T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
  • /
  • BİRİM HAKKINDA

BİRİM HAKKINDA

BİRİM HAKKINDA

YETKİ, GÖREV VE SORUMLUKLAR

Birimimizin yetki görev ve sorumlulukları 21.11.1983 tarih ve 18228 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 124 Sayılı Yüksek Öğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin (Yedinci Bölüm-Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı ve Görevleri) 28 maddesi ile hüküm altına alınmıştır.

Görevleri:

a) Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak,

b) Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santralı, çevre düzenleme ve araç işletme, asansör bakım ve onarımı ile benzer işleri yürütmek Bununla birlikte, Üniversitemiz için gerekli her türlü yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüt, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde yoğun olarak hizmet veren Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın görev alanları oldukça geniş yelpazededir. Üniversitemiz adına teknik konularda ciddi sorumluluklar üstlenen Başkanlığımız, yapmış olduğu stratejik plan doğrultusunda hedeflenen amaçları gerçekleştirebilmek için, takım çalışması bilincinde, paylaşımcı ve katılımcı bir yapı içerisinde görev yapmakta olup planların etkin bir şekilde sonuçlandırılması için gerekli gayreti ve hassasiyeti göstermektedir. Mevcut personelimizle sorumlu olduğumuz alanlarda etkin hizmet anlayışı ile sorunlara olabildiğince çabuk çözüm bulmayı hedefliyoruz.

Görev ve Sorumluluklar:

1. Üniversitemiz bina ve tesislerinin projelendirme çalışmalarını koordine etmek, projelerini hazırlamak ve uygulamak.

2. Yatırım işlerinin ihale dosyalarını hazırlamak ve ilgili ihaleleri yürütmek.

3. İhale edilen işlerin teknik kontrollüğünü yapmak, hakedişlerini düzenlemek ve biten işlerin kabul işlemlerini yürütmek.

4. Mevcut binalarımızın bakım, onarım ve tadilat ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların giderilmesini sağlamak.

5. Üniversitemiz kamulaştırma ve harita çalışmalarını yürütmek.

6. Üniversitemiz telefon santralinin ve telefon tesisatlarının bakım, onarım ve işletmesini yapmak.

7. Üniversitemiz elektrik ve jeneratör işlerinin bakım, onarım ve işletmesini yapmak.

8. Isı santrallerimiz ile ilgili işleri yürütmek.

9. Çevre düzenleme ve peyzaj işlerini yürütmek. Mali Yetki Görev ve Sorumluluklar: Harcama Yetkilisi, Gerçekleştirme Görevlileri ve Mutemetlerin yetki ve sorumlulukları; 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 4 üncü Bölümünün 26, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 70 inci maddelerinde belirtilmiştir. Özetle ilgili görevlilerin yetki ve sorumlukları şunlardır:

Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir.

Harcama yetkilileri bütçede öngörülen ödenekleri kadar, ödenek gönderme belgesiyle kendisine ödenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapabilir.

Bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür.

Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur.

Harcama yetkilileri, tahsis edilen ödenekler dâhilinde yüklenmeye girebilirler. Yüklenmeye girişilen tutara ait ödenekler saklı tutulur; başka iş yaptırılması, mal veya hizmet alınması için kullanılamaz.

Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler.

Gerçekleştirme görevlileri, bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken iş ve işlemlerden sorumludurlar.

Harcama yetkilisinin uygun görmesi ve karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla, ilgili kanunlarda öngörülen haller ile gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek ivedi veya zorunlu giderler için avans vermek veya kredi açmak suretiyle ön ödeme yapılabilir. Verilecek avansın üst sınırları merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilir.

Bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanır.
 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü