T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
  • /
  • Yönetmelik, Yönerge ve Esaslar

Yönetmelik, Yönerge ve Esaslar

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mardin Artuklu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mardin Artuklu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (MAUZEM): Mardin Artuklu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Mardin Artuklu Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM


Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Mardin Artuklu Üniversitesi’nde bilgi iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan eğitim yoluyla yapılacak olan sürekli eğitim (yaşamboyu öğrenme), önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü eğitim-öğretim programı ve faaliyetleri kapsamındaki plan, program, eşgüdüm ve uygulamaları yürütmek,

b) Üniversite bünyesinde bulunan diğer birimlerin hazırlayıp planladığı proje, eğitim, protokol, hizmet alımı ve benzeri faaliyetlerde ilgili birimin talebi üzerine gerekli olan altyapı ve her türlü desteği vermek ve faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak.

c) Yükseköğretimin zaman ve mekân sınırlılığını gidererek yeni öğrenci kitlelerine yayılmasını sağlamak.

ç) Üniversitedeki akademik birimler arasında etkileşim, yardımlaşma ve işbirliğini desteklemek.

d) Üniversite ile ulusal ve uluslararası üniversiteler, kurum ve kuruluşlar arasında etkileşim, yardımlaşma ve işbirliğine katkı sağlamak.

e) Uzaktan eğitim için gerekli olan altyapıyı kurmak ve işletmek, e-öğrenme temelli ders içeriklerini üretmek ve uzaktan eğitim ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Uzaktan eğitim ile ilgili donanım ve yazılım gereksinimlerini belirlemek, altyapıyı oluşturmak.

b) Üniversitenin tüm birimlerinin kamu, özel sektör ve ulusal, uluslararası kurum, kuruluş ve kişiler için hazırlayıp yürüttüğü eğitim, öğretim, proje, protokol, sözleşme ve benzeri faaliyetleri yürütmek.

c) Merkez tarafından hazırlanıp düzenlenen kurs, seminer, konferans ve benzerleri; dersler ve programlara kabul, kayıt, sınav, başarı ve ders geçme, sertifika ve benzeri belgeleri belirlemek, sunmak.

ç) Kurs, seminer, konferans ve ders veren öğretim üyelerini belirlemek ve eşgüdümü sağlamak.

d) Merkez dışındaki Üniversite birimlerinin hazırladıkları faaliyet çerçevesinde belirledikleri öğretim üyelerinin sisteme kayıt kabulü ve kurs, seminer, konferans ve benzeri faaliyetleri; dersler ve programlara kabul, kayıt, sınav, başarı ve ders geçme, sertifika ve benzeri belgeleri ilgili birimin önerileri doğrultusunda eşgüdüm içerisinde gerçekleştirmek.

e) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.

f) Üniversite tarafından yürütülmekte olan internet destekli öğretim çalışmaları için Merkez ve Üniversitenin diğer birimlerinin hazırlamış olduğu ders içeriklerini uzaktan eğitime uygun hale getirmek, uzaktan eğitim programları ile ilgili çevrimdışı ders içeriklerini temin etmek; ders içerikleri ile ilgili standartları ve kuralları belirlemek; ders içerikleri üretimini yapmak, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının kullanabilmesi için sistemde hazır hale getirmek.

g) Üniversite içi ve Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını, ders içeriklerini, akreditasyonları uzaktan eğitime uygun hale getirmek, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

ğ) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak imkânlarını araştırmak bu konularda Rektörlüğe önerilerde bulunmak.

h) Merkezde yürütülmekte olan uzaktan eğitim-öğretim çalışmalarının etkililik ve verimlilik düzeylerini ortaya çıkarmaya yönelik ölçme-değerlendirme ve araştırmalar yapmak, bu araştırmaları bilim dünyası ile paylaşmak.

ı) Uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrenciler, ilgili öğretim elemanları ve idari personel gibi uzaktan eğitim ile ilgili paydaşların uzaktan eğitim uygulamalarına yönelik tutumlarını belirlemeye yönelik araştırmalar yapmak ve bu araştırmaları bilim dünyası ile paylaşmak.

i) Türkçe ve diğer dillerde eğitim ve öğretimini yaygınlaştırmak için uzaktan eğitim programlarını ve sınavlarını hazırlamak, bunları yurt içinde ve yurt dışında uygulamak, yurt dışında temsilcilikler açmak ve buralarda çalışacak personeli görevlendirmek, yurt dışındaki çeşitli üniversite ve dil merkezleriyle işbirliği yaparak öğrenci ve öğretim elemanı değişimini ve eğitim araçlarının paylaşımını sağlamak.

j) Eğitime destek ve sosyal sorumluluk kapsamı çerçevesinde, yükseköğretime kazandırmak amacıyla, özellikle kız çocuklarının okullaşmasının artırılması çalışmaları kapsamında, ayrıca Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun yetiştirme yurtlarında barınmakta olan öğrencilerin, Merkezin bölümlerini tercihinde, kontenjan ayrımı yapılıp, puanlama esasına göre eğitime destek ve katkı bursları verilmesini sağlamak, bunun sayı, esas ve usullerinin her akademik dönem ile kurs ve sertifikasyon dönemlerinde yönetim kurulunca belirlenip duyurulmasını sağlamak.

k) Üniversitenin personeline, eş ve çocuklarına, engelli öğrencilere, çalışmış ve çalışmakta olan devlet memuru ve işçilerine, Üniversitenin mezun öğrencilerine, eğitimlerini tamamlamak ve kariyer gelişimi için eğitime destek ve katkı bursları verilmesini sağlamak, bunun sayı, esas ve usullerinin her akademik dönem ile kurs ve sertifikasyon dönemlerinde yönetim kurulunca belirlenip duyurulmasını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) (3/8/2017 gün ve 30143 sayılı R.G. ile değişik) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür; görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunamaması durumunda görevi sona erer. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcısı, o da bulunmadığı zamanlarda ise Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemli olanından başlamak üzere birisi vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma programını ve aldığı kararları uygulamak.

b) Merkez birimlerini Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.

c) Merkezin faaliyet alanında çalışmalar yapmak, fakülteler, enstitüler, meslek yüksekokulları, Sürekli Eğitim Merkezi, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, uygulama ve araştırma merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan Merkez programları ve faaliyetlerine ilişkin eşgüdümü sağlamak.

ç) Her yılsonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Yönetim Kurulu onayından sonra Rektöre sunmak.

d) Her yılsonunda Merkezin çalışmaları hakkında Rektörlüğe rapor vermek.

Müdür yardımcıları

MADDE 10 – (1) (3/8/2017 gün ve 30143 sayılı R.G. ile değişik) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinden iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer. Müdür, yokluğunda yardımcılarından birini vekil tayin eder.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları dahil yedi kişiden oluşur. Diğer üyeler; öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az üç ayda bir kez olağan olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

c) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak.

ç) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

d) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların, uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek.

Merkezin birimleri

MADDE 13 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili eğitimin verimliliğini ve etkinliğini artırmak üzere sürekli veya geçici birimler oluşturulabilir. Birimler, Merkez adına bir bölüm başkanı veya bir Yönetim Kurulu üyesi sorumluluğunda çalışmaları planlamak, koordine etmek ve yürütmek üzere, Üniversite birimlerindeki ilgili personelden oluşur. Hangi bölümlerde ve programlarda eğitim verileceği fakülte dekanlığı, enstitü ve meslek yüksekokulu müdürlüklerinin teklifi ve Rektörün onayıyla kurulur. Birimler, ilgili başkan veya Müdürün görevlendireceği kişi başkanlığında toplanır ve yapılan çalışmalarla ilgili olarak Müdüre önerilerde bulunur. Bu birimlerde yer alan elemanlar, Yönetim Kurulunca öngörülen süreler için görevlendirilirler. Müdür, birimlerin faaliyetlerini izler ve denetler. Süresi dolan birim elemanları Yönetim Kurulunca yeniden görevlendirilebilir.

Demirbaş, alet, ekipman

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Eğitim ücreti

MADDE 16 – (1) Merkezin ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişilere düzenlemiş olduğu, kurslar, seminerler, konferanslar, dersler ve benzeri faaliyetler için uygulanacak uzaktan eğitim ücretleri Müdürün önerisiyle Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Üniversitelerarası uzaktan yükseköğretim öğrencileri ile Üniversitenin kendi bünyesinde yükseköğretim diploma programlarına kayıtlı öğrenciler hakkında ise ilgili mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu kararları uygulanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü yürütür.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü