T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
 • /
 • İhaleler
 • /
 • Kalorifer (Fuel Oil 4) Yakıt Alım İhalesi

Kalorifer (Fuel Oil 4) Yakıt Alım İhalesi

Son Başvuru Tarihi
 • 9
 • Ağustos
  Salı
 • SAAT
  10:30

KALORİFER (FUEL OİL 4) YAKITI

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Kalorifer (fuel Oil 4) Yakıtı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2022/675746

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

DIYARBAKIR YOLU YENISEHIR YERLESKESI 47100 YENİŞEHİR MARDİN MERKEZ/MARDİN

b) Telefon ve faks numarası

:

4822131949 - 4822131949

c) Elektronik Posta Adresi

:

idari@artuklu.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1.000.000 Kg Kalorifer (Fuel Oil 4) Yakıtı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Isı Merkezi - Diyarbakır Yolu Ana Yerleşkesi Mardin Meslek Yüksekokulu - İstasyon Mardin Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı - Meydanbaşı Mardin Mimarlık Fakültesi - Gül mah. Eski Mardin Ömerli Meslek Yüksekokulu - Ömerli İlçesi Rektörlük Binası - Yenişehir Yerleşkesi Yaşayan Diller Binası - Yenişehir Yerleşkesi Midyat Meslek Yüksekokulu - Midyat İlçesi Savur Meslek Yüksekokulu - Savur İlçesi Nusaybin Meslek Yüksekokulu – Nusaybin

c) Teslim tarihi

:

Yüklenici firma Üniversitemiz ve bağlı birimlerimize kalorifer yakıtı (fuel-oil) teslim edilmesi gerektiğini bildirdiği tarihten itibaren en geç 5 takvim günü içerisinde teslim edecektir. Yakıtların teslimatı mesai günleri ve saatleri dâhilinde yapılacaktır. Satın alınacak 1.000.000 Kg. Kalorifer yakıtı (fuel-oil); yüklenici firma tarafından idarece belirlenen miktarlar üzerinden istenilen rektörlük/fakülte/yüksekokul/hizmet binası/başkanlıkların yakıt depolarına (ünitelere) belirlenecek teslim programına göre dağıtım yapılacak, depolarına teslim edecektir. Ancak, İdare teslimat programında değişiklik yapabilir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Mardin Artuklu Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

b) Tarihi ve saati

:

09.08.2022 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

a-İstekli bir "Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu" ise; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ve ihale süresince geçerliliği olan, teklif sahibinin "Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu" olduğunu tevsik eden belge

b-İstekli bir "Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu Bayisi" ise; bayisi olduğu Akaryakıt Dağıtımı Pazarlama Kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ve ihale süresince geçerliliği olan, teklif sahibinin mezkur dağıtım kuruluşunun bayisi olduğuna dair belge

c-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu`ndan alınmış Akaryakıt Dağıtım ve Bayilik Lisansınının aslı veya noter tasdikli sureti verilecektir. Ancak henüz lisansı eline geçmemiş olan istekliler ilgili kuruma başvuruda bulunduklarına dair belgeleri vereceklerdir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) Aday veya istekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi
b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen kapasite raporu
c) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi
d) Aday veya isteklinin kayıtlı oduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

Kalorifer (Fuel Oil 4) Yakıtının TSE standartlarına/TÜPRAŞ ürün şartnamesindeki Kalorifer Yakıtına ait analiz değerlerine uygunluk belgesi aranacaktır. İstekliler bu belgeyi ihale aşamasında teklif mektubu ekinde sunabilecekleri gibi sözleşme ile birlikte bu belgeyi idareye teslim edebileceklerdir. Bu standartlara uygun olmadığı tespit edilen yakıt yüklenici firma tarafından iade alınacak ve yerine yenisini getirecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar
Mardin Artuklu Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü