• /
  • İhaleler
  • /
  • Kısmi Teklife Açık Elektronik Cihaz Alım İşi İhalesi

Kısmi Teklife Açık Elektronik Cihaz Alım İşi İhalesi

Son Başvuru Tarihi
  • 7
  • Mayıs
    Perşembe
  • SAAT
    11:00

Üniversitemiz hizmetinde kullanılmak üzere Kısmi Teklife Açık 4 Kısımlı Elektronik Cihaz Alım İşi (Bilgisayar, Yazıcı, Klima, Mini Buzdolabı, IP Telefon ve Projeksiyon Cihazı) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İlgili firmaların en geç 07.05.2020 tarihi saat 11:00'a kadar EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üzerinden ihale dökümanını e imzalı indirmeleri rica olunur.

ELEKTRONİK CİHAZ ALIM İŞİ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

ELEKTRONİK CİHAZ ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/189076

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

DIYARBAKIR YOLU YENISEHIR YERLESKESI 47100 YENİŞEHİR MARDİN MERKEZ/MARDİN

b) Telefon ve faks numarası

:

4822131949 - 4822131949

c) Elektronik Posta Adresi

:

idari@artuklu.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

4 Kısımdan Oluşan, 1. Kısım 3 Kalem, 2. Kısım 4 Kalem, 3. Kısım 2 Kalem, 4. Kısım 2 Kalem Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Mardin Artuklu Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasından sonra 5 gün içerisinde işe başlanacak olup, işe başlandıktan sonra 15 takvim günü içerisinde tüm malzemeler teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Mardin Artuklu Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

b) Tarihi ve saati

:

07.05.2020 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Teklif edilecek bütün ürünlerde üretici firma garantisi aranacaktır. Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından sonra malzemenin teslimi veya montajından önce söz konusu üretici garantisi ile ilgili belgeleri idareye teslim edecektir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler teklif zarfının içinde teklif ettikleri cihazlara ait katalogları veya tanıtıcı broşür ekleyecek ve satmayı taahhüt ettikleri cihazları katalog veya broşür üzerinde işaretleyeceklerdir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mardin Artuklu Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü