T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
  • /
  • Kabul ve Mezuniyet Şartları (Doktora)

Kabul ve Mezuniyet Şartları (Doktora)

 

Artuklu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Doktora Programına Öğrenci Kabul Şartları

Sosyoloji Anabilim Dalı Doktora Programına öğrenci kabulünde “Yüksek Öğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”, Mardin Artuklu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin hükümleri esas alınacaktır. Bu çerçevede: 

a- Doktora programına başvuracak adayların, yüksek lisans eğitimi almış olması gerekmektedir.

b- Adayların yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam not üzerinden en az 70 olması gerekmektedir.

c- ALES sınavının eşit ağırlık bölümünden minimum 55 başarı notu almış olmaları,

d- Yabancı dil için YDS ve YÖKDİL’den başvuranların en az 55 ve Üniversitelerarası kurul tarafından belirlenen herhangi bir yabancı dil sınavından en az bu puanların eşdeğerini almış olmaları gerekir. Bu asgari puanlar Mardin Artuklu Üniversitesi Senatosu kararı ile değiştirilebilir.

e- Adayların Sosyoloji Anabilim Dalının yapacağı bilim sınavında başarılı olmaları gerekmektedir (Yazılı sınavdan başarılı olmak için en az 60 puan alınmalıdır.)

f- Adayın başarılı sayılabilmesi için ALES puanının% 50’si, yüksek lisans mezuniyet ortalamasının % 20’si, yabancı dil puanının % 20’si ve bilim sınavının % 10’nunun toplamı en az 65 olmalıdır. Doktora giriş puanı 70 veya daha fazla olan adaylar aldıkları puana göre sıralanarak kontenjan dâhilinde doktora programına kabul edilirler.

 

Sosyoloji Doktora Programından Doktora Derecesi Almak İçin Gerekli Şartlar

Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetmeliğinin 29.2 maddesine göre “Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersinde başarılı olan öğrencinin, enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırladığı seminer kitapçığı danışman tarafından imzalanarak onaylanır. Seminer kitapçıkları, yazma korumalı formatta bir dijital kopya ile birlikte dönem sonlarında enstitüye gönderilir.

· Üniversite ve/veya program dışından minimum 3, maksimum 6 kredilik ders alınabilir.

· Bir yarıyılda minimum 6 kredilik ders yükümlülüğü yerine getirilmelidir.

· Sosyoloji anabilim dalı doktora programı normal öğrenim süresi 8 yarıyıldır.

· Mezun olmak için yeterlik aşamasından önce bir Seminer Dersi (kredisiz) alınmalı ve dersten başarılı olunmalıdır.

· Programda, iki adet teori dersi ve iki adet metodoloji dersi zorunludur.

 

 

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü