T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü
 • /
 • Başvuru ve Kabul Şartları

Başvuru ve Kabul Şartları

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

Arama/Filtreleme

Başvuru:

Madde 7- (1) Başvurusu kabul edilecek adaylar şunlardır:

Lise son sınıfta olmaları veya mezun durumda olmaları koşuluyla;

 1. Yabancı uyruklu olanlar,
 2. Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı, Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler,
 3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin ve bu durumdaki çift uyrukluların,
 4. T.C. uyruklu olup orta öğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar,
 5. KKTC uyruklu olup burada ikamet eden ve orta öğretimin tamamını burada tamamlayan General Certificate of Education Advanced Level (GCE AL) sınav sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 yılları arasında diğer ülkelerdeki orta öğretim kurumlarına kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya olacak olanlar.

Madde 8- (1) Başvurusu kabul edilmeyecek adaylar şunlardır:

 1. T.C. uyruklu olup orta öğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
 2. KKTC uyruklu olanlar (7. Maddenin “e” bendindeki şartları taşıyanlar hariç),
 3. 7. Maddenin “c” bendinde tanımlanan çift uyruklulardan ilk uyruğu T.C. olanlar,
 4. Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya “a” maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular.

 

Tercih ve Yerleştirme Esasları:

Madde 11- (1) Senato tarafından Yerleşme İçin Kabul Edilen Sınavlar ve Gerekli Minimum Puanlar Tablosuna (EK-1) göre sırasıyla şu şekilde gerçekleştirilir.

a) MAÜ-YÖS sınavı veya Türkiye’deki diğer yükseköğretim kurumları tarafından yapılan YÖS sınavları sonuçlarının, EK-1’deki tabloda belirtilen katsayı ile çarpımından elde edilen YÖS sınavı sonuçları,

b) Türkiye dışındaki ülkeler tarafından yapılan ve üniversiteye giriş sınavı niteliği taşıyan sınav sonuçları,

c) Ortaöğretim mezuniyet puanı.

(2) Öte yandan, en az 1 (bir) kişi olacak şekilde, bölüm veya programlarla ilgili belirlenen kontenjanın %10’u kadar öğrenci, Koordinatörlük tarafından kurulacak minimum 3 kişiden oluşan bir komisyon tarafından ortaöğretim mezuniyet puanı ve sözlü sınavı puanlarının aritmetik ortalaması ile alınabilir.

Madde 12- (1) Başvuru için geçerli olan sınav türleri ve puanları ilan metninde belirtilir. Lise bitirme düzeyindeki sınavların (Abitur, International Baccalaureate vb.) geçerlilik süresi sınırsız, üniversiteye giriş türündeki sınavların (YÖS, SAT vb.) geçerlilik süresi ise iki yıldır.

 

Başvuru Kabul ve Kayıt:

Madde 13- (1) Üniversiteye kabul edilecek olan uluslararası öğrenci başvurularının değerlendirilmesi, bölüm ve programlara yerleştirilmeleri ve kayıt işlemleri Koordinatörlüğün organizasyonunda gerçekleştirilir.

 

Kesin Kayıt:

Madde 14- (1) Üniversiteye kabul edilen öğrencilerin aşağıda belirtilen belgeleri ilgili birime teslim etmeleri durumunda, kayıtları akademik takvime göre yapılır:

 1. YÖS Sonuç belgesi (sınava girilmiş ise),
 2. Lise diploması (Öğrencinin ülkesindeki Türkiye Büyükelçiliğinde veya Konsolosluğunda onaylanmış Türkçe örnek veya Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 3. Lise Not Dökümü Belgesi/Not Belgesi (Öğrencinin ülkesindeki Türkiye Büyükelçiliğinde veya Konsolosluğunda onaylanmış Türkçe örnek veya Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 4. Türkiye’deki liselere denk bir orta öğretim kurumundan mezun olunduğuna dair denklik belgesi (Öğrencinin ülkesindeki Türkiye Büyükelçiliğinden, Konsolosluğundan veya Milli Eğitim Bakanlığından alınmış denklik belgesi veya Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 5. Öğrenim meşruhatlı pasaport (Öğrencinin ülkesindeki Türkiye Büyükelçiliğinde veya Konsolosluğunda onaylanmış Türkçe örnek veya Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 6. İkamet tezkeresi (Kesin kayıt tarihinden itibaren 45 gün içinde teslim edilmelidir)
 7. 3 Adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş ve 4,5x6 cm ölçülerinde),
 8. Öğrenim ücretinin ödendiğine dair makbuz.

 

Madde 15- (1) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınan bölüm ve programlara yerleşen uluslararası öğrenciler, ilgili birim tarafından yapılacak olan Özel Yetenek Sınavında başarılı olmak zorundadırlar. 

 

Madde 16- (1) Üniversitemize münhasıran açılan ve ana dili Arapça olan (Suriye, Filistin, Mısır, Yemen, Libya ve Uygur Türkleri gibi) yabancı uyruklu öğrencilerin alındığı Arapça ile eğitim yapılan programlara öğrenci yerleştirme işlemleri, Koordinatörlük tarafından kurulacak minimum 3 kişiden oluşan komisyonlar tarafından ortaöğretim mezuniyet puanlarına göre gerçekleştirilir.

 

Madde 17- (1) Başvuru, değerlendirme ve yerleştirme sonuçları, koordinatörlüğün resmi web sayfasında ilan edilir ve adaylara ayrıca tebligat yapılmaz.

 

Madde 18- (1) Kesin kayıtlar, resmi web sayfasında ilan edilen tarihler arasında ilgili birimlerce yapılır. Süresi içinde kayıt yaptırmayan öğrenciler, kayıt hakkından feragat etmiş sayılır.

 

Madde 19- (1) Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde eksik, hatalı, tahrif edilmiş ve sahte evrak ibraz ettiği tespit edilenlerin kayıtları yapılmış olsa bile işlem iptal edilerek haklarından yasal işlem başlatılır.

 

Türkçe Yeterlilik Düzeyi ve Eğitim-Öğretime Başlama

Madde 20- (1) Öğretim dili Türkçe olan programlara kabul edilen öğrencilerin, öğrenimlerine başlayabilmeleri için Türkiye’deki üniversitelerin Türkçe Öğretim Merkezlerinin veya Yunus Emre Enstitüsü’nün yapmış olduğu Türkçe yeterlilik sınavlarından birinden en az C1 düzeyinde puan almış olmaları gerekmektedir. Türkçe yeterlilik düzeyini bu belge ile ibraz eden adaylar kayıt tarihinden itibaren yerleştirildikleri programlarda eğitim-öğretime başlarlar. Türkçe dil becerisinin öğrenime engel olacak şekilde yetersiz olduğu görülen öğrencilerin dil becerilerinin MAÜ-TÖMER aracılığıyla yeniden belgelemeleri talep edilebilir.

(2) Türkçe eğitim veren programlara yerleşen ve kesin kayıt yaptırdığı tarihte Türkçe yeterlilik düzeyine sahip olmayan öğrencilerin, TÖMER’e kayıt yaptırıp yeterli Türkçe düzeyi belgesini alabilmeleri için kayıtları 1 yıl süreyle dondurulur. Kesin kayıt tarihinden itibaren 2 yıl içinde yeterli Türkçe düzeyine sahip olduğunu belgeleyemeyen öğrencilerin üniversite ile ilişikleri Koordinatörlüğün teklifi ve Senato kararı ile kesilir. Ortaöğretimini T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı liselerde tamamlayan adaylarda ve öğretim dili Türkçe olan bir ortaöğretim kurumundan mezun olduğunu belgeleyen adaylarda Türkçe yeterlilik düzeyi aranmaz.

Madde 21- (1) Öğretim dili Türkçe ile beraber belirli bir yabancı dil olan bölümlere kayıt yaptıran öğrenciler, yabancı dil hazırlık eğitimi ile birlikte TÖMER’e devam edebilirler. Yabancı dil eğitimi tamamlandıktan sonra talep edilmesi halinde Türkçe öğrenimi için bu öğrencilere 1 yıl ek süre verilir.

Madde 22- (1) Öğretim dili Türkçe olmayan bölümlerde öğrenime başlamak için Türkçe yeterlilik şartı aranmaz.

Madde 23- (1) Öğretim dili Türkçe olmayan bölümlere kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin, o dile ait ulusal/uluslararası yeterlilik belgelerini ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir. Yeterlilik belgesi bulunmayan öğrencilerin, Yabancı Dil Muafiyet Sınavına girip başarılı olmaları gerekmektedir. Başarılı olmayan öğrenciler ilgili bölümün hazırlık sınıfına devam ederler.

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü