T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
  • /
  • Edebiyat Fakültesi Lisans Programları Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi

Edebiyat Fakültesi Lisans Programları Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Amaç

MADDE 1 –  Bu Yönergenin amacı; “Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne bağlı Lisans Programlarının Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı uygulaması bulunan bölümlerinde eğitim-öğretimin amaçları, uygulanması ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –Bu Yönerge; Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne bağlı Lisans Programlarının Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı uygulaması bulunan bölümlerinde Hazırlık Sınıfında eğitim-öğretiminin standartları, kapsamı, seviyesi, ders içi ve ders dışı çalışmalar, derse devam, sınavlar, başarı ölçütleri ve muafiyet konuları ile ilgili temel hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14’üncü ve 49’uncu maddeleri ile 14.10.1983 tarihli ve 2923 sayılı Kanunun 3’üncü maddesi; 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”e dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – Bu Yönergede geçen;

a) Üniversite: Mardin Artuklu Üniversitesi’ni,

b) Senato: Mardin Artuklu Üniversitesi Senatosu’nu,

c) EDEBİYAT Fakültesi: Mardin Artuklu Üniversitesi EDEBİYAT Fakültesi’ni,

d) Dekan: Mardin Artuklu Üniversitesi EDEBİYAT Fakültesi Dekanı’nı,

e) Dekanlık: Mardin Artuklu Üniversitesi EDEBİYAT Fakültesi Dekanlığı’nı,

f) Fakülte Yönetim Kurulu: Mardin Artuklu Üniversitesi EDEBİYAT Fakültesi Yönetim Kurulu’nu,

g) Fakülte Kurulu: Mardin Artuklu Üniversitesi EDEBİYAT Fakültesi Kurulu’nu,

h) Hazırlık Sınıfı: Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne bağlı Lisans Programlarına bağlı Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıflarını,

i) Program ve Materyal Geliştirme Grubu: Arapça eğitim-öğretim program ve materyalinin belirlenmesini, geliştirilmesini, bu gelişimin sürekliliğinin sağlanmasını ve materyal arşivi oluşturulmasını, kullanılması, gereken ek materyalin ve proje konularının belirlenmesini ve duyurulmasını temin etmek amacıyla; dekan tarafından EDEBİYAT Fakültesi’nde görev yapan öğretim elemanları arasından bir yıllığına seçilen biri başkan toplam dört kişiden oluşan grubu,

j) Sınav ve Değerlendirme Komisyonu: Program ve Materyal Geliştirme Grubu ile işbirliği içerisinde Yoklama, Arapça Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı, Seviye Tespit Sınavı, Yoklama/Quiz Sınavları, Ara Sınavlar, Projeler, Yıl Sonu Sınavı, Mazeret Sınavı ve Bütünleme Sınavı ile bu sınavların test, klasik, web-tabanlı veya sözlü olmasını, projelerin içeriğinin ve uygulanma yönteminin belirlenmesini, Hazırlık Sınıfı’nın devam takibinin yapılmasını ve sınav sonuçlarının değerlendirilip, programı destekleyen verilerin toplanabilmesi için gerekli karar ve tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla; dekan tarafından EDEBİYAT Fakültesi’nde görev yapan öğretim elemanları arasından bir yıllığına seçilen biri başkan toplam dört kişiden oluşan komisyonu,

k) Hizmet İçi Eğitim Grubu: Öğretim elemanlarının dil öğretimi alanındaki en son yöntemler hakkında bilgilendirilmelerini ve mesleki açıdan gelişmelerine yönelik hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesini sağlamak amacıyla; dekan tarafından EDEBİYAT Fakültesi’nde görev yapan öğretim elemanları arasından bir yıllığına seçilen biri başkan toplam dört kişiden oluşan grubu,

l) YDS: ÖSYM tarafından kabul edilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarını ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİMİ

Eğitim-Öğretimin Amacı

MADDE 5- Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretiminin amacı; öğrencilere 04/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde kayıt oldukları EDEBİYAT FAKÜLTESİ eğitim-öğretim programlarının öngördüğü dersleri takip edebilmek için Arapça okuma, anlama, yazma, konuşma ile ilgili temel bilgi ve beceriler yanında meslekî ve sosyal hayatta gerekli olan Arapça dil yeterliliğini kazandırmaktır.

Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretimin Yürütülmesi

MADDE 6 – (1) Hazırlık Sınıfı’nda eğitim-öğretim Mardin Artuklu Üniversitesi EDEBİYAT  Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür.

(2) Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretimi ile ilgili gerekli planlamalar; Program ve Materyal Geliştirme Komisyonu, Sınav ve Değerlendirme Komisyonu ve Hizmet İçi Eğitim Komisyonu tarafından yapılır ve Dekan tarafından onaylanır. Bu üç grup, çalışmalarını birbirleriyle koordinasyon ve işbirliği içerisinde yürütür.

(3) Hazırlık Sınıfında bir sınıftaki öğrenci sayısı 25’ten fazla olamaz. Ancak fiziksel şartlarla ilgili oluşabilecek olağanüstü durumlarda Fakülte Yönetim Kurulu bu sayıyı arttırabilir. Hazırlık Sınıfındaki öğrenci yatay geçiş yapamaz. Hazırlık Sınıfına  yatay geçişle öğrenci alınmaz. Ancak güz yarıyılında, Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçişle gelen öğrenci kabul edilebilir.

 

 

Hazırlık Sınıfı’na Kayıt ve Arapça Yeterlilik Sınavı

MADDE 7- (1) Öğrencilerin Hazırlık Sınıfına kayıt işlemleri, üniversiteye ilk kayıt sırasında Mardin Artuklu Üniversitesi EDEBİYAT FAKÜLTESİ tarafından yapılır.

(2) 2017-2018 eğitim öğretim yılı müstesna, Hazırlık Sınıfına kayıt yaptıran öğrenciler eğitim öğretim yılının başında Arapça Yeterlilik sınavına tabi tutulurlar. Bu sınavda başarısız olan veya bu sınava girmeyen öğrenciler Hazırlık Sınıfı’na devam ederler.

(3) Hazırlık Sınıfı’na bir yıl devam edip başarısız olan öğrenciler, eğitim öğretim yılı başında Arapça Yeterlilik Sınavına girerler. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler lisans programına devam ederler.

(4) Hazırlık Sınıfında devam şartını yerine getirmeyen veya devam ettikleri halde başarısız olan öğrenciler eğitim öğretim yılı başında Arapça Yeterlilik Sınavından da başarısız oldukları takdirde Hazırlık Sınıfını tekrar ederler.

(5) Tekrar yılı sonunda devam şartını sağlamayan veya devam ettikleri halde başarısız olan öğrenciler, Arapça Yeterlilik Sınavına girerler. Bu sınavda başarılı olanlar lisans programlarına başlarlar. Başarısız olanlar hakkında “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”teki ilgili madde hükümleri uygulanır.

(6) 2017-2018 eğitim öğretim yılı müstesna, Eğitim öğretim yılı başındaki Arapça Yeterlilik Sınavı’ndan 100 üzerinden en az 70 puan alan öğrenciler başarılı sayılırlar ve Hazırlık Sınıfı’ndan muaf tutularak lisans öğrenimlerine başlarlar.

(7) 2017-2018 eğitim öğretim yılı müstesna, son beş (5) yıl içinde Arapça YDS Sınavından 70 puan almış olanlar, belgelerini ibraz ettikleri takdirde ve istekleri üzere Arapça Yeterlilik Sınavı ve Hazırlık Sınıfı eğitiminden muaf tutulurlar. Yüksek Öğretim Kurulu’nun geçerli kabul ettiği diğer sınavlarda, YDS sınavı için belirlenmiş olan puana muadil puan alanlar için de aynı durum geçerlidir.

Sınavlar

MADDE 8 – Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretimi ile ilgili sınavlar şunlardır:

  1. Arapça Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı: 2017-2018 eğitim öğretim yılı müstesna, her eğitim öğretim yılının başında 1 (bir) defa yapılır. Bu sınavın tarihi eğitim-öğretim yılının başında dekanlık tarafından öğrencilere ilan edilir. Yeterlilik Sınavında başarı notu 100 üzerinden en az 70 puandır. Arapça Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına; yeni kayıt yaptıran, Hazırlık Sınıfının ilk yılı başarısız olan ya da devam koşulunu sağlamayan ve Hazırlık Sınıfı süresi içerisinde kayıt donduran öğrenciler girer.

b) Seviye Tespit Sınavı: Hazırlık Sınıfında öğrencilerin hangi seviyede eğitim-öğretime başlayacakları Seviye Tespit Sınavı sonuçlarına göre tespit edilir. Bu sınav sonucunda belli bir seviye ve şubeye yerleştirilen öğrencinin, yerleştiği şube ancak ilgili kurul ve komisyonlarca değiştirilebilir. 2017-2018 eğitim öğretim yılı müstesna, sınav ve Değerlendirme Komisyonu’nun uygun görmesi durumunda Arapça Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı, Seviye Tespit Sınavı olarak değerlendirilebilir ve ayrıca bir Seviye Tespit Sınavı yapılmaz. Hazırlık Sınıfı’na kayıt yaptıran öğrenciler, bu sınava katılmak zorundadır; katılmayanlar en düşük seviyede ders gören gruba dahil edilirler.

c) Yoklama/Quiz Sınavları: Süresi bir ders saatini geçmeyen ve ders saati içinde yapılan sınavlardır. Her yarıyılda kaç kez Yoklama/Quiz Sınavı yapılacağı ve sınavın esasları, her eğitim-öğretim yılı başında Sınav ve Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenir ve öğrencilere duyurulur. Yoklama/Quiz Sınavlarının yapılacağı tarihlerin önceden bildirilmesi zorunlu değildir. Yoklama/Quiz Sınavlarının yapıldığı günlerde derslere devam edilir.

d) Ara Sınav: Hazırlık Sınıfı eğitimi süresince her yarıyılda 1 (bir) defa olmak üzere yapılan sınavdır. 

e) Yarıyıl Sonu Sınavı: Hazırlık Sınıfı eğitimi süresince her yarıyıl sonunda 1 (bir) defa yapılan sınavdır.   

f) Projeler: Hazırlık Sınıfında öğrenim gören öğrenciler her yarıyılda en az 1 (bir) adet proje hazırlamak zorundadırlar.

g) Yılsonu Sınavı: Hazırlık Sınıfının sonunda dekanlıkça ilan edilen tarihte Yılsonu Sınavı yapılır. Öğrencinin Yılsonu Sınavına girebilmesi için, her iki yarıyıl sonunda elde ettikleri notlarının toplamının ortalaması en az 70 puan olmalıdır. Devamsızlıktan kalan öğrenciler bu sınava giremezler. Sınav ve Değerlendirme Komisyonu’nun uygun görmesi durumunda, yazılı sınava ilaveten sözlü sınav da yapılabilir.

h) Mazeret sınavı: Haklı ve geçerli nedenlerle Ara Sınavlar, Yarıyıl Sonu Sınavları ve Yıl Sonu Sınavı’na katılamayan ve belgelendirilmiş mazeretleri ilgili kurulca kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı yapılır. Arapça Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı, Seviye Tespit Sınavı, Yoklama/Quiz Sınavı ve Yılsonu Sınavı için mazeret sınavı yapılmaz.

i) Bütünleme Sınavı: Yılsonu sınavında başarısız olmuş veya devamsızlık sebebi dışında bu sınava girememiş öğrenciler için ikinci bir sınav imkânı mahiyetinde olan bir sınavdır. Bütünleme sınavında yılsonu sınav şartları geçerlidir.

Eğitim-Öğretim Süresi

MADDE 9 – Hazırlık Sınıfı’nda eğitim-öğretim süresi toplam 28 hafta olup 2 (iki) döneme ayrılmaktadır. Her dönem 14 haftadan oluşmaktadır. 14 haftada fiili ders yapılır. Yarıyıl sonu sınavları, yılsonu sınavı ve bütünleme sınavları bu sürenin dışında yapılır.    

Devam Durumu

MADDE 10 – (1) Hazırlık Sınıfı’nda derslere devam zorunludur. Öğrenciler, her yarıyılda derslerin %90’ına devam etmekle yükümlüdürler. İlk dönem % 10 olan devamsızlık hakkını dolduran öğrenciler, ikinci döneme devam edemezler. Devam şartını yerine getirmeyen Hazırlık Sınıfı öğrencileri, sınavlara giremezler. Ancak, bu öğrenciler, diğer öğrencilerle birlikte yazılı başvuruları halinde, takip eden öğretim yılı başında yeterlilik sınavına girebilirler. Bu sınavda da başarısız olan öğrencilerin, hazırlık sınıfını tekrar etmeleri gerekir.

(2) Hazırlık Sınıfı’nın ilk yılında devamsızlık yaparak tekrara kalan öğrenciler, tekrar yılında da derslere devam etmek zorundadır. Bu öğrenciler, tekrar yılında da devam şartını yerine getirmezlerse bu yönergenin ilgili maddeleri uygulanır.

(3) Hazırlık Sınıfı’nın devam takibinden Sınav ve Değerlendirme Komisyonu sorumludur. Hazırlık Sınıfı derslerine giren öğretim elemanları devamsızlıkları Sınav ve Değerlendirme Komisyonunun belirlediği şekilde her yarıyılın sonunda bu komisyona bildirmek zorundadır. İlgili komisyonca devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayanların listesi, yarıyıl/yılsonu sınavından önce ilan edilir.

(4) Herhangi bir nedenle derse girmeyen öğrenci yoklamalarda yok gösterilir. Öğretim elemanlarının öğrencilere izin verme yetkisi yoktur.

(5) Öğrenciler her yarıyıl derslerin en az %90’ına devam etmekle yükümlü olduklarından, sosyal ve sportif etkinliklere katılma, raporlu olmaları gibi durumlarda, bu mazeretlerini %10 devamsızlık süresi içinde kullanmak zorundadırlar. Öğrencilerin alacakları sağlık raporları, derse devam sürelerinin hesaplanmasında dikkate alınmaz. İstisnai durumlar, Senato tarafından karara bağlanır. Rektörlükçe onaylanan sosyal ve sportif etkinliklere katılan öğrenciler ise katılamadıkları dersler için devamsız sayılmazlar.

(6) Yalnızca tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak sağlık heyeti raporları değerlendirmeye alınır ve öğrenciler bu haklarını % 10 olan devamsızlık hakkını kullandıktan sonra kullanabilirler.

(7) Ders bitmeden sınıfı terk eden öğrenci, o dersin tamamında yok sayılır.

Başarı ve Değerlendirme

MADDE 11 – (1) Hazırlık Sınıfı’nda öğrenci başarısı; Yoklama/Quiz Sınavları, Ara Sınavlar, Projeler, Yarıyıl Sonu Sınavları ve Yılsonu Sınavı sonuçlarına göre belirlenir.

(2) Yarıyıl notlarının hesaplamasında Yoklama/Quiz Sınavlarının not ortalamasının %10’u, Ara Sınav notunun %30’u, Proje notunun %10’u ile Yarıyıl Sonu Sınav notunun %50’si alınarak ağırlıklı ortalama belirlenir. Her iki yarıyıl sonunda elde edilen notların toplamının ağırlık ortalaması en az 70 puan olan öğrenciler Yılsonu Sınavına girerler.  

(3) Her iki yarıyıl notunun toplamının ortalamasının % 50’si ile Yılsonu Sınav sonucunda alınan notun %50’sinin toplamı en az 70 olan öğrenci Hazırlık Sınıfında başarılı kabul edilir.

(4) Yıl içinde yapılan sınavlarda maddi hata yapıldığı kanaatinde olan öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanını takip eden 5 (beş) işgünü içinde yazılı olarak dekanlığa başvururlar. Öğrenci dilekçeleri Sınav ve Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenir ve Yönetim Kurulu Kararı ile sonuçlandırılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YÖNERGEDE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER VE YÜRÜRLÜK

Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 12 – Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde;

· 28.06.2009 tarih ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişik Yapılmasına Dair Yönetmelik”,

· 11.09.2012 tarih ve 28408 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Mardin Artuklu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”

Yürürlük

MADDE 13– Bu Yönerge 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere Senato tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü