T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Mimari Proje Üretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • /
  • Yönetmelik

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Yönetmelik

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MİMARİ PROJE ÜRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1
– (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Mardin Artuklu Üniversitesi Mimari Proje Üretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam
MADDE 2
– (1) Bu Yönetmelik, Mardin Artuklu Üniversitesi Mimari Proje Üretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
 

Dayanak
MADDE 3
– (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7'nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 

Tanımlar
MADDE 4
– (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Mimari Proje Üretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Mardin Artuklu Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitedeki mimari proje faaliyetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve araştırma geliştirme çalışmaları yapmak.
b) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla, işbirliği yapmak ve bu alanlarda gerçek ve tüzel kişilere mimarlık danışmanlık ve proje hizmeti vermek.
c) Proje faaliyetlerini ileri düzey dijital mimari proje üretim yöntemi olarak sayılan “Yapı Bilgi Modellemesi” teknikleri ile yürüterek proje ve inşaat süreçlerindeki verimliliği ve çeşitliliği artırmak.
ç) Uluslararası proje standartlarına uygun olarak “Yapı Bilgi Modellemesi” ile proje üretimi ve uygulama kapasitesine sahip olmak.
d) Mimarlık teknolojisi, mimarlık ve tasarımda bilgi teknolojileri ve mimarlıkta yapı ve yapım teknolojileri/sistemlerinde katma değeri yüksek araştırma geliştirme faaliyetleri gerçekleştirmek.
 

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6
– (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Mimari projelerin ve buna bağlı inşaat, elektrik, makine-tesisat, peyzaj projelerinin üretilmesini ve takibini sağlamak.
b) Üniversitedeki akademik, idari, teknik personel ve öğrenciler arasından proje bazlı çalışma ekipleri kurmak.
c) Mimari proje üretimi, mimarlık ve tasarımda bilişim, dijital proje yönetim süreçleri, mimarlık teknolojisi, mimarlıkta yapı ve yapım teknolojileri ile ilgili bilimsel araştırmalar yaparak projeler hazırlamak ve bütün bu çalışmalar doğrultusunda yıllık araştırma ve geliştirme planlaması yapmak.
ç) İlgili kurum ve kuruluşlarla akademik ve sektörel işbirliği yaparak uzaktan eğitim ile de yürütülebilecek programlar düzenlemek.
d) Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde yapı bilgi modellemesi, mimarlık ve tasarımda bilişim, dijital proje yönetim süreçleri, mimarlık teknolojisi, mimarlıkta yapı ve yapım teknolojileri konularıyla ilgili derslere destek sağlamak, anılan konularda tez hazırlanmasını özendirmek.
e) Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda kurs, seminer, sertifika programı, konferans, çalıştay, kongre ve sempozyumlar düzenlemek.
f) Merkezin araştırma ve geliştirme hizmetleri kapsamında laboratuvarlar kurmak. Merkezin kurduğu laboratuvarlarda, mimarlık, inşaat ve mühendislik sektörlerinde ulusal ve uluslararası boyutlarda hizmet veren kurum ve kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere araştırma, geliştirme ve test hizmetleri vermek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7
– (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
 

Müdür ve görevleri
MADDE 8
– (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve yönetmek.
b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu kurulların gündemini oluşturmak, toplantılara başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
ç) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum ve seminer gibi program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.
d) Personel görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.
(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda, Müdürün belirleyeceği yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Müdürün altı aydan fazla bir süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda görevi sona erer ve yerine aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.
 

Müdür yardımcıları ve görevleri
MADDE 9
– (1) Müdürün önerisi üzerine Merkez faaliyetlerinde yardımcı olmak üzere, proje ve uygulama ile araştırma ve geliştirme konularında işbölümünü sağlayacak şekilde, Merkezin çalışma konularında uzmanlığı bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından iki müdür yardımcısı Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevleri de sona ermiş olur.
(2) Proje ve uygulama koordinatörü olarak görev yapacak müdür yardımcısının görevleri şunlardır:
a) Müdüre görevlerinde yardımcı olmak.
b) Merkezin proje üretimi ve uygulamaları ile ilgili amaçları doğrultusunda eşgüdüm sağlamak.
c) Merkezin proje üretimi ve uygulamaları ile ilgili yıllık faaliyet raporunu düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak üzere Müdüre iletmek.
ç) Merkezin proje üretimi ve uygulamaları ile ilgili personel ihtiyacına yönelik önerilerini Müdüre sunmak ve rapor düzenlemek.
d) Müdürün vereceği diğer görevleri yapmak.
(3) Araştırma ve geliştirme koordinatörü olarak görev yapacak müdür yardımcısının görevleri şunlardır:
a) Müdüre görevlerinde yardımcı olmak.
b) Merkezin araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile ilgili amaçları doğrultusunda eşgüdüm sağlamak.
c) Merkezin araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile ilgili yıllık faaliyet raporunu düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak üzere Müdüre iletmek.
ç) Merkezin araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile ilgili personel ihtiyacına yönelik önerilerini Müdüre sunmak ve rapor düzenlemek.
d) Müdürün vereceği diğer görevleri yapmak.
 

Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 10
– (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek beş üye dahil olmak üzere sekiz üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi sona ermeden görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.
(2) Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yılda en az iki defa olağan ve gerektiğinde olağanüstü toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışma programını hazırlamak ve yürütmek, proje ekipleri ile gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak.
b) Merkezin faaliyet raporunu görüşerek karara bağlamak.
c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek.
 

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 11
– (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışmalarıyla Merkez faaliyetlerine katkısı olacağı düşünülen Üniversite öğretim elemanları ile ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.
(2) Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.
(3) Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün başkanlığında toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya da çağırabilir. Danışma Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.
(4) Danışma Kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.
c) Merkez ile ilgili kurum, kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.
ç) Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer konularda önerilerde bulunmak.
 

Merkez birimleri
MADDE 12
– (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve etkinliğini artırmak üzere sürekli veya geçici birimler oluşturulabilir. Birimler, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Rektörün onayıyla kurulur. Birimlerde görev yapacak akademik, idari ve teknik personellerin görevlendirmeleri, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından yapılır. Birimler, ilgi alanlarına giren ve Merkez yönetimince verilen işleri yürütür, yapılan çalışmalarla ilgili raporlar hazırlar ve önerilerde bulunur. Kurulan birimlerin faaliyetleri Müdür tarafından izlenir ve denetlenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13'üncü maddesine göre, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
 

Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.
 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
 

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 

Yürütme
MADDE 17
– (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü