T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Sıtkı KARADENİZ
Birim: SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ,
Email: stkkaradeniz@gmail.com
Telefon:
Dahili:

Lisans: Selçuk Üniversitesi. Sosyoloj. 1999.

Yüksek Lisans: Selçuk Üniversitesi. Sosyoloji. 2003.

Tez Başlığı: Modern Bir Oluşum Olarak Muhafazakârlık

Doktora: İnönü Üniversitesi. Sosyoloji. 2012.

Kent Sosyolojisi

Din Sosyolojisi

Sosyal Teori

Modern(lik)leşme Eleştirisi

Seçilmiş Yayınlar

2002 “Kemalist Modernleşme Sürecinde Türk Muhafazakârlığı ve Günümüze Yansımalar” Tezkire, Sayı: 27/28. ss.88-100.

2003 “Şiddet Üzerine”, Tezkire, Sayı: 29. ss.162-167.

2003 “Uygarlaşma Süreci ve Oryantalizm”, Tezkire, Sayı: 33.

2006 “Küreselleşme, Evrensellik ve Alternatif Evrensellik”, Tezkire, Sayı: 43/44. ss.114-125.

2006 “Bir Kentleşme Trajedisi: Batmandaki İntiharlar”, Tezkire, Sayı: 45. ss.153-176.

2007 “Gelenek Üzerine Bir Okuma Denemesi “geçmişle gelecek arasında gelenek”, Milel ve Nihal, Sayı: 4. ss.29-47.

2007 “Töre ve Töre Cinayetleri Üzerine Sosyolojik Bir Çözümleme: Batman Örneği”, Euro Agenda (Avrupa Günlüğü), Sayı: 10. ss.91-110.

2010 “Ehl-i Tarik"ten "Cemaat Ehli"ne Dinselliğin Dönüşümü”, Demokrasi Platformu, Sayı: 22. ss.79-98.

2010 “Osmanlıdan Cumhuriyete Merkezileşme Politikalarının Aşiret Sistemine Etkileri”, Mukaddime, Sayı 3. ss.27-41.

2011 Serdar YILDIRIM ile birlikte, Aşiretin Modern Zamanlarda Yeniden Üretimi: “Kalenderi/Hiyyi Derneği”, Yayımlanmamış Araştırma Raporu, Mardin: Mardin Artuklu Üniversitesi.

2012 “‘Müze Kent’in Çağrışımlarını Mardin’de Aramak”, Kent Sosyolojisi, Editör: Köksal Alver, Ankara: Hece Yayınları. ss. 529-544.

2013 Musa Öztürk ile birlikte, “Milletten Ulusa Etnik Siyaset”, Türkiye’de Siyasal Hayat, Editör: Ahmet Karadağ, Ankara: Orion Kitabevi. ss. 483-524.

2013 “Sosyolojiye Meydan Okuma: Hermeneutik Sosyoloji”, Bauman Sosyolojisi, Editör: Zülküf Kara, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, ss.39-55.

Tez Başlığı: Aşiret Sisteminde Dönüşüm: Aşiretin Kentte Aldığı Yeni Şekiller-Batman Örneği