T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
 • /
 • Bölüm Hakkında

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Hakkında

Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 2010 yılında kurulmuş ve 2011-2012 akademik yılından itibaren bünyesinde “Konaklama İşletmeciliği Bölümü” ile turizm alanında eğitim vermiştir. Millî Eğitim Bakanlığı’nın teklif yazısı üzerine, 28/03/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30’uncu ve ek 158’inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 04/06/2018 tarihinde Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nun kapatılmasına ve aynı tarih ve kanun maddesi uyarınca “Turizm Fakültesi” kurulmasına karar verilmiştir.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü'nün, Turizm Fakültesi Konaklama İşletmeciliği Bölümü adının Turizm İşletmeciliği Bölümü olarak değiştirilmesi konusundaki teklifi 10/04/2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, mevcut öğrencilerin statülerinin korunması şartı ile söz konusu teklif uygun görülmüştür. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında “Turizm İşletmeciliği” adı altında öğrenci alınacaktır. 

Bölümün Amacı

Turizm İşletmeciliği Bölümünün öğretim amaçları:

ÖA-1. Turizm sektörünün gerektirdiği kavramları, kuramları, ilkeleri, temel bilgi, beceri, yeterliliklere ve iyi derecede yabancı dil bilgisine sahip bireylerin yetiştirilmesini sağlamak.

ÖA-2. Turizm sektörünün yapısını, işleyişini ve önemini bilen, ulusal ve uluslararası turistik değerleri arz ve talep açısından değerlendirebilen yenilikçi bakış açısında sahip bireyler yetiştirmek.

ÖA-3. Turizm ile ilgili mevzuat, politika ve stratejilere hâkim, yönetici ile liderlik tipleri hakkında bilgi sahibi olan ve iş ortamında mahiyetindeki kişileri en etkin şekilde yönetebilecek bireyler yetiştirmek.

ÖA-4. Misafir memnuniyeti sağlamak amacıyla kişisel bakımına, hijyenine, görünümüne ve iletişimine özen gösteren, konukların beklentisini karşılayacak kaliteli hizmet sunabilecek bilgi ve beceriye sahip bireyler yetiştirmek.

ÖA-5. Teknolojik açıdan kendini geliştiren, mesleki yeterliliğe, etik değerlere, sorun çözme ve proje/araştırma yapabilme yeteneğine sahip turizm çalışanları yetiştirmek

Kabul ve Kayıt Şartları

Fakülteye kabul ve kayıt Yükseköğretim Kanunu ve kuralları çerçevesinde düzenlenir. Öğrenciler, fakülteye Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre –eşit ağırlık puan türünde- kabul edilirler. Fakülteye kabul için yeterli puanı almış adayların kayıtları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde Turizm Fakültesinde yapılır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Öğrencinin fakülteye kayıt yaptırmadan önce herhangi bir Yükseköğretim kurumunun lisans ya da önlisans programından aldığı ve başardığı dersler Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla kayıt yaptırdığı programdaki derslerle karşılaştırılarak, içerik ve kredi yükü açısından ilgili yönetmeliğe uyumlu olan dersler arasında intibak işlemi yaptırılabilir.

Ayrıca, programın öğretim planlının ilk dört yarıyılında yer alan İngilizce dersleri için her akademik dönem başında seviye tespit sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar üst kurdan (ileri düzey) devam ederler. İngilizce dil bilgi düzeyi Avrupa Dil Portfolyosuna göre B2 (Intermediate) seviyesinde olanlar bu durumu belgelemeleri halinde ilk dönemden itibaren isterlerse İngilizce yerine ders programında yer alan alternatif bir yabancı dil dersi alabilirler.

Kazanılan Yeterlik Düzeyi

Programda mevcut olan derslerin (toplam karşılığı 240 AKTS) tümünü başarıyla tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.

Öğrencilerin lisans derecesi elde edebilmek için programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 100 üzerinden 60 (4.00 üzerinden en az 2.0) ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir. Ayrıca bu bölümden mezun olmak için öğrencilerin bölüm kurulunca uygun görülen işletmelerde 70 işgünü işyeri eğitimi (iş başında mesleki uygulamalar) yapması gerekmektedir.


Program Çıktıları

Bu bölümü başarıyla tamamlayan öğrenciler:

 1. Turizm ve turizm işletmeciliği ile ilgili kuramlar, olgular ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur ve açıklar.
 2. Turizm işletmeciliği programında İngilizce dilinde meslektaşları ve misafirlerle iletişim kurabilecek seviyede okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir.
 3. İngilizce dili dışında farklı yabancı dillerde meslektaşları ve misafirlerle iletişim kurabilecek seviyede okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir.
 4. Verilerden mesleki bilgi üretir, üretilen bilgileri sentezler, analiz eder, yorumlar, değerlendirir ve sonuca ulaşır; sorumluluk alarak bireysel veya ekip halinde araştırma yapma ve proje hazırlama becerisi kazanır.
 5. Turizm işletmelerinde kullanılan bilgi ve iletişim teknolojilerini, otomasyon sistemlerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
 6. Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri, mesleki standartları, toplumsal, çevresel ve mesleki etik değerleri bilir ve bunlara uygun davranışlar geliştirerek uygular. 7.    
 7. Kişisel bakımına, hijyenine, giyimine ve görünümüne turizm sektörünün gerektirdiği şekilde özen gösterir.
 8. Farklı kültürleri tanır, anlar ve farklı kültürlerden misafirlerin profiline uygun olarak iletişim kurarak hizmet sunar.
 9. Turizm İşletmeciliği sektörünün yapısı (konaklama, seyahat, yiyecek içecek ve eğlence hizmetleri, etkinlik yönetimi gibi), işleyişi ve sektörün kalkınmadaki önemi kapsamında bilgi sahibi olur. 10.  
 10. Turizm ile ilgili politika ve stratejiler konusunda ulusal ve uluslararası ekonomide gelişmeleri izleyerek geleceğe ilişkin tahminlerde bulunur.
 11. Ülkenin sahip olduğu turistik değerlerin korunması konusunda sürdürülebilir turizm bilincine sahip olur.
 12. Edindiği teorik ve pratik bilgileri problemlerin çözümünde kullanarak deneyim kazanır ve mesleki gelişimine katkı sağlar.
 13. Turizm alanında küresel değişimler ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda hayat boyu öğrenmeyi ilke edinerek kişisel-mesleki gelişimini sürekli kılar.
 14. Ulusal ve uluslararası turizm hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri turizm arzı ve talebi açısından değerlendirir.
 15. Örgüt ve liderlik tipleri ile ilgili kuram ve uygulamaları bilir ve bu bilgileri turizm işletmelerinde etkin bir şekilde yönetmek için kullanır.
 16. Birleşmiş Milletler Sürdürebilir Kalkınma Amaçlarından (BM SKA) [1)yoksulluk, 2)açlık,3) sağlıklı ve kaliteli yaşam, 4)nitelikli eğitim, 5)cinsiyet eşitliği, 6)temiz su ve sanitasyon, 7)erişilebilir temiz enerji, 8)insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, 9)sanayi, yenilikçilik ve alt yapı, 10)eşitsizliklerin azaltımı, 11)sürdürülebilir şehirler ve topluluklar, 12)sorumlu tüketim ve üretim, 13)iklim eylemi, 14)sudaki yaşam, 15)karasal yaşam, 16)barış, adalet ve güçlü kurumlar, 17)amaçlar için ortak çaba] en az biri hakkında farkındalığa sahiptir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Öğretim Çıktıları (PÖÇ) İlişkisi

TYYÇ BOYUTLARI

KURUM PÖÇ No1;2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

BİLGİ

3

2

2

2

2

3

1

3

3

2

1

1

1

3

3

2

BECERİ

0

3

3

3

3

3

3

3

0

3

0

3

0

0

3

0

YETKİNLİK

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

Öğrenme Yetkinliği

0

2

2

3

0

0

0

0

1

2

0

0

3

3

0

0

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

0

3

3

2

3

2

0

3

0

0

0

0

0

0

1

1

Alana Özgü Yetkinlik

0

3

3

2

0

2

0

3

0

0

3

2

0

2

0

3

1: Program öğretim çıktısı sayısı kadar sütun ekleyebilirsiniz.

2: Her bir PÖÇ’ünTYYÇ’ye katkısını 0: Yok, 1: Düşük, 2: Orta, 3: Yüksek şeklinde puanlayınız.

 

Program Öğretim Amaçları (PÖA) ile Program Öğretim Çıktıları (PÖÇ) İlişkisi 

KURUM PROGRAM ÖĞRETİM AMAÇLARI 1

KURUM PÖÇ No: 2; 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ÖA-1. Turizm sektörünün gerektirdiği kavramları, kuramları, ilkeleri, temel bilgi, beceri, yeterliliklere ve iyi derecede yabancı dil bilgisine sahip bireylerin yetiştirilmesini sağlamak

3

3

3

2

1

1

2

2

3

3

2

2

3

3

2

2

ÖA-2. Turizm sektörünün yapısını, işleyişini ve önemini bilen, ulusal ve uluslararası turistik değerleri arz ve talep açısından değerlendirebilen yenilikçi bakış açısına sahip bireyler yetiştirmek 

3

1

0

1

0

0

0

0

3

2

0

1

1

3

1

1

ÖA-3. Turizm ile ilgili mevzuat, politika ve stratejilere hakim, yönetici ile liderlik tipleri hakkında bilgi sahibi olan ve iş ortamında mahiyetindeki kişileri en etkin şekilde yönetebilecek bireyler yetiştirmek

1

0

0

0

0

3

0

0

3

3

0

1

1

1

3

0

ÖA-4. Misafir memnuniyeti sağlamak amacıyla kişisel bakımına, hijyenine, görünümüne ve iletişimine özen gösteren, konukların beklentisini karşılayacak kaliteli hizmet sunabilecek, güncel mesleki bilgi ve beceriye   sahip bireyler yetiştirmek

1

1

1

0

2

0

3

3

1

0

0

3

3

0

0

2

ÖA-5. Teknolojik açıdan kendini geliştiren, mesleki yeterliliğe, etik değerlere, sorun çözme ve proje/araştırma yapabilme yeteneğine, sürdürülebilir kalkınma ve turizm bilincine sahip  turizm çalışanları yetiştirmek

1

1

1

3

3

3

0

1

0

0

3

2

1

0

0

3

1: Program öğretim amaçları (PÖA) sayısı kadar satır ekleyebilirsiniz.

2: Program öğretim çıktısı (PÖÇ) sayısı kadar sütun ekleyebilirsiniz.

3: Her bir PÖÇ’ün PÖA’lara katkısını 0: Yok, 1: Düşük, 2: Orta, 3: Yüksek şeklinde puanlayınız.

 

Mezunların İstihdam Profilleri ve Çalışma Alanları

İyi eğitim almış ve deneyimli turizmciler öncelikle aşağıdakiler olmak üzere geniş iş olanaklarına sahiptirler. Mezunların Çalışma Alanları:

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü