T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü
 • /
 • Başvuru ve Kabul Şartları

Başvuru ve Kabul Şartları

T.C.

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç:

Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Mardin Artuklu Üniversitesi’nin ön lisans ve lisans bölüm veya programlarına yurt dışından kabul edilecek uluslararası öğrencilerin başvuru, yerleştirme ve kayıt işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam:

Madde 2- (1) Bu yönerge, yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin sınav, kontenjan belirleme, başvuru koşulları, tercih işlemleri, değerlendirme, yerleştirme, kayıt ve Türkçe yeterlilik esaslarını kapsar.

Dayanak:

Madde 3- (1) Bu yönerge, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen “Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar’a dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar:

Madde 4- (1) Bu yönergede geçen;

 1. Birim: Mardin Artuklu Üniversitesi’ne bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya konservatuvarı,
 2. Birim Kurulu: İlgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya konservatuvar yönetim kurulunu,
 3. TR-YÖS: ​​​​​Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı’nı,
 4. MAÜ-TÖMER: Mardin Artuklu Üniversitesi’nin Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni,
 5. Öğrenci İşleri Daire Başkanı: Mardin Artuklu Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanını,
 6. Program: Mardin Artuklu Üniversitesi’nin ilgili ön lisans ve lisans diploma programlarını,
 7. Rektör: Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörünü,
 8. Senato: Mardin Artuklu Üniversitesi Senatosunu,
 9. Uluslararası Öğrenci: Mardin Artuklu Üniversitesi’ne bağlı ön lisans ve lisans programlarında öğrenim gören veya TÖMER’e devam eden T.C. vatandaşlığı bulunmayan, yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçen ve bu durumdaki çift uyruklu olanları veya T.C. vatandaşı olup yurtdışında öğrenim görmüş kişileri,
 10. Üniversite: Mardin Artuklu Üniversitesi’ni ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Lisans ve Ön Lisans Programlarına Kontenjan Belirleme,

Başvuru, Yerleştirme ve Kayıt İşlemleri

Kontenjan:

Madde 5- (1) Üniversiteye kabul edilecek uluslararası öğrenci kontenjanları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın ve ilgili birimlerin görüşü alınarak varsa özel koşullar ile birlikte Senato tarafından belirlenir ve Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) bildirilir. Teklif edilen kontenjanlar, YÖK tarafından karara bağlanarak ilan edilir.

Madde 6- (1) Bölümlere ve programlara ayrılan kontenjanların boş kalması halinde, bu kontenjanlar için ek yerleştirme yapılabilir. Senatonun uygun görmesi halinde boş kalan kontenjanlar diğer bölüm ve programlara aktarılabilir. Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk fakültelerinin kontenjan aktarımları ise YÖK kararı ile yapılabilir.

 

Başvuru:

Madde 7- (1) Başvurusu kabul edilecek adaylar şunlardır:

Liseden mezun durumda olmaları koşuluyla;

 1. Yabancı uyruklu olanlar,
 2. Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı, Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler,
 3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin ve bu durumdaki çift uyrukluların,
 4. T.C. uyruklu olup orta öğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar,
 5. KKTC uyruklu olup burada ikamet eden ve orta öğretimin tamamını burada tamamlayan General Certificate of Education Advanced Level (GCE AL) sınav sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 yılları arasında diğer ülkelerdeki orta öğretim kurumlarına kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya olacak olanlar.

 

Madde 8- (1) Başvurusu kabul edilmeyecek adaylar şunlardır:

 1. T.C. uyruklu olup orta öğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
 2. KKTC uyruklu olanlar (7. Maddenin “e” bendindeki şartları taşıyanlar hariç),
 3. 7. Maddenin “c” bendinde tanımlanan çift uyruklulardan ilk uyruğu T.C. olanlar,
 4. Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular.

Tercih ve Yerleştirme Esasları

Madde 9- (1) Senato tarafından Yerleşme İçin Kabul Edilen Sınavlar ve Gerekli Minimum Puanlar Tablosuna (EK-1) göre, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından sırasıyla şu şekilde gerçekleştirilir.

 1. TR-YÖS sınavı,
 2. Türkiye dışındaki ülkeler tarafından yapılan ve üniversiteye giriş sınavı niteliği taşıyan sınav sonuçlarının, EK-1’deki tabloda belirtilen katsayı ile çarpımından elde edilen sınav sonuçları,
 3. Yerleştirme puanlarında eşitlik olması durumunda, öncelik yaşı küçük olana verilecektir.

Madde 10- (1) Başvuru için geçerli olan sınav türleri ve puanları ilan metninde belirtilir. Lise bitirme düzeyindeki sınavların (Abitur, International Baccalaureate vb.) geçerlilik süresi sınırsız, üniversiteye giriş türündeki sınavların (SAT vb.) geçerlilik süresi ise 1 (bir) yıldır. TR-YÖS sınavının geçerlilik süresi sınav tarihinden itibaren 2 (iki) yıldır.

Madde 11- (1) Üniversitemize münhasıran açılan ve ana dili Arapça olan (Suriye, Filistin, Mısır, Yemen, Libya ve Uygur Türkleri gibi) yabancı uyruklu öğrencilerin alındığı Arapça ile eğitim yapılan programlara öğrenci yerleştirme işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ortaöğretim mezuniyet puanlarına göre gerçekleştirilir.

 

Başvuru Kabul ve Kayıt

Madde 12- (1) Üniversiteye kabul edilecek olan uluslararası öğrenci başvurularının değerlendirilmesi, bölüm ve programlara yerleştirilmeleri ve kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın organizasyonunda gerçekleştirilir.

 1. Üniversiteye kabul edilecek öğrencilerin başvuruları Türkçe Programlar ile Arapça Programlara ayrı ayrı online olarak alınır. Başvuru ilanında belirtilen belgelerin olup olmadığı kontrol edildikten sonra kontenjanlara yerleştirme işlemi yine ayrı ayrı yapılır.
 2. Başvuru ilanında belirtilen kesin kayıt tarihinden sonra boş kalan kontenjanlara online olarak başvuran öğrenci adayları arasından sırasıyla 1. 2. ve 3. ek yerleştirme yapılabilir.
 3. 1. ve 2. ek yerleştirmelerden sonra boş kalan kontenjanlar için yeni bir ilan yayımlanır. Bu ilanda; daha önce başvuran ve yerleşmeyen ya da hiç başvurmamış adayların başvuruları online başvuru sisteminden alınır.
 4. Eksik belgesi olan öğrencilerin başvuruları alınmaz.
 5. Kesin kayıt için adayların ilgili birimlere şahsen başvuru yapmaları ve kayıtlarını kesinleştirmeleri gerekir.

Kesin Kayıt:

Madde 13- (1) Üniversiteye kabul edilen öğrencilerin aşağıda belirtilen belgeleri ilgili birime teslim etmeleri durumunda, kayıtları ilanda belirtilen tarihlere göre yapılır:

 1. TR-YÖS sonuç belgesi (Türkçe bölümler için zorunlu),
 2. Lise diploması orijinali ve Türkçe tercümesi (Öğrencinin ülkesindeki Türkiye Büyükelçiliğinde veya Konsolosluğunda onaylanmış Türkçe örnek veya Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 3. Lise not dökümü belgesi/Not belgesi orijinali ve Türkçe tercümesi (Öğrencinin ülkesindeki Türkiye Büyükelçiliğinde veya Konsolosluğunda onaylanmış Türkçe örnek veya Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 4. Türkiye’deki liselere denk bir ortaöğretim kurumundan mezun olunduğuna dair denklik belgesi orijinali (Öğrencinin ülkesindeki Türkiye Büyükelçiliğinden, Konsolosluğundan veya Millî Eğitim Bakanlığından alınmış denklik belgesi veya Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 5. 2 Adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş ve 4,5x6 cm ölçülerinde),
 6. Öğrenim ücretinin ödendiğine dair makbuz,
 7. Öğrenim meşruhatlı pasaport (Öğrencinin ülkesindeki Türkiye Büyükelçiliğinde veya Konsolosluğunda onaylanmış Türkçe örnek veya Noter onaylı Türkçe tercümesi) veya geçici koruma kimlik belgesi,
 8. Yasal kalış hakkı bulunduğuna dair aşağıda belirtilen belgelerden bir tanesi ibraz edilmelidir. YÖK Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı arasında 15/11/2023 tarihinde Uluslararası Öğrencilerin İkamet İzni Başvurularına İlişkin İş Birliği Protokolü gereği Uluslararası Öğrencilerin Kayıt ve İkamet İzni İşlemlerine İlişkin Uygulama Rehberindeki 3. maddenin 1. bendine istinaden öğrencilerden kayıt öncesi talep edilecek belgeler: (1) Pasaport üzerinde yer alan hudut kapısı giriş kaşesi, (2) pasaportta yer alan vize etiketi (vize muafiyeti kapsamındaki hariç), (3) ikamet izni kayıt/başvuru formu ( e-ikamet.goc.gov.tr), (4) ikamet izin belgesi, (5) vatansız kişi kimlik belgesi, (6) uluslararası koruma başvuru/statü belgesi, (7) geçici koruma kimlik belgesi, (8) çalışma izni belgesi, (9) çalışma izni muafiyet belgesi, (10) mavi kart, (11) yabancı temsilcilik personel/aile bireyi kimlik kartı.
 9. YÖK Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı arasında 15/11/2023 tarihinde Uluslararası Öğrencilerin İkamet İzni Başvurularına İlişkin İş Birliği Protokolü gereği Uluslararası Öğrencilerin Kayıt ve İkamet İzni İşlemlerinden; Mardin Artuklu Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sorumludur. Bu maddenin h bendinde belirtilen belgelerin öğrencilerden alınarak İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’na ulaştırılması ve ikamet izinlerinin işlemlerinin tamamlanması işlemlerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bizzat yürütür.
 10. İkamet İzin Belgesi (Kesin kayıt tarihinden itibaren 2 ay içerisinde ikamet izin belgesini kayıtlı olduğu ilgili birime teslim edilmelidir. Belgesini teslim etmeyen öğrencilerin kayıtları ilgili Birim Yönetim Kurulu kararı ile silinebilir).

 

Madde 14- (1) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınan bölüm ve programlara yerleşen uluslararası öğrenciler, ilgili birim tarafından yapılacak olan Özel Yetenek Sınavında başarılı olmak zorundadırlar. 

Madde 15- (1) Başvuru, değerlendirme ve yerleştirme sonuçları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı resmi web sayfasında ilan edilir ve adaylara ayrıca tebligat yapılmaz.

Madde 16- (1) Kesin kayıtlar, resmi web sayfasında ilan edilen tarihler arasında ilgili birimlerce yapılır. Süresi içinde kayıt yaptırmayan öğrenciler, kayıt hakkından feragat etmiş sayılır.

Madde 17- (1) Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde eksik, hatalı, tahrif edilmiş ve sahte evrak ibraz ettiği tespit edilenlerin kayıtları yapılmış olsa bile işlem iptal edilerek haklarında yasal işlem başlatılır.

      (2) Kesin kaydı yapılan öğrenciler kayıt yaptığı tarihten itibaren 2 ay içinde Yabancı Kimlik Numarası (YKN) veya Geçici Koruma Kimlik Belgesini ibraz etmelidir. Yabancı Kimlik Numarası (YKN) veya Geçici Koruma Kimlik Belgesini ibraz etmeyen öğrencilerin kayıtları ilgili Birim Yönetim Kurulu kararı ile silinebilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Türkçe Yeterlilik Düzeyi ve Eğitim-Öğretime Başlama

Madde 18- (1) Öğretim dili Türkçe olan programlara kabul edilen öğrencilerin, öğrenimlerine başlayabilmeleri için Türkiye’deki üniversitelerin Türkçe Öğretim Merkezlerinin veya Yunus Emre Enstitüsü’nün yapmış olduğu Türkçe yeterlilik sınavlarından birinden en az C1 düzeyinde puan almış olmaları gerekmektedir. Türkçe yeterlilik düzeyini bu belge ile ibraz eden adaylar kayıt tarihinden itibaren yerleştirildikleri programlarda eğitim-öğretime başlarlar. Türkçe dil becerisinin öğrenime engel olacak şekilde yetersiz olduğu görülen öğrencilerin dil becerilerinin MAÜ-TÖMER aracılığıyla yeniden belgelemeleri talep edilebilir.

(2) Türkçe eğitim veren programlara yerleşen ve kesin kayıt yaptırdığı tarihte Türkçe yeterlilik düzeyine sahip olmayan öğrencilerin, MAÜ-TÖMER’e kayıt yaptırıp yeterli Türkçe düzeyi belgesini alabilmeleri için kayıtları 1 yıl süreyle hazırlık öğrencisi olarak kayıtları yapılır. Kesin kayıt tarihinden itibaren 2 yıl içinde yeterli Türkçe düzeyine sahip olduğunu belgeleyemeyen öğrencilerin üniversite ile ilişikleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın teklifi ve Senato kararı ile kesilir.

(3) Ortaöğretimini T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı liselerde tamamlayan adaylarda ve öğretim dili Türkçe olan bir ortaöğretim kurumundan mezun olduğunu belgeleyen adaylarda Türkçe yeterlilik düzeyi aranmaz.

Madde 19- (1) Öğretim dili Türkçe ile beraber belirli bir yabancı dil olan bölümlere kayıt yaptıran öğrenciler, TÖMER C1 sertifikasını ibraz etmek zorundadır. Daha sonra yabancı dil hazırlık eğitimi ile birlikte MAÜ-TÖMER’e devam edebilirler. Yabancı dil eğitimi tamamlandıktan sonra talep edilmesi halinde Türkçe öğrenimi için bu öğrencilere 1 yıl ek süre verilir.

Madde 20- (1) Üniversitemize münhasıran açılan %100 Arapça eğitim veren bölüm ve programlara yerleşen öğrenciler, ön lisans programları için 1.sınıfın sonuna kadar, lisans programları için 2.sınıfın sonuna kadar TÖMER B2 sertifikasını kayıtlı olduğu ilgili birime ibraz etmelidir. TÖMER B2 sertifikasını teslim etmeyen öğrencilerin bir sonraki akademik eğitim-öğretim yılı için ders kaydı yapılmaz.

Madde 21- (1) Öğretim dili Türkçe olmayan bölümlere kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin, o dile ait ulusal/uluslararası yeterlilik belgelerini ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir. Yeterlilik belgesi bulunmayan öğrencilerin, Yabancı Dil Muafiyet Sınavına girip başarılı olmaları gerekmektedir. Başarılı olmayan öğrenciler ilgili bölümün hazırlık sınıfına devam ederler.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 22- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Mardin Artuklu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, ilgili birimin eğitim-öğretim yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ilgili birimin yönetim ve birim kurulu kararları uygulanır.

 

Yürürlükten Kaldırma

Madde 23- (1) Mardin Artuklu Üniversitesi Senatosu’nun 05.12.2019 tarih ve 16 No’lu toplantısının 10 No’lu kararı kabul edilen “Mardin Artuklu Üniversitesi Yurt Dışından Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

Madde 24- (1) Bu Yönerge, Mardin Artuklu Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 25- (1) Bu Yönergede bulunan hükümler Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

            

 EK-1

Tablo 1.  Yerleşme İçin Kabul Edilen Sınavlar ve Gerekli Minimum Puanlar Tablosu

Sınav Adı veya Diploma Türü

Minimum Başarı Şartı ve Katsayı Çarpanı

TR-YÖS

Tıp Fakültesi: 500 puan üzerinden minimum 450 puan.

 Mühendislik Mimarlık Fakültesi: 500 puan üzerinden minimum 300 puan.

Sağlık Bilimleri Fakültesi: 500 puan üzerinden minimum 300 puan.

 

(Başvuruda sadece bu tabloda belirtilen bölümler için taban puan uygulanacak, diğer bölümler için herhangi bir taban puan uygulanmayacaktır).

ABITUR Sınavı

Almanya’da ortaöğretim sonucunda yapılan sınav en fazla 4 puan

SAT (Scholastic Aptitude Test) Sınavı

En az 1100 toplam puan ve en az 600 matematik puan

GCE (General Certificate Examination) Sınavı

Biri başvurulan bölümle ilgili olmak üzere en az 3 konuda A Level derecesi olan adaylar

Tawjihi (Ürdün ve Filistin’de yapılan orta öğretim mezuniyet sınavı)

Başvurulan programın puan türünden en az %80’ini almış olmak

ACT (American College Test) Sınavı

Fen (Science reasoning), matematik (Math) ve toplam puan olarak en az 21 puan

Bakalorya Sınavı (Lübnan)

Başvurulan programın puan türünden en az 13 puan

Çin Halk Cumhuriyeti Üniversitesi Giriş Sınavında (Gaokao)

Başvurulan programın puan türünden 750 üzerinden en az 480 puan

Al- Shahada-Al-Thanawiyya Sınavı (Baccalaureate)

Suriye’de yapılan Al-Thanawiyya Sınavı (Baccalaureate) sınavından en az 120/240

Diplome Debirestan (İran)

Ortalama en az 13/20

Pişdaneşgahi (İran)

Bitirme notu en az 13/20

Kazakistan’da Ulusal Üniversite Testi

120 üzerinden en az 80

Matura Diploması

Matura Diploması almış olanlar

Al- Shahada-Al-Thanawiyya Sınavı (Baccalaureate) (Libya)

En az 120/240

Fransız Bakaloryası, Bakalorya Sınavı (Kamerun, Nijer, Burkine Faso, Çad, Orta Afrika, Benin, Togo, Senegal)

En az 12/20

TQDK Sınavı (Azerbaycan Üniversite Giriş Sınavı)

En az 400/700

TÜBİTAK- Bilim Olimpiyatları

TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş ve bronz madalya almış adaylar

Unifield State Examination-EGE Rusya Federasyonu

Rusya Federasyonu- Merkezi Devlet Sınavının en az ikisi başvurulan programla ilgili olmak üzere, üç konudan ortalama %80 almış olmak.

Yemen Al İmtihan Vizari-Al Thanawiyya

Başvurulan programın puan türünden en az 80 puan

Gürcistan

Gürcistan Ulusal Sınavı 250, Gürcistan Sasualo skolis Atestati/ Attestet o sredrem obrazovanii 5 üzerinden 3

Irak Al-Edadiyah

En az 60 / 100

Mısır Thanaweya Amma General Secondary Certificate

Diploma notunda en az %30 başarı

Türkmenistan Lise Bitirme Diploması

En az 3 / 5

Rusya Lise Bitirme Diploması

En az 3 / 5

Listede yer almayan ülke ve sınavlar ile ortaöğretim diplomaları

Mardin Artuklu Üniversitesi Öğrenci İşleri Başkanlığı’nın teklifi ve Rektörlük oluru ile görevlendirilen komisyon tarafından değerlendirilir.

 

Yönergenin Kabul Edildiği Mardin Artuklu Üniversitesi Senatosunun

 

Tarihi:                                                               Karar No:

07.03.2024

01

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü