T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU
  • /
  • Ders İçerikleri

Ders İçerikleri

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

YÖNETİM VE ORGANİZASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

 

I.YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

İŞL113

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

( 2+0+0 )

Zorunlu

2

Hukuk kavramı, toplumu düzenleyen diğer kurallar, hukuk kavramının diğer kurallarla ilişkisi ve özellikleri, Hukukun amacı, sağladığı yararlar ve unsurları, Müeyyide kavramı, tanımı, özellikleri ve müeyyide türleri, Hukuk sistemleri ve Türk hukuk sistemi, Hukukun bölümleri; kamu hukuku ve özel hukuk ayırımı ve alt dalları, Hukukun kaynakları; yazılı ve yazısız kaynaklar, Hukuki ilişkiler ve hak kavramı, Hukuki uyuşmazlıklar ve yargı organları; hukuki uyuşmazlık türleri, yargı organlarının yetki ve görev alanları.

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

İŞL159

KAMU YÖNETİMİ

( 3+0+3 )

Zorunlu

3

Kamu Yönetiminin tanımı, Geleneksel yönetim-yeni yönetim anlayışları, Kamu yönetiminin elemanları, stratejik yönetim, Devletin niteliği ve dönüşümü, Devletin fonksiyonları, Kamu yönetimine egemen olan ilkeler, Merkezden yönetim, Yerinden yönetim, Türkiye’de kamu yönetimi biliminin gelişimi, Bürokrasi, Kamu yönetimin yapısı, Türk kamu yönetimi, Türk kamu yönetimi kuruluşları, Kamu görevlilerinin tanımı ve çeşitleri, Kamu yönetiminin denetlenmesi.

TUR101

TÜRK DİLİ-I

( 2+0+2 )

Zorunlu

2

Dilin tanımı, önemi ve özellikleri; Dillerin doğuşu; yeryüzündeki diller ve sınıflandırılması;Dil-düşünce-kültür ilişkisi;Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri;Türk dilinin tarihî dönemleri, günümüzdeki yayılma alanları, Türkçenin Tarihsel gelişimi ve bugün konuşulduğu yerler; Türkçedeki seslerin özellikleri, sınıflandırılması ve çeşitli ses olayları;Türkçenin belirleyici özellikleri hakkında genel bilgi.Türkçedeki kök ve eklerin işlevleri;Yazım kuralları, noktalama işaretleri ve uygulanmaları ile ilgili çalışmalar oluşturur.

AİİT101

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I

( 2+0+2 )

Zorunlu

2

Temel kavramlar ve Osmanlı yenileşmesi,Avrupa’daki gelişmeler, sanayi devrimi ve Fransız ihtilali,Yeni Osmanlılar, Meşrutiyet, İttihat ve Terakki Cemiyeti,Trablusgarp ve Balkan Savaşları, 1.Dünya Savaşı,Milli Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi, Kongreler, Misak-ı Milli,İnkılâp ve benzeri kavramlar,Osmanlı Devletinin son dönemlerinde batılılaşma adına yapılan çalışmalar ve bunların Atatürk dönemi inkılâplarına olan etkisi,Milli cephelerin kurulması, Lozan Antlaşması.

BED101

BEDEN EĞİTİMİ-I

( 0+1+1 )

Zorunlu

1

Beden Eğitimi ve sporda temel kavramlar, sporun bilimsel temelleri, spor bilimlerinin diğer alanlarla ilişkisi, beden eğitimi ve sporda kurumsallaşma, meslek seçimi ve spor bilimlerinde meslek alanları.

ING101

Y.DİL(ing)-I

( 2+0+2 )

Zorunlu

2

Karşılıklı konuşmalar ve kısa metinler aracılığı ile temel gramer alt yapılarının geliştirilmesi, TO BE fiil formları ile iletişim becerilerinin (sözlü-yazılı ifadeler oluşturmak, dinlediğini ve okuduğunu anlamak) geliştirilmesi.

İŞL141

GENEL MUHASEBE

( 3+1+4 )

Zorunlu

3

Muhasebenin Teknik Yapısı, Bilanço Düzenleme, Hesap Kavramı, Yevmiye ve Defter-i Kebir Kayıtları, Mizanlar, Tek Düzen Hesap Planı, Varlık Hesapları, Kaynak Hesapları, Gelir Tablosu Hesapları.

İŞL143

BİLGİSAYARA GİRİŞ

( 1+1+2 )

Zorunlu

2

Kelime İşlemci Nedir? Bir Kelime İşlemci Olarak MS WORD, Belge Oluşturma, Açma, Kaydetme, Yazma, Belgede Gezinme ve Metin Seçme, Yazım Denetimi ve Dilbilgisi, Karakterleri ve Paragrafları Biçimlendirme, Taşıma Veya Kopyalama Metni, Numaralı ve Madde İşaretli Listeler, Gazete Sütunu Oluşturma, Sayfa Görünümünü Değiştirme ve Yazdırma, Çizim Nesneleriyle Çalışma ve Grafik, Tablo Oluşturma ve Tablo Biçimlendirme.

İŞL147

BÜRO YÖN. VE İLT.TEK.

( 1+1+2 )

Zorunlu

2

Yönetim ve büro yönetimi kavramları. Yönetici, büro yöneticisi ve büro elemanlarının yerine getirmeleri gereken temel roller. Büro türleri, büroların faaliyet alanları. Çağdaş büroların örgütlenme biçimi. Bürolarda dosyalama ve arşivleme tekniklerinin uygulanması. Bilgisayar ortamında dosyalama ve arşivleme. Belirli bir amacı gerçekleştirmek için kurulan ilişkiler modeli olan organizasyonlarda iletişimin yeri ve önemi. Örgütsel iletişimin; iş tatmini, çalışma barışı, örgütsel çatışmanın giderilmesi, örgütsel bağlılık ve sağlık konusundaki rolü.

İŞL155

İKTİSADA GİRİŞ-I

( 2+0+2 )

Zorunlu

2

İktisatın Temel Kavramları, Her Ekonominin Ana Sorunları, Talep ve Arz Kavramları, Tüketici ve Üretici Teorisi, Kısa ve Uzun Dönem Üretim Modelleri, Ekonomideki Piyasa Türleri, Gelir Dağılımı Politikası.

İŞL151

MATEMATİK

( 2+1+3 )

Zorunlu

3

Sayılar, denklem ve eşitsizlikler, üstlü ve köklü ifadeler, çarpanlara ayırma, oran ve orantı, ortalamalar ve yüzdeler, faiz hesaplamaları, doğrusal fonksiyonlar, logaritma.

İŞL145

GENEL İŞLETME

( 2+0+2 )

Seçmeli

2

İşletmecilikle ilgili temel kavramları, üretim ve üretim ve üretim faktörleri, İşletmenin amaçları, İşletmenin ekonomik yapı içindeki yeri, işletmenin sosyal açıdan yeri ve önemi, işletmenin çevresi, işletmelerin sınıflandırılması. İşletmenin kuruluş çalışmaları, işletmelerde büyüklük, işletmelerde kapasite, işletmenin fonkiyonları, İnovasyon.

 

II.YARIYIL

 

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

İŞL108

TİCARET HUKUKU BİLGİSİ

( 2+0+0 )

Zorunlu

4

Ticaret hukuku kavramı, özellikleri ve Türkiye’deki tarihsel gelişimi, Ticari işletmenin tanımı ve özellikleri, ticari işletmenin unsurları, Ticari işletmelerde bazı hukuksal olay ve işlemler; devir, rehin, tür değiştirme ve bölünme, ticari işletmenin ölüm nedeniyle mirasçılara geçmesi, Ticari iş kavramı ve ticari iş sayılmaya bağlı hukuki sonuçlar, Ticari hükümler ve hükümlerin uygulanma sırası, Ticari yargı, ticari davalara bakan mahkemeler ve davalarda uygulanacak usul, Tacir kavramı; tacir sıfatının kazanılması ve bu sıfatın kaybı, tacir sıfatından doğan hüküm ve sonuçlar, Tacir yardımcıları; bağımlı ve bağımsız tacir yardımcıları, Ticaret unvanı, işletme adı, marka ve haksız rekabet hukuku, Şirket kavramı; adi şirket kavramı ve unsurları, Ticaret şirketi, kavramı ve türleri; kollektif şirket, komandit şirket, anonim şirket, limited şirket, Kıymetli evrak hukuku, kıymetli evrak türleri; çek, poliçe, bono.

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

İŞL160

İŞLETME FONKSİYONLARI

( 3+0+3 )

Zorunlu

3

Yönetim, yönetim kavramı, yönetimin fonksiyonları, üretim, pazarlama fonksiyonu, Finansman fonksiyonu, insan kaynakları yönetimi fonksiyonu, Halkla ilişkiler fonksiyonu, Araştırma –Geliştirme fonksiyonu.

TUR102

TÜRK DİLİ-II

( 2+0+2 )

Zorunlu

2

Kelime ve kelime grupları; cümle, cümleyi oluşturan birimler ve cümle çeşitleri,Yazılı anlatımın özellikleri, yazılı anlatımda plan, tema, bakış açısı,Ana düşünce, yardımcı fikirler, paragraf, anlatım biçimleri;Resmî yazılar (tutanak, bildiri, rapor, iş mektupları); dil yanlışları (yazım kuralları ve noktalama işareti yanlışları: Anlatım bozuklukları, sese dayalı yanlışlar);Duygu ağırlıklı yazılar (şiir); Olay ağırlıklı yazılar (hikaye, roman, tiyatro, gezi yazısı, anı);İnceleme yazıları (röportaj, biyografi); düşünce yazıları (makale, fıkra, deneme, eleştiri, günlük); sözlü anlatım türleri (panel, tartışma).

AİİT102

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II

( 2+0+2 )

Zorunlu

2

TBMM dönemi, İstiklâl savaşı, Türkiye´nin doğuşu ,türkiye cumhuriyeti devleti’nin kuruluşu. Saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması, ve gelişim süreci içindeki olaylar,( cumhuriyet dönemi yeni hukuk düzeni, eğitim alanındaki devrimler, kültür ve toplumsal alanda gerçekleşen devrimler, ekonomik alanda yapılan devrimler gibi siyasi, sosyal ve ekonomik devrimler ile 1923–1930 ve 1930 – 1938 yılları arasındaki atatürk dönemi dış politikası, atatürk ilkeleri, ) fikirler ve ilkeleri ele alır. Batılılaşma çabaları, Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasının esasları demokrasinin unsurlarını ve kaynaklarını ele alarak daha iyiye götürme çabası.

BED102

BEDEN EĞİTİMİ-II

( 0+1+1 )

Zorunlu

1

Spor bilimlerinin psikolojik temelleri, sporun sosyolojik temelleri, spor yönetimi, rekreasyon, sporun sağlık temelleri, engelliler ve spor.

ING102

Y.DİL(ing)-II

( 2+0+2 )

Zorunlu

2

Tense (Zaman) kavramının ve zamanlara bağlı action (eylem) fiillerinin kullanımı. Günlük aktivitelerin geniş veya şimdiki zamanlı ifadelerle anlatımı. Zarf ve sıfatlar kullanarak ifade becerilerinin geliştirilmesi.

İŞL142

DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ

( 3+1+4 )

Zorunlu

3

Dönem sonu itibariyle bir işletmede muhasebe dışı envanter çalışmaları. Bilançoda yer alan; dönen varlıklarla ilgili hesapların, duran varlıklarla ilgili hesapların, kısa vadeli yabancı kaynaklarla ilgili hesapların, uzun vadeli yabancı kaynaklarla ilgili hesapların, öz kaynaklarla ilgili hesapların dönem sonu itibariyle muhasebe içi envanter kayıtları. Maliyet hesaplarının gelir tablosu hesaplarına yansıtılması. Gelir ve gider hesaplarının dönem sonu kayıtları. Gelir ve gider hesaplarındaki bilgilere göre gelir tablosu düzenlenmesi. İşletmenin bir faaliyet dönemi ile ilgili ticari ve mali karı veya zararının hesaplanması.

İŞL156

OFİS PROGRAMLARI

( 3+1+4 )

Zorunlu

3

Hesap Tablosu Nedir?, Bir Hesap Tablosu Olarak MS EXCEL, Dosyalar Oluşturma, Açma ve Kaydetme, Çalışma Kitaplarıyla ve Çalışma Sayfalarıyla Çalışma, Veri Girme ve Hücreleri Seçme, Veri Doldurma, Çalışma Kitabında Seçme ve Gezinme, Çalışma Sayfalarını Biçimlendirme, Çalışma Sayfası Verilerini Düzenleme, Hücre ve Veri Ekleme, Kopyalama/Taşıma, EXCEL’de Formül Oluşturma ve Formül Girme, Grafiklerle Çalışma, Listeleri Yönetme, Yazdırma.

İŞL158

İKTİSADA GİRİŞ-II

( 3+0+3 )

Zorunlu

3

Milli Gelir, Para Teorisi, İstikrar Politikaları, Ekonomik Büyüme ve Kalkınma, Türkiye Ekonomisine Genel Bakış.

İŞL150

TİCARİ MATEMATİK

( 1+1+2 )

Zorunlu

3

Yüzde tutarı, yüzde payı. Esas sayıyı hesaplama. İç ve dış yüzde hesabı. Alış fiyatı, maliyet fiyatı, satış fiyatı, net satış fiyatı, brüt satış fiyatı, net kar, brüt kar gibi kavramlar. Maliyetten kar ya da zarar, satıştan kar ya da zarar gibi hesaplar. Kar ve zarar dengi. İşletmelerdeki çeşitli kar hesapları. Orantının özellikleri, ortaklık işlerinde oranlı bölme. Oranlı bölme problemleri. Karışım, ortalama fiyat, bileşim ve alaşımla ilgili problemler. Kafes metodu. Bileşim problemleri. Ayar hesabı. Kırat ayarı ve ondalık ayarla ilgili hesaplar. Külçe ayarını yükseltme ya da düşürme gibi hesaplar. Faiz kavramı ve çeşitleri. Basit ve bileşik faiz. İki faiz arasındaki oran. Faiz süresi, faiz yüzdesi. Ana paranın veya sürenin faiz fiyatının parçalara bölünmesi durumlarında faiz hesabı. İskonto kavramı. Dış iskonto, iç iskonto. İç ve dış iskonto arasındaki farkı açıklama. Oran hesabı, senet ve kapitallerin değiştirilmesi ve taksitle alışveriş problemleri.

İŞL154

İSTATİSTİK

( 1+1+2 )

Zorunlu

2

Yönetim ve İstatistik, Verilerin Organize Edilmesi ve Sunulması, Merkezi Eğilim Ölçüleri, Dağılma Ölçüleri, Tahmin Teorisi, Regresyon Analizi, Korelasyon Analizi, İndeksler.

İŞL146

İŞLETME BECERİLERİ VE GRUP ÇALIŞMASI

( 4+0+4 )

Seçmeli

4

İşleme Yönetiminde Sorun Çözme, Sorunların Grup Yoluyla Tartışılması, İletişim, Toplantı, insan İlişkileri ve Grup Çalışması, İş Ahlakı ve Önemi, İş Hayatındaki Motivasyon Araçları ve Uygulamaları, İş Hayatındaki Güç Odakları, Kendini Geliştirme ve Yönetme, Zaman Yönetimi, Yönetimde Stres ve Stresle Başa çıkma Yolları, Etkili Konuşma, Görüşme ve Mülakat Teknikleri, İş Hayatında Başarılı Olmanın Yol ve Yöntemleri, Kendi Kendini Değerlendirme.

 

 

 

III.YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

İŞL271

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

( 3+0+3 )

Zorunlu

3

Tanımı, Konular, Tarihsel süreç, Örgüt kültürü, Örgütlerde gruplar, Örgütlerde iletişim, İş tatmini, Örgütsel stres, Örgütlerde çatışma, Örgütlerde değişme, Örgütlerde motivasyon, Örgütlerde mobbing, Örgütlerde etik, Örgütsel davranışta güncel konular.

İŞL269

PROJE YÖNETİMİ-I

( 3+0+3 )

Zorunlu

3

Öğrencinin araştıracağı bir konuyu tasarlaması, öğrencinin araştıracağı konuyla ilgili plan yapması, araştırma yapacağı konuyla ilgili kaynaklara ulaşması, rapor hazırlama teknikleri yardımıyla rapor hazırlaması ve sunumunun gerçekleştirilmesi.

İŞL267

MUHASEBE PAKET PROGRAMLARI

( 2+1+3 )

Zorunlu

4

Bilgisayarın tanımı, yapısı. Seçilecek bilgisayar programının seçimi, bilgisayarın çalıştırılması (sürücüler, dosyalar, kataloglar, dosya listeleme, dosya kopyalama, dosya adının değiştirilmesi, dosya silme, dosya yedekleme, disket hazırlama) Tek düzen hesap planı ve açıklaması. Bilgisayarlı muhasebe uygulamaları (programın bilgisayara yüklenmesi, programın çalıştırılması, düzenlemeleri) Genel amaçlı fonksiyon tuşları. Şirket tanıtma, muhasebe uygulamaları (hesap girişi, hesap iptali, hesap bilgileri, hesap listesi, muhasebe fişleri ve tipleri) Fişlerin özel yazılımlarda uygulanışı, uygulama kolaylıkları, yeni fiş işlemleri, eski fiş işlemleri.

İŞL249

DIŞ TİCARET İŞL. YÖN.

( 2+0+2 )

Zorunlu

3

Dış ticarette temel kavramlar, dış ticaret açığı, fazlası, dengesi, cari işlemler, döviz, ilgili mevzuat, ithalat ve ihracat işlemleri, dış ticarette teslim şekilleri, dış ticarette ödeme şekilleri.

İŞL257

HALKLA İLİŞKİLER

( 3+1+4 )

Zorunlu

3

Tanımı ve Kapsamı, insan faktörleri, öğeleri, önemi ve hedef kitleler, halkla ilişkilerin reklam ve programda ayırımı ve ortak yönleri, kurumsal reklamcılık ve önemi, kişisel ilişkiler, sosyal yapı içerisinde insan, haberleşme kültür ve çevre, dört adım ilkesi ve halkla ilişkiler çalışmalarında izlenecek yol, Halkla ilişkilerde dikkate alınacak ilkeler. Halkla İlişkilerde örgütler, kitlesel ilişkiler ve çalışma düzeni, halkla ilişkilerde aranan özellikler, halkla ilişkilerde kullanılacak araçlar, farklı halkla ilişkiler faaliyetleri, halkla ilişkiler elemanı için gerekli gazetecilik bilgileri, halkla ilişkilerde örnek olaylar.

İŞL241

PAZARLAMA İLKELERİ

( 2+1+3 )

Zorunlu

3

Pazarlamanın Konusu, Kapsamı, Gelişimi, Modern Pazarlama Yönetimi, Pazarlama Çevresi, Stratejik Planlama ve Pazarlamanın Rolü, Pazarlama Bilgi Sistemi ve Pazarlama Araştırması, Tüketici Pazarları ve Tüketici Davranışı İle Endüstriyel (Örgütsel) Pazarlar ve Endüstriyel Alıcı Davranışları, Pazar Bölümlendirme, Hedef Pazar Seçimi ve Talep Tahminleri, Mamul, Fiyat, Tutundurma, Dağıtım Kanalları ve Fiziksel Dağıtım, Doğrudan Pazarlama ve Hizmet Pazarlaması, Elektronik Ticaret ve İnternette Pazarlama, Pazarlama Yönetimi ve Uluslararası Pazarlama.

KRD101

KÜRTÇE-I

( 2+0+2 )

Seçmeli

2

Sözlü ve yazılı anlatımda sözcüklerin işlevi,Kürtçe cümlelerde doğru söz diziminin önemi,

Edebi metin ve kitaplardan seçilmiş cümle ve parçaları çözümleme yöntemleri.

ARP101

ARAPÇA-I

( 2+0+2 )

Seçmeli

2

Sözlü ve yazılı anlatımda sözcüklerin işlevi,Arapça cümlelerde doğru söz diziminin önemi,

Edebi metin ve kitaplardan seçilmiş cümle ve parçaları çözümleme yöntemleri.

İŞL243

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

( 3+0+3 )

Zorunlu

3

Yönetim Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi, Klasik Yönetim Yaklaşımları, Neoklasik Yönetim Yaklaşımları, Modern Yönetim Yaklaşımları, Post Modern Yönetim Düşüncesi, Yönetimin Tanımı, Yönetimin Amacı, Yönetim Sürecinin Özellikleri, Yönetsel Düzeyler ve Becerileri, Yönetim İşlevinin Temel Özellikleri, Yönetici ve Liderlik, Organizasyon, Organizasyonun Özellikleri, Yönetim Fonksiyonları.

İŞL245

FİNANSAL YÖNETİM

( 3+1+4 )

Zorunlu

4

Temel Kavramlar, Finansal Yönetimin Temel İlkeleri, Finansal Yönetim ve Diğer Disiplinler, İşletmenin Amaçları, Finansal Analizin Önemi, Finansal Analizde Kullanılan Finansal Tablolar, Finansal Analizde Kullanılan Teknikler, Çalışma Sermayesi Kavramı, Çalışma Sermayesi Çeşitleri, Çalışma Sermayesi Yönetimin Önemi, Yatırım Kararları, Yatırım Fizibilite Raporunun Hazırlanması, Enflasyonun Yatırım Kararına Etkisi, Finansal Kaynakların Seçimi

İŞL259

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

( 1+1+2 )

Zorunlu

2

Toplam Kalite Yönetiminin Tarihçesi, Toplam Kalite Yönetimi ve Felsefesi, Toplam Kalite Yönetimi Felsefesinin Gelişmesinde Etkili Olan Kuramcılar, Üst Yönetim Liderliği, Toplam Kalite Yönetiminin Temel İlkeleri, Klasik Yönetim ve Toplam Kalite Yönetim Anlayışının Karşılaştırılması, Toplam Kalite Yönetiminin Sağladığı Yararlar, Toplam Kalite Yönetiminde iletişim.

İŞL265

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

( 3+0+3 )

Zorunlu

3

Müşteri İlişkilerinin Ortaya Çıkış Nedenleri, Müşteri İlişkileri Yönetimi Tanımı, Müşteri İlişkileri Yönetiminin Amaçları, Temel Kavramları, Müşteri Sadakati, Müşteri Sadakati Yaratma Teknikeri, Müşteri İlişkileri Yönetimi sürecinde İletişim, Müşteri Hizmetleri, Müşteri Bağlılığı, Müşteri İlişkilerinin Planlanması, Müşteri İlişkileri Uygulama Aşamaları, Müşteriyi Elde Tutma ve Kazanma Stratejileri, Müşteri İlişkilerinde Örgüt Kültürü, Müşteri İlişkilerinde Sorunlar, Şikayet Yönetimi, Müşteri İlişkileri Yönetiminin yarattığı Faydalar.

 

IV.YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

İŞL208

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

( 2+1+0 )

Zorunlu

3

Toplumsal düzen kuralları içinde iş hukukunun yeri ve önemi, İş hukukunun kaynakları, ulusal kaynaklar ve uluslararası kaynaklar, İşin tanımı, çalışanların ayrımı, iş hukukunun özellikleri ve kapsamı, İş hukukunun temel kavramlarından işyerinin incelenmesi, bu bağlamda tanımı, işletme ile farkları, açılması, bildirimi, devri ve kapatılması, İş hukukunun temel kavramlarından işyerinin incelenmesi, bu bağlamda tanımı, işletme ile farkları, açılması, bildirimi, devri ve kapatılması, İş sözleşmesinin özellikleri, devri ve türleri, İş sözleşmesi yapma ehliyeti, iş hukukuna özgü ehliyet sınırlamaları, iş sözleşmesi ile işe alma mecburiyeti, İş sözleşmesinden doğan borçlar, İş hukukunda çalışma süreleri, normal çalışma ve fazla çalışma süreleri, İş sözleşmesinin sona ermesi, fesih bildirimi, derhal fesih, toplu işçi çıkarma, iş sözleşmesinin sona ermesinin sonuçları.

İŞL266

PROJE YÖN.-II

( 2+1+3 )

Zorunlu

3

ilgi alanına göre bir soru ortaya atarak bu soru hakkında araştırma yapma, yaptığı araştırma sonucunda bilgileri derleme, bunları sunuma hazır hale getirme ve bunu sunma yöntemleri öğrenciye aktarılır. Edindiği bilgiler ışığında öğrenciden özgün bir çalışma yapması istenir.

İŞL254

E-TİCARET

( 2+0+2 )

Zorunlu

3

Elektronik ticaretin tanımı ve kapsamı elektronik ticaretin gelişimi(internetin tanımı, internet, extranet tanımları)),Elektronik ticaretin kategorileri, Elektronik ticaretin araçları, küreselleşen pazarda elektronik ticaretin ekonomik boyutu, elektronik ticaret ve pazarlama ilişkisi(elektronik ortamda pazarlamanın tanımı, özellikleri)Elektronik ortamda pazarlamanın zayıf ve güçlü yanları, Elektronik ortamda (internet üzerinde)pazarlama süreci(pazarlama ortamının-web sitesi-hazırlanması-pazarlama karmasının oluşturulması, tutundurma kararları, fiyat kararları, dağılım kararları, satış süreci, internet üzerinden üzerinden alışveriş-online shopping).

İŞL242

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

( 3+0+3 )

Zorunlu

3

İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Örgütlenmesi ve Çevresi, İnsan Kaynakları Plânlaması, İnsan Kaynağını Bulma, Seçme ve Yönlendirme, İnsan Kaynağının Eğitimi ve Geliştirilmesi, İnsan Kaynağının Değerlemesi ve Ücretlendirilmesi, İş İlişkileri.

KRD102

KÜRTÇE-II

( 2+0+2 )

Seçmeli

2

Duygu ve düşünceleri yazarak ve konuşarak açık bir biçimde ifade etme, öykü, roman, tiyatro, şiir, deneme, anı gibi edebi türlerin özellikleri.

ARP102

ARAPÇA-II

 

 

 

Duygu ve düşünceleri yazarak ve konuşarak açık bir biçimde ifade etme, Öykü, roman, tiyatro, şiir, deneme, anı gibi edebi türlerin özellikleri.

İŞL246

GİRİŞİMCİLİK VE K.İŞL.YÖN.

 

 

 

Fizibilite Etüdündeki Araştırmalar (Genel Çerçeve), Finansal Araştırmalar ,Finans planının hazırlanması, Yasal Yapı Araştırması ,Yasal yapıya yönelik planın hazırlanması, Örgütsel Araştırma ,Örgüt yapısına yönelik planın hazırlanması, Girişimi Oluşturma Kararı ve Kesin Projenin hazırlanması, Girişimin Yönetilmesinde Temel İşletmecilik Fonksiyonları: Yönetim ve liderlik,Pazarlama fonksiyonu,Üretim fonksiyonu, Girişimcilere Yönelik Destekler ,Girişimcilik İş Planının Hazırlanması ve Sunumu.

İŞL270

İŞLETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK

( 3+0+3 )

Zorunlu

3

İşletmelerde sosyal sorumluluk adına yapılan çalışmalar ve uygulamalar, uygulama örnekleri, İletisim tanımı, anlamı, türleri, süreçleri (uygulama örnekleriyle·iletisim yöntemleri, Dilekce, muafiyet örnekleri, CV düzenlemesi, Telefonda iletisim, iş görüsmelerinde yapılan hatalar, Beden dili, Renk dili, Büro Yönetimi(Dosyalama)

İŞL244

ÜRETİM YÖNETİMİ

( 3+0+3 )

Zorunlu

4

Üretim Yönetimi Biliminin Konusu,Üretimin Tarihsel Süreci, Üretim ve Üretim Yönetimi, Üretim Yönetiminin Temel Fonksiyonları, Üretim Yönetiminin Amaçları, Ünetim Yönetimin İlgi Alanına Giren Temel Konular, Sistem ve Sistem Yaklaşımı, Sistem Yaklaşımının Amacı, Sistemin Akış Biçimleri, Üretim Sistemleri, Ürün Tasarımı ve Geliştirmesi, Kuruluş Yeri, Yer Seçimi, Fabrika Düzenleme ve Malzeme Nakli, Üretim Planlama ve Kontrolü, Stok Kontrolü, Tamir Bakım Planlaması ve Organizasyonu.

İŞL260

SATIŞ YÖNETİMİ

( 2+0+2 )

Zorunlu

3

Dijital Dünyadaki Gelişmeler ve İşletmelere Sunduğu Olanaklar, Satış Yönetimi, Satış Gücü, Satış Yöneticisi, Satış Yönetiminin Başlıca Görevleri, Başarılı Satış Yöneticisinin Özellikleri ve Sorumlulukları, Satışçı Türleri, Satış Süreci ve Aşamaları, Müşteri İtirazları, Müşteri İtirazlarının Karşılanması ve Yöntemleri, Satış Planlanması, Satış Gücünün Büyüklüğü ve Organizasyonu, Satışçıların Sağlanması ve Seçimi, Satışçıların Ödünlendirilmesi, Satışçıların Eğitimi, Satış Tahmini, Satış Kotası ve Bütçesi, Satış Gücünün Motivasyonu, Satış Gücünün Performans Değerlemesi.

İŞL272

PAZAR ARAŞTIRMASI

( 2+0+2 )

Seçmeli

2

Sektör ve Ürün Seçimi, Ürün ile ilgili Pazar Araştırması, Pazar Araştırma ve Ürün Dosya Hazırlanması, Pazar Araştırma ve Ürün Sunumu.

İŞL268

MESLEKİ YAZIŞMALAR VE KLAVYE TEKNİKLERİ

( 3+0+3 )

Zorunlu

3

İletişim, Yazışma Kavramı ve Kuralları, Yazışmalarda Dil Bilgisi ve İmla Kuralları, Yazışma Teknikleri ve Yazma Süreci, Resmi Yazışmalar, İş (Ticari) Yazılar, Özel Yazılar

 

 

 

 

 

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü