T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU
  • /
  • Ders İçerikleri

Ders İçerikleri

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

1.YARIYIL

 

Ders Kodu

Ders Adı

T+U=T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

AİT101

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ-1

2+0=2

Zorunlu

2

Temel kavramlar ve Osmanlı yenileşmesi, Avrupa’daki gelişmeler, sanayi devrimi ve Fransız ihtilali, Yeni Osmanlılar, Meşrutiyet, İttihat ve Terakki Cemiyeti, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, 1.Dünya Savaşı, Milli Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi, Kongreler, Misak-ı Milli, İnkılâp ve benzeri kavramlar, Osmanlı Devletinin son dönemlerinde batılılaşma adına yapılan çalışmalar ve bunların Atatürk dönemi inkılâplarına olan etkisi, Milli cephelerin kurulması, Lozan Antlaşması.

TUR101

TÜRK DİLİ-1

2+0=2

Zorunlu

2

Dilin tanımı, önemi ve özellikleri; Dillerin doğuşu; yeryüzündeki diller ve sınıflandırılması; Dil-düşünce-kültür ilişkisi; Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri; Türk dilinin tarihî dönemleri, günümüzdeki yayılma alanları, Türkçenin Tarihsel gelişimi ve bugün konuşulduğu yerler; Türkçedeki seslerin özellikleri, sınıflandırılması ve çeşitli ses olayları; Türkçenin belirleyici özellikleri hakkında genel bilgi. Türkçedeki kök ve eklerin işlevleri; Yazım kuralları, noktalama işaretleri ve uygulanmaları ile ilgili çalışmalar oluşturur.

İNG101

YABANCI DİL-1

2+0=2

Zorunlu

2

Karşılıklı konuşmalar ve kısa metinler aracılığı ile temel gramer alt yapılarının geliştirilmesi, TO BE fiil formları ile iletişim becerilerinin (sözlü-yazılı ifadeler oluşturmak, dinlediğini ve okuduğunu anlamak) geliştirilmesi.

İŞL101

GENEL MUHASEBE

3+0=3

Zorunlu

4

 

Muhasebenin Teknik Yapısı, Bilanço Düzenleme, Hesap Kavramı, Yevmiye ve Defter-i Kebir Kayıtları, Mizanlar, Tek Düzen Hesap Planı, Varlık Hesapları, Kaynak Hesapları, Gelir Tablosu Hesapları.

 

İŞL103

GENEL İŞLETME

4+0=5

Zorunlu

5

İşletmecilikle ilgili temel kavramları, üretim ve üretim ve üretim faktörleri, İşletmenin amaçları, İşletmenin ekonomik yapı içindeki yeri, işletmenin sosyal açıdan yeri ve önemi, işletmenin çevresi, işletmelerin sınıflandırılması. İşletmenin kuruluş çalışmaları, işletmelerde büyüklük, işletmelerde kapasite, işletmenin fonkiyonları, İnovasyon.

İŞL105

BÜRO YÖNETİMİ VE İLETİŞİM TEKNİKLERİ

3+0=3

Zorunlu

3

Yönetim ve büro yönetimi kavramları, Yönetici, büro yöneticisi ve büro elemanlarının yerine getirmeleri gereken temel roller. Büro türleri, büroların faaliyet alanları, Çağdaş büroların örgütlenme biçimi. Bürolarda dosyalama ve arşivleme tekniklerinin uygulanması. Bilgisayar ortamında dosyalama ve arşivleme. Belirli bir amacı gerçekleştirmek için kurulan ilişkiler modeli olan organizasyonlarda iletişimin yeri ve önemi. Örgütsel iletişimin; iş tatmini, çalışma barışı, örgütsel çatışmanın giderilmesi, örgütsel bağlılık ve sağlık konusundaki rolü.

İŞL107

MATEMATİK

2+0=2

Zorunlu

3

Sayılar, denklem ve eşitsizlikler, üstlü ve köklü ifadeler, çarpanlara ayırma, oran ve orantı, ortalamalar ve yüzdeler, faiz hesaplamaları, doğrusal fonksiyonlar, logaritma.

İŞL109

İKTİSADA GİRİŞ-1

3+0=3

Zorunlu

4

İktisadın Temel Kavramları, Her Ekonominin Ana Sorunları, Talep ve Arz Kavramları, Tüketici ve Üretici Teorisi, Kısa ve Uzun Dönem Üretim Modelleri, Ekonomideki Piyasa Türleri, Gelir Dağılımı Politikası.

İŞL111

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

2+0=2

Zorunlu

2

Hukuk kavramı, toplumu düzenleyen diğer kurallar, hukuk kavramının diğer kurallarla ilişkisi ve özellikleri, Hukukun amacı, sağladığı yararlar ve unsurları, Müeyyide kavramı, tanımı, özellikleri ve müeyyide türleri, Hukuk sistemleri ve Türk hukuk sistemi, Hukukun bölümleri; kamu hukuku ve özel hukuk ayırımı ve alt dalları, Hukukun kaynakları; yazılı ve yazısız kaynaklar, Hukuki ilişkiler ve hak kavramı, Hukuki uyuşmazlıklar ve yargı organları; hukuki uyuşmazlık türleri, yargı organlarının yetki ve görev alanları.

 

 

 

İŞL113

KAMU YÖNETİMİ

3+0=3

Zorunlu

3

Kamu Yönetiminin tanımı, Geleneksel yönetim-yeni yönetim anlayışları, Kamu yönetiminin elemanları, stratejik yönetim, Devletin niteliği ve dönüşümü, Devletin fonksiyonları, Kamu yönetimine egemen olan ilkeler, Merkezden yönetim, Yerinden yönetim, Türkiye’de kamu yönetimi biliminin gelişimi, Bürokrasi, Kamu yönetimin yapısı, Türk kamu yönetimi, Türk kamu yönetimi kuruluşları, Kamu görevlilerinin tanımı ve çeşitleri, Kamu yönetiminin denetlenmesi.

 

 

 

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

2.YARIYIL

 

Ders Kodu

Ders Adı

T+U=T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

AİT102

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ-2

2+0=2

Zorunlu

2

TBMM dönemi, İstiklâl savaşı, Türkiye´nin doğuşu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşu. Saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması, ve gelişim süreci içindeki olaylar,( cumhuriyet dönemi yeni hukuk düzeni, eğitim alanındaki devrimler, kültür ve toplumsal alanda gerçekleşen devrimler, ekonomik alanda yapılan devrimler gibi siyasi, sosyal ve ekonomik devrimler ile 1923–1930 ve 1930 – 1938 yılları arasındaki Atatürk dönemi dış politikası, Atatürk ilkeleri, ) fikirler ve ilkeleri ele alır. Batılılaşma çabaları, Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasının esasları demokrasinin unsurlarını ve kaynaklarını ele alarak daha iyiye götürme çabası.

 

 

 

 

 

TUR102

TÜRK DİLİ-2

2+0=2

Zorunlu

2

Kelime ve kelime grupları; cümle, cümleyi oluşturan birimler ve cümle çeşitleri, Yazılı anlatımın özellikleri, yazılı anlatımda plan, tema, bakış açısı, Ana düşünce, yardımcı fikirler, paragraf, anlatım biçimleri; Resmî yazılar (tutanak, bildiri, rapor, iş mektupları); dil yanlışları (yazım kuralları ve noktalama işareti yanlışları: Anlatım bozuklukları, sese dayalı yanlışlar);Duygu ağırlıklı yazılar (şiir); Olay ağırlıklı yazılar (hikaye, roman, tiyatro, gezi yazısı, anı);İnceleme yazıları (röportaj, biyografi); düşünce yazıları (makale, fıkra, deneme, eleştiri, günlük); sözlü anlatım türleri (panel, tartışma).

İNG102

YABANCI DİL-2

2+0=2

Zorunlu

2

Tense (Zaman) kavramının ve zamanlara bağlı action (eylem) fiillerinin kullanımı. Günlük aktivitelerin geniş veya şimdiki zamanlı ifadelerle anlatımı. Zarf ve sıfatlar kullanarak ifade becerilerinin geliştirilmesi.

İŞL102

İŞLETME BECERİLERİ GRUP ÇALIŞMASI

3+0=3

Zorunlu

4

İşleme Yönetiminde Sorun Çözme, Sorunların Grup Yoluyla Tartışılması, İletişim, Toplantı, insan İlişkileri ve Grup Çalışması, İş Ahlakı ve Önemi, İş Hayatındaki Motivasyon Araçları ve Uygulamaları, İş Hayatındaki Güç Odakları, Kendini Geliştirme ve Yönetme, Zaman Yönetimi, Yönetimde Stres ve Stresle Başa çıkma Yolları, Etkili Konuşma, Görüşme ve Mülakat Teknikleri, İş Hayatında Başarılı Olmanın Yol ve Yöntemleri, Kendi Kendini Değerlendirme.

İŞL104

TİCARI MATEMATİK

2+0=2

Zorunlu

4

Yüzde tutarı, yüzde payı. Esas sayıyı hesaplama. İç ve dış yüzde hesabı. Alış fiyatı, maliyet fiyatı, satış fiyatı, net satış fiyatı, brüt satış fiyatı, net kar, brüt kar gibi kavramlar. Maliyetten kar ya da zarar, satıştan kar ya da zarar gibi hesaplar. Kar ve zarar dengi. İşletmelerdeki çeşitli kar hesapları. Orantının özellikleri, ortaklık işlerinde oranlı bölme. Oranlı bölme problemleri. Karışım, ortalama fiyat, bileşim ve alaşımla ilgili problemler. Kafes metodu. Bileşim problemleri. Ayar hesabı. Kırat ayarı ve ondalık ayarla ilgili hesaplar. Külçe ayarını yükseltme ya da düşürme gibi hesaplar. Faiz kavramı ve çeşitleri. Basit ve bileşik faiz. İki faiz arasındaki oran. Faiz süresi, faiz yüzdesi. Ana paranın veya sürenin faiz fiyatının parçalara bölünmesi durumlarında faiz hesabı. İskonto kavramı. Dış iskonto, iç iskonto. İç ve dış iskonto arasındaki farkı açıklama. Oran hesabı, senet ve kapitallerin değiştirilmesi ve taksitle alışveriş problemleri.

 

İŞL106

TİCARET HUKUKU

3+0=3

Zorunlu

3

Ticaret hukuku kavramı, özellikleri ve Türkiye’deki tarihsel gelişimi, Ticari işletmenin tanımı ve özellikleri, ticari işletmenin unsurları, Ticari işletmelerde bazı hukuksal olay ve işlemler; devir, rehin, tür değiştirme ve bölünme, ticari işletmenin ölüm nedeniyle mirasçılara geçmesi, Ticari iş kavramı ve ticari iş sayılmaya bağlı hukuki sonuçlar, Ticari hükümler ve hükümlerin uygulanma sırası, Ticari yargı, ticari davalara bakan mahkemeler ve davalarda uygulanacak usul, Tacir kavramı; tacir sıfatının kazanılması ve bu sıfatın kaybı, tacir sıfatından doğan hüküm ve sonuçlar, Tacir yardımcıları; bağımlı ve bağımsız tacir yardımcıları, Ticaret unvanı, işletme adı, marka ve haksız rekabet hukuku, Şirket kavramı; adi şirket kavramı ve unsurları, Ticaret şirketi, kavramı ve türleri; kollektif şirket, komandit şirket, anonim şirket, limited şirket, Kıymetli evrak hukuku, kıymetli evrak türleri; çek, poliçe, bono.

İŞL108

MESLEK ETİĞİ

3+0=3

Zorunlu

3


Dersin tanımı ve ders kapsamındaki faaliyetlerin açıklanması, Etik ve ahlak kavramları, Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörler, Etik düzeyleri, Etik kuralları, Etik sistemleri, Etik Davranış, Meslek etiği, Meslek etiği, İş hayatında etik ve etik dışı davranışlar, Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçları, İşletme etiği, Sosyal sorumluluk kavramı, Etik Liderlik; konularını içermektedir.

İŞL110

OFİS PROGRAMLARI

3+0=3

Zorunlu

4

Hesap Tablosu Nedir?, Bir Hesap Tablosu Olarak MS EXCEL, Dosyalar Oluşturma, Açma ve Kaydetme, Çalışma Kitaplarıyla ve Çalışma Sayfalarıyla Çalışma, Veri Girme ve Hücreleri Seçme, Veri Doldurma, Çalışma Kitabında Seçme ve Gezinme, Çalışma Sayfalarını Biçimlendirme, Çalışma Sayfası Verilerini Düzenleme, Hücre ve Veri Ekleme, Kopyalama/Taşıma, EXCEL’de Formül Oluşturma ve Formül Girme, Grafiklerle Çalışma, Listeleri Yönetme, Yazdırma.

İŞL112

İKTİSADA GİRİŞ-2

3+0=3

Zorunlu

3

Milli Gelir, Para Teorisi, İstikrar Politikaları, Ekonomik Büyüme ve Kalkınma, Türkiye Ekonomisine Genel Bakış.

İŞL114

KAMU MALİYESİ

3+0=3

Zorunlu

3

 

Kamu ekonomik faaliyetleri sınıflandırmak, Kamu harcamalarını sınıflandırmak, Kamu harcamalarını sınıflandırmak, Kamu gelirlerini sınıflandırmak, Bütçe dengesini kurmak, Bütçe ve borçlanma ilişkisini kurmak.

 

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

3.YARIYIL

 

Ders Kodu

Ders Adı

T+U=T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

İŞL201

PAZARLAMA İLKELERİ

2+1=3

Zorunlu

4

Pazarlamanın Konusu, Kapsamı, Gelişimi, Modern Pazarlama Yönetimi, Pazarlama Çevresi, Stratejik Planlama ve Pazarlamanın Rolü, Pazarlama Bilgi Sistemi ve Pazarlama Araştırması, Tüketici Pazarları ve Tüketici Davranışı İle Endüstriyel (Örgütsel) Pazarlar ve Endüstriyel Alıcı Davranışları, Pazar Bölümlendirme, Hedef Pazar Seçimi ve Talep Tahminleri, Mamul, Fiyat, Tutundurma, Dağıtım Kanalları ve Fiziksel Dağıtım, Doğrudan Pazarlama ve Hizmet Pazarlaması, Elektronik Ticaret ve İnternette Pazarlama, Pazarlama Yönetimi ve Uluslararası Pazarlama.

İŞL203

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

3+0=3

Zorunlu

3

Yönetim Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi, Klasik Yönetim Yaklaşımları, Neoklasik Yönetim Yaklaşımları, Modern Yönetim Yaklaşımları, Post Modern Yönetim Düşüncesi, Yönetimin Tanımı, Yönetimin Amacı, Yönetim Sürecinin Özellikleri, Yönetsel Düzeyler ve Becerileri, Yönetim İşlevinin Temel Özellikleri, Yönetici ve Liderlik, Organizasyon, Organizasyonun Özellikleri, Yönetim Fonksiyonları.

İŞL205

HALKLA İLİŞKİLER

3+0=3

Zorunlu

4

Tanımı ve Kapsamı, insan faktörleri, öğeleri, önemi ve hedef kitleler, halkla ilişkilerin reklam ve programda ayırımı ve ortak yönleri, kurumsal reklamcılık ve önemi, kişisel ilişkiler, sosyal yapı içerisinde insan, haberleşme kültür ve çevre, dört adım ilkesi ve halkla ilişkiler çalışmalarında izlenecek yol, Halkla ilişkilerde dikkate alınacak ilkeler. Halkla İlişkilerde örgütler, kitlesel ilişkiler ve çalışma düzeni, halkla ilişkilerde aranan özellikler, halkla ilişkilerde kullanılacak araçlar, farklı halkla ilişkiler faaliyetleri, halkla ilişkiler elemanı için gerekli gazetecilik bilgileri, halkla ilişkilerde örnek olaylar.

 

 

İŞL207

MUHASEBE PAKET PROGRAMLARI

2+1=3

Zorunlu

4

Bilgisayarın tanımı, yapısı. Seçilecek bilgisayar programının seçimi, bilgisayarın çalıştırılması (sürücüler, dosyalar, kataloglar, dosya listeleme, dosya kopyalama, dosya adının değiştirilmesi, dosya silme, dosya yedekleme, disket hazırlama) Tek düzen hesap planı ve açıklaması. Bilgisayarlı muhasebe uygulamaları (programın bilgisayara yüklenmesi, programın çalıştırılması, düzenlemeleri) Genel amaçlı fonksiyon tuşları. Şirket tanıtma, muhasebe uygulamaları (hesap girişi, hesap iptali, hesap bilgileri, hesap listesi, muhasebe fişleri ve tipleri) Fişlerin özel yazılımlarda uygulanışı, uygulama kolaylıkları, yeni fiş işlemleri, eski fiş işlemleri.

İŞL209

PROJE YÖNETİMİ-1

3+0=3

Zorunlu

4

Öğrencinin araştıracağı bir konuyu tasarlaması, öğrencinin araştıracağı konuyla ilgili plan yapması, araştırma yapacağı konuyla ilgili kaynaklara ulaşması, rapor hazırlama teknikleri yardımıyla rapor hazırlaması ve sunumunun gerçekleştirilmesi.

İŞL211

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ

3+0=3

Mesleki Seçmeli

3

Dış ticarette temel kavramlar, dış ticaret açığı, fazlası, dengesi, cari işlemler, döviz, ilgili mevzuat, ithalat ve ihracat işlemleri, dış ticarette teslim şekilleri, dış ticarette ödeme şekilleri.

İŞL213

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

3+0=3

Mesleki Seçmeli

3

Toplam Kalite Yönetiminin Tarihçesi, Toplam Kalite Yönetimi ve Felsefesi, Toplam Kalite Yönetimi Felsefesinin Gelişmesinde Etkili Olan Kuramcılar, Üst Yönetim Liderliği, Toplam Kalite Yönetiminin Temel İlkeleri, Klasik Yönetim ve Toplam Kalite Yönetim Anlayışının Karşılaştırılması, Toplam Kalite Yönetiminin Sağladığı Yararlar, Toplam Kalite Yönetiminde iletişim.

İŞL215

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

3+0=3

Mesleki Seçmeli

3

Tanımı, Konular, Tarihsel süreç, Örgüt kültürü, Örgütlerde gruplar, Örgütlerde iletişim, İş tatmini, Örgütsel stres, Örgütlerde çatışma, Örgütlerde değişme, Örgütlerde motivasyon, Örgütlerde mobbing, Örgütlerde etik, Örgütsel davranışta güncel konular.

 

 

 

İŞL217

FİNANSAL YÖNETİM

3+0=3

Mesleki Seçmeli

3

Temel Kavramlar, Finansal Yönetimin Temel İlkeleri, Finansal Yönetim ve Diğer Disiplinler, İşletmenin Amaçları, Finansal Analizin Önemi, Finansal Analizde Kullanılan Finansal Tablolar, Finansal Analizde Kullanılan Teknikler, Çalışma Sermayesi Kavramı, Çalışma Sermayesi Çeşitleri, Çalışma Sermayesi Yönetimin Önemi, Yatırım Kararları, Yatırım Fizibilite Raporunun Hazırlanması, Enflasyonun Yatırım Kararına Etkisi, Finansal Kaynakların Seçimi

İŞL219

TOPLANTI YÖNETİMİ

3+0=3

Mesleki Seçmeli

3

Toplantı yönetimi ve önemi, yönetim fonksiyonları vetoplantı yönetimi ilişkisi, toplantı yönetiminde yeni yaklaşımlar, kişiden kaynaklanan zaman tuzakları; işten kaynaklanan toplantı tuzakları, yönetimden kaynaklanan toplantı tuzakları, bireysel toplantı planlama teknikleri, yönetsel toplantı planlama teknikleri, toplantı planlama yöntemleri, toplantı ve toplantıların işlevleri, toplantı teknikleri, toplantı düzenleri, toplantılardaki katılımcı tipleri.

İŞL221

ÇATIŞMA YÖNETİMİ VE MÜZAKERE TEKNİKLERİ

3+0=3

Mesleki Seçmeli

3

Müzakere, karar alma, çatışma yönetme ve çözme süreçleri incelenecektir. Ortak karar alma ve yaratıcı problem çözme, sözlü-sözsüz iletişim, müzakere, çatışma yönetimi, uzlaşma, arabuluculuk konularında önemli kavramlar ve teknikler, uygulamalar eşliğinde anlatılacaktır.

İŞL223

PAZARLAMA ETİĞİ

3+0=3

Mesleki Seçmeli

3

Pazarlama etiği ile ilgili temel kavramlar, etik ve ahlak ilişkisi, etiğin felsefi boyutu, uygulamadan örnekler ve örnek olaylar, etiğin nasıl ölçüleceği ve araştırılacağı ayrıntılı bir literatür özeti çerçevesinde ele alınacaktır.

İŞL225

REKLAMCILIK

3+0=3

Mesleki Seçmeli

3

Reklamın tanımından başlamak üzere, tarihinin incelenmesi. Günümüz reklamlarının analiz edilmesi. Sosyal medyanın reklamın üzerindeki belirleyici etkisinin öğrenilmesi. Reklam çözümleme teknikleriyle basılı ve görsel reklamların çözümlemelerinin yapılması.

 

İŞL227

PAREKENDE SATIŞ VE MAĞAZA YÖNETİMİ

3+0=3

Mesleki Seçmeli

3

Perakendecilik ile ilgili genel bilgiler, organizasyon yapıları ve mağazaların insan kaynakları fonksiyonun yönetimi, Mağazaların iç ve dış paydaşları ile ilişkilerini, fonksiyonel birimler bazında geliştirilecek yöntemler, ilkeler ve uygulamalar ile mağazaları etkin bir şekilde yönetebilme becerisi kazanmak

İŞL229

TARIMSAL İŞLETMECİLİK

3+0=3

Mesleki Seçmeli

3

Tarımsal faaliyetin ekonomik yönünü ele alarak, tarımın mikro ve makro düzeydeki problemlerine ilişkin konular üzerinde durmak, genel ekonominin temel prensipleri çerçevesinde tarım işletmelerinde kıt üretim kaynaklarının en etkin şekilde kullanımına ışık tutmak, Tarımsal Faaliyetin Tanımı, Gelişimi ve Özellikleri, Tarım Ekonomisinin Tanımı, Kapsamı ve Diğer Bilim Dalları İle İlişkisi, Tarımda Ekonomik Kavram ve Prensipler (mutlak kar, nispi kar, eşit marjinal hasıla prensibi, azalan verim kanunu, masraf kavramları ve ikame prensipleri)

İŞL231

KONGRE VE FUAR

3+0=3

Mesleki Seçmeli

3

 

İşletmelerin düzenledikleri ve/veya katıldıkları kongre ve fuar organizasyonlarını aktif biçimde yürütebilme yeterliliğinin kazandırılması. Ayrıca kongre organizasyonu faaliyetlerinde bulunan kurum-kuruluşların çalışmaları ve amaçları, kongre ve fuar organizasyonunda tüm aşamalarındaki hazırlık teknikleri ve süreçleri, kongre ve fuar organizasyonlarında finansal planlama ve tablolarının ilkeleri ve kongre ve fuar turizmi tanıtım ve pazarlama stratejileri öğretilecektir.

 

İŞL233

STRES VE KRİZ

3+0=3

Mesleki Seçmeli

3

Kriz kavramı ve işletmeler açısından kriz yaratan faktörler, kriz süreci, krize yanıt süreci, kriz öncesi kriz anında faaliyetler, kriz sonrası yönetim, kriz iletişimi, yeni medya, stres ile ilgili kavramlar, kriz ve stres ilişkisi, örgütte stres doğuran faktörler, stres yönetimi, örnek olay çözümü.

İŞL235

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

3+0=3

Mesleki Seçmeli

3

Tüketici davranışı ile ilgili teorik ve uygulamaya dönük bilgi vermek. Tüketicilerin pazarlarda artan gücünün ve öneminin kavranmasına dönük altyapıyı sağlamak. Tüketici Davranışına Giriş, Dış Faktörler, İç Faktörler, Tüketicinin Karar Verme Süreci, Endüstriyel Tüketici Davranışı

İŞL237

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR

3+0=3

Mesleki Seçmeli

3

Bu ders uluslararası ekonomi kuruluşların varoluş nedenleri, yapıları, fonksiyonları ve uyguladıkları politikaların (ulusal ve uluslar arası düzeyde) etkileri üzerine öğrencileri bilgilendirmeyi ve bu kurumlar üzerine yapılan akademik ve popüler tartışmaları yorumlama yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar.

İŞL239

YENİLİK YÖNETİMİ

3+0=3

Mesleki Seçmeli

3

Yaratıcılık ve yenilik yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmak. Hızlı rekabetin yoğun olduğu günümüzde, organizasyonlar, ayakta kalabilmek için yeniliğe, yenileşmeye ve de yeniliğin kurum içinde yeşertilmesine ihtiyaç duymaktadırlar. İnovasyonun iş modelleri ile ilişkisi, inovasyon faaliyetlerinin işletmelerde uzun dönemde sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamak üzere nasıl değerlendirildiği, inovasyonun işletmelere ölçülebilir katma değeri nasıl sağlayabileceği stratejik inovasyon süreci için gerekli yönetim stili ve organizasyon yapısı.

İŞL241

LOJİSTİK

3+0=3

Mesleki Seçmeli

3

Lojistikle ilgili temel bilgilerin öğrenilmesini sağlayarak, tedarik zinciri ve lojistik süreçler arasındaki bağlantıyı kurabilmek, lojistiğin temel bileşenleri ve stratejik kavramları hakkında bakış açısı kazanmaktır.

KRD201

KÜRTÇE-1

2+0=2

Genel Seçmeli

2

Sözlü ve yazılı anlatımda sözcüklerin işlevi, Kürtçe cümlelerde doğru söz diziminin önemi, Edebi metin ve kitaplardan seçilmiş cümle ve parçaları çözümleme yöntemleri.

ARP201

ARAPÇA-1

2+0=2

Genel Seçmeli

2

Sözlü ve yazılı anlatımda sözcüklerin işlevi, Arapça cümlelerde doğru söz diziminin önemi, Edebi metin ve kitaplardan seçilmiş cümle ve parçaları çözümleme yöntemleri.

İŞL243

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ

2+0=2

Genel Seçmeli

2

Müşteri İlişkilerinin Ortaya Çıkış Nedenleri, Müşteri İlişkileri Yönetimi Tanımı, Müşteri İlişkileri Yönetiminin Amaçları, Temel Kavramları, Müşteri Sadakati, Müşteri Sadakati Yaratma Teknikeri, Müşteri İlişkileri Yönetimi sürecinde İletişim, Müşteri Hizmetleri, Müşteri Bağlılığı, Müşteri İlişkilerinin Planlanması, Müşteri İlişkileri Uygulama Aşamaları, Müşteriyi Elde Tutma ve Kazanma Stratejileri, Müşteri İlişkilerinde Örgüt Kültürü, Müşteri İlişkilerinde Sorunlar, Şikayet Yönetimi, Müşteri İlişkileri Yönetiminin yarattığı Faydalar.

 

İŞL245

ALMANCA

2+0=2

Genel Seçmeli

2

Temel Almanca bilgisiyle hedef kitleyi donatmak ve bunun sonucunda Almancayı normal hızda konuşulduğunda anlayabilmelerini sağlamak ve duygu, düşünce ve izlenimlerini yazıyla açık ve anlaşılır bir şekilde Almanca olarak aktarabilmelerini sağlamaktır.

İŞL247

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

2+0=2

Genel Seçmeli

2

Topluma hizmet uygulamalarını tanımak ve bu konuyla ilgili sosyal bilgiler programlarında yer alan kazanımları kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmak; diğer disiplinlerle kendi disiplinini bütüncül bir yaklaşımla ilişkilenmek ve toplum ihtiyaçlarına karşı duyarlık geliştirerek bu konularda öğrencilerinin yaşamını zenginleştirmek.

İŞL249

TÜRKİYE EKONOMİSİ

2+0=2

Genel Seçmeli

2

Türkiye ekonomisinin büyüme ve kalkınma dinamikleri, Türkiye Ekonomisi’nin tarihsel değişim süreci, Türkiye ekonomisindeki bazı güncel konular ve politikalar analiz edilmesi. Makroekonomik veriler, ekonomik reformlar ve küresel krizlerin Türkiye üzerindeki etkileri, Latin Amerika ve Asya’daki gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri incelemek ve Türkiye ekonomisi ile karşılaştırmak. Türkiye’nin ticaret politikası, gelir dağılımı ve Türkiye ekonomisindeki sermaye hareketleri, finansal globalizasyon, doğrudan yabancı yatırımlar, yoksulluk, işsizlik ve gayri resmi sektör incelenmek.

İŞL251

YETENEK YÖNETİMİ

2+0=2

Genel Seçmeli

2

Yetenek Yönetimi İle İlgili Temel Kavramlar, Yetenek Yönetimine Yaklaşımlar, İKY Fonksiyonlarının Yetenek Yönetimi ile ilişkisi: İşe Alım, İKY Fonksiyonlarının Yetenek Yönetimi ile ilişkisi: Performans, İKY Fonksiyonlarının Yetenek Yönetimi ile ilişkisi: Eğitim, Yetenek Tutundurma ve Yeteneklerin Korunumu, Yetenek Yedekleme, İşveren Markası İle İlgili Temel Kavramlar, İşveren Markasında Yönetsel Yaklaşımlar, Kurumlarda İşveren Markası Algısı, İşveren Markası Oluşturmanın Süreçleri, İşveren Markası ve İletişim, Türkiye’de İşveren Markaları, İşveren Markasının Yetenek Yönetiminde Yeri; konularını içermek.

İŞL253

BİLGİSAYARA GİRİŞ

2+0=2

Genel Seçmeli

2

Bilgisayarın tarihçesi, Bilgisayar Teknolojilerinin Gelişimi, Donanım birimleri, Donanım birimlerinin yaptıkları görevler, Donanım birimlerinin özellikleri, Veri, Veri Dönüşümleri, Sayı Sistemleri, İnternet Teknolojileri, İş hayatında teknoloji, Teknoloji çağının problemleri, Microsoft Office Programlarının kullanımı.

İŞL255

KİŞİSEL GELİŞİM VE

2+0=2

Genel Seçmeli

2

Öğrencilerin ilgilerine, yeteneklerine ve gelecek amaçlarına ilişkin bir farkındalık sağlamak, İlgiler Yetenekler Değerler Yaşam amaçları Motivasyon, yönetim, sağlıklı yaşam ve stres, öğrenme, hızlı okuma, iletişim, NLP (Beyin Dili Programlama), hafıza, düşünce, zeka ve muhtelif konular ile ilgili bilgi sahibi olmak.

İŞL257

DUYGUSAL ZEKA

2+0=2

Genel Seçmeli

2

Öğrencilerin ilişki süreçlerini konuşma, ses, beden dili, yüz, mikro ifade boyutlarında kuramsal araştırmalarla analiz etmeleri, duygusal zeka yetkinliklerini geliştirmeleri amaçlamak, Duygusal zeka kuramlarını sosyal yaşam ve iş yaşamına formüle edebilme, İnsanları Okumak, Konuşma Kodu Analizi, Vokal Kod Analizi, Yüz İfadelerini Kodlama Ve Duygu Analizleri, Beden Kodu Ve Analizi, Yalan Ve Beden Dili-Yüz-Konuşma- Ses Analizi, Evrensel Yüz İfade Kodlarına İlişkin Kültürel Çalışmalar, Mikro İfade Analizleri Ve Duygular

İŞL259

DİJİTAL PAZARLAMA

2+0=2

Genel Seçmeli

2

Dijital Pazarlama ve Elektronik Ticaretin Tanımı/Türleri/ Tarihsel Gelişimi/İnternetin Tanımı/ İnternette Pazarlamaya Giriş/İnternette Pazarlama Araştırması/ İnternette Ödeme Sistemleri/Satışçıların Gözetim ve Kontrolü.

 

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

4.YARIYIL

 

Ders Kodu

Ders Adı

T+U=T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

İŞL202

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

 

3+0=3

Zorunlu

4

İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Örgütlenmesi ve Çevresi, İnsan Kaynakları Plânlaması, İnsan Kaynağını Bulma, Seçme ve Yönlendirme, İnsan Kaynağının Eğitimi ve Geliştirilmesi, İnsan Kaynağının Değerlemesi ve Ücretlendirilmesi, İş İlişkileri.

 

İŞL204

GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ

3+0=3

Zorunlu

3

Fizibilite Etüdündeki Araştırmalar (Genel Çerçeve), Finansal Araştırmalar ,Finans planının hazırlanması, Yasal Yapı Araştırması ,Yasal yapıya yönelik planın hazırlanması, Örgütsel Araştırma ,Örgüt yapısına yönelik planın hazırlanması, Girişimi Oluşturma Kararı ve Kesin Projenin hazırlanması, Girişimin Yönetilmesinde Temel İşletmecilik Fonksiyonları: Yönetim ve liderlik,Pazarlama fonksiyonu,Üretim fonksiyonu, Girişimcilere Yönelik Destekler ,Girişimcilik İş Planının Hazırlanması ve Sunumu.

İŞL206

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

3+0=3

Zorunlu

3

Toplumsal düzen kuralları içinde iş hukukunun yeri ve önemi, İş hukukunun kaynakları, ulusal kaynaklar ve uluslararası kaynaklar, İşin tanımı, çalışanların ayrımı, iş hukukunun özellikleri ve kapsamı, İş hukukunun temel kavramlarından işyerinin incelenmesi, bu bağlamda tanımı, işletme ile farkları, açılması, bildirimi, devri ve kapatılması, İş hukukunun temel kavramlarından işyerinin incelenmesi, bu bağlamda tanımı, işletme ile farkları, açılması, bildirimi, devri ve kapatılması, İş sözleşmesinin özellikleri, devri ve türleri, İş sözleşmesi yapma ehliyeti, iş hukukuna özgü ehliyet sınırlamaları, iş sözleşmesi ile işe alma mecburiyeti, İş sözleşmesinden doğan borçlar, İş hukukunda çalışma süreleri, normal çalışma ve fazla çalışma süreleri, İş sözleşmesinin sona ermesi, fesih bildirimi, derhal fesih, toplu işçi çıkarma, iş sözleşmesinin sona ermesinin sonuçları.

İŞL208

PROJE YÖNETİMİ-2

3+0=3

Zorunlu

3

İlgi alanına göre bir soru ortaya atarak bu soru hakkında araştırma yapma, yaptığı araştırma sonucunda bilgileri derleme, bunları sunuma hazır hale getirme ve bunu sunma yöntemleri öğrenciye aktarılır. Edindiği bilgiler ışığında öğrenciden özgün bir çalışma yapması istenir.

İŞL210

PAZAR ARAŞTIRMASI

3+0=3

Zorunlu

3

Sektör ve Ürün Seçimi, Ürün ile ilgili Pazar Araştırması, Pazar Araştırma ve Ürün Dosya Hazırlanması, Pazar Araştırma ve Ürün Sunumu.

İŞL212

STAJ

0+0=0

Zorunlu

3

Öğrencilerin elde ettikleri teorik bilgileri ve uygulamalı çalışmaları iş hayatında uygulamaya dönüştürerek tecrübe kazanmalarını sağlayarak mesleki eğitimlerine katkıda bulunmak.

 

İŞL214

ÜRETİM YÖNETİMİ

3+0=3

Mesleki Seçmeli

3

Üretim Yönetimi Biliminin Konusu, Üretimin Tarihsel Süreci, Üretim ve Üretim Yönetimi, Üretim Yönetiminin Temel Fonksiyonları, Üretim Yönetiminin Amaçları, Üretim Yönetimin İlgi Alanına Giren Temel Konular, Sistem ve Sistem Yaklaşımı, Sistem Yaklaşımının Amacı, Sistemin Akış Biçimleri, Üretim Sistemleri, Ürün Tasarımı ve Geliştirmesi, Kuruluş Yeri, Yer Seçimi, Fabrika Düzenleme ve Malzeme Nakli, Üretim Planlama ve Kontrolü, Stok Kontrolü, Tamir Bakım Planlaması ve Organizasyonu.

İŞL216

ELEKTRONİK TİCARET

3+0=3

Mesleki Seçmeli

3

Elektronik ticaretin tanımı ve kapsamı elektronik ticaretin gelişimi(internetin tanımı, internet, extranet tanımları)),Elektronik ticaretin kategorileri, Elektronik ticaretin araçları, küreselleşen pazarda elektronik ticaretin ekonomik boyutu, elektronik ticaret ve pazarlama ilişkisi(elektronik ortamda pazarlamanın tanımı, özellikleri)Elektronik ortamda pazarlamanın zayıf ve güçlü yanları, Elektronik ortamda (internet üzerinde)pazarlama süreci(pazarlama ortamının-web sitesi-hazırlanması-pazarlama karmasının oluşturulması, tutundurma kararları, fiyat kararları, dağılım kararları, satış süreci, internet üzerinden üzerinden alışveriş-online shopping).

İŞL218

SATIŞ YÖNETİMİ

3+0=3

Mesleki Seçmeli

3

Dijital Dünyadaki Gelişmeler ve İşletmelere Sunduğu Olanaklar, Satış Yönetimi, Satış Gücü, Satış Yöneticisi, Satış Yönetiminin Başlıca Görevleri, Başarılı Satış Yöneticisinin Özellikleri ve Sorumlulukları, Satışçı Türleri, Satış Süreci ve Aşamaları, Müşteri İtirazları, Müşteri İtirazlarının Karşılanması ve Yöntemleri, Satış Planlanması, Satış Gücünün Büyüklüğü ve Organizasyonu, Satışçıların Sağlanması ve Seçimi, Satışçıların Ödünlendirilmesi, Satışçıların Eğitimi, Satış Tahmini, Satış Kotası ve Bütçesi, Satış Gücünün Motivasyonu, Satış Gücünün Performans Değerlemesi.

 

 

İŞL220

İŞLETME FONKSİYONLARI

3+0=3

Mesleki Seçmeli

3

Yönetim, yönetim kavramı, yönetimin fonksiyonları, üretim, pazarlama fonksiyonu, Finansman fonksiyonu, insan kaynakları yönetimi fonksiyonu, Halkla ilişkiler fonksiyonu, Araştırma –Geliştirme fonksiyonu.

İŞL222

İSTATİSTİK

3+0=3

Mesleki Seçmeli

3

Yönetim ve İstatistik, Verilerin Organize Edilmesi ve Sunulması, Merkezi Eğilim Ölçüleri, Dağılma Ölçüleri, Tahmin Teorisi, Regresyon Analizi, Korelasyon Analizi, İndeksler.

İŞL224

ŞİRKETLER MUHASEBESİ

3+0=3

Mesleki Seçmeli

3

Şirketlerle ilgili genel bilgiler, Adi şirketler ve muhasebesi, Kollektif şirketler ve muhasebesi, Komandit şirketler ve muhasebesi, Anonim şirketler ve muhasebesi, Limited şirketler ve muhasebesi Şirketlerde birleşme ve devir, Şirketlerde açılış işlemlerini kaydetmek, Sermaye değişikliklerini kaydetmek, Kâr zarar dağıtımını kaydetmek, kapanış işlemleri yapmak, Kooperatif kurmak, Ortakların hak ve sorumluluklarını belirlemek, Kooperatif organlarını belirlemek, Kooperatif kayıtları yapmak.

İŞL226

TARIMSAL PAZARLAMA

3+0=3

Mesleki Seçmeli

3

Tarımsal pazarlamanın tanımı, kapsamı, tarımsal pazarlamanın ekonomik gelişmedeki önemi, pazarlama açısından tarım ürünleri talebinin ve arzının genel özellikleri, pazar tipleri ve pazarın özellikleri, pazarda fiyat teşekküllü, tarımsal ürün fiyatlarını özellikleri ve dalgalanma şekilleri, tarımsal pazarlama fonksiyonları, pazarlama kanalları ve aracılar. Pazarlama kanalı içinde üretimden itibaren son tüketiciye uzanan yol üzerinde bulunan kuruluşların (üretici birlikleri, pazarlama koop., şahıs firmaları ve şirketler, devletin pazarlama kuruluşları, ticaret borsaları, pazarlama boardları vb.) incelenmesi. Tarımsal ürün piyasalarını etkileyen başlıca kamu ve özel sektör piyasaları ve bu kapsamda iç ve dış piyasa olanakları. Tarımsal ürün pazarlarına yönelik sorunların irdelenmesi ile çeşitli önerilerin-stratejilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

İŞL228

MARKA YÖNETİMİ

3+0=3

Mesleki Seçmeli

3

Pazarlama evreninde sürdürülebilir rekabet avantajı yaratmak için kilit önem taşıyan marka sermayesi oluşturma, marka stratejisi belirleme gibi konular küresel çaptaki örnek vakalar kapsamında incelenecektir.

İŞL230

KOOPERATİFÇİLİK

3+0=3

Mesleki Seçmeli

3

Kooperatifçiliğin Tanımı ve İlkeleri, Dünyada ve Türkiye'de Kooperatifçilik Hareketlerinin Gelişimi, Kooperatifçiliğin Temel Değerleri, Kooperatif Çeşitleri; Kooperatif İşletmelerin Yönetim Özellikleri; Kooperatif Uygulamaları Hakkında Örnek Olaylar.

 

 

İŞL232

ÜRÜN GELİŞTİRME

3+0=3

Mesleki Seçmeli

3

SON DÖNEMLERDE İŞLETME YAZININDA ÖN PLANA ÇIKAN "YENİLİKÇİLİK" KAVRAMI İLE KATILIMCILARI TANIŞTIRMAK VE YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME SÜREÇLERİNİ YENİLİKÇİLİK KAVRAMI ÇERÇEVESİNDEN İNCELEMEKTİR.

İŞL234

ULUSLARARASI TİCARET

3+0=3

Mesleki Seçmeli

3


Uluslararası Ticaret, yatırım ve girişimcilik konularının uygulanışını hükümet politikaları ve uluslar arası sistemlere teorik ve tarihsel bakış perspektifinde kavramak. Dış ticaret teorileri, dış ticaret politikası, gümrük tarifeleri, tarife dışı politika araçlarını, ekonomik entegrasyonları, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin dış ticarette karşılaştıkları sorunlar, dış ticaretin küreselleşmesi ve çevresel etkileri gibi konuları işleyip analiz etmektedir.

 

İŞL236

DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ

3+0=3

Mesleki Seçmeli

3

Dönem sonu itibariyle bir işletmede muhasebe dışı envanter çalışmaları. Bilançoda yer alan; dönen varlıklarla ilgili hesapların, duran varlıklarla ilgili hesapların, kısa vadeli yabancı kaynaklarla ilgili hesapların, uzun vadeli yabancı kaynaklarla ilgili hesapların, öz kaynaklarla ilgili hesapların dönem sonu itibariyle muhasebe içi envanter kayıtları. Maliyet hesaplarının gelir tablosu hesaplarına yansıtılması. Gelir ve gider hesaplarının dönem sonu kayıtları. Gelir ve gider hesaplarındaki bilgilere göre gelir tablosu düzenlenmesi. İşletmenin bir faaliyet dönemi ile ilgili ticari ve mali karı veya zararının hesaplanması.

İŞL238

KİŞİSEL SATIŞ TEKNİKLERİ

3+0=3

Mesleki Seçmeli

3

Kişisel satış, satış çeşitleri, müşteri ve davranış çeşitleri, satış temsilcisinin özellikleri ve eğitimi, kişisel satış faaliyetlerinde iletişim ve beden dili, kişisel satış süreci, müşteri itirazları ve karşılama teknikleri.

İŞL240

BORÇLAR HUKUKU

3+0=3

Mesleki Seçmeli

3

Borçlar hukuku, ticaret hukuku, fikri mülkiyet hukuku, iş hukuku ve sosyal güvenlik hukukunun temel kavram, ilke ve müesseselerinin açıklanması suretiyle işletme hukuku hakkında genel bir kavrayış sağlamak.

 

 

İŞL242

TÜKETİCİ HAKLARI

3+0=3

Mesleki Seçmeli

3

Tüketici hakları ve işletmeler üzerindeki etkileri; tüketici haklarının pazarlamadaki önemi, müşteri tatmini, müşteri sadakati yaratma; tüketim olgusu, ihtiyaç ve istekler; tüketici haklarının kavramı ve özellikleri; tüketici hakları ve pazarlama stratejisi; tüketicilerin satın alma davranışları ve kararları; tüketicilerin satın alma haklarını etkileyen faktörler; satın alma karar süreci, tüketicilerin satın alma alışkanlıkları konuları.

İŞL244

STRATEJİK YÖNETİM VE İŞLETME POLİTİKALARI

3+0=3

Mesleki Seçmeli

3

Stratejik yönetimin temel konuları, stratejik karar verme, dış çevre ve endüstri analizi, iç çevre analizi, durum analizi ve iş stratejisi, kurumsal ve fonksiyonel stratejiler, strateji oluşturma, stratejilerin uygulanması, değerlendirme ve kontrol, ve insan kaynağının yönetilmesi gibi konuların incelenmesi ve iş stratejisi simulasyonunun uygulanması.

İŞL246

İŞLETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK

3+0=3

Mesleki Seçmeli

3

İşletmelerde sosyal sorumluluk adına yapılan çalışmalar ve uygulamalar, uygulama örnekleri, İletişim tanımı, anlamı, türleri, süreçleri (uygulama örnekleriyle iletisim yöntemleri, Dilekçe, muafiyet örnekleri, CV düzenlemesi, Telefonda iletişim, iş görüşmelerinde yapılan hatalar, Beden dili, Renk dili, Büro Yönetimi(Dosyalama)

KRD202

KÜRTÇE-2

2+0=2

Genel Seçmeli

2

Duygu ve düşünceleri yazarak ve konuşarak açık bir biçimde ifade etme, öykü, roman, tiyatro, şiir, deneme, anı gibi edebi türlerin özellikleri.

ARP202

ARAPÇA-2

2+0=2

Genel Seçmeli

2

Duygu ve düşünceleri yazarak ve konuşarak açık bir biçimde ifade etme, öykü, roman, tiyatro, şiir, deneme, anı gibi edebi türlerin özellikleri.

İŞL248

MESLEKİ YAZIŞMA VE KLAVYE TEKNİKLERİ

2+0=2

Genel Seçmeli

2

İletişim, Yazışma Kavramı ve Kuralları, Yazışmalarda Dil Bilgisi ve İmla Kuralları, Yazışma Teknikleri ve Yazma Süreci, Resmi Yazışmalar, İş (Ticari) Yazılar, Özel Yazılar

 

 

İŞL250

TÜRK SİYASAL TARİHİ

2+0=2

Genel Seçmeli

2

Modernleşme sürecinin başladığı 19. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’ndan günümüze kadar uzanan bir dönemde, Türkiye siyasetinin temel toplumsal dinamiklerini, temel çatışma eksenlerini, tarihsel süreklilikleri ve kopuşları ve temel sorun alanlarını kuramsal ve tarihsel bir perspektifle analiz etmek.

İŞL252

DİKSİYON

2+0=2

Genel Seçmeli

2

Öğrencilere diksiyonlarını, tonlamalarını ve telaffuzlarını geliştirme konusunda yardımcı olmak. Öğrenciler doğru diksiyon ve telaffuzu ayırt edebilmek. Öğrenciler daha iyi bir diksiyon, tonlama ve telaffuzla konuşabilmek. Öğrenciler topluluk karşısında ve mikrofon başında konuşma becerilerini geliştirmek.

İŞL254

YAŞAM BECERİLERİ VE SOSYAL….

2+0=2

Genel Seçmeli

2

Kendini gerçekleştirme, kendini tanıma, iletişim, iletişimi engelleyen etmenler, sosyal beceriler, hayır deme, sorun çözme, kendini ortaya koyma, öfke, stres, heyecan, kaygı ve korku vb. zorlayan duygularla baş etme, sağlıklı karar verme, topluluk önünde konuşma, benlik kavramı, kariyer ve kariyer planlama, cv hazırlama, verimli ders çalışma, atılgan ve girişimci davranış geliştirme, duygusal zeka.

İŞL256

ELEŞTİREL DÜŞÜNME

2+0=2

Genel Seçmeli

2

Öğrencinin eleştirel düşünme, eleştirel okuma, yazma ve tartışma becerilerinin gelişmesine ve karar vermede eleştirel düşünmenin önemsemesine yardımcı olmak.

İŞL258

FABRİKA YÖNETİMİ

2+0=2

Genel Seçmeli

2

Fabrika ve fabrika Yönetimi, Fabrika Üretim Sistemleri ve Sistem Yaklaşımı, Fabrika Yeri Seçimi, Fabrika Düzenlemesi, Ürün Tasarımı, İş Analizi, Kapasite Planlaması, Talep Tahminleri, Üretim Planlaması ve Kontrolü.

İŞL260

TÜKETİCİ HAKLARI

2+0=2

Genel Seçmeli

2

Tüketiciyi ve hukukçuyu bilinçlendirmek, ayıplı mal ve hizmetlere karşı başvurulacak çözüm yollarını öğretmek, tüketici örgütlerinin çalışma usullerini kavramak, Tüketici kavramı, kıtlık ve seçim, tüketici talebi, firma arzı ve piyasa dengesi, esneklik, hane halkı davranışı, tüketici dengesi, üretim ve maliyetler, üretici dengesi, mal piyasaları, girdi piyasaları, genel denge, gelir dağılımı,

İŞL262

İNSAN KAYNAKLARINDA …

2+0=2

Genel Seçmeli

2

Performans Değerlendirme Sistemi, Kullanım Alanları, Performans Değerlendirme Yöntemleri incelenmektedir.

İŞL264

İLERİ DÜZEY EXCEL

2+0=2

Genel Seçmeli

2

En çok kullanılan formülleri ve ileri hesaplama yöntemlerini öğrenerek işlemleri hızlandırmak, Çoklu verileri sadeleştirerek tabloları daha rahatça yorumlamak, Kısa yolları aktif olarak kullanarak daha az zamanda daha verimli işlemler yapmak, Excel'de temel düzey makrolar oluşturarak işlemleri otomatik hale getirmek.

İŞL266

KÜRESELLEŞME VE …

2+0=2

Genel Seçmeli

2

Mevcut ve gelecekteki stratejik pozisyonunu güçlendirerek ve şirketin zorunluluklarını belirleyerek, uluslararası ticaretin gelişimi için aşamalı bir model ortaya koymak. Kurum, ticaret ve işlevsel stratejiler, kurumun globalleşme süreci, uluslararası ticaret ve işlevsel stratejiler, sınırlandırılmış ulusal pazar kavramı, uluslararası pazarlamaya giriş ve gelişimi, uluslararası bölgesel stratejiler dünya geneli rekabetçiler gibi konuları kapsamak.

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü