MAÜ-ÇÖZMER
  • /
  • HABERLER
  • /
  • Uluslararası Hakemli Artuklu Kaime Dergimiz Yayımlandı

Uluslararası Hakemli Artuklu Kaime Dergimiz Yayımlandı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin uluslararası akademik yayın organı olan Artuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi 7.Cilt 1.Sayısı yayımlandı.

Uluslararası hakemli dergimizde farklı konularda hazırlanmış araştırma makaleleri ve derleme çalışmaları bulunuyor. 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından Güz ve Bahar (Mayıs ve Kasım) dönemlerinde olmak üzere yılda iki defa yayınlanan Artuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi, bölgesel ve küresel düzlemde toplumsal, siyasal ve ekonomik alanlarda özgün ve bilimsel akademik bakış açısıyla sorunlara çözüm önerisi sunmayı ve üniversitemizin lisans ve lisansüstü akademik gelişimine ve evrensel literatüre katkı sunmayı hedefliyor.

Yeni Sayı Konuları

Dergi’nin son sayısında “Alevi Kimliğinin İkircikliği: Azınlık mı Asli Unsur mu?”, “Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi Ve Muhasebe Derslerinin Etkisi: Batman Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, “Türkiye'de Kadınların Siyasi Yaşamdaki Durumuna Genel Bir Bakış”, “Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Afetler Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi”, “Sanat Ve Kültür Piyasalarında Sanatsal Ve Kültürel Faaliyetlerin İncelenmesi: Dicle Üniversitesi Örneği”, “Örgütlerde Bilgi Paylaşımı Üzerine Kavramsal Bir İnceleme” başlıklarında 6 adet akademik araştırma makalesi ve derleme bulunuyor.

Derginin Yayın Kapsamına Giren Alanlar

Artuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi’nin yayın kapsamına aşağıdaki alanlar giriyor. 
İktisat Teorisi, Uluslararası İktisat, İktisat Politikası, İktisat Tarihi, Yönetim ve Organizasyon, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Muhasebe ve Finansman, Maliye Teorisi, Mali Hukuk, Bütçe ve Vergi, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Kentleşme ve Çevre Sorunları, Uluslararası İlişkiler, Siyasi Tarih, Devletler Hukuku, Bölgesel Çalışmalar, Küreselleşme, Sosyal Bilimlerin diğer alanlarında disiplinler arası yapılan çalışmalar.