T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Turizm Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • /
  • Misyon Vizyon ve Amaç

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Misyon Vizyon ve Amaç

T.C.

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

TURİZM EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

Merkezin Misyonu

Turizm ile ilgili araştırma yaparak, sektörün ihtiyaç duyduğu eğitimleri vermek ve sektöre yönelik uygulamalar geliştirerek bölgesel ve ulusal alanda turizmin sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

 

Merkezin Vizyonu

Merkez yönetim ve kurulları ile turizm sektöründeki personelin ihtiyaç duyduğu eğitimlerin verilmesini sağlamak, lisansüstü öğrencilerin turizm ile ilgili bilgilerini zenginleştirecek eğitimlerin verilmesini sağlamak, turizm ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmak, sektöre turizm ile ilgili danışmanlık faaliyetlerini gerçekleştirmektir.

 

Merkezin Amacı

Üniversite bünyesinde kurulan Turizm Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi, turizm sektörü ile ilişkiler geliştirmek, sektörün sorunlarını belirlemek, sorunlara çözüm önerileri geliştirmek, sektörünün gelişmesi için nitelikli istihdam sağlanması konusunda çalışmalar yapmak, gerektiğinde eğitim verilmesini sağlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde ve özelde bölgesel çalışmalar yapmak, bilimsel projeler yapmak amacını taşımaktadır.

Merkez, tüm işlemleri yaparken bölgesel, ulusal ve uluslararası değerlere uygun, toplumsal, kültürel, ekonomik ve çevresel ilkelere dikkat ederek çalışmalarını yürütecektir.

Merkezin amaçları 29 Mart 2021 tarih ve 31438 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelikte belirtilen amaçlar ve faaliyetler şunlardır;

 

 

 

 

Merkezin amaçları;

a) Mardin ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde turizmin sağlıklı gelişimi ve ekonomi içerisinde oynadığı itici güç rolünün sürmesi için bilimsel araştırmalar yapmak.

b) Turizme veri oluşturan kültürel, tarihsel ve çevresel değerlerin korunmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmak.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında turizme taraf olan kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları arasında eşgüdüm sağlanmasına katkıda bulunmak.

ç) Turizm bilinci oluşturmak ve geliştirmek yönünde çalışmalar yapmak.

d) Türkiye’nin yabancı ülkeler nezdinde etkin tanıtımı için yapılacak çalışmalara yardımcı olmak.

 

Merkezin faaliyet alanları;

a) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde turizmle ilgili konularda araştırma ve çalışmalar yapmak ve projeler yürütmek.

b) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde turizmle ilgili konularda yapılacak araştırma, çalışma ve projeleri teşvik etmek.

c) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde resmî ve/veya özel kurum ve kuruluşlarla ilgili mevzuat hükümleri kapsamında turizm amaçlı iş birliği yapmak, bilimsel toplantılar düzenlemek, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek.

ç) Yapılan araştırma ve çalışmaların sonuçlarını yayımlamak.

d) Merkezin amaçları ile ilgili yayın yapmak, yayın yapılmasını desteklemek ve süreli yayın çıkarmak.

e) Turizm sektörü ihtiyaçlarını dikkate alarak kısa, orta ve uzun süreli eğitim programları geliştirmek ve düzenlemek.

f) Oluşturulacak bilgi, kaynak ve uzman birikimi ile Merkezin amaçlarına uygun düşen konularda çalışan lisansüstü ve doktora öğrencilerine yardımcı olmak.

g) Merkezin amaçlarına uygun araştırma projelerinin başlatılması ve yürütülmesi konularında danışmanlık hizmetleri vermek.

ğ) Merkezin amaçlarına uygun Rektörlükçe verilen diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü