• /
  • Kongre Hakkında

Kongre Hakkında

ULUSLARARASI DİL, DÜŞÜNCE VE DİN BİLİMLERİ KONGRESİ-III

“EKOLLER VE KURUMLAR”

25-26-27 MAYIS 2022, MARDİN-ANKARA

 

Sosyal bilimlerin en belirgin üç sahasını oluşturan dil, düşünce ve din; varoluşundan itibaren insanlığın temel hususiyetleri olan konuşma, kavrama ve inanmaya tekabül eden alanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Dil; gündelik iletişim ve gramatik tartışmalar kadar edebiyattan felsefî bilimlere uzanan geniş bir yelpaze içerisinde birçok alana sirayet eden bir çalışma sahasıdır. İnanç ise günlük yaşamda karşılaştığımız ve belli bir güvene dayalı bir inanma biçiminden doğa veya doğaüstü boyutlara ulaşan bir alanda daha çok metafizik, teoloji veya ilahiyat olarak ifadesini bulur. Her iki alanı ortak kesen felsefe ise bir taraftan insanın sistematik veya sistematik olmayan bütüncül düşünme eylemini ifade eden bir meta bakışı sunarken diğer taraftan ise genelde varlık, bilgi ve eylem üzerine yoğunlaşan bir disiplindir. Buna göre dil, düşünce ve din, insanlığın hem evrensel hem de yerel boyutlarını kuşatan geniş bir ilişki ağında karşımıza çıkan temel araştırma alanlarıdır.

 

Bu ana çerçeve etrafında ilk olarak Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından 8-10 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilen genel bir kongrenin devamı olarak üç farklı tema halinde planlanan Uluslararası Dil, Düşünce ve Din kongrelerinin ilkinde 16-18 Nisan 2020 tarihinde yukarıda sözkonusu edilen alanların kurucu ve taşıyıcı kavramlar ve kuramları araştırmacıların gündemine taşınmıştı. Bu yıl Mardin Artuklu Üniversitesi ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ortaklığında 25-27 Mayıs 2022 tarihinde düzenlenecek ikinci kongrede ise söz konusu alanlarda ortaya çıkan ekoller ve kurumlar araştırmacıların gündemine taşınacaktır. Önümüzdeki yıl düzenlenmesi planlanan üçüncü kongrede ise bu alanlarda öne çıkan kişiler ve eserler üzerine yoğunlaşılacaktır. Bu plan eşliğinde gerçekleştirilecek kongrelerin neticesinde bir alanı bilimsel alan kılan temel bileşenler, bu alanlarda daha ileri çalışmaların yapılabilmesi için bilim dünyasının dikkatine sunulabilecektir.

 

Konu Başlıkları 

1.    Dil Bilimleri

 

2.    Düşünce Bilimleri

 

3.    Din Bilimleri

 

NOTLAR:

1. Kongre, Mardin'de ve yüzyüze gerçekleştirilecektir. 

2. Kongreye kabul edilen ve sunulan bildiriler basım aşamasından önce yeniden hakem değerlendirmesine sunulacaktır. Hakem değerlendirmelerinde "kabul" alan metinler, Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları tarafından Uluslararası Kitap Bölümü olarak yayınlanacaktır. 

3. İlki 2018 ve 2020 yıllarında yapılan Uluslararası Dil Düşünce ve Din Bilimleri Kongrelerinde sunulan bildirilerin basıldığı eserlere ait görseller şu şekildedir.

         

          

                        

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü