T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Tahir PEKASİL
Birim: SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ,
Email: tpekasil@yahoo.com
Telefon:
Dahili:

Lisans: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  (1989-1994)

Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi Orta Doğu Ve İslam Ülkeleri Ekonomik Araştırma Ve Uygulama Merkezi/Ortadoğu Sosyolojisi Ve Antropolojisi Anabilim Dalı (1995-1998)

Tez Adı: Said Halim Paşa'da Toplum Ve Siyaset  (1998)

Doktora: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Ve Din Bilimleri Anabilim Dalı(1999 – 2007)

Tez Adı: Türkiye'de 68 Kuşağı Ve Din (Din Sosyolojisi Açısından Bir Neslin Analizi)

Osmanlı Modernleşmesi

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

Din Sosyolojisi

Türkiye'de Gençlik Hareketleri

Kültürel Bellek

Gündelik Hayat Sosyolojisi.

Lisans

Türkiye'nin Toplumsal Yapısı-I ve II

Din Sosyolojisi

Toplumsal Hafıza

Osmanlı Modernleşmesi

 

Yüksek Lisans

Gündelik Hayat ve Dinsellik

Kültürel Bellek ve Din

Türkiye'de Siyaset ve Din 

Modern Türkiye Üzerine Tartışmalar

 

                                     
                                     
                   
                                     
                   
             
             
             
             
             
             
             
                   
             
             
             
                                     
                 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

PEKASİL TAHİR (2016).  Mardin Süryanilerinde Belleğin Teolojik-Kültürel Çerçevesi.  Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi (Journal of History Culture and Art Research),  Karabuk University, 5(2), 26-58., Doi: DOI: 10.7596/taksad.v5i2.528 (Yayın No: 2790587)

PEKASİL TAHİR (2013).  Dini Statü Tiplerinde Statü Değişimi: Cizre Örneğinde Şeyh, Molla ve Seyyidler.  Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi (Journal of History Culture and Art Research),  Karabuk University, 2(4), 24-56., Atıf Sayısı: 1, Doi: DOI: 10.7596/taksad.v2i4.291 (Yayın No: 924958)

 

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler

Kürtler (Toplum, Din)  c.II, Bölüm adı:(KürtlerdeToplumsal Statü Göstergesi Olarak Dini Otorite Tipleri: Cizre Örneğinde Şeyh, Molla ve Seyyidler) (2015)., PEKASİL TAHİR,  Nida Yayıncılık, Editör:Adnan Demircan, Celil Abuzar, Metin Bozan , Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 396, ISBN:978-605-9102-32-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2789748)

Bauman Sosyolojisi, Bölüm adı:(“Negatif Teoloji Ya Da Postmodern Tinsellik”, ) (2013)., PEKASİL TAHİR,  Ayrıntı Yayınları, Editör:Zülküf Kara, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 17, ISBN:978-975-539-747-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 925035)

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

PEKASİL TAHİR (2010).  Siyasal İslam'dan Kültürel İslam'a, Kültürel İslam'dan Uyumlu İslam'a: Kent Dindarlığı ya da Liberal Teoloji.  Demokrasi Platformu Dergisi, 6(22), 45-60. (Kontrol No: 2790946)

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

PEKASİL TAHİR (2014).  Geleneksel Dini Statülerin Toplumsal Uzlaşıya Katkı İmkanları: Mardin Örneğinde Seydalar.  Toplumsal Barışa Katkısı Açısından Cami ve Din Görevlileri” başlıklı V. Ulusal Din Görevlileri Sempozyumu, 1(5), 219-249., (Yayın No:2791245)

PEKASİL TAHİR (2013).  Sanal Ağların Ailenin Büyüsünü Bozması.  Malatya Sempozyumları – IV DEĞİŞEN DÜNYADA AİLE(Ulusal Sempozyum)“Toplumsal Sorunların Kaynağı ve Çözümü Olarak Aile”, (Yayın No:2800828

PEKASİL TAHİR (2012).  “Toplumsal Statü Göstergesi Olarak Dini Otorite Tipleri: Cizre Örneğinde Şeyh, Molla Ve Seyyidler”  Bilim Düşünce Ve Sanatta Cizre (Uluslararası Bilim Düşünce ve Sanatta Cizre Sempozyumu Bildirileri) ed.: Nesim Doru, Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

Yüksek Lisans

  1. ASLAN YAVUZ, (2018). Eğreti İstihdam, Güvencesiz Çalışma ve Örtük İşlevsellik: Mardin Mesleki Kurslar Örneği, Mardin Artuklu Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Sosyoloji Anabilim Dalı
  2. YAPRAK MEHMET, (2015). Etiketleme Kuramı Çerçevesinde Çingene Etnisitesinde Kirlilik ve Sosyal Dışlanmışlık Algısı: İzmir Tepecik Örneği, Mardin Artuklu Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü- Sosyoloji Anabilim Dalı
  3. ÜÇER MURAT, (2014). Enformasyon Toplumundan Gözetim Toplumuna Ev'in Kamusal'a Dönüşümü, Mardin Artuklu Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Sosyoloji Anabilim Dalı