T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
  • /
  • Kabul ve Mezuniyet Şartları

Kabul ve Mezuniyet Şartları

Öğrencilerin yüksek lisans programına kabul kriterleri

Öğrenci kabulünde Mardin Artuklu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin İkinci Bölüm 5. Maddesi uyarınca adaylarda aranacak koşullar ve değerlendirmeye ilişkin esaslar şunlardır:

a) Adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

b) Adayların, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almış olmaları gerekir. Yüksek lisans programına başvuruda bulunabilmek için belirlenen ALES puanının alt sınırı Senato kararı ile yükseltilebilir. Ancak, Güzel Sanatlar Fakültesi, Konservatuvar ve tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES puanının aranıp aranmayacağına ilgili Enstitü kurulları karar verir.

c) Yüksek lisans başvurularında lisans not ortalaması esas alınır. Tezli yüksek lisans programlarına müracaat edecek adayların lisans mezuniyet not ortalamasının yüzlük not sisteminde en az 60, tezsiz yüksek lisans programlarına müracaat edecek adayların ise yüzlük not sisteminde en az 50 olması gerekir. Adayların başarılı sayılabilmesi için 55’ten az olmamak kaydıyla ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının %15’i esas alınır. Diğer %20’lik kısma ise anabilim/anasanat dalları karar verir. İlgili anabilim dalı/sanat dalı, diğer %20’lik kısmı lisans mezuniyet not ortalaması, ALES ve yabancı dil puanına dağıtabileceği gibi mülakat veya bilim sınavı şeklinde de değerlendirebilir. Nihai değerlendirmede ortaya çıkabilecek eşitlik durumunda öncelikli olarak ALES puanı üstünlüğü, eşitliğin bozulmaması durumunda mülakat/bilim sınavı not üstünlüğü, mülakat/bilim sınavı yapılmadığı durumlarda ise lisans mezuniyet not ortalaması esas alınır. ALES puanı aranmayan anasanat dallarında ALES puanının etkisini ilgili anasanat dalı kurulları belirler.

d) Başarı notunun hesaplanmasında 0,5 ve daha yukarı kesirler bir üst nota tamamlanır. Bu hesaplamalar sonrasında 55 puan veya daha yüksek puana sahip olan adaylar, aldıkları puanlara göre sıralanarak yüksek lisans programlarında ilan edilen kontenjanlar dâhilinde sınavın bilim aşamasından başarılı kabul edilir. Bilim sınavı, enstitü yönetim kurulu kararına göre yazılı, sözlü veya her ikisinden de yapılabilir. İlgili Enstitü, mülakat/bilim sınavı için baraj puanı koyabilir.

e) Anabilim/Anasanat dalları, başvuru kabulünde alan sınırlaması getirebilir. Anabilim/Anasanat dalları ALES ve yabancı dil çerçeve yönetmeliğine aykırı olmayacak şekilde taban puanların yükseltilmesine karar verebilir. Anabilim/Anasanat dalları yapacakları mülakat/bilim sınavına ilan edilmiş kontenjanın en az dört katını çağırır.

 

Mezuniyet Şartları

Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Yönetmeliği Madde 20.2.’ye göre “Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir (21) krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü