T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ
  • /
  • KASIMİYE MADRASAH (SYRIAC)

KASIMİYE MADRASAH (SYRIAC)

ܩܰܣܡܺܝܶܐ ܡܰܕܪܰܣܰܐ

ܗܽܘ ܬܽܘܩܳܢ ܒܶܢܝܳܢܳܐ ܕܫܰܪܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܒܥܶܕܳܢ ܐܰܪܬܽܘܩܠܽܘ )ܕܳܪܳܐ ܬܠܳܬܰܥܣܺܝܪܳܝܳܐ» ܕܡܰܕܪܰܣܰܐ ܦܳܫ ܠܳܐ ܡܫܰܠܡܳܐ܆ ܒܥܶܠܰܬ ܫܶܒܝܳܐ ܕܡܽܘܢܓܽܘܠܳܝ̈ܶܐ܂ ܒܰܙܒܰܢ ܫܽܘ̣ܠܛܳܢܽܘܬܳܐ ܕܬܺܝܡܽܘܪ. ܒܪܰܡ ܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܡܰܒܥ̈ܶܐ ܕܰܡܫܰܪܪܺܝܢ ܕܗܳܢܳܐ ܒܶܢܝܳܢܳܐ ܐܶܫܬܰܟܠܰܠ ܘܶܐܫܬܰܡܠܺܝ ܠܰܐܦܰܝ̈ ܫܽܘܠܳܡ ܕܳܪܳܐ ܚܰܡܫܰܥܣܺܝܪܳܝܳܐ܆ ܟܰܕ ܣܽܘܠܛܰܢ ܩܰܣܺܝܡ ܐܺܒܢ ܔܺܝܗܰܢܓܺܝܪ ܕܡܶܢ ܐܰܩܩܳܝܽܘܢ܂ ܪܺܝܫܳܢܽܘܬܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕܶܝܗ̇ ܗ̱ܘܳܬ. ܒܪܰܡ ܠܰܝܬ ܟܬܺܝܒܬܳܐ ܕܡܰܩܪܚܳܐ ܥܰܠ ܬܽܘܩܳܢ ܒܶܢܝܳܢܳܐ ܕܡܰܕܪܰܣܰܐ ܡܫܰܪܪܳܐܺܝܬ܆ ܘܳܐܦܠܳܐ ܡܰܘܕܥܳܢ̈ܘܳܬܳܐ ܚܠܺܝ̈ܡܳܬܐ ܥܠܶܝܗ̇ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܡܶܫܬܟ̈ܚܳܢ. ܗܳܕܶܐ ܩܰܣܡܺܝܶܐ ܡܰܕܪܰܣܰܐ ܐܶܬܬܩܺܝܡܰܬ ܒܬܰܝܡܰܢ ܡܰܥܪܒܳܐ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܡܰܪܕܺܝܢ܆ ܒܓܰܘ ܦܩܰܥܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܢܰܗܪ̈ܺܝܢ. ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܰܢ ܠܙܽܘܗܳܪܳܐ ܩܳܪܶܐ ܗܰܘ ܬܰܪܥܳܐ ܕܬܳܓܳܐ ܕܒܶܢܝܳܢܳܐ܂ ܕܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܳܝܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܒܽܐܘܡܳܢܽܘܬܳܐ ܛܳܒ ܣܩܺܝܠܬܳܐ ܕܰܢܩܺܝܫܽܘܬܐ ܘܰܓܠܺܝܦܘܬܐ ܥܒܺܝܕ܇ ܒܨܺܝܪ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܫܬܟܰܚ ܠܶܗ ܦܶܚܡܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܒܡܰܪܕܺܝܢ܆ ܕܨܺܝܪܺܝܢ ܒܶܗ ܛܽܘܦܣ̈ܶܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܘܰܕܡܰܚܳܪܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܩܰܪ̈ܢܳܬܶܗ. ܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܡܰܕܪܰܣܰܐ ܐܶܬܒܰܢܝܰܬ ܒܰܬܪܶܝܢ ܡܶܕܝܳܪ̈ܺܝܢ ܥܰܡ ܐܽܘܪܰܚ ܨܠܺܝܒܳܐ ܒܰܡܨܰܥܬܳܗ̇܆ ܘܟܽܠ ܟܽܠܶܗ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬ ܩܶܠܳܝ̈ܳܢ ܫܟܺܝ̈ܚܳܢ ܒܳܗ̇. ܡܶܢܗܶܝܢ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ܁ ܐܺܝܬ ܚܕܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܒܡܶܕܝܳܪܳܐ ܬܰܚܬܳܝܳܐ܆ ܘܰܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ܁ ܬܰܪܬܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܒܡܶܕܝܳܪܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ. ܒܡܰܥܠܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܬܰܪܥܳܐ ܕܬܳܓܳܐ ܕܒܶܢܝܳܢܳܐ ܣܺܝܡܳܐ ܩܶܠܳܝܬܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܶܝܬ ܟܢܽܘܫܝܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܒܶܝܬ ܡܰܣܓܕܐ܁ ܕܰܒܪܰܒܽܘܬܶܗ ܡܶܢ ܪ̈ܰܒܶܐ ܒܒܢܝܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܬܡܢܶܐ܆ ܦܳܐܶܫ ܒܬܰܝܡܰܢ ܡܰܥܪܒܳܐ ܕܒܶܝܬ ܟܢܽܘܫܝܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܠܒܰܪ ܕܶܝܢ ܒܕܪܬܐ ܐܺܝܬ ܚܰܕ ܒܶܝܬ ܟܢܽܘܫܝܳܐ ܥܰܡ ܓܽܘܒܳܐ ܠܰܐܦܰܝ̈ ܓܰܪܒܝܳܐ ܕܕܳܪܬܳܐ. ܘܳܐܦ ܥܰܡܶܗ ܒܡܶܨܥܰܬ ܕܳܪܬܳܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܒܶܝܬ ܡܰܣܚܽܘܬܳܐ ܡܪܰܒܥܳܐ܆ ܕܡܶܢܶܗ ܫܳܦܥܺܝܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢܕܪܺܝܫ ܠܒܶܝܬ ܡܰܣܚܽܘܬܐ ܗܳܝ. ܠܰܐܦܰܝ̈ ܬܰܝܡܰܢ ܡܰܥܪܒܳܐ ܕܕܳܪܬܳܐ ܕܡܰܕܪܰܣܰܐ ܐܺܝܬ ܬܪܶܝܢ ܢܰܘܣ̈ܶܐ ܠܓܰܘ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܩܶܠܳܝܬܳܐ܆ ܗܳܢܶܝܢ ܕܰܩܪ̈ܺܝܡܳܢ ܒܩܽܘܒܬܳܐ܁ ܕܰܒܕܽܘܡܝܳܐ ܕܦܶܣ̈ܩܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܐܶܬܪܰܟܒܰܬ. ܡܶܣܬܰܒܪܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܐܰܝܢܳܝܽܘܬܳܐ ܕܠܽܘ̈ܚܶܐ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܕܗܶܢܽܘܢ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܩܰܣܺܝܡ ܒܶܝ ܘܰܕܚܳܬܶܗ܆ ܒܗܳܝ ܕܰܒܛܽܘܦܣܳܐ ܕܩܰܒܪ̈ܶܐ ܣܺܝܡܺܝܢ. ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܕܳܪܬܳܐ ܡܰܢ ܡܶܬܡܰܬܚܺܝܢ ܠܡܶܬܪܳܐ ܚܰܕ ܒܰܐܪܺܝܟܽܘܬܳܐ. ܥܶܠܬܳܐ ܠܗܳܕܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܳܝ: ܕܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܝܳܠܽܘܦܳܐ ܠܟܪ ܕܡܰܠܦܢܶܗ ܗ̱ܘ ܢܼܶܥܽܘܠ ܆ ܒܗ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ ܗܳܟܘܳܬ ܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ ܢܼܶܣܓܽܘܕ. ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܡܚܰܘܶܐ ܠܶܗ ܐܺܝܩܳܪܳܐ. ܡܶܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܕܥܰܠ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܡܶܣܬܰܒܪܳܐ: ܕܗܳܠܶܝܢ ܠܰܐܝܟܰܢܳܝܽܘܬܳܐ ܘܰܠܕܽܘܟܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܡܶܬܬܰܩܪܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܝܳܠܽܘܦ̈ܶܐ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ܂ ܡܣܰܟܠܳܐ. ܠܧ̥ܽܘܬ ܡܰܒܥ̈ܶܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗ̱ܘܳܬ ܡܰܕܪܰܣܰܐ ܩܶܢܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܩܪܳܒܳܐ ܬܺܒܶܝܠܳܝܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܘܒܶܗ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܩܪܳܒܳܐ ܬܺܒܶܝܠܳܝܳܐ ܘܳܐܦ ܒܳܬܪܶܗ܆ ܡܶܬܚܰܫܚܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܡܰܕܪܰܣܰܐ ܐܰܝܟ ܐܳܦܰܕܢܳܐ ܠܦܳܠܚ̈ܶܐ. ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܝܺܕܺܝܥܳܐ܁ ܕܗܺܝ ܡܰܕܪܰܣܰܐ ܒܙܰܒܢܳܗ̇ ܠܰܘ ܒܠܚܽܘܕ ܗܶܪ̈ܓܶܐ ܬܰܘܕܺܝܬܳܢܳܝ̈ܶܐ ܝܳܗܒܳܐ ܗ̱ܘܳܬ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܝܳܐ܂ ܐܰܝܬܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ: ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ܆ ܐܰܣܛܪܽܘܢܽܘܡܺܝܰܐ܆ ܚܳܫܽܘܒܽܘܬܳܐ ܘܟܶܡܝܰܐ. ܘܡܶܢ ܡܰܒܥ̈ܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܡܶܬܝܰܕܥܳܐ܁ ܕܗܺܝ ܡܰܕܪܰܣܰܐ ܒܕܳܪܳܐ ܫܬܰܥܣܺܝܪܳܝܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܳܬܰܝ̈ ܩܽܘܝܳܡܳܐ )ܫܽܘܬܐܣ̈ܶܐ» ܕܡܶܕܶܡ܆ ܥܠܰܠܬܳܗ̇܁ ܡܰܝܬܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܙܽܘܙ̈ܶܐ ܘܥܰܬܝܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܩܶܢܝܳܢܳܗ̇. ܠܦܽܘܬ ܬܽܘܢܳܝ̈ܶܐ ܡܫܰܚܠܦ̈ܶܐ ܕܶܐܬܬܰܫܠܰܡܘ܆ ܩܰܣܺܝܡ ܐܺܒܢ ܔܺܝܗܰܢܓܺܝܪ ܐܶܬܩܛܶܠ ܒܳܗ̇ ܡܶܢ ܕܳܕܶܗ ܚܰܣܣܰܢ. ܡܶܬܗܰܝܡܢܳܐ ܡܰܢ ܦܫܺܝܛܳܐܺܝܬ ܕܥܶܩ̈ܒܳܬܳܐ ܕܰܕܡܶܗ ܕܣܽܘܠܛܰܢ ܩܰܣܺܝܡ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢ ܒܕܽܘܟܝ̈ܳܢ ܡܫܰܚ̈ܠܦܳܢ ܒܫܽܘܪ̈ܶܐ ܕܦܶܪܥܳܐ ܕܒܶܝܬ ܟܢܽܘܫܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܡܰܕܪܰܣܰܐ. ܐܰܝܟܢܳܐ ܕܗܺܝ܁ ܛܽܘܦܣ̈ܶܐ ܡܰܢ ܕܶܐܬܢܣܶܒܘ ܒܰܫܦܳܝܳܐ ܕܫܽܘܡ̈ܳܬܐ )ܕܢܽܘܛܦ̈ܳܬܳܐ» ܕܰܒܫܽܘܪܳܐ ܕܡܰܕܪܰܣܰܐ܆ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܣܬܰܒܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܰܕܡܳܐ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܠܒܽܘܚܪܳܢܳܐ ܩܰܛܺܝܢܳܐ ܐܶܬܬܰܥܰܠܘ ܕܥܰܡ ܟܰܣܬܶܠ ܡܰܝܶܪ܆ ܐܰܕܠܶܪ ܘܠܽܘܡܺܝܢܳܠ ܡܳܐܢ̈ܶܐ܇ ܘܟܶܢ ܐܶܬܒܚܰܪܘ ܛܽܘܦܣ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܒܶܐܟܣ ܪܰܝ ܙܰܠܓܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܬܺܝܠܰܦ ܡܠܽܘܐܳܐ ܕܺܝܠܳܢܳܝܳܐ ܕܟܺܐܦܳܐ ܘܳܐܦ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܕܬܶܩܢܰܬ ܠܫܽܘܡܬܳܐ ܗܳܝ. ܒܟܽܘܢܳܫܳܐ ܕܒܽܘܚܪܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܶܬܓܰܠܝܰܬ: ܕܫܽܘܡܬܳܐ ܗܳܝ ܡܶܢ ܓܰܘܢܳܐ ܕܝܰܪܽܘܩܽܘܬܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗ̱ܘܳܬ.

ܦܶܪܥܳܐ ܕܓܽܘܒܳܐ

ܒܕܳܪܬܳܐ ܕܓܽܘܒܳܐ ܕܰܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܟܢܽܘܫܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܕܳܪܰܬ ܡܰܕܪܰܣܰܐ ܐܶܬܛܰܦܰܣܘ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܝܰܕ ܫܦܺܝܥܽܘܬܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܡܶܢ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܘܬܶܗ܂ ܠܦܽܘܬ ܦܺܝܠܳܣܽܘܦܽܘܬܳܐ ܘܪܽܘܚܳܢܳܝܽܘܬܳܐ )ܝܰܕܽܘܥܬܳܢܽܘܬܳܐ» ܕܛܰܝܳܝܽܘܬܳܐ. ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܰܢ ܕܢܳܒܥܺܝܢ ܡܶܢ ܓܽܘܒܳܐ ܡܰܐܪܙܺܝܢ ܠܟܰܪܣܳܐ ܕܶܐܡܳܐ. ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܡܶܣܬܰܟܠܳܐ ܐܰܝܟ ܪܹܺܝܫܺܝܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܕܽܘܟܬܳܐ ܓܶܝܪ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܪܳܕܶܝܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܰܘ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܗܺܝ ܗ̱ܝ ܫܰܒܪܽܘܬܳܐ܇ ܟܢ ܐܳܬܝܳܐ ܛܰܠܝܽܘܬܳܐ܆ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܥܠܰܝܡܽܘܬܳܐ ܘܰܒܚܰܪܬܳܐ ܣܳܒܽܘܬܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ: ܠܦܽܘܬ ܦܢܺܝܬܳܐ ܕܰܫܦܳܥ ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܙܰܒܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܗܰܘ ܒܶܝܬ ܡܰܣܚܽܘܬܳܐ ܕܰܫܟܺܝܚ ܒܡܶܨܥܰܬ ܕܳܪܬܳܐ ܕܡܰܕܪܰܣܰܐ ܪܳܡܶܙ ܠܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܕܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ.

ܡܶܗܡܶܬ ܬܰܫ

ܡܶܗܡܶܬ ܬܰܫ܁ ܗܰܘ ܕܫܰܡܶܫ ܒܰܦܨܺܝܚܽܘܬ ܐܰܦܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬܶܗ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܡܰܓܳܢ ܒܩܰܣܡܺܝܶܐ ܡܰܕܪܰܣܰܐ ܡܺܝܬ ܒܟܳܢܽܘܢ ܩܕܺܝܡ ܕܰܫܢܰܬ ܒ݈ܝܕ܂ ܒܰܪ ܫܬܺܝܢ ܘܚܰܡܶܫ ܫܢܺܝ̈ܢ.

 

ܡܰܥܰܒܪܳܢܶܐ: ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܽܘܪܡܰܙ، ܐܰܦܪܶܝܡ ܐܶܪܓܽܘܢ

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü