T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU
  • /
  • Hakkında

Hakkında

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

Program iş hayatının sevk ve idaresi ile kamu yönetiminde yönetime yardımcı olacak veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek, nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarı yıllık bir yüksek öğretim programıdır. İşletme programında dersler temel bilgi ve becerileri vermeye yöneliktir. Son yılda öğrenciler meslekleriyle ilgili staj yaparak bilgi ve becerilerini pratikte uygulama fırsatı bulurlar.

Amaç

İşletme Yönetimi programının amacı, işletmelerin ihtiyaç duyduğu, küresel dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve beceri ile donatılmış nitelikli insan gücü gereksinimini karşılayacak mezunlar yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda programdaki dersler teori ve uygulamayı birleştirecek biçimde tasarlanarak işlenmektedir. Programın en önemli hedeflerinden biri, öğrencilere iş yaşamında karşılaşabilecekleri en güncel stratejik, yönetsel ve sektörel gelişmeler doğrultusunda bir eğitim sunmak ve onları bugünün ve geleceğin iş yaşamına odaklı bir yönetim vizyonu kazandırarak iş dünyasına birer yönetici adayı olarak hazırlamaktır.

Hedef

Bölüm/Program Kabul Koşulları

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemi ile olmaktadır. İşletme Yönetimi Programı, Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanına göre öğrenci kabul etmektedir. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Program Profili

“İşletme Yönetimi Önlisans Programı” bir taraftan yeni bir işletmenin doğuş süreçlerini (girişimcilik) kapsarken diğer taraftan da hâlen piyasada faaliyetini sürdüren işletmelerde çalışanların daha innovatif ve girişimci (iç girişimcilik) olmalarını sağlamak amacıyla tasarlanan bir programıdır. Mesleki nitelikte olan programda işletme yönetimi konusu girişimci düşünce anlayışı çerçevesinde ele alınmıştır. Girişimci düşüncenin gerek yeni bir işletmenin kuruluşunda gerekse de faaliyetini sürdürmekte olan bir işletmede hayatta kalmanın ön koşulu olduğu gerçeği programın içeriğinin oluşturulmasında göz önünde bulundurulmuştur.

Eğitim Öğretim Metotları

İşletme Yönetimi Programının en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları ve İş Olanakları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve mezun olabilmeleri için öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden başarılı olmaları gerekmektedir. Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler “İşletme Yönetimi Ön Lisans derecesi ” almaya hak kazanırlar.

Program mezunları, çok geniş iş olanaklarına sahiptirler. İş dünyasında özel sektör veya kamu kesimi de dâhil olmak üzere bütün işletmelerde pazarlama, finans, muhasebe, halkla ilişkiler, personel(insan kaynakları) alanlarında çalışabilme imkânına sahiptirler. Bu iş imkânlarından bazıları ise şunlardır:

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü