilir.

Arapça Tercüme Tarihi                                                 AKTS 8, Krediler (3+0) 3 (Seçmeli)

Bu derste Arap edebiyatında Abbasi döneminden itibaren ortaya çıkan tercüme hareketi anlatılır. Tercüme faaliyetinde bulunan bilginler tanıtılır. Tercüme edilen ilk eserler ve özellikleri anlatılır. Daha sonraki dönemlerde tercümenin aldığı seyir etraflıca araştırılır.

Edebi Sanatlar (Belagat)                                                               AKTS 8, Krediler (3+0) 3 (Seçmeli)

Bedi, beyân, ve meâni ilimleri hakkında ayrıntılı bilgiler verilecektir.

Basın Arapçası                                                                  AKTS 8, Krediler (3+0) 3 (Seçmeli)

Basın Arapçasından örnek metinlere yer verilecek ve bu metinlerin tahlilleri yapılacaktır.

1 ZORUNLU+3 SEÇMELİ

 

2. YARIYIL

Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri II                      AKTS 8, Krediler (3+0) 3 (Zorunlu)

Bu derste bilimsel araştırma teknikleri üzerinde durulacaktır. Araştırma süreç ve teknikleri ile bilimsel araştırma raporlarında izlenecek yollar ve istatistiki tekniklerden örnekler üzerinde durulacaktır. Bu dersin içeriği ana hatlarıyla şu konulardan oluşmaktadır:

Bilimsel araştırma sürecinin aşamaları

Literatür tarama yöntemleri

Araştırma konusunun belirlenmesinde kullanılan teknikler

Veri toplama teknikleri

Analiz teknikleri

Seminer                                                                              AKTS 8, Krediler (0+2) 0 (Zorunlu)

Arapça Uygulamalı Sarf ve Nahiv Bilgisi-II            AKTS 8, Krediler (3+0) 3 (Seçmeli)

Sarf ve nahiv ilimlerinin temel kuralları Arapça temel klasik metinler üzerinden uygulamalı bir şekilde gösterilecektir.

Arapça Modern Metin Çözümlemeleri                      AKTS 8, Krediler (3+0) 3 (Seçmeli)

Modern zamanda ortaya konan çalışmalar üzerinde okumalar yapılacak ve edebi, dilsel tahliller yapılacaktır.

Modern Arap Edebiyatı Tarihi                                    AKTS 8, Krediler (3+0) 3 (Seçmeli)

Modern dönemde Arap edebiyatının gelişimi, bu alanda yapılan çalışmalar ele alınacaktır.

Modern Arap Şiiri Tahlilleri                                        AKTS 8, Krediler (3+0) 3 (Seçmeli)

Modern dönemdeki Arap şiirinden okumalar yapılacak ve dilsel, edebi tahliller yapılacaktır.

Arap Diyalektolojisi-II                                                   AKTS 8, Krediler (3+0) 3 (Seçmeli)

Bu derste, Türkiye’de sözlü kültürün bir unsuru olarak konuşulmakta olan Arap diyalektleri ile bu diyalektlere ait sözlü kültür unsurları hakkında bilgiler verilecektir.

Arap-İslam Kültür Tarihi-II                                         AKTS 8, Krediler (3+0) 3 (Seçmeli)

Arap-İslam kültürünün şekillenmesinde rol oynayan dini ve sosyokültürel etmenlere yer verilecektir.

Arap Dili ve Edebiyatında Temel Kaynaklar          AKTS 8, Krediler (3+0) 3 (Seçmeli)

Bu derste Arap dili ve edebiyatının kaynakları olan ansiklopedik edebiyat kitapları, şiir mecmuaları, şiir divanları, edebi tenkit ve belagat kitapları, atasözleri, aruz ve kafiye ile ilgili eserler, lügatler, filoloji ve gramer kitapları tanıtılır ve bunlardan yararlanma yolları öğretilir.

Arapça Çeviri Teknikleri                                              AKTS 8, Krediler (3+0) 3 (Seçmeli)

Gerek Türkçe’den Arapça’ya, gerekse Arapça’dan Türkçe’ye çevirinin nasıl yapılması gerektiği ilke ve esaslarıyla birlikte anlatılacaktır.

Arap Dili ve Belagati Tarihi                                         AKTS 8, Krediler (3+0) 3 (Seçmeli)

Bu derste Arap dili ve belagatinin tedvini, gelişimi ve müstakil eserlerin verilmesi aşamaları ele alınacaktır. Ayrıca ansiklopedik edebiyat kitapları, şiir mecmuaları, şiir divanları, belagat kitapları, atasözleri kaynakları, lügatler, filoloji ve gramer kitaplarındaki edebî nükteler öğretilir.

Arap Gramerinde Yenilikçi Yaklaşımlar                  AKTS 8, Krediler (3+0) 3 (Seçmeli)

Bu derste Arap gramerinin öğrenilmesini zor olarak gören eski ve yeni dilbilimcilerin konuya yaklaşımları, görüş ve önerileri, konuyla ilgili yazdıkları eserler incelenecektir.

2 ZORUNLU+3 SEÇMELİ+SEMİNER

3. YARIYIL

Doktora Yeterlilik                                                            AKTS 22, Krediler (0+0) 0 (Zorunlu)

Uzamanlık Alan Dersi I                                                  AKTS 8, Krediler (0+8) 0 (Zorunlu)

 

4. YARIYIL

Tez Önerisi                                                                        AKTS 22, Krediler (0+0) 0 (Zorunlu)

Uzmanlık Alan Dersi II                                                   AKTS 8, Krediler (0+8) 0 (Zorunlu)

 

5. YARIYIL

Tez Çalışması I                                                                 AKTS 22, Krediler (0+0) 0 (Zorunlu)

Uzmanlık Alan Dersi III                                                AKTS 8, Krediler (0+8) 0 (Zorunlu)

 

6. YARIYIL

Tez Çalışması II                                                                              AKTS 22, Krediler (0+0) 0 (Zorunlu)

Uzmanlık Alan Dersi IV                                                 AKTS 8, Krediler (0+8) 0 (Zorunlu)

 

7. YARIYIL

Tez Çalışması III                                                              AKTS 22, Krediler (0+0) 0 (Zorunlu)

Uzmanlık Alan Dersi V                                                   AKTS 8, Krediler (0+8) 0 (Zorunlu)

 

8. YARIYIL

Tez Çalışması IV                                                              AKTS 22, Krediler (0+0) 0 (Zorunlu)

Uzmanlık Alan Dersi VI                                                 AKTS 8, Krediler (0+8) 0 (Zorunlu)

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü