T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
  • /
  • Ders Kur Tanımları

Ders Kur Tanımları

Sosyal Hizmet Programı Ders Kur Tanımları

 

I. YARIYIL (Güz Dönemi)


Türk Dili-I  (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:2, Zorunlu)

Türk dilinin yapı özellikleriyle işleyiş düzenini ve zenginliğini kavratarak onlarda ulusal birliğimizin temel unsuru olan ana dil bilincinin ve sevgisinin uyanması amaçlanmaktadır. Dilin, insan aklının ürünü olduğunu kavrayabilme, Türk dilinin yapısal özelliklerini ve zenginliğini kavrayabilme, Yazılı anlatımda başarılı olmanın yollarını kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini uygulayabilme. Dersin içeriği; Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük, Cümle Kelime Türleri Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri Düzgün ve Etkili Konuşmanın Temel İlkeleri.


Yabancı Dil-I  (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:2, Zorunlu)  

Öğrencilere Başlangıç Seviyesinde İngilizcede İletişim Kurmayı Öğretmek. Öğrencilerin İngilizce konuşma, dinleme, okuma ve yazma yetilerini Üzerine çalışma ve pratik yapmak. Ders içeriği; Merhaba demek, insanlarla tanışma, telefon numaraları ve hoşçakal demek, ülkeler, alfabe, çantanızdaki eşyalar ve a/an, insanlar, eşyalar, çoğullar, milliyetler, meslekler, unvanlar, selamlamalar, sayılar, sıfatlar, aile ve yiyecek ve içecekler.


Matematik-I  (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:, AKTS:3, Zorunlu)

Bu derste, Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Dersin içeriği; Küme Sayılar Sayılarla ilgili işlemler Modüler aritmetik Cebir Polinomlarla uygulamalar Oran ve orantı Oran ve orantı uygulamaları Olasılık Olası durumlar Olayların olma olasılığı Olasılıkla ilgili uygulamalar.


Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi -I  (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:2, Zorunlu)

Bu dersin amacı; Osmanlı Devleti’nin yıkılışının ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi şartlar altında kurulduğunu anlatmak ve Atatürk İlkelerini benimsetmek. Dersin içeriği; I. Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti’nin çöküşü, Milli Mücadele dönemi.


Hukuka Giriş ( Teorik:3, Uygulama:0, Kredi:3, AKTS:3, Zorunlu)

Hukukun temel kavramları, anlamı ve önemi: Toplumsal yaşamı düzenleyen kurallar, hukukun kaynakları, hukuk dalları ve içerikleri, kanunların uygulanması, yorumlanması ve mahkemeler. Hukukun sosyal hizmet yönünden anlam ve önemini kavramaktır. Dersin içeriği; hukukun tanımı, amacı ve fonksiyonları, pozitif hukukun kaynakları, hukuk kurallarının yapımı, pozitif hukukun sınıflandırılması, hakların korunması, dava hakkı, hukuki işlemler, kişilik kavramı, türleri, başlangıcı ve sona ermesi, hak ve fiil ehliyeti, aile, mülkiyet ve miras kavramlarıdır.


Psikolojiye Giriş ( Teorik:3, Uygulama:0, Kredi:3, AKTS:3, Zorunlu)

Teorik ve kavramsal bilgi ağırlıklı olan bu derste, öğrencilere psikolojinin tarihsel gelişimi ve psikoloji kuramları ile ilgili genel bilgiler vermek amaçlanır. Bu ders, insan gelişimini ve psikolojisini tanımak ve değerlendirenilmek için bölümdeki diğer dersler için temel niteliğinde olmaktadır. Ders içeriği;Tanışma ve Psikoloji Bilimine Giriş Psikolojide Temel Kavramlar Davranışın Fizyolojik Temelleri Duyum ve Algı Bilinç Durumları Öğrenme ve Bellek Dil, Düşünme ve Zeka ARA SINAV Motivasyon ve Duygu Kişilik Sosyal Psikoloji Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Sağlık Psikolojisi Dönemin Değerlendirilmesi


Sosyal Hizmete Giriş ( Teorik:3, Uygulama:0, Kredi:3, AKTS:4, Zorunlu)

Bilim ve meslek olarak sosyal hizmet konusunun tarihsel süreç içinde dünyada ve Türkiye’deki gelişiminin; demokrasi, insan hakları ve sosyal adalet kavramları açısından sosyal hizmetin değerlendirilebilmesinin; sosyal hizmet kuram ve uygulamasının bilgi, değer ve beceri, problem çözme süreçleri, etkileşim, uzman, müracaatçı, çevre, müdahale süreçleri, bilgi toplama, sorunun belirlenmesi, değerlendirilmesi, planlama, uygulama ve değerlendirme açısından temellerinin öğrenilmesi ve sosyal hizmet açısından analitik bakış açısının yerleştirilmesi hedeflenmektedir. Bilim ve meslek olarak sosyal hizmet konusunun tarihsel süreç içinde dünyada ve Türkiye’deki gelişiminin; demokrasi, insan hakları ve sosyal adalet kavramları açısından sosyal hizmetin değerlendirilebilmesinin; sosyal hizmet kuram ve uygulamasının bilgi, değer ve beceri, problem çözme süreçleri, etkileşim, uzman, müracaatçı, çevre, müdahale süreçleri, bilgi toplama, sorunun belirlenmesi, değerlendirilmesi, planlama, uygulama ve değerlendirme açısından temellerinin öğrenilmesi ve sosyal hizmet açısından analitik bakış açısının yerleştirilmesi hedeflenmektedir. Sosyal hizmetin tanımı, temel kavram ve unsurları, Sosyal hizmet felsefesi, değerleri, etiği, süreç ve yaklaşımları, Dünyada ve Türkiye´de profesyonel sosyal hizmetin tarihsel gelişimi, Profesyonel sosyal hizmetin uygulama alanları ve işlevsel özelliği; sosyal hizmet uzmanının rol ve fonksiyonlarını içerir.


Sosyolojiye Giriş ( Teorik:3, Uygulama:0,Kredi: 3, AKTS:4, Zorunlu)

Sosyolojinin ortaya çıkış koşullarından günümüzde sosyolojik bakış açısının, analitik düşünme biçiminin ve toplumsal olayları değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılması temel amaçlar olarak ortaya konulmuştur. Ders içeriği; sosyoloji nedir, sosyolojinin başlangıcı ve dalları, sosyolojinin alt dalları, sosyolojide yöntem, sosyolojide temel kuramlar, kültür, birey ve toplum, toplumsal değişme, toplumsal tabakalaşma, aile kurumu ve eğitim kurumu.


Halkla İlişkiler ve İletişim ( Teorik:3, Uygulama:0, Kredi:3, AKTS:4, Zorunlu)

Bir kurum ve kamusu arasında karşılıklı iletişim, kabul ve işbirliğini kurma ve sürdürmeye yardımcı olan kendine özgü yönetim fonksiyonudur. İletişim Süreci ve Ögeleri Kişiler arası İletişim Stres Kaynakları, Sonuçları ve Başa Çıkma Yolları Sözlü, Yazılı ve Sözsüz İletişim İletişimde Empati ve Dinleme Becerisi Kurum İçi İletişim Güvenlik Güçleri ve Haberciler: Kamu Hizmetinde Ortaklık Halkla İlişkiler ve İletişim Terimleri Sözlüğü Benlik Analizi.


Çocuk Çalışmaları ve Sosyal Hizmet (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:3, Zorunlu)

Bu dersin amacı, çocuklarla sosyal hizmet konusunu ulusal literatür ve uygulamalar çerçevesinde tartışmaktır. Dersin içeriği; çocuk refahı, çocuk hakları, çocuklarla ilgili yasal düzenlemeler, çocuklara yönelik sosyal hizmet uygulamaları.


I. YARIYIL (Bahar Dönemi)


Türk Dili-II  (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:2, Zorunlu)

Öğrencilerin Türkçe kelime, gramer, anlam ve yazma becerilerini geliştirmektir. Dersin içeriği; Yazım (İmla) Noktalama Anlatımın Aşamaları Kompozisyon Dilekçe yazımı Öz geçmiş yazımı Anlatım Türleri Konuşma ve Konuşma Türleri.


Yabancı Dil-II (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:2, Zorunlu)

Öğretilen yabancı dili doğru olarak anlayabilme, okuyabilme ve konuşabilme, öğretilen yapıları kullanarak doğru telaffuz ve tonlamayla uygun ortamda konuşabilme, herhangi bir yolla dinlediğini anlayabilme, öğretilen yapıları ve kelimeleri doğru ve amacına uygun olarak yazabilme, öğrendiği yabancı dilde alanı ile ilgili konuları okur, okuduklarını anlatır. Dersin içeriği; Simple past tense, Past continuous tense, Present perfect tense, Past perfect tense, Conditional sentences, Passive voices, Gerund, infiaitive.


Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi -II  (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:2, Zorunlu)

Bu dersin amacı öğrencilere; Kurtuluş Savaşı’nı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin hangi koşullarda nasıl kurulduğunu anlatarak, devletin temelini oluşturan Atatürk İlkeleri’ni benimsetmektir. Özellikle monarşiden cumhuriyete geçiş ve demokratik parlamenter sistemin oturması sürecini anlatmaktır. Bu ders içerik olarak, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemi ve Avrupa Aydınlanma Çağından başlayarak günümüze kadar, yakın tarihte meydana gelen olaylar kronolojik sıraya göre ele alınarak, görsel malzemeden de faydalanılarak hazırlanmıştır. Özellikle Türk Kurtuluş Savaşı dönemi ile sonrasında kurulan Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk’ün yaptığı inkılâpların öneminin, öğrenciler tarafından kavranması hedeflenmiştir. Dersin içeriği; kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya- Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması ve Saltanatın Kaldırılması.


Kişiler Arası İletişim ve Beden Dili ( Teorik:3, Uygulama:0, Kredi:3, AKTS:4, Zorunlu)

İletişimin kavramsal yönü (tanımı, amacı, özellikleri), iletişimin öğeleri, iletişimi etkileyen faktörler, etkileşim, iletişim teknikleri, sözlü sözsüz iletişim, iletişimde vücut dili.


Sosyal Hizmet ve Aile Kurumu ( Teorik:3, Uygulama:0, Kredi:3, AKTS:3, Zorunlu)

Sosyal Hizmet Öğrencilerine Aile ve Çocuk hakkında farkındalık oluşturmak. Ders içeriği; Aile ve Çocuk Alanı, Genel Tanımlar, Aile Yapısı, Aile İçi İlişkiler, Aile İçi İletişim, Aile Sorunları, Aile İşlevleri ve 6284 Sayılı Kanun.


Kadın Çalışmaları ve Sosyal Hizmet ( Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:2, Zorunlu)

 Hemen hemen bütün toplumlarda nüfusun yarısını oluşturan kadınların yaşadığı sorunların farkındalığını öne çıkarmak, kadın sorunları ile ilgili çalışmalar yapmaktır. Tanım ve kavramlar, kadın-erkek eşitsizliğinin tarihi kökenleri ve sonuçları, Türkiye’de kadın sorunları, Türkiye’de kadınların eğitim problemi, kadına yönelik şiddet, erken yaşta evlilikler, medya ve kadın, dinlerde kadın, kadın suçlularla önleyici ve rehabilite edici sosyal hizmet modelleri, kadınların çalışma hayatında konumları, mesleki yaşamda yükselmeleri önündeki engeller, sanayileşme ve modernleşmeyle birlikte kadınların ev içi ve ev dışı yaşamlarındaki değişmeler, modernleşme ve sanayileşme ile değişen kadın rollerini içerir.


Sosyal Hizmet Müdahaleleri ( Teorik:3, Uygulama:0, Kredi:3, AKTS:3, Zorunlu)

Dersin amacı; sosyal hizmetin bilgi, beceri ve değer temelini anlamak, mikro, mezzo ve makro uygulamalarda sosyal hizmet mesleğinin etik ilke ve sorumluluklarından faydalanmak. Dersin içeriği; Genelci sosyal hizmet çerçevesinden sosyal hizmetin bilgi, beceri ve değer temeli, sosyal hizmetin uygulama düzeyleri, etik ilke ve sorumluluklar, müdahale aşamaları.


Sosyal Hizmet Kuramları ( Teorik:4, Uygulama:0, Kredi:4, AKTS:5, Zorunlu)

Dersin amacı öğrencilerin alacağı eğitimi uygulamaya dönüştürmek. Dersin içeriği olarak sosyal hizmette genelci yaklaşım, sistem yaklaşımı, ekosistem yaklaşım, güçlendirme yaklaşımı, psikanalitik ve psikodinamik teoriler, feminist yaklaşım, sosyal adalet yaklaşımı, davranışçı teori, bilişsel davranışçı teori ve insan hakları yaklaşımı.


Saha Araştırma Teknikleri ( Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:3, Zorunlu)

Sosyal hizmet öğrencilerine düşünme, araştırma ve uygulamayı geliştirmeyi amaçlar. Dersi içeriği olarak; sosyal hizmette araştırma, bilimsel araştırma, araştırma türleri ve aşamaları ve araştırma süreç ve teknikleri.


Felsefeye Giriş ( Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:2, Zorunlu)

Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Ders içeriği olarak; Ahlak ve etik kavramları, etik sistemleri, ahlak gelişiminde rol oynayan faktörler, mesleki rol ve sorumluluklar, mesleki değerler, değer çatışmaları, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçları, sosyal sorumluluk kavramı ve uygulamaları.


Bilgi-Belge Yönetimi ( Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:3, Zorunlu)

Dersin amacı öğrencilerin Bilgi-Belge Bilim kavramlarını bilmeleri ve kütüphane ve arşivcilik gibi hizmetleri tanımaları amaçlanmaktadır. Ders içeriği; Bilgi-Belge yönetimine ilişkin temel kavramlar, bilgi kaynakları, yazı ve araçlar, matbaacılık, Arşivcilik, Türkiye'de bilgi merkezleri ve bilgi profesyonelliği.


II. YARIYIL (Güz Dönemi)


İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre ( Teorik:3, Uygulama:0, Kredi:3, AKTS:4, Zorunlu)

Öğrencinin farklı sosyal sistemler içindeki insan davranışlarını değerlendirebilmeye yönelik teorik bilgiyi sahip olması, insanın biyo-psiko-sosyal gelişimini ekolojik ve çevresel kavramlar boyutunda anlayabilmesi ve İnsan davranışları ve sosyal çevre etkileşimi hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır. Bireyin içinde yaşadığı aile, grup, örgütler, kurumlar, topluluk ve toplumlar gibi sosyal sistemlerin etkileşimi çerçevesinde insanın biyo-psiko-sosyal gelişimini kapsayan kuramları, gelişim dönemleri çerçevesinde inceleme. Davranış bilimlerini tanıma, Farklı sosyal çevreleri tanıma konularını içerir.


Sosyal Hizmetlerin Yapısı ve Yönetimi ( Teorik:3,Uygulama:0, Kredi:3, AKTS:4, Zorunlu)

Yönetim kavram ve kuramları çerçevesinde sosyal hizmet yönetiminin temel özellikleri, tipleri ve işleyiş esasları hakkında sosyal hizmet öğrencilerini çok yönlü bilgilendirmektir. Yönetim, Sosyal hizmet kurumlarında yönetim, liderlik, kaynak yönetimi ve proje yönetimi konularını içerir.


Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmet I ( Teorik:3, Uygulama:0, Kredi:3, AKTS:4, Zorunlu)

Bu dersin amacı öğrencinin sorun bakış açısını ve sosyal sorunlara ilişkin temel kavramları kuramsal yaklaşımları ve Dünyada ve Türkiye deki çeşitli sosyal sorunları öğrenmesi ve çözüm ile ilgili önerileri geliştirmesidir. Aile içi şiddet, yoksulluk, işsizlik, ekonomik durumların ortaya çıkardığı sosyal sorunlar, madde bağımlılığı, ihmal ve istismar, yaşlı ve engellilerin sorunları, dengesiz kentleşme ve göç, kadına şiddet, cinsiyet ayrımı gibi birçok sosyal problemin incelenmesi ve çözüm önerilerinin sunulması konularını içerir.


Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ( Teorik:3, Uygulama:0, Kredi:3, AKTS:4, Zorunlu)

Bu dersin amacı, toplumsal yapıyı kavram ve kuramlar çerçevesinde açıklamak ve Türkiye’de toplumsal yapıyı oluşturan unsurları incelemektir. Osmanlı toplumsal yapısı, Atatürk devrimleri ve Türkiye, modern Türkiye'de kültür ve kültürel değişim, ekonomi, aile, politika, eğitim, nüfus ve yoksulluk.


Yaşlılarla Sosyal Hizmet ( Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:2, Zorunlu)

Sosyal hizmet perspektifinde yaşlıların olgusal, tarihsel, sosyal ve ekonomik durumlarını, sorunları ve çözüm yollarını ortaya koymak. Yaşlılık olgusunun yanında, tarihi, yaklaşımları ve mevcut sosyal hizmet ile ilgili sorunları içermektedir.


Engellilerle Sosyal Hizmet ( Teorik:2, Uygulama:0,Kredi:2, AKTS:2, Zorunlu)

Sosyal hizmet perspektifinde engellilerin olgusal, tarihsel, sosyal ve ekonomik durumlarını, sorunları ve çözüm yollarını ortaya koymak. Ders, engelli olgusunun yanında, tarihi, yaklaşımları ve mevcut sosyal hizmet ile ilgili sorunları içermektedir.


İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet ( Teorik:3, Uygulama:0, Kredi:3, AKTS:4, Zorunlu)

Dersin amacı; sosyal adalet ve insan hakları kültürünün oluşturulmasında sosyal hizmetlerin rolü ve işlevlerini kavramak.  İnsan Hakları Tanımı, tarihçesi, gelişimi, Özel ihtiyaç grupları, Sosyal Hizmetler ve İnsan Hakları ilişkisi.


İlk Yardım ( Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:2, Seçmeli)

İlk yardımın temel ilkeleri, temel yaşam desteği, yaralanmalarda ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, diğer acil durumlarda ilk yardım ve taşımalar ile ilgili yeterlikleri kazandırmak. İlk yardımın temel uygulamaları, Birinci ve ikinci değerlendirme, Yetişkinlerde temel yaşam desteği, Çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, Solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, Dış ve iç kanamalar, Yara ve yara çeşitleri, Bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, Üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, Kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, Zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, Acil taşıma teknikleri, Kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri, Sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma.


Girişimcilik I  (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:2, Seçmeli)

Girişimcilik dersi, girişim, girişimci kavramlarıyla ilgili konuların öğrenilmesi, girişimcilikteki anahtar kavramların açıklanması ve teorik çerçeveyle günlük hayattaki uygulamalar arasında bir köprü kurmayı amaçlamaktadır. Buradaki varsayım, tabii ki, bu dersi alan her öğrencinin hemen kendi işini başarıyla kurabileceği değildir. Amacımız öğrencilerin de aktif katılımı ve sıkça karşımıza çıkan başarılı ve başarısız girişimcilik örneklerinin daha sağlıklı bir şekilde analiz edilebilmesidir. İçerik; Girişimcilik ile ilgili kavramlar, Girişimlerdeki Özellikler, Girişimciliğin Önemi ve Gelişimi, İç ve Dış Girişimcilik, Girişimcilikteki Motivasyon, Yaratıcılık ve Yenilikçilik, Girişimcilikte İş Fikirleri, Buluş, Marka ve Tasarımların Korunması, Girişimcilikte İş Fikirleri. Buluş, Marka ve Tasarımların Korunması, İş Planı Hazırlama ve Doküman Haline Getirilmesi, İş Planı İçinde Yönetim, Pazarlama Planları, Yapılabilirlik çalışmaları, İş Planı İçinde Finans ve Üretim Planları, Girişimcilik Öyküleri, Girişimcilikte Örnek Olay İncelemeleridir.


Arap Dili-I  (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:2, Seçmeli)

Bu dersin amacı; öğrencilere, anlama ve ifade etmeyle ilgili temel beceriler kazandırmak, edebi metinleri okuma ve çözümleme pratiği sağlamak, proje yazmak ya da sunu hazırlamada yararlı olacak kompozisyon yöntemlerini öğretmektir. Dersin içeriği; sözlü ve yazılı anlatımda sözcüklerin işlevi, Arapça cümlelerde doğru söz diziminin önemi, Edebi metin ve kitaplardan seçilmiş cümle ve parçaları çözümleme yöntemleri, Duygu ve düşünceleri yazarak ve konuşarak açık bir biçimde ifade etme, Öykü, roman, tiyatro, şiir, deneme, anı gibi edebi türlerin özellikleri.


Kürt Dili-I  (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:2, Seçmeli)

Bu dersin amacı; öğrencilere, anlama ve ifade etmeyle ilgili temel beceriler kazandırmak, edebi metinleri okuma ve çözümleme pratiği sağlamak, proje yazmak ya da sunu hazırlamada yararlı olacak kompozisyon yöntemlerini öğretmektir. Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır. Dersin içeriği; sözlü ve yazılı anlatımda sözcüklerin işlevi, Kürtçe cümlelerde doğru söz diziminin önemi, Edebi metin ve kitaplardan seçilmiş cümle ve parçaları çözümleme yöntemleri, Duygu ve düşünceleri yazarak ve konuşarak açık bir biçimde ifade etme, Öykü, roman, tiyatro, şiir, deneme, anı gibi edebi türlerin özellikleri.


II. YARIYIL (Bahar Dönemi)


Sosyal Kalkınma ve Sosyal Hizmet ( Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:3, Zorunlu)

Toplumsal kalkınma temel bilgisinin öğrenilmesi, sosyal hizmet kuramı açısından kalkınmaya bakış kazandırılması, Toplumsal kalkınma çalışmalarına ve uygulamaları alanında yetkinlik ve yeterlilik kazandırma amaçlanmaktadır. Toplumsal kalkınma, kırsal ve kentsel kalkınma temel tanımlar, kalkınma yaklaşımları ve modelleri gelişme ekonomisi ve sosyal politika açısından toplumsal kalkınmanın kavramsal boyutları, sosyal hizmette bütüncül yaklaşım açısından toplumsal kalkınma konusuna bakış, ekonomik ve sosyal kalkınmaya bütüncül yaklaşım içerir.


Göç ve Kentleşme Sorunları ( Teorik:3, Uygulama:0, Kredi:3, AKTS:4, Zorunlu)

Öğrencilerin göç ve sığınma konularında bilgi sahibi olmaları ve bilgilerini rahatça uygulamaya aktarabilmelerini sağlamak. Göç ve sığınma. Temel kavramlar. Göç, sığınma, azınlık, etnik grup konularını içerir.


Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Hizmet  ( Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:3, Zorunlu)

 Bu ders, toplumsal cinsiyete dayalı toplum yapısını ve bu yapı içinde kadınların karşı karşıya kaldıkları yaygın ve köklü sorunların anlaşılmasına ve çözümlenmesine yardımcı olacak kavramsal bakış açısının geliştirilmesine yöneliktir. Toplumsal cinsiyet kavramı, toplumsal cinsiyet rolleri ve kadın çalışmaları alanında yapılan araştırmalar; kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik sürece katkı sağlama; kadın-erkek eşitliği alanında eleştirel bir bakış açısının yaratılması; kadın istihdamı ve kadın sorunlarının sosyal hizmet paradigması içerisinde ele alınması ve uygulamadaki hizmet modelleri dersin içeriğini oluşturur.


Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmet II ( Teorik:3, Uygulama:0, Kredi:3, AKTS:3, Zorunlu)

Bu dersin amacı öğrencinin sorun bakış açısını ve sosyal sorunlara ilişkin temel kavramları kuramsal yaklaşımları ve Dünyada ve Türkiye deki çeşitli sosyal sorunları öğrenmesi ve çözüm ile ilgili önerileri geliştirmesidir. Aile içi şiddet, yoksulluk, işsizlik, ekonomik durumların ortaya çıkardığı sosyal sorunlar, madde bağımlılığı, ihmal ve istismar, yaşlı ve engellilerin sorunları, dengesiz kentleşme ve göç, kadına şiddet, cinsiyet ayrımı gibi birçok sosyal problemin incelenmesi ve çözüm önerileri geliştirmek dersin içeriğini oluşturur.


Çocuk Hakları ve Hukuku ( Teorik:3, Uygulama:0, Kredi:3, AKTS:4, Zorunlu)

 Bu ders çocuklar, ergenler ve ailelere yönelik uygulamalar hakkındaki teori ve araştırmaları incelemeyi amaçlar. Değişen toplumda aile, aile politikaları program ve projeler; aileler arası problemler, aile içi şiddet, eş ve çocuk istismarı, boşanma ve ayrılık, evden kaçma ve terk, ailede kayıp, bütüncül müdahaleler, tedavi ve rehabilitasyon dersin içeriğini oluşturur.


Sosyal Hizmet ve Sivil Toplum Örgütleri ( Teorik:3, Uygulama:0, Kredi:3, AKTS:3, Zorunlu)

Bu ders sivil toplum kuruluşları ile ilgili temel tartışmaları sosyal hizmet bağlamında ele almayı amaçlamaktadır. Sivil toplum örgütleri ve gönüllülük kavramları, bu kavramların sosyal hizmet açısından önemi; sivil toplum örgütlerinin gelişimi, fonksiyonu ve topluma etkileri; sivil toplum örgütleri ve risk grupları arasındaki ilişki hakkında bilgi ders içeriğini oluşturur.


Yaratıcı Drama ( Teorik:3, Uygulama:0, Kredi:3, AKTS:4, Zorunlu)

Program sonunda öğrenci;Yaratıcı drama alanının öğretimine yönelik olarak olumlu tutum geliştirir. Yaratıcılık, drama, yaratıcı drama, oyun ve tiyatro pedagojisi, iletişim-etkileşim, rol oynama, doğaçlama vb. temel kavramları kazanır. • Dramayı uygularken sahip olunması gereken yeterlikler ve sorumlulukları kavrar. Bireylerin tüm gelişim özellikleri ve bu özelliklere göre drama öğretiminin nasıl olması gerektiği konusunda bilgi sahibi olur. Dramanın sosyolojik, psikolojik boyutları, Dramanın tarihi ve eğitimde uygulamaları, Eğitimde drama, rol oynama ve doğaçlama terimlerini ve dramanın yaratıcılık ve iletişim kavramlarıyla ilişkisi, Drama uygulamaları ve farklı derslerin öğretiminde drama etkinliklerinden nasıl yararlanılacağı incelenecektir.


Girişimcilik II  (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:2, Seçmeli)

Dersin amacı; Girişimcilik Teorisinin Gelişimi, Girişimcilik Türleri, Girişimcilik Özellikleri ve İş Kurma Süreci: Kariyer Planlaması üzerine farkındalık kazandırmak. Ders içeriği; girişimcilik yaklaşımları, girişimcilik kültürü, girişimcilik türleri, girişimcilik fonksiyonları, girişimcilik alanları ve girişimcilik sürecidir.


İletişim  (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:2, Seçmeli)

İnsan ve insanın temel gereksinimleri; iletişimin kavramsal yönü; iletişim ve algılama başlıkları çerçevesinde temel iletişim problematiği incelenir. Psikolojik savunma mekanizmaları, savunucu iletişim ve değişen Türk toplumu içinde iletişimin rolünü kavrama. Ders içeriği; Sözlü, sözsüz, yazılı, biçimsel iletişim kurma.


Arap Dili-II  (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:2, Seçmeli)

Bu dersin amacı; öğrencilere, anlama ve ifade etmeyle ilgili temel beceriler kazandırmak, edebi metinleri okuma ve çözümleme pratiği sağlamak, proje yazmak ya da sunu hazırlamada yararlı olacak kompozisyon yöntemlerini öğretmektir. Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır. Dersin içeriği; sözlü ve yazılı anlatımda sözcüklerin işlevi, Arapça cümlelerde doğru söz diziminin önemi, Edebi metin ve kitaplardan seçilmiş cümle ve parçaları çözümleme yöntemleri, Duygu ve düşünceleri yazarak ve konuşarak açık bir biçimde ifade etme,Öykü, roman, tiyatro, şiir, deneme, anı gibi edebi türlerin özellikleri.


Kürt Dili-II  (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi:2, AKTS:2, Seçmeli)

Bu dersin amacı; öğrencilere, anlama ve ifade etmeyle ilgili temel beceriler kazandırmak, edebi metinleri okuma ve çözümleme pratiği sağlamak, proje yazmak ya da sunu hazırlamada yararlı olacak kompozisyon yöntemlerini öğretmektir. Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır. Dersin içeriği; sözlü ve yazılı anlatımda sözcüklerin işlevi, Kürtçe cümlelerde doğru söz diziminin önemi, Edebi metin ve kitaplardan seçilmiş cümle ve parçaları çözümleme yöntemleri, Duygu ve düşünceleri yazarak ve konuşarak açık bir biçimde ifade etme, Öykü, roman, tiyatro, şiir, deneme, anı gibi edebi türlerin özellikleri.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü