T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
  • /
  • Anabilim Dalı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Anabilim Dalı

Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı

Genel tanımıyla sosyal psikoloji, toplumsal şartların insanlar üzerindeki etkisini, grup ve gruplar arası süreçleri ve bireylerin sosyal davranışlarını, tutumlarını, duygularını ve benzeri psikolojik süreçlerini incelemektedir. Buna paralel olarak anabilim dalımızın üzerine eğildiği konulardan bazıları ahlak, değerler, politik psikoloji, dil incelemeleri, söylem analizi, konuşma analizi şeklinde sıralanabilir.

Anabilim dalımız, alandaki gelişmelerle birlikte toplumsal gelişmeleri de dikkate almakta olan sosyal psikolojinin çalışma çerçevesine uygun bir şekilde faaliyetlerine devam etmektedir.

 

Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı

Gelişim Psikolojisi döllenmeden ölüme kadar uzanan zaman boyutunda, yaşa bağlı olarak görülen düzenli ve birbirini izleyen değişimlerdir. Gelişme ve değişmenin şekil değiştirerek de olsa yaşamın her döneminde devam ettiği araştırma bulgularıyla kanıtlanmıştır. Bunun için çağımız gelişim psikologları yalnız çocukluk dönemini değil ergenlik, gençlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerini de çalışma alanları içine almıştır. Bu daldaki psikologlar, gelişimin değişik dönemlerinde ortaya çıkan davranışlar ile çeşitli çevre koşullarının ve kalıtımın davranışları nasıl etkilediğini araştırarak; ilgili ilkeleri belirlemeye ve açıklayıcı kuramları geliştirmeye çalışırlar. Gelişim Psikologları insanı fiziksel, bilişsel, sosyal-duygusal ve kişilik gelişimi olmak üzere dört temel alanda incelemektedirler. Gelişim alanları birbirinden bağımsız olarak işlev görmez. Bir alandaki değişim diğer alanı hem etkiler hem de ondan etkilenir. Dolayısıyla insan gelişimi bütünlüğü içinde ele alınması gereken bir süreçtir. Gelişim psikologları bu çalışmalarını sürdürürken bir yandan biyolojik bilimlerle, öbür yandan da psikolojinin diğer dallarıyla yakın bir ilişki ve etkileşim içinde bulunurlar.

 

Gelişim Psikolojisi, psikolojinin son 50 yılda en hızlı gelişme göstermiş olan temel bir inceleme, uygulama ve uzmanlaşma alanıdır. Psikolojinin diğer uzmanlık alanlarıyla, özellikle sosyal psikoloji, klinik psikoloji ve bilişsel psikolojiyle yakından ilişkili olmakla birlikte belirtilen alanlardan ayrı olarak, aynı zamanda bir uygulama alt alanıdır. Psikolojinin diğer uzmanlık alanları dışında, Gelişim psikolojisi alanında yapılan araştırma ve uygulamaların, eğitim bilimleri, özel eğitim, sınıf öğretmenliği, ruh sağlığı ve çocuk gelişimi gibi diğer uzmanlık alanlarına da önemli yansımaları vardır.

 

Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı

Rönesanstan modern bilim çağına geçişi sembolize eden René Descartes’ın bilime ve psikolojiye olan katkıları sebebiyle modern psikolojiyi başlattığı düşünülmekte olsa da, psikoloji biliminin resmi başlangıcı olarak 1879 yılında Wilhelm Wundt tarafından Almanya, Leipzig’de ilk deneysel psikoloji laboratuvarının kurulmasını kabul ederiz. Bu tarihsel gelişme, aynı zamanda psikoloji biliminin en eski alt dalı olan Deneysel Psikoloji ile tanışmamızı sağlar.

Psikolojiyi bir doğa bilimi olarak kabul eden Deneysel Psikoloji, insan ve hayvan davranışları ile bilişsel süreçlerinin temelinde yatan tüm mekanizmaları kendisine konu edinir ve alandaki çalışmalar çoğunlukla kontrollü laboratuvar koşulları altında gerçekleştirilir. Deneysel psikoloji, çalışma konularındaki çeşitlilik sebebiyle pek çok alt uzmanlık alanına sahiptir. Bunlar arasında; insan ve hayvanlarda basit ve karmaşık davranışlardan sorumlu öğrenme mekanizmalarını incelemeyi hedefleyen Öğrenme Psikolojisi; düşünme, bellek, dikkat, muhakeme, problem çözme, yargılama, karar verme ve dil gibi üst düzey zihinsel süreçlere odaklanan Bilişsel Psikoloji; davranışların altında yatan fizyolojik süreçleri inceleyen Fizyolojik Psikoloji; beyin ve bilişsel süreçler arasındaki ilişkiyi çeşitli nöropsikolojik testler veya fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) gibi beyin görüntüleme yöntemlerini kullanarak inceleyen Bilişsel Nörobilim; motivasyon ve heyecan, duyum ve algı, öğrenme, bilişsel psikoloji gibi diğer deneysel psikoloji uzmanlık alanlarından ve evrimsel biyoloji alanınından destek alarak insan ve hayvan doğasını inceleyen Evrimsel Psikoloji sayılabilir.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü