T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü
 • /
 • Başvuru ve Kabul Şartları

Başvuru ve Kabul Şartları

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

Arama/Filtreleme

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç:

Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Mardin Artuklu Üniversitesi’nin ön lisans ve lisans bölüm veya programlarına yurt dışından kabul edilecek uluslararası öğrencilerin başvuru, yerleştirme ve kayıt işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam:

Madde 2- (1) Bu yönerge, yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin sınav, kontenjan belirleme, başvuru koşulları, tercih işlemleri, değerlendirme, yerleştirme, kayıt ve Türkçe yeterlilik esaslarını kapsar.

Dayanak:

Madde 3- (1) Bu yönerge, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen “Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar”a dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar:

Madde 4- (1) Bu yönergede geçen;

 1. Birim: Mardin Artuklu Üniversitesi’ne bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya konservatuvarı,
 2. Birim Kurulu: İlgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya konservatuvar yönetim kurulunu,
 3. Genel Sekreter: Mardin Artuklu Üniversitesi Genel Sekreteri’ni
 4. Koordinatör: Mardin Artuklu Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörünü,
 5. Koordinatörlük: Mardin Artuklu Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğünü,
 6. MAÜ-YÖS: Mardin Artuklu Üniversitesi Yabancı Öğrenci Sınavı’nı,
 7. MAUZEM: Mardin Artuklu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
 8. Öğrenci İşleri Daire Başkanı: Mardin Artuklu Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanını,
 9. Program: Mardin Artuklu Üniversitesi’nin ilgili ön lisans ve lisans diploma programlarını,
 10. Rektör: Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörünü,
 11. Senato: Mardin Artuklu Üniversitesi Senatosunu,
 12. Uluslararası Öğrenci: Mardin Artuklu Üniversitesi’ne bağlı ön lisans ve lisans programlarında öğrenim gören veya TÖMER’e devam eden T.C. vatandaşlığı bulunmayan, yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçen ve bu durumdaki çift uyruklu olanları veya T.C. vatandaşı olup yurtdışında öğrenim görmüş kişileri,
 13. Üniversite: Mardin Artuklu Üniversitesi’ni ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisans ve Ön Lisans Programlarına Kontenjan Belirleme,

Başvuru, Yerleştirme ve Kayıt İşlemleri

Kontenjan:

Madde 5- (1) Üniversiteye kabul edilecek uluslararası öğrenci kontenjanları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın ve ilgili birimlerin görüşü alınarak varsa özel koşullar ile birlikte Senato tarafından belirlenir ve Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) bildirilir. Teklif edilen kontenjanlar, YÖK tarafından karara bağlanarak ilan edilir.

Madde 6- (1) Bölümlere ve programlara ayrılan kontenjanların boş kalması halinde, bu kontenjanlar için ek yerleştirme yapılabilir. Senatonun uygun görmesi halinde boş kalan kontenjanlar diğer bölüm ve programlara aktarılabilir. Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk fakültelerinin kontenjan aktarımları ise YÖK kararı ile yapılabilir.

 

Başvuru:

Madde 7- (1) Başvurusu kabul edilecek adaylar şunlardır:

Lise son sınıfta olmaları veya mezun durumda olmaları koşuluyla;

 1. Yabancı uyruklu olanlar,
 2. Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı, Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler,
 3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin ve bu durumdaki çift uyrukluların,
 4. T.C. uyruklu olup orta öğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar,
 5. KKTC uyruklu olup burada ikamet eden ve orta öğretimin tamamını burada tamamlayan General Certificate of Education Advanced Level (GCE AL) sınav sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 yılları arasında diğer ülkelerdeki orta öğretim kurumlarına kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya olacak olanlar.

Madde 8- (1) Başvurusu kabul edilmeyecek adaylar şunlardır:

 1. T.C. uyruklu olup orta öğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
 2. KKTC uyruklu olanlar (7. Maddenin “e” bendindeki şartları taşıyanlar hariç),
 3. 7. Maddenin “c” bendinde tanımlanan çift uyruklulardan ilk uyruğu T.C. olanlar,
 4. Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya “a” maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular.

 

Mardin Artuklu Üniversitesi Yabancı Öğrenci Sınavı (MAÜ-YÖS):

Madde 9-  (1) Mardin Artuklu Üniversitesi Yabancı Öğrenci Sınavları, MAÜ-YÖS Yürütme Komisyonunun teklifi ve Rektör’ün oluru ile yılda bir ya da ihtiyaç üzerine birden fazla kez gerçekleştirilir. MAÜ-YÖS, çeşitli kurum ve kuruluşlar ile yapılan ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanan protokollere dayanılarak Rektör’ün oluru ile gerçekleştirilebilir. Sınav başvuru tarihleri, sınavın yapılış şekli, içeriği ve sınav tarihi Koordinatörlüğün web sayfasında ilan edilir.

(2) Sınavın gerçekleştirilmesi ve sonuçların ilanı gibi MAÜ-YÖS ile ilgili sınav sorularının hazırlanması, kitapçıkların düzenlenmesi, sınavın uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi gibi tüm iş ve işlemler MAÜ-YÖS Yürütme Komisyonu tarafından yürütülür. Öğrenci bazında MAÜ-YÖS ücretinin ne kadar olacağı, sınavın hazırlanması ve uygulanması için yapılacak ödemelerle ilgili hususlar Üniversite Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

(3) MAÜ-YÖS sonuçları, sınav sonuçlarının ilanını izleyen iki yıl için geçerlidir. Sınav sonuçlarına itirazlar, sonuçların ilanından itibaren 5 iş günü içinde yazılı dilekçe veya mail yoluyla Koordinatörlüğe yapılır.

 

Mardin Artuklu Üniversitesi MAÜ- YÖS Yürütme Komisyonu       

Madde 10- (1) MAÜ-YÖS Yürütme Komisyonu 7 üyeden oluşur. Bu üyelerin beşi doğal üyedir, diğer iki üye ise Rektör tarafından 2 yıllığına görevlendirilir. Komisyonun doğal üyeleri;

 1. Rektör veya Rektör tarafından yetkilendirilen bir rektör yardımcısı,
 2. Genel Sekreter,
 3. Koordinatör,
 4. MAUZEM Müdürü,
 5. Öğrenci İşleri Daire Başkanı

Tercih ve Yerleştirme Esasları

Madde 11- (1) Senato tarafından Yerleşme İçin Kabul Edilen Sınavlar ve Gerekli Minimum Puanlar Tablosuna (EK-1) göre sırasıyla şu şekilde gerçekleştirilir.

           a) TR-YÖS sınavı, MAÜ-YÖS sınavı veya Türkiye’deki diğer yükseköğretim kurumları tarafından yapılan YÖS sınavları sonuçlarının, EK-1’deki tabloda belirtilen katsayı ile çarpımından elde edilen YÖS sınavı sonuçları,

b) Türkiye dışındaki ülkeler tarafından yapılan ve üniversiteye giriş sınavı niteliği taşıyan sınav sonuçları,

c) Ortaöğretim mezuniyet puanı.

Madde 12- (1) Başvuru için geçerli olan sınav türleri ve puanları ilan metninde belirtilir. Lise bitirme düzeyindeki sınavların (Abitur, International Baccalaureate vb.) geçerlilik süresi sınırsız, üniversiteye giriş türündeki sınavların (YÖS, SAT vb.) geçerlilik süresi ise iki yıldır.

 

Başvuru Kabul ve Kayıt:

Madde 13- (1) Üniversiteye kabul edilecek olan uluslararası öğrenci başvurularının değerlendirilmesi, bölüm ve programlara yerleştirilmeleri ve kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın organizasyonunda gerçekleştirilir.

Kesin Kayıt:

Madde 14- (1) Üniversiteye kabul edilen öğrencilerin aşağıda belirtilen belgeleri ilgili birime teslim etmeleri durumunda, kayıtları akademik takvime göre yapılır:

 1. YÖS Sonuç belgesi (Türkçe bölümler için zorunlu),
 2. Lise diploması (Öğrencinin ülkesindeki Türkiye Büyükelçiliğinde veya Konsolosluğunda onaylanmış Türkçe örnek veya Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 3. Lise Not Dökümü Belgesi/Not Belgesi (Öğrencinin ülkesindeki Türkiye Büyükelçiliğinde veya Konsolosluğunda onaylanmış Türkçe örnek veya Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 4. Türkiye’deki liselere denk bir orta öğretim kurumundan mezun olunduğuna dair denklik belgesi (Öğrencinin ülkesindeki Türkiye Büyükelçiliğinden, Konsolosluğundan veya Milli Eğitim Bakanlığından alınmış denklik belgesi veya Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 5. Öğrenim meşruhatlı pasaport (Öğrencinin ülkesindeki Türkiye Büyükelçiliğinde veya Konsolosluğunda onaylanmış Türkçe örnek veya Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 6. 3 Adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş ve 4,5x6 cm ölçülerinde),
 7. Öğrenim ücretinin ödendiğine dair makbuz,

Madde 15- (1) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınan bölüm ve programlara yerleşen uluslararası öğrenciler, ilgili birim tarafından yapılacak olan Özel Yetenek Sınavında başarılı olmak zorundadırlar. 

Madde 16- (1) Üniversitemize münhasıran açılan ve ana dili Arapça olan (Suriye, Filistin, Mısır, Yemen, Libya ve Uygur Türkleri gibi) yabancı uyruklu öğrencilerin alındığı Arapça ile eğitim yapılan programlara öğrenci yerleştirme işlemleriÖğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ortaöğretim mezuniyet puanlarına göre gerçekleştirilir.

Madde 17- (1) Başvuru, değerlendirme ve yerleştirme sonuçları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı resmi web sayfasında ilan edilir ve adaylara ayrıca tebligat yapılmaz.

Madde 18- (1) Kesin kayıtlar, resmi web sayfasında ilan edilen tarihler arasında ilgili birimlerce yapılır. Süresi içinde kayıt yaptırmayan öğrenciler, kayıt hakkından feragat etmiş sayılır.

Madde 19- (1) Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde eksik, hatalı, tahrif edilmiş ve sahte evrak ibraz ettiği tespit edilenlerin kayıtları yapılmış olsa bile işlem iptal edilerek haklarından yasal işlem başlatılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Türkçe Yeterlilik Düzeyi ve Eğitim-Öğretime Başlama

Madde 20- (1) Öğretim dili Türkçe olan programlara kabul edilen öğrencilerin, öğrenimlerine başlayabilmeleri için Türkiye’deki üniversitelerin Türkçe Öğretim Merkezlerinin veya Yunus Emre Enstitüsü’nün yapmış olduğu Türkçe yeterlilik sınavlarından birinden en az C1 düzeyinde puan almış olmaları gerekmektedir. Türkçe yeterlilik düzeyini bu belge ile ibraz eden adaylar kayıt tarihinden itibaren yerleştirildikleri programlarda eğitim-öğretime başlarlar. Türkçe dil becerisinin öğrenime engel olacak şekilde yetersiz olduğu görülen öğrencilerin dil becerilerinin MAÜ-TÖMER aracılığıyla yeniden belgelemeleri talep edilebilir.

(2) Türkçe eğitim veren programlara yerleşen ve kesin kayıt yaptırdığı tarihte Türkçe yeterlilik düzeyine sahip olmayan öğrencilerin, TÖMER’e kayıt yaptırıp yeterli Türkçe düzeyi belgesini alabilmeleri için kayıtları 1 yıl süreyle dondurulur. Kesin kayıt tarihinden itibaren 2 yıl içinde yeterli Türkçe düzeyine sahip olduğunu belgeleyemeyen öğrencilerin üniversite ile ilişikleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın teklifi ve Senato kararı ile kesilir. Ortaöğretimini T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı liselerde tamamlayan adaylarda ve öğretim dili Türkçe olan bir ortaöğretim kurumundan mezun olduğunu belgeleyen adaylarda Türkçe yeterlilik düzeyi aranmaz.

Madde 21- (1) Öğretim dili Türkçe ile beraber belirli bir yabancı dil olan bölümlere kayıt yaptıran öğrenciler, yabancı dil hazırlık eğitimi ile birlikte TÖMER’e devam edebilirler. Yabancı dil eğitimi tamamlandıktan sonra talep edilmesi halinde Türkçe öğrenimi için bu öğrencilere 1 yıl ek süre verilir.

Madde 22- (1) Öğretim dili Türkçe olmayan bölümlerde öğrenime başlamak için Türkçe yeterlilik şartı aranmaz.

Madde 23- (1) Öğretim dili Türkçe olmayan bölümlere kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin, o dile ait ulusal/uluslararası yeterlilik belgelerini ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir. Yeterlilik belgesi bulunmayan öğrencilerin, Yabancı Dil Muafiyet Sınavına girip başarılı olmaları gerekmektedir. Başarılı olmayan öğrenciler ilgili bölümün hazırlık sınıfına devam ederler.

 

 

EK-1

Tablo 1.  Yerleşme İçin Kabul Edilen Sınavlar ve Gerekli Minimum Puanlar Tablosu

 

Sınav Adı veya Diploma Türü

Minimum Başarı Şartı ve Katsayı Çarpanı

TR-YÖS

En az 45 puan almış olmak – TR-YÖS puanı x 1

MAÜ-YÖS

En az 45 puan almış olmak – MAÜ-YÖS puanı x 1

Türkiye’deki diğer üniversiteler tarafından yapılan YÖS sınavları

En az 60 puan almış olmak – Diğer YÖS puanı x 0,80

ABITUR Sınavı

Almanya’da ortaöğretim sonucunda yapılan sınav en fazla 4 puan

SAT (Scholastic Aptitude Test) Sınavı

En az 1100 toplam puan ve en az 600 matematik puan

GCE (General Certificate Examination) Sınavı

Biri başvurulan bölümle ilgili olmak üzere en az 3 konuda A Level derecesi olan adaylar

Tawjihi (Ürdün ve Filistin’de yapılan orta öğretim mezuniyet sınavı)

Başvurulan programın puan türünden en az %80’ini almış olmak

ACT (American College Test ) Sınavı

Fen (science reasoning), matematik (math) ve toplam puan olarak en az 21 puan

Bakalorya Sınavı (Lübnan)

Başvurulan programın puan türünden en az 13 puan

Çin Halk Cumhuriyeti Üniversitesi Giriş Sınavında (Gaokao)

Başvurulan programın puan türünden 750 üzerinden en az 480 puan

Al- Shahada-Al-Thanawiyya Sınavı (Baccalaureate)

Suriye’de yapılan Al-Thanawiyya Sınavı (Baccalaureate) sınavından 240 üzerinden Mühendislik-Mimarlık Fakültesi için fen dalında (Scientific Stream) en az 180,   Edebiyat Fakültesi için herhangi bir puan türünde en az 165, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü için fen dalında (Scientific Stream) en az 155, Diğer bölümler için alanı ile ilgili puan türünde olmak üzere en az 160 puan.

Diplome Debirestan (İran)

Ortalama en az 13/20

Pişdaneşgahi (İran)

Bitirme notu en az 13/20

Kazakistan’da Ulusal Üniversite Testi

120 üzerinden en az 80

Matura Diploması

Matura Diploması almış olanlar

Al- Shahada-Al-Thanawiyya Sınavı (Baccalaureate) (Libya)

Mühendislik bölümleri için fen dalında (Scientific Stream) 240 üzerinden en az 190, diğer bölümler için (Soc/Art Stream) en az 180.

Fransız Bakaloryası, Bakalorya Sınavı (Kamerun, Nijer, Burkine Faso, Çad, Orta Afrika, Benin, Togo, Senegal )

En az 12/20

TQDK Sınavı (Azerbaycan Üniversite Giriş Sınavı)

En az 400/700

TÜBİTAK- Bilim Olimpiyatları

TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş ve bronz madalya almış adaylar

Unifield State Examination-EGE Rusya Federasyonu

Rusya Federasyonu- Merkezi Devlet Sınavının en az ikisi başvurulan programla ilgili olmak üzere, üç konudan ortalama %80 almış olmak.

Yemen Al İmtihan Vizari-Al Thanawiyya

Başvurulan programın puan türünden en az 80 puan

Gürcistan

Gürcistan Ulusal Sınavı 250,  Gürcistan Sasualo skolis Atestati/ Attestet o sredrem obrazovanii 5 üzerinden 3

Irak Al-Edadiyah

En az 60 / 100

Mısır Thanaweya A'mma General Secondary Certificate

Diploma notunda en az %30 başarı

Türkmenistan Lise Bitirme Diploması

En az 3 / 5

Rusya Lise Bitirme Diploması

En az 3 / 5

Listede yer almayan ülke ve sınavlar ile ortaöğretim diplomaları

Mardin Artuklu Üniversitesi Yabancı Öğrenci Sınavı (MAÜ-YÖS) Hazırlama ve Yürütme Komisyonu tarafından değerlendirilir.

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü