T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
  • /
  • Bölüm Hakkında

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Hakkında

NEDEN PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ?

Psikoloji Bölümü Hakkında

Psikoloji, insanların duygu, düşünce ve davranışlarını, bu konuda araştırmalar yaparak anlamayı amaçlayan bir disiplindir. Mardin Artuklu Üniversitesi Psikoloji Bölümü olarak amacımız, öğrencilerimize psikolojinin temel kavramlarını, araştırma ve uygulama alanlarını tanıtmakla beraber ulusal ve uluslar arası alana katkı yapacak bilimsel araştırmalar yapmaktır. Bunu yaparken öğrencilerimize sorgulayıcı ve analitik düşünceyi öğretebilmeyi, çeşitli disiplinlerle ve bu disiplinlere ait bilim insanlarıyla işbirliği yapmayı hedeflemekteyiz.
Mardin Artuklu Üniversitesi, bilgi çağının gerekleri ve moral değerlerle donanımlı fertler yetiştirmek misyonunu taşıyan bir üniversite olmayı amaçlamaktadır. Mardin Artuklu Üniversitesi’nde kurulmuş olan ve gelişimini sürdürmekte olan Psikoloji Bölümü üç anabilim
dalını içermektedir:

Bölümdeki anabilim dalları, farklı alanlara yönelebilecek nitelikli öğrenciler yetişmesine ve yapılacak bilimsel araştırmaların kalitesinin ve çeşitliliğinin artırılmasına katkıda bulunacaktır.

Neden Psikoloji Bölümü?

Psikoloji bölümünün temel amacı, insan davranışlarını ve onları tetikleyen bilişsel, duygusal ve çevresel süreçleri anlamaya yönelik çağdaş psikoloji bilgilerini öğrencilere kazandırmak ve araştırma yoluyla o bilgilerin artmasına katkıda bulunmaktır. Ayrıca psikolojinin çeşitli dallarında, uygulamalı ve kuramsal alanlarda çalışmak üzere uzman yetiştirmek de temel amaçlar arasında yer alır.

20. Yüzyılda başlayıp 21. Yüzyılda devam eden modernleşme süreci içinde teknolojideki hızlı değişimler toplumsal ve ekonomik yapıyı değiştirmiş; dolayısıyla toplumu oluşturan bireylerin davranışlarında değişikliğe neden olmuştur. Ekonomik iniş ve çıkışlar, küreselleşmenin getiri ve götürüleri, yeni ve geleneksel değerlerin çatışması, işsizlik, yeni mesleklere yönelim, yaşanılan krizler ve kriz sonrası travmalar insanların bu değişken süreçlere uyumunu zorlaştırmaktadır. Günümüzde teknolojik gelişmelerin hızı, kısa dönemler arasında ciddi kuşak farklılıkları yaşanmasına sebep olmaktadır. Bu farklılık içerisinde yetişen ve gelişim süreçleri önceki kuşaklardan farklı seyreden yeni neslin yetişmesi için ebeveyn ve öğretmen davranışlarının güncelleşme sorunu ile karşılaşılmaktadır. Aynı zamanda işverenin çalışanından ya da çalışanın işvereninden beklentileri farklı yapıya bürünmüştür. Tüm bu koşullar düşünüldüğünde bu hızlı değişim süreci içerisinde bireyin karşılaştığı sorunlarla tek başına baş etmesi yeterli olmamıştır. Psikoloji bilim dalı bu hızlı değişim sürecinde insanların ve toplumların yanında olmakta, onların döneme uyum gösterebilen bireyler ve toplumlar olabilme becerilerine ışık tutmaktadır. Klinik, gelişim, endüstri ve benzeri alanlarda yapılan psikolojik araştırmalar, insanın yeni ve hızla değişen toplumda karşılaştığı sorunların üstesinden gelmesine yardımcı olmayı hedeflemektedir. Psikoloji alanında çalışan bireyler insanlara destek olabilecek çok hassas bir görev üstlenmişlerdir.

Eğitimin İçeriği

Psikoloji bilimi doğanın en karmaşık öznesi olan insanın zihni, davranışları ve gelişimiyle ilgilenir. Bu çok özel varlığı anlama yolundaki çabalar halen yoğun olarak sürmektedir. Üniversitemizde Psikoloji bölümünün ders programı, öğrencilerin kuramsal alanda yeni bilgiler öğrenmesini ve uygulamalı alanda çalışmak için ihtiyaç duyulan becerilerin kazandırılmasını amaçlamış, bu doğrultuda temel ve uygulamalı araştırmalar yapabilmesini sağlayacak biçimde düzenlenmiştir. Yine bu amaç doğrultusunda, program, yöntem ve veri analizi konusundaki dersleri yoğun olarak içermektedir. Bölümümüzde açılması düşünülen lisans programının zorunlu dersleri yükseköğretime ilişkin yasa ve yönetmeliklere, Psikoloji Lisans Eğitimi Akreditasyonu ve Bologna Süreci için öngörülen standart ve ölçütlere uygun olarak düzenlenmiştir.

Çağdaş bilim, disiplinler arası iletişim ve işbirliğini zorunlu tutmaktadır. Bu yaklaşım psikolojik süreçlerin beyin yapı ve süreçleri ile ilişkilendirilmesini gerektirmektedir. Psikoloji programı beyin temelli psikoloji konusunda bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik ders ve etkinlikleri de içermektedir. Ayrıca program, çok disiplinlilik ilkesi bağlamında sosyoloji, antropoloji, eğitim bilimleri ve biyoloji gibi bilim dallarıyla işbirliği kurarak gelişimini sürdürecek, öğrencileri ile akademisyenlerine yeni öğrenme ve araştırma olanakları tanıyacaktır.

Çağdaş yaşamın koşulları bütün sektörlerde psikolojinin bilgi, yöntem ve tekniklerini giderek daha da vazgeçilmez hale getirmiştir. Psikoloji Bölümünün misyonu toplumun sorunlarını belirleyebilen, yaratıcı çözüm yolları geliştirebilen ve bunları uygulamaya koyabilen psikologlar yetiştirmektir. Bu doğrultuda, program, mezunların klinik psikoloji, endüstri psikolojisi, sağlık psikolojisi gibi uygulama alanlarında yetkin olmalarını sağlayacak biçimde düzenlenmiştir. Verilen eğitimde öğrencilerin bilgi ve becerilerini kendilerine de uygulamasına; bunları kendini tanıma ve kontrol etmede, öz eleştiri yapma, ruh sağlığını koruma ve yaklaşan herhangi bir sorunu fark etmede, bireysel farklılıklara toleranslı olma, empati kurma, diğerlerini anlama ve onlarla sağlıklı ve yapıcı iletişim kurmada kullanabilmesine önem verilmektedir. Çağdaş, bilimsel ve çok disiplinli psikoloji konusunda kapsamlı eğitim sağlama misyonuna sahip Psikoloji Bölümünün vizyonu, kazandığı bilgi ve becerileri bilimsel ilerlemeye, toplumsal ve bireysel sorunları çözmeye yetkin psikologları ülkeye ve dünyaya giderek artan sayılarda kazandırmaktır.


Kariyer Olanakları


Psikoloji mezunları insanın olduğu her çalışma alanında görev yapabilirler. Klinik ve hastanelerde psikologluk, yuva ve kreşlerde ya da huzur evlerinde psikologluk veya sorumlu yöneticilik, eğitim kurumlarında rehber öğretmenlik, psikoteknik değerlendirme yapan merkezlerde psikologluk ve yöneticilik, adli tıp kurumlarında araştırmacılık, aile mahkemelerinde ya da ceza mahkemelerinde bilir kişilik, işletmelerde, insan kaynakları birimlerinde uzmanlık ve yöneticilik, engellilerin eğitiminde ve rehabilitasyon merkezlerinde psikologluk, şirketlerde; kamu kuruluşlarında; reklam şirketlerinde araştırmacılık; metin yazarlığı ya da danışmanlık ve firmaların halkla ilişkiler birimlerinde psikologluk ya da yöneticilik, akla gelen ilk örneklerdir. Yüksek lisans ve doktora yaparak psikolojinin alt dallarında uzmanlık, akademik kurumlarda araştırmacılık ve öğretim elemanlığı gibi kariyer seçenekleri yanında, psikoloji mezunları kendi danışmanlık ve eğitim firmalarını kurarak, işletmelere personel seçimi ve eğitimi konusunda çeşitli hizmetler de verebilirler.

 

Bölüm Kontenjanı


Mardin Artuklu Üniversitesi Psikoloji Bölümü ilk öğrencilerini 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında alarak akademik eğitime başlamıştır.

 

Öğretim Elemanları


Bölümümüzde hâlihazırda dört öğretim üyesi ve üç araştırma görevlisi bulunmaktadır. Üniversitemiz ve bölümümüz, yüksek akademik yeterliliğe sahip mevcut öğretim elemanlarına ek olarak, yeni öğretim elemanlarını bölümümüze kazandırarak akademik kadromuzun nicelik ve niteliğini geliştirmeyi hedeflemektedir.

 

 
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü