T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
  • /
  • Sıkça Sorulan Sorular

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Sıkça Sorulan Sorular

Tüm öğrencilerin kendileri ders kayıtlarını yapıp danışmanlarına onaylatmak zorundalar.

Geçerli bir mazeretiniz yoksa o dönem için dersler devam edemez ve öğrencilik haklarından yararlanamazsınız. Dolayısıyla Dönem uzatmış olursunuz.

Mazeretinizi belirten bir dilekçe ile  Fakülte/Yüksekokul Yönetimine başvuruda bulunmazı gerekmektedir. Geçerli mazeretler aşağıdaki gibidir.

a) Sağlık sorunu nedeniyle öğrenimine ara vermek zorunda kalması ve bunu üniversite hastaneleri veya diğer sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporu ile belgelendirmesi,

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca, eğitim-öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararıyla ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir yazıyla belgelenmiş olması koşuluyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü ya da ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsesinin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelendirmesi ve bu durumun ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilebilir olması,

d) Ekonomik nedenlerle izin talep eden ve bu durumunu belgeleyen öğrencinin, ilgili yönetim kurulunun izniyle eğitim ve öğretimine ara vermesi,

e) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkumiyet halinin veya 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası dışındaki hallerin bulunması,

f) Öğrencinin askerlik tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması sureti ile askere alınması, g) Öğrencinin tutukluluk hali, ğ) İlgili birim yönetim kurulu tarafından mazeret olarak kabul edilecek diğer hallerin ortaya çıkması.

Normal süresinde herhangi bir ücret ödenmez; fakat normal süresinde bitirmeyen öğrenciler Bakanlar Kurulunun belirlediği miktarlarda öğenim ücretini ödemek zorundadır. Ayrıca öğrenciler bir dersten kalsa bile normal öğrenim ücretini ödemek zorundadır.

Hayır,fakat harç yatırdıktan sonra kayıt dondurursanız yatırdığınız miktar iade edilemez.
Üniversite kayıt yaptırdıktan sonra ilk Otuz gün içerisinde ilgili bölüm başkanlığına muafiyet istediği dersleri içeren ve öğrenci işleri daire başkanlığı sitesinde bulunan matbu dilekçe ve ekinde onaylı not döküm belgesinin aslı ve ders içerikleri ile başvurması gerekir. YÖK dersleri(Yabancı Dil 1-2 İnkılap Tarihi 1-2 Türk Dili 1-2) için ders içeriklerine gerek yoktur. Bu tarihten sonraki başvurular dikkate alınmaz.
Öğrencinin Fakültede öğrenime başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl da dahil olmak üzere başarısını belirleyen not ortalamasıdır.
Öğrencinin tamamlamış olduğu yarıyıl da dahil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi saatinin başarı notunun ağırlık katsayısı ile çarpılarak hepsinin toplanmasından elde edilen sayının toplam kredi saatine bölünmesi ile hesaplanır.
Öğrencinin sadece ilgili dönemin başarısını belirleyen not ortalamasıdır.
Öğrencinin bir yarıyılda aldığı derslerden elde ettiği notlar ile o derslerin kredi değerlerinin çarpımından oluşan toplam kredi bulunur, daha sonra bütün derslerden alınan toplam kredi, derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesi ile hesaplanır.

Üniversitemizde geçme notu 60 tır. Hesaplamaya Ara Sınav notunun %30'u Final Sınav notunun ise %70'i alınarak toplamının 60 ve üzeri olması gerekmektedir.

Teorik derslerin %30 uygulamalar, laboratuvar ve benzeri çalışmaların %20'sinden fazlasına katılmayan öğrenciler devamsızlıktan kalır.
Öğrencilerin devam durumları ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Ayrıca eğer ilgili öğretim elemanı devamsızlık durumlarını otomasyon bilgi sistemine işlerse sistemden de takip edebilirsiniz.
Sağlık raporunun mazereti sadece sınavlar için geçerlidir. Devam konusunda bir etkisi olmaz.
Hayır. O dersin sınav koşulunu yani devam etmiş olması gerekir. O dersin bulunduğu dönem de derse kayıt olur ve başarması durumunda mezun olur. Eğer devamsızlıktan kalır ise o dersin devamını almak zorundadır. Devam almış ve başarısız olduğu dersten ,tek ders sınav hakkı verilir.
Öğrencinin gireceği tek ders sınavının dersin ait olduğu yarıyıl sonunda yapılması durumunda o dönem için belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini yatırması zorunludur. Öğrencinin gireceği tek ders sınavının dersin ait olduğu yarıyılın sonunda değil de bir sonraki yarıyılın sonunda yapılması durumunda katkı payı veya öğrenim ücreti alınmaz.
Dikey Geçişle gelen öğrencilerin muafiyetleri belirlendikten sonra kaçıncı sınıftan başlayacakları kazanmış oldukları fakültenin kararına bağlıdır.
Öğrencinin kayıtlı olduğu bir yükseköğretim kurumundan diğerine (Bir üniversiteden diğerine veya aynı üniversite içinde eşdeğer eğitim programları uygulayan bir fakülteden yüksekokuldan diğerine) geçiş yapması esasıdır.

Her Eğitim-Öğretim yılı başlamadan önce Üniversitelerin belirlediği tarihte başvurular alınır.Fakat Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

1. Müracaat edilecek fakülte dekanlığına veya yüksekokul müdürlüğüne hitaben yazılan dilekçe,

2. Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı; izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren belgenin aslı( transkript) (fotokopi ve suret kabul edilmez)

3. Disiplin cezası almadığına dair belge, (fotokopi ve suret kabul edilmez)

4. ÖSYS sonuç belgesi

5. Ders İçerikleri

6. Eğer harf notları kullanılmış ise notların yüzlük karşılığını gösteren not dönüşüm tablosuile birlikte dekanlığa yapılır.

Her Üniversitenin yatay geçiş koşulları farklı olduğu için ,gitmek istediğiniz üniversitenin yatay geçiş şartlarını inceleyiniz.
2 farklı şekilde Yatay Geçiş yapılabilir. Birincisi Başarı notu (AGNO), İkincisi ise Merkezi Yerleştirme (YGS-LYS) Puanlıyla yatay geçiş yapılabilir.
Her yıl eğitim- öğretim başlamadan önce başvurular başlar.

Hayır yapamazsınız, Merkezi yatay geçiş hakkı sadece bir kereye mahsus verilmektedir.

Evet yapabilirsiniz, Çünkü merkezi yatay geçişler öğrencinin başarılı olup olmamasına bakmaz; Öğrencinin sadece YGS,LYS de aldığı puana bakar.
İlgili birimlerin (Fakülte Yüksekokul) eşdeğer düzeyde Diploma programlarına ilgili Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde Yatay Geçiş yapılabilir. Bunun içinde geçiş yapmak istediği bölüm ile okumuş olduğu bölüm müfredatlarının en az %80'inin uyuşması gerekmektedir.
e-Devlet aracılığıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı linki üzerinden öğrenci belgesi alınabilir.

Öğrenci üçüncü yarıyıldan itibaren, önkoşullu olan dersler dışında en çok 40 saat sınırının  izin verdiği ve ders saatleri çakışmadığı ölçüde danışmanının onayı ile üst yarıyıl programından ders alabilir. Öğrencilerden alt sınıflardan başarısız dersi bulunmayan ve akademik başarı not ortalamaları 80-89 arasında olanlar iki ders, 90 ve üstü olanlar ise üç ders alabilirler.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü