T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
  • /
  • Yemek Yürütme Kurulu Yönergesi

Yemek Yürütme Kurulu Yönergesi

 

MARDİN ARTUKLU  ÜNİVERSİTESİ

    

YEMEK YÜRÜTME KURULU VE BİRİM YEMEK YÜRÜTME KURULLARI

YÖNERGESİ

 

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

 

AMAÇ

MADDE 1- (1) Bu Yönerge’nin amacı; Mardin Artuklu  Üniversitesi öğrenci ve personelinin beslenme ihtiyaçlarının sağlanması amacı ile oluşturulan Mardin Artuklu  Üniversitesi Yemek Yürütme Kurulunun çalışma esaslarını düzenlemektir.

 

KAPSAM

MADDE 2- (1) Bu Yönerge; Mardin Artuklu  Üniversitesi Yemek Yürütme Kurulunun çalışmalarını kapsamaktadır.

 

DAYANAK

MADDE 3- (1) Bu Yönerge; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 46’ncı ve 47’nci maddeleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği’nin 4’üncü, 5’inci ve 15’inci maddeleri ve diğer ilgili hükümleri ile Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’ne göre hazırlanmıştır.

 

TANIMLAR

MADDE 4-(1) Bu Yönergede geçen;

a) Yönetim Kurulu: Mardin Artuklu  Üniversitesi Yönetim Kurulu’nu,

b) Yemek Yürütme Kurulu: Mardin Artuklu  Üniversitesi Yemek Yürütme Kurulu’nu,

c) Denetim Kurulu: Mardin Artuklu  Üniversitesi Yemek Yürütme Kurulunu işleyiş ve mali yönden denetleyen kurulu,

ç) Birim Yemek Yürütme Kurulu: Mardin Artuklu  Üniversitesi Birim Yemek Yürütme Kurulu’nu

d) Katkı: Yemek için; öğrencilerin Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen tutarda yaptıkları nakit ödeme ile personelin yemek bedelinin bütçeden karşılanmayan ve nakit olarak ödediği miktarı,

e) Üniversite: Mardin Artuklu  Üniversitesi’ni,

f) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı: Mardin Artuklu  Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nı, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

KURULLARIN OLUŞUMU, GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 

YEMEK YÜRÜTME KURULU

MADDE 5- (1) Mardin Artuklu  Üniversitesi Yemek Yürütme Kurulu, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından önerilen ve Rektörün Onayı ile her yıl Ocak ayında bir yıl süreyle görevlendirilen, biri başkan biri muhasip üye olmak üzere 5 (beş) asil, 5 (beş) yedek üyeden oluşur, idari ve mali yönden Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına karşı sorumludur.

 

Görevleri ise;

a) Öğrenci ve personelden yemek katkı bedelinin alınması ve her yıl yayınlanan parasal sınırlar ve oranlar hakkındaki tebliğ hükümlerine göre kurul adına açılacak olan banka hesaplarına yatırmak, karar defterine tahsil edilen tutarları işlemek ve o belgelerin 5 (beş) yıl süre ile saklanması,

b) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından mali yıl bütçesinden memurların öğle yemeğine yardım tertibinden aktarılan tutarların kurul hesaplarında takip edilmesi.

c) Kapsama dahil personelin düzenli olarak yemek hizmetlerinden yararlanmasını sağlayacak tedbirleri almak.

d) Kurul faaliyetleri ile ilgili olarak kararlar almak ve alınan kararların karar defterine düzenli olarak işlenmesini sağlamak.

e) Üniversite yemekhanelerinden yararlanacak öğrenci ve personelin yapacakları katkı bedellerinin belirlenebilmesi için her yıl Ocak ayında Yönetim Kurulu’na sunulmak üzere Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na yemek fiyatları ile ilgili raporun hazırlanarak verilmesi.

f) Yürütme kurulu başkanı tarafından yeteri kadar sayman mutemedi görevlendirilmesi yapılmak üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı muhasebe yetkilisine teklifte bulunmak.

g) Yemek hakkedişlerinin ödeme emirleri ve tahakkukunu gerçekleştirmek.

h) Gelir ve gidere ilişkin belgeleri ve tutulan defterleri denetime hazır bir şekilde muhafaza etmek ve her 7 günde bir tahsilat defterlerini ve banka dekontlarını Mardin Artuklu  Üniversitesi Muhasebe Yetkilisine incelemek üzere göndermek.

 

 

Birim Yemek Yürütme Kurulu

MADDE 6- (1) Birim Yemek Yürütme Kurulu; Mardin Artuklu  Üniversitesi Fakülte /Yüksekokul/ Meslek Yüksekokullarında Birim Sekreteri tarafından önerilen ve her yıl ocak ayında bir yıl süreyle, birimin en üst amiri tarafından atanan biri başkan biri muhasip üye olmak üzere 3 (üç) asil, 3 (üç) yedek üyeden oluşur, idari ve mali yönden Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına karşı sorumludur.

 

Görevleri ise;

a) Elektronik ortamda yapılan haftalık satışlara ait kayıtlarının tutulması, tüm belgelerin 5 (beş) yıl süre ile saklanması,

b) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na aylık olarak elektronik ortamda yapılan satışa ilişkin iş tutanaklarının yazı ile gönderilmesi,

c) Yemek hizmeti malzemeli olarak ihale yolu ile sağlandığı takdirde, teknik şartname, idari şartname ve hizmet alım sözleşmelerinde belirtilen hususlara titizlikle uyulmasının sağlanması ve çıkarılan yemeklerin kontrol edilmesi.

 

Denetim Kurulu

 

MADDE 7- Üniversite Genel Sekreteri veya Genel Sekreter Yardımcısı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı, bir Gıda Mühendisi (akademik veya idari personel olabilir), Strateji Geliştirme Daire Başkanı ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanı’ndan oluşur. Yılda en az bir kez ve gerekli görüldüğünde işleyiş ve mali yönden Yemek Hizmeti Yürütme Kurulu ve Birim Yemek Hizmeti Yürütme Kurullarınca yürütülen faaliyetleri denetler. Denetim sonucu  hazırlayacağı raporu Rektör’e sunar

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MALİ İŞLER

 

MALİ İŞLER İŞLETME HESABI DEFTERİ

 

MADDE 8- (1) Yemek Yürütme Kurulu’nun mali işlemlerinin kaydına mahsus olmak üzere Yemek Yürütme Kurulu Başkanlığı’nca tasdik edilen işletme hesabı defteri tutulur. Tutulan işletme hesabı defterinin tüm sayfaları Yemek Yürütme Kurulu’nca imzalanır. Toplanan gelirler gelir kısmına, yemek Yürütme Kurulu tarafından Üniversitenin çalıştığı Bankalardan olmak kaydıyla açılacak/açılan banka hesaplarına yatan paraların dekontları da gider kısmına kaydedilir.

2)- Muhasebe kayıtlarının bilgisayar ortamında tutulması halinde her yılsonu, ilgili defterlerin dökümü alınıp gerekli imzalar tamamlandıktan sonra 5 (beş) yıl süre ile saklanır.

Yemek hizmeti malzemeli olarak ihale yolu ile sağlandığı birimlerde Birim Yemek Yürütme Kurulları hiçbir harcamada bulunmaz. Toplanan gelirler gelir kısmına banka hesaplarına yatan paraların dekontları da gider kısmına kaydedilir.

 

SATINALMA VE ÖDEMELER

MADDE 9-(1) Yemek Yürütme Kurulu, tüm ihtiyaçları Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı satın alma birimi tarafından mevzuata uygun satın alma usulleri ile sağlar.

2) Yemek hizmetinin hizmet alımı olarak satın alındığı durumlarda ilgili firmalara ödemeler Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından ihale gereği yapılır.

 

 

BURS VE ETKİNLİKLER

 

MADDE 10- (1) Yemek bursu ile ilgili işlemler, Mardin Artuklu  Üniversitesi Öğrenci Bursu Yönergesi gereğince yapılır.

(2) Etkinliklerde verilecek ikramlar ve kumanyalar, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Yemek Yürütme Kurulu’na yazıyla bildirilir. Etkinliklerde kullanılan malzeme giderleri (öğün maliyetine bölünerek öğün sayısı olarak) hesaplanarak dosyalanır.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

HİZMET SAATLERİ, YEMEK HİZMETİNDEN YARARLANMA

 

ÖĞRENCİ VE PERSONEL İÇİN YEMEK SAATLERİ  

 

MADDE 11- (1) Yemek hizmeti verilen tüm birimlerdeki öğle yemeği hizmeti, öğrencilere 11.30 ila 13.00 saatleri, personele 12.00 ila 13.30 saatleri arasında yapılır.

 

YEMEK HİZMETİNDEN YARARLANMA

MADDE 12- (1) Üniversite öğrencisi ve personeli kendileri için ayrılmış yemek salonlarında belirlenen saat aralığında yemek yiyebilirler. İdari ve akademik personel elektronik ödeme ile günlük yemek yiyebilir.

(2) Ayrıca Özel Güvenlik ve Temizlik şirketi personeli ile diğer mevsimlik çalışanlarına  ilgili firma ile anlaşmaları durumunda kendilerine ayrılan yemek salonlarından faydalanabilirler.

 

ÜCRETSİZ YARARLANMA

MADDE 13-(1) Üniversite Sporları Federasyonu’nun resmi programları kapsamında Üniversitemize gelen diğer üniversite öğrencileri ile Üniversitemizle ortaklaşa organize edilen resmi programlar kapsamında diğer üniversitelerden gelen öğrenciler ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca organize edilen sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler için ilçelerden gelen öğrenciler ile öğrenci konseyinin yapacağı planlı toplantılarına katılan öğrenci konseyi üyeleri (Öğrenci Konseyi Başkanlığı, Yönetim Kurulunun kararını ve toplantıya katılacak öğrenci konseyi üyelerinin listesini ve toplantının nerede yapılacağını Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına toplantı tarihinden en az bir hafta önce yazı ile bildirir.) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının Yemek Yürütme Kuruluna yazacağı bilgi yazısı ile yemek hizmetlerinden ücretsiz faydalanırlar.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

 

DEMİRBAŞ VE MALZEME

 

MADDE 14- (1) Yemek Yürütme Kurulu tarafından yapılan yemek servis hizmetlerinin eksiksiz yürütülmesi ve yemek yiyenlere daha iyi hizmet verilebilmesi amacıyla yemekhanede kullanılacak demirbaş ve demirbaş kapsamına girmeyen mal ve malzemelerin alımı (masa örtüsü, bardak, çatal kaşık, bıçak, tuzluk, peçete vs.) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından temin edilir. Yemekhanenin güzelleştirilmesi için gerekli görülen dekorasyon malzemelerinin alımı için gerekli ödemeler Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yapılır. Yemek hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla alınan malzemeler muayene komisyonunun kabul işlemlerinden sonra ambara konulur, ambar mevcudundan ambar memuru ve aşçı müteselsilen sorumludur.

(2) Birim Yemek Yürütme Kurulları, yemeğin ihale yoluyla satın alındığı durumlarda ihale şartnamesinde belirtilen malzemenin bulundurulmasını sağlar.

(3) Yemek malzemelerinin ve hazırlama işlemlerinin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından sağlandığı durumlarda Birim Yemek Yürütme Kurulları’nın ihtiyaçları Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından sağlanır.

 

 

YÖNERGEDE HÜKMÜ BULUNMAYAN HALLER

MADDE 15- (1) Yönergede hükmü bulunmayan hallerde ilgili mevzuata göre hareket edilir.

 

YÜRÜRLÜK

MADDE 16 (1) Bu Yönerge, Senato’da kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME  

MADDE 17- (1) Bu Yönerge hükümlerini, Mardin Artuklu  Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

 

 

Yönergenin Kabul Edildiği Mardin Artuklu Üniversitesi Senatosunun

Tarihi

Karar No:

29/01/2015

15

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü