T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ
  • /
  • Ders İçerikleri

Ders İçerikleri

DERS İÇERİKLERİ
1.  Yarıyıl:
AİİT101    ATATÜRK İLKE VE İNLILAPLARI TARİHİ-I
İnkılâp, ihtilal, devrim, reform gibi kavramlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünü hazırlayan sebepler, Osmanlı Devleti’nin Parçalanması, I. Dünya Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını hazırlayan sebepler ve gelişmeler, Mondros Mütarekesi ve sonrasında Anadolu'nun işgal edilmesi üzerine başlayan milli uyanış, Atatürk'ün kişiliği, hayatı ve Samsun'a çıkış, Milli Mücadele'ye hazırlık süreci (kongreler, TBMM'nin açılışı) ve savaşlar dönemi, Saltanatın kaldırılması. Lozan Barış Antlaşması, Cumhuriyet'in ilanı anlatılır ve kavratılır. Osmanlı İmparatorluğu'nun Dağılışı (XIX. Yüzyıl) . Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri/Prensipleri, Paris Konferansı, M. Kemal'in Samsun'a çıkışı ve Anadolu'daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisi'nin Açılışı, TBMM'nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, Kütahya - Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki Antlaşmalar, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Barış Antlaşması, Cumhuriyet'in İlanı.

İNS101    İNSAN TOPLUM VE MEDENİYET-I
Dersin amacı insan, toplum ve medeniyet arasındaki ilişkiler ile ilgili farklı konuların disiplinlerarası bir yaklaşımla tanıtılmasıdır. 
Ders, her hafta farklı üniversite ve bölümlerde sunuş yapmak üzere çağrılan akademisyenlerin konuşmalarından oluşmaktadır.

SAT101    SANAT TARİHİNE GİRİŞ

Bu derste sanat, sanatçı, sanat tarihi gibi kavramlar tartışılarak tarih boyunca farklı filozof ve sanat teorisyenlerinin sanat yaklaşımları ve perspektifleri ele alınacaktır. Sanat eserini etkileyen faktörler ve sanat tarihine yardımcı alanlar detaylı bir şekilde sunulacaktır. Sanat Tarihi’nin alanları üzerinde durulmakla birlikte sanat eserinin yapısı ve tanımı konusunda izlenmesi gereken yöntemler açıklanmaya çalışılacaktır. Sanat nedir temel sanat kavramları, sanatın ortaya çıkışı; sanat tarihinin bir bilim dalı haline gelmesine kadar geçirdiği safhalar; sanat tarihinin diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri; sanat tarihinin içerdiği konular ve Anadolu coğrafyasının tarihsel kronolojisi.

SAT103    ANADOLU UYGARLIKLARI VE SANATI-I
Ders sonunda öğrenciler Anadolu ve Mezopotamya'yı tanımış olacak ve bu kültürlerin sanata yansımalarını örneklerle öğrenmiş olacaklardır. İnsana ait ilk kültürel malzemenin ortaya çıktığı Paleolitik Çağ’dan başlayarak, Neolitik (M.Ö.10000 civarı), Kalkolitik (M.Ö.5000–3000) dönemlere kadar uygarlığın bilinen ilk ve en önemli örneklerinin görüldüğü Mezopotamya ve Anadolu havzalarında üretilmiş sanat eserlerini karşılaştırmalı olarak incelemek; tarih boyunca bu uygarlıkların ürettiği sanat eserlerinin kültürel süreklilik bağlamında etkilediği başka uygarlık ve toplulukların kültür ve sanat kodlarını kavrayabilecek temeli oluşturmak.

SAT105    İSLAM ÖNCESİ TÜRK SANATI

Orta Asya’da ortaya çıkan ve M.Ö. 4500’lerden itibaren izlenebilen Türk Sanatının kaynaklarını ve Anadolu ile Orta Asya kültürleri arasındaki sanatsal ve kültürel bağları öğretmeyi amaçlamaktadır. Bugünkü Türkistan’ın Kuzeyi ile Sibirya’nın Güneyinde kalan bölgede yapılan kazılarla ortaya çıkan buluntular, İslam öncesi Türk sanatı hakkında önemli bilgiler vermektedir. Ders, Altay bölgesinden başlayarak Anadolu’ya kadar gerçekleşen göç hareketlerini, bu dönemde kurulan devletleri, ortaya çıkan sanat eserlerini, söz konusu sanat eserleri ile halen Anadolu’da uygulanan sanat eserleri arasındaki ilişkiyi ortaya koyabilmeyi amaçlamaktadır.

SAT107    ERKEN DÖNEM İSLAM SANATI-I
Ders sonunda öğrenciler İslam sanatının nasıl oluştuğunu örnekleriyle kavramakta ve bu oluşumun daha sonraki dönemlerdeki İslam sanatını nasıl etkilediğini tartışabilme yetisini kazanmış olacaklardır. İslam sanatının oluşumu dönemi içindeki sosyal, politik, kültürel ve tarihsel çerçeve bağlamında ele alınmaktadır. Mezopotamya, Helenistik, Greko-Roman, Bizans ve Sasani sanatının erken dönem İslam sanatını nasıl etkilediği örnekler ışığında tartışılarak Müslümanlar tarafından yeni fethedilen topraklarda (bugünkü Suriye, Lübnan, Irak, İran, doğu Anadolu, kuzey Afrika ve Endülüs İspanya) İslam sanatının nasıl oluştuğu ve yerel sanat geleneklerinin bu yeni sanat içinde nasıl devam ettiği ve nasıl sentezlendiği değerlendirilmektedir. Ders Emeviler ve Abbasiler gibi önemli İslam uygarlığının sanatsal etkinlikleri üzerine yoğunlaşmakla birlikte bu merkezi güçlere bağlı bölgesel başkent sanatları da ele almaktadır. Farklı dönemlerde ve yerleşim birimlerinde inşa edilmiş erken dönem İslam yapıları incelenerek standart bir İslam mimarisinden ve sanatından bahsedilip edilemeyeceği ve bölgesel farklılıklar tartışılmaktadır.

TDE101    TÜRK DİLİ-I

Türk dilinin yapısal özelliklerini ve zenginliğini kavrayabilme; dil-düşünce bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetini uygulayabilme. Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil Aileleri Türk Yazı Dilinin tarihi gelişimi;Ses Bilgisi, Şekil Bilgisi, Cümlede Anlam ve Cümle Bilgisi.

YDİ101    YABANCI DİL(İNGİLİZCE)-I
Öğrencilere A1 Seviyesinde temel İngilizce eğitim vermeyi amaçlamaktadır. Dersin içeriği dilbilgisi, kelime hazinesi, dinleme, okuma, konuşma ve yazmadan oluşmaktadır.

2.  Yarıyıl

AİİT102    ATATÜRK İLKELERİ İNKILAP TARİHİ-II
Atatürk Devrimleri (İnkılâpları) ve Atatürkçü Düşünce sistemi ile Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında doğru bilgiler vermek ile gençliği, Atatürkçü Düşünce Sistemi doğrultusunda yetiştirmek ve devleti çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı haline gelmesini sağlamak. Siyasi alanda yapılan devrim hareketleri, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuksal alanda yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi ve bu doğrultuda yapılan devrimler, ekonomik, eğitim ve kültür alanında yapılan yenilikler, 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Halkçılık, Cumhuriyetçilik, Laiklik, Devrimcilik (İnkılâpçılık), Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici/Birleştirici İlkeler. Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik konumu, Atatürk döneminde Türk dış politikası ve hedefleri, 27 Mayıs 1960'tan 12 Eylül 1980'e Türkiye'de iç siyasi gelişmeler, 12 Eylül 1980'den günümüze Türkiye'de iç siyaset gelişmeleri, 1960'dan günümüze Türkiye'nin dış politikası, Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik konumu. Genel olarak; Atatürk Devrimleri, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk İç ve Dış Politikası.

İNS102    İNSAN TOPLUM VE MEDENİYET-II
Dersin amacı insan, toplum ve medeniyet arasındaki ilişkiler ile ilgili farklı konuların disiplinlerarası bir yaklaşımla tanıtılmasıdır. Ders, her hafta farklı üniversite ve bölümlerde sunuş yapmak üzere çağrılan akademisyenlerin konuşmalarından oluşmaktadır.
SAT102    SANAT TARİHİ TERMİNOLOJİSİ

Sanat Tarihi biliminde karşılaştığımız kavram ve terimlerin öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Sanat Tarihi yazımında alan ile ilgili terminolojiye hakim olmaları sağlanacaktır. Terminoloji dersinde terimlerin çizim ve fotoğraf desteğiyle anlatımı hedeflenmektedir.

SAT104    ANADOLU UYGARLIKLARI VE SANATI-II
Ders sonunda öğrenciler Anadolu ve Mezopotamya'yı tanımış olacak ve bu kültürlerin sanata yansımalarını örneklerle öğrenmiş olacaklardır. Kalkolitik (M.Ö.5000–3000) dönemden Perslere kadar uygarlığın bilinen ilk ve en önemli örneklerinin görüldüğü Mezopotamya ve Anadolu havzalarında üretilmiş sanat eserlerini karşılaştırmalı olarak incelemek; tarih boyunca bu uygarlıkların ürettiği sanat eserlerinin kültürel süreklilik bağlamında etkilediği başka uygarlık ve toplulukların kültür ve sanat kodlarını kavrayabilecek temeli oluşturmak.
SAT106    MİTOLOJİ
Ders sonunda öğrenciler Anadolu, Mezopotamya, Yunan, Roma ve Türk mitlerini tanımış olacak ve bu mitlerin sanata yansımalarını örneklerle öğrenmiş olacaklardır. Mitoloji, mitos, epos, logos kavramları tanımlanarak tarih öncesi dönemden itibaren Anadolu, Mezopotamya, Yunan, Roma, Türk dinleri, tanrı ve tanrıçaları ve mitosları ele alınacaktır. Yaratılış, tufan gibi mitoslar görsel malzemeler eşliğinde karşılaştırmalı bir yöntemle tartışılacaktır.

SAT108    ERKEN DÖNEM İSLAM SANATI-II
İslam ülkelerindeki sanatsal gelişimleri öğretmeyi ve değerlendirme yapmayı amaçlar. İslam hanedanlarından Mağrip, Murabit, Muvahhitler, Karahanlı, Gazneli ve Büyük Selçuklu mimarlık ürünleri, coğrafya, etkileşim, değişim bağlamında anlatılır.

TDE102    TÜRK DİLİ-II
Yüksek öğrenimde ana dilin yapı ve işleyiş özelliklerini kavratabilmek, dil-düşünce bağlantısı açısından yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek, Türk ve dünya edebiyatlarından örnekler vererek öğrencilerin araştırıcı, yaratıcı düşünce ve anlatımlarını geliştirmek ve ana dili bilincine sahip gençler yetiştirmektir. Türk dilinin yazılı ve sözlü gelişimi ve ürünleri, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.
YDİ102    YABANCI DİL(İNGİLİZCE)-II

Öğrencilere A1 Seviyesinde temel İngilizce eğitim vermeyi amaçlamaktadır. Dersin içeriği dilbilgisi, kelime hazinesi, dinleme, okuma, konuşma ve yazmadan oluşmaktadır.
3.  Yarıyıl
SAT201    SANAT TARİHİ YAZIMI
Bu dersin amacı öğrencilerde eleştirel okuma yetilerini geliştirmek; yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi teşvik etmek; akademik bir dille yazı yazma ve sunuş yapma yetisi kazandırmak; okuduklarını analiz edebilmek, özet çıkarabilmek, eleştirel bir gözle değerlendirebilmek ve intihal yapmadan okudukları metinleri kendi yorum ve cümleleriyle akademik yayın amaçlı bilimsel makalelere aktarabilme yetisi kazandırmayı amaçlamaktadır. Ders, literatür taraması nasıl yapılır, araştırma problemi nasıl belirlenir, alan çalışmalarında elde edilen veriler nasıl betimlenir, analiz edilir ve yazıya dökülür, bulgular nasıl yorumlanır gibi konularda öğrencilere güçlü temeller sağlamayı amaçlamaktadır.

SAT203    ORTAÇAĞ İSLAM SANATI-I
Zengi,Eyyubi, Guri Sultanlığı ve Memlüklar dönemi mimarisi ile çevre kültürler karşılaştırmalı olarak öğretilmesi amaçlanmaktadır. İslam inancını benimsemiş toplumlarda, mimari ve görsel sanat ürünleri biçim, biçem ve içerik sorunları Sanatçı-hami ilişkileri ve üretim süreçleri İslam inancının yönlendirdiği kültür ve uygarlığın sanata yansıması Yerel ve komşu kültürlerin sanat gelenekleri ve ifade biçimleriyle ilişkileri.

SAT205    TEKNİK RESİM VE RÖLÖVE-I
Mimari eserlerin ve taşınabilir sanat objelerinin plan, kesit ve görünüşlerinin öğrenciler tarafından çizilebilmesi amacıyla teknik resim bilgisinin öğretimi. Teknik resim araçlarının kullanımı, çizgi türleri,şekiller,izdüşüm, cisimlerin ön, üst ve yan görünüşlerinin çizimi, plan, kesit, cephe cizimleri,ölçü alma,rölöve çıkarma yöntemleri ve uygulamaları.

SAT207    BİZANS SANATI-I
4.yüzyıl ile 9. yüzyıl arası Bizans'ı tanımak sanatını öğrenmek.  Bizans sanatının kaynakları, erken dönem Bizans mimarisinin dînî, askerî ve sivil yapılarının özellikleri, ilk bazilikalar, merkezi planlı yapılar, yerel mimari üsluplar Erken Bizans döneminden başlayarak kronolojik bir sıra içerisinde yapılar incelenir. Başkent dışında Anadolu'da ve dışında, bölgelere göre Bizans yapıtlarının üslupsal tarihsel estetik değerlerdirmeleri, tarihlendirme denemeleri.

4.yarıyıl

SAT202    GELENEKSEL EL SANATLARI
Türk El Sanatları Kapsamında Hat, Tezhip, Cam, Ahşap ve Maden Sanatlarının Tanımlanması; Eserlerin İşlevleri ve Kullanım Alanlarının Boyutları.Yüzey araştırmaları ve bilimsel kazılar sonucu ortaya çıkartılan eserlerin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Türk El Sanatları Kapsamında Hat, Tezhip, Cam, Ahşap ve Maden Sanatlarının Tanımlanması; Eserlerin İşlevleri ve Kullanım Alanlarının Boyutları; Genel Anlamı İle Yüzey Araştırmaları ve Bilimsel Kazılar Sonucu Ortaya Çıkartılan Eserlerin Yazılı Kaynakların Desteği İle Tarihi Süreç İçerisindeki Başlangıç Noktaları; Bu Sanat Dallarının Anadolu'daki Gelişimi, Malzeme Kullanımı, Yapım Teknikleri ve Süsleme Unsurlarının Çözümlenmesi yapılacaktır.

SAT204    ORTAÇAĞ İSLAM SANATI-II
Delhi Sultanlığı, İlhanlı, Timur ve Babür İmparatorluğu dönemlerii mimarisi ile çevre kültürler karşılaştırmalı olarak öğretilmesi amaçlanmaktadır. İslam inancını benimsemiş toplumlarda, mimari ve görsel sanat ürünleri biçim, biçem ve içerik sorunları Sanatçı-hami ilişkileri ve üretim süreçleri İslam inancının yönlendirdiği kültür ve uygarlığın sanata yansıması Yerel ve komşu kültürlerin sanat gelenekleri ve ifade biçimleriyle ilişkileri.

SAT206    TEKNİK RESİM VE RÖLÖVE-II
Öğrencilerin mevcut bir yapının ölçülerini alarak planını çizebilmelerini ve hazırlanmış bir mimari projeyi yorumlayabilmelerini amaçlar. Temel çizim araçlarını kullanma,Temel Mimari projeleri anlama,yorumlama ve çizebilme teknikleri.

SAT208    BİZANS SANATI-II
10. yüzyıldan yıkılışına kadar geçen dönemde Bizans'ı tanımak. Geç dönem Bizans mimarisinin dînî, askerî ve sivil yapılarının özellikleri. Mimariye bağlı süsleme, el sanatı ve heykeltraşlık ürünlerinin imparatorluğun yıkılışına kadar geçirdiği süreçlerin kronolojik bir sıra içerisinde verilmesi. Başkent dışında anadolu'da ve dışında, bölgelere göre Bizans yapıtlarının üslupsal tarihsel-estetik değerlerdirmeleri, tarihlendirme denemeleri.

5.yarıyıl
SAT301    SANAT KURAMLARI

Öğrencilerin, sanatın kavramsal-kuramsal ve kurumsal yapısı hakkında temel-güncel bilgilere sahip olup, çağdaş sanat pratiklerine bilinçli bir alılmayıcı olarak katılım gösterebilmeleri sağlanmış olacak. Çağdaş-güncel sanatın genişletilmiş tanımları içinde, yaratıcı kavrama yoluyla eleştirel konum sahibi bireysellikler oluşturulmuş olacak. Bu ders 20. yüzyılın başından günümüze, sanatın teoriyle ilişkilerine ve pratik çeşitliliğe odaklanarak sanat kavramının temel içeriklerini sosyolojik-politik-ekonomik süreçlerle birlikte ele almayı ve sanatın düşünce sistemleriyle birlikte ilişkilerinin ortaya çıkardığı sanat kuramlarını, güncel-tarihsel referanslarla birlikte okumayı amaçlamaktadır. Bu anlamda, yüzyılın sanatını okuyan-anlamlandıran düşün insanlarını ve sanat eleştirmenlerini de tanımlamaktadır.

SAT303    OSMANLI SANATI-I
Bu ders 14. Yüzyıldan Sultan 1. Ahmet’e kadar Osmanlı sanatı konularını kapsar. Fetih’ten önceki yerel sanat ve mimariye kısa atıflarda bulunduktan sonra, ders Osmanlı yönetimiyle gelen yenilikleri ve Bizans, Memluk ve Pers geleneklerinin yeni Osmanlı estetiğinden nasıl etkilendiklerini tartışır. Her ne kadar dersin ana konusu, Bursa, Edirne ve İstanbul’daki dini, ticari ve yaşamsal mimari olsa da, çini, çömlek ve diğer mimari dekorasyonla ilgili sanatlardan da bahsedilecektir. Erken ve klasik dönem Osmanlı sanat ve mimari terminoloji bilgisi, Osmanlı sanatıyla diğer erken ve yaştaş kültürleri karşılaştırma.

SAT305    AVRUPA SANATI-I
Öğrencilere dönemin sanat eserlerini ait oldukları sosyo-kültürel bağlamda kavratmak yoluyla, eserlerin dönemsel özelliklerini tarihsel arkaplanıyla beraber değerlendirebilme ve aralarında karşılaştırma yapabilme becerisi kazandırmak. Avrupa’da Karolenj, Otto, Romanesk, Gotik dönemlerde üretilmiş sanat eserlerinden seçilmiş örnekleri ilgili dönemlerin toplumsal, ekonomik, dini, siyasi ve düşünsel koşullarıyla ilişkilendirerek kavratmak; akımlar, sanatçılar ve eserleri arasındaki ilişkiyi incelemek.

SAT307    MİNYATÜR-I
Türk minyatür sanatını tanıtarak, üsluplar arası bağlantı kurulması amaçlanır. Başlangıçtan Osmanlıya kadar gelişim gösteren resim/ minyatür sanatı.

6.yarıyıl

SAT302    19.20. YÜZYIL TÜRK RESİM SANATI
Dönem sonunda 20. yüzyıl Batı sanatı ve dönemin tarihsel, sosyal ve kültürel çerçevesi içinde Cumhuriyet Dönemi Sanatı eleştirel bir yaklaşımla yorumlanabilme ve değerlendirilmesi becerisi öğrenciye kazandırılmaktadır. Osmanlı son döneminde özellikle Tanzimat Dönemi’nde Asker ressamların sanatsal etkinlikleri, Cumhuriyet döneminin kültür politikaları ve sanata yansıması, tek partili dönem ideolojisi, çok partili döneme geçiş, Toplumsal Gerçekçilik, İzlenimcilik gibi sanatsal akımlar, modern heykel uygulamaları, Avrupa’ya gönderilen sanatçılar, 1914 Kuşağı sanatçıları, Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar Birliği, D Grubu, Türk resminde lirik soyut ve geometrik soyut, figüratif çalışan sanatçılar tanıtılmakta ve tartışılmaktadır.

SAT304    OSMANLI SANATI-II
Öğrencilerin Osmanlı sanatında görülen başlıca mimari örnekler üzerinden bilimsel metotlarla incelemeleri, tanıtmaları, stilistik özellikleri belirleyip kritik yapmaları amaçlanmaktadır. Geç dönem Osmanlı mimarisinde batı tesirlerinin en etkili olduğu 19. yüzyıl, aynı zamanda Yeni Millî mimarlığın filizlendiği bir dönemdir. Bu dersin diğer amacı batılı sanat akımlarını kavratmak, geleneksel Türk sanatı ile karşılaştırmak ve Osmanlı sanat ve mimarlığının son dönemindeki gelişme, değişme ve başkalaşmalarını sebep ve sonuçlarıyla ortaya koymaktır. Osmanlı Mimarlığın Tarihi ve Tarihin Yazmaları. Hikayeler ve Gerçekler. Sultan Ahmet Camii ve Osmanlı ‘Gerileyiş’. 17 yy Osmanlı Başkentinde ve Kadın Baniciliğin Meselesi: Eminönü’nde Yeni Cami ve Turhan Hatice Sultan. 17 yy Osmanlı Sanatında Çini, Tekstil, Metal İşi, ve El Yazması. 17 yy Osmanlı Vilayetlerinde: Emperyal Kimliğinin Değişmesi ya da Devamlılığı? 17 yy Osmanlı Gayrı Müslim’in Sanatı, Mimarlığı ve Emperyal Kimliği. 18 yy Başkent’te: Üsküdar Yeni Valide Külliyesi ve Sebil-Çeşmelerin İnşaası. Nur-u Osmaniye, Ayazma ve Laleli. 18 yy Osmanlı Sanatında El Yazmaları, Metal İşi, ve Çinileri. 18 yy Osmanlı Eyaletlerinde: Kahire ve Abd al Rahman Katkhuda Stili. 18 yy ve Gayrı Müslimler: Kalfaların yükselişi. Osmanlıların Avrupalılaşması ve 19 yy Sanat ve Mimarlık. Balyan Ailesi: Osmanlı Konstantinopolis’in Mimarları. 19 yy Osmanlı Vilayetlerinde: Avrupalılaşmak ve Milletçiliğin Yükselişi. Neo-Osmanlı Stili.

SAT306    AVRUPA SANATI-II
Öğrencilere dönemin sanat eserlerini ait oldukları sosyo-kültürel bağlamda kavratmak yoluyla, eserlerin dönemsel özelliklerini tarihsel arka planıyla beraber değerlendirebilme ve aralarında karşılaştırma yapabilme becerisi kazandırmak. Rönesans Dönemi ile 20. yy. başı arasında Avrupa’da üretilmiş sanat eserlerinden seçilmiş örnekleri; ilgili dönemin toplumsal, ekonomik, dini, siyasi ve düşünsel koşullarıyla ilişkilendirerek kavratmak; akımlar, sanatçılar ve eserleri arasındaki ilişkiyi incelemek.

SAT308    MİNYATÜR-II
Osmanlı resim sanatını tanıma. Öğrenci Osmanlı resmindeki sorunları tarihsel süreç içinde analiz edebilecektir.

7. Yarıyıl

SAT401    BİTİRME TEZİ-I
Öğrencilerin, bilimsel çalışma yötemlerini kullanabilmek için gereken teknik bilgiyi öğrenmelerini ve bir tez hazırlayarak alana uygulayabilmelerini öğretmeyi amaçlar. Alan araştırma yöntemleri; bilimsel makale inceleme ve yazma kuralları; okuma, karşılaştırma ve değerlendirme kuralları; tez yazımı için gereken doneleri toplama ve alana uygulama.

SAT403    AVRUPA SANATI-III
Bu dersin sonunda öğrenci, 20. yüzyılı tanımlayan temel olay ve kavramlar hakkında bilgi sahibi olur; bu dönemde üretilmiş sanat eserlerinin form ve içeriklerindeki değişimleri dönemin siyasal, toplumsal ve teknik dönüşümleri bağlamında yorumlama becerisi edinir. Sanayi Devrimi’nden başlayarak I. ve II. Dünya Savaşı sonrasında 20. yüzyılın temel dinamiklerini etkileyen siyasal ve toplumsal olayların kavramsal izdüşümleri ekseninde çağdaş sanat örneklerini yorumlayabilmek ve ana akımları kavramak.

8.Yarıyıl
SAT402    BİTİRME TEZİ-II

Öğrencilerin, bilimsel çalışma yötemlerini kullanabilmek için gereken teknik bilgiyi öğrenmelerini ve bir tez hazırlayarak alana uygulayabilmelerini öğretmeyi amaçlar. Alan araştırma yöntemleri; bilimsel makale inceleme ve yazma kuralları; okuma, karşılaştırma ve değerlendirme kuralları; tez yazımı için gereken doneleri toplama ve alana uygulama.

SAT404    AVRUPA SANAT-IV
Bu dersin sonunda öğrenci, 20. ve 21. yüzyılı tanımlayan temel olay ve kavramlar hakkında bilgi sahibi olur; bu dönemde üretilmiş sanat eserlerinin form ve içeriklerindeki değişimleri dönemin siyasal, toplumsal ve teknik dönüşümleri bağlamında yorumlama becerisi edinir. II. Dünya Savaşı sonrasında 20.-21. yüzyılların temel dinamiklerini etkileyen siyasal ve toplumsal olayların kavramsal izdüşümleri ekseninde çağdaş sanat örneklerini yorumlayabilmek ve ana akımları kavramak; 21. yüzyılda biçimlenen yeni anlayışları yorumlayabilmek.
 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü