T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
 • /
 • İhaleler
 • /
 • Kapı İsimliği Tabela ve Yönlendirme Levhası İhalesi Alım İlanı

Kapı İsimliği Tabela ve Yönlendirme Levhası İhalesi Alım İlanı

Son Başvuru Tarihi
 • 21
 • Eylül
  Çarşamba
 • SAAT
  10:00

KAPI İSİMLİĞİ, TABELA VE YÖNLENDİRME LEVHASI SATIN ALINACAKTIR.   
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

 
 
KAPI İSİMLİĞİ, TABELA VE YÖNLENDİRME LEVHASI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/338094
 
1-İdarenin
a) Adresi : DIYARBAKIR YOLU YENISEHIR YERLESKESI 47100 YENİŞEHİR MARDİN MERKEZ/MARDİN
b) Telefon ve faks numarası : 4822131949 - 4822131949
c) Elektronik Posta Adresi : idari@artuklu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 15 Kalem Dış Cephe Tabela, 2 Kalem Yönlendirme Levhası ve 3 Kalem Kapı İsimliği
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KUDÜS VE FİLİSTİN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MESLEK YÜKSEKOKULU KIZILTEPE MESLEK YÜKSEKOKULU MİDYAT MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARLIK FAKÜLTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU SOSYAL TESİSLER VE UYGULAMA OTELİ
c) Teslim tarihi : Bütün malzemeler için ön görülen teslimat süresi işe başlama tarihinden itibaren en geç 45 gündür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Mardin Artuklu Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
b) Tarihi ve saati : 21.09.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Bütün ürünler TSE standartlarına ve sektörel uluslararası standartlara uygun olacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Çalışma öncesi yüklenici firma hizmet binalarında keşif yapacak ve hazırlanan keşif raporu idare tarafından onaylandıktan sonra işe başlanacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Mardin Artuklu Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mardin Artuklu Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
 
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü