T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU
  • /
  • Ders İçerikleri

Ders İçerikleri

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

SPOR YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

1.YARIYIL

 

Ders Kodu

Ders Adı

T+U=T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

AİİT101

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ-1

2+0=2

Zorunlu

2

Osmanlı İmparatorluğu'nun Dağılışı (XIX. Yüzyıl). Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri/Prensipleri, Paris Konferansı, M. Kemal'in Samsun'a çıkışı ve Anadolu'daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisi'nin Açılışı, TBMM'nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, Kütahya- Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki Antlaşmalar, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Barış Antlaşması, Cumhuriyet'in İlanı.

TUR101

TÜRK DİLİ-1

2+0=2

Zorunlu

2

Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil Aileleri Türk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Ses Bilgisi, Şekil Bilgisi, Cümlede Anlam ve Cümle Bilgisi.

İNG101

YABANCI DİL-1

2+0=2

Zorunlu

2

Dilbilgisi, kelime hazinesi, dinleme, okuma, konuşma ve yazmadan oluşmaktadır. Karşılıklı konuşmalar ve kısa metinler aracılığı ile temel gramer alt yapılarının geliştirilmesi, TO BE fiil formları ile iletişim becerilerinin (sözlü-yazılı ifadeler oluşturmak, dinlediğini ve okuduğunu anlamak) geliştirilmesi.

SPR101

SAĞLIK BİLGİSİ VE İLK YARDIM

3+0=3

Zorunlu

4

 

Sağlık bilgisinin tanımı, amacı, sağlıkla ilgili gelişmeler, İlkyardım, tanımı, amacı, acil durumlarda karar verme, pansuman ve bandajlama, taşıma, solunum ve kalp durması, yaralanma ve kanamalar, ısı yaralanmaları, yanık, zehirlenme, tıkanma ve boğulma, kırıklar ve diğer kas-iskelet sistemi yaralanmaları, dolaşım sistemi sorunları, omurga travmaları, yabancı cisim batmaları, hayvan ve böcek ısırıklarında ilk yardım. Spor sakatlıklarını hazırlayan faktörler, sporcuları sakatlanmaya iten sebepler, sporda sakatlanma mekanizmaları, spor sakatlıklarının önlenmesi. Isınmanın amacı, prensipleri, etkileri, sınıflandırılması, kas yaralanmaları, burkulmalar, kırıklar, çıkıklar, kramplar, sargının görevi, amacı, çeşitleri, spor sakatlıklarında konservatif tedavisi.

 

SPR103

SPORDA İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER

3+0=3

Zorunlu

4

Halkla ilişkilerin tanımı ve ilgili kavramlar, halkla ilişkilerin dünyada ve ülkemizdeki tarihsel gelişimi, Halkla ilişkiler süreci, halkla ilişkilerde meslekleşme, etik ve temel ilkeler, halkla ilişkilerde hedef kitle, halkla ilişkiler uzmanlarında aranan nitelikler, örgüt içinde halkla ilişkilerin yeri, etkili sunuş teknikleri, basın bülteni hazırlama yöntemi. Halkla ilişkilerde iletişim sürecini kullanabilme, kamu ve özel spor işletmelerinde, halkla ilişkilerde tanıtım programları planlama, uygulama ve değerlendirme.

SPR105

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

3+0=3

Zorunlu

4

Hukukun amacı, tanımı ve unsurları. Müeyyide kavramı ve türleri. Hukuk sistemleri ve Türk Hukuk Sistemi. Hukukun bölümleri, kanunlaştırma, hukukun kaynakları. Hak kavramı ve hakkın çeşitleri, hakların kazanılması, korunması ve kaybedilmesi. Hukuki uyuşmazlıklar ve yargı organları, yargıya başvurma şekil ve usulleri.

SPR107

YÖNETİM BİLİMLERİNE GİRİŞ

3+0=3

Zorunlu

4

Spor kültürünün oluşmasını sağlayan spor biliminin temel kavramlarını, yaşam boyu spor, spor organizasyonlarında fikstür planlama ve uygulama sürecine yönelik hazırlık çalışmaları konularını kapsamaktadır. Yönetim bilimlerinin gelişimi, Yönetim ve örgüt kavramları, Yönetici ve liderlik tanımları ve özellikleri, Klasik, neoklasik ve modern yönetim teorileri, Çağdaş yönetimde seçme konular; Yönetimin işlevleri: Planlama, Örgütleme, Yürütme, Koordinasyon, Denetim gibi konuları kapsamaktadır. Bu ders, Yönetim ve teorileri, yönetim fonksiyonlarını içermektedir. Spor kültürünün oluşmasını sağlayan spor biliminin temel kavramlarını, yaşam boyu spor, spor organizasyonlarında fikstür planlama ve uygulama sürecine yönelik hazırlık çalışmaları.

SPR109

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

3+0=3

Zorunlu

4

Temel klavye becerileri; kelime işlem (Word processing), grafik elektronik tablo (Spreadsheeds), veri tabanı (database), programları ile çalışma; eğitim yazılımlarının (Software) gözden geçirilmesi; sınıfta bilgisayarla çalışma. İnternet, e-mail yönetimi, CV, İş görüşmesine hazırlık tablolar, grafik sunumları, fonksiyonlar, grafiklerle sunumu hazırlama, tanıtıcı materyal hazırlama.

SPR111

GENEL MUHASEBE

3+0=3

Zorunlu

4

İşletme ve muhasebe, bilanço kavramı ve bilanço denkliği, gelir tablosu, muhasebede hesap kavramı, muhasebede belgeler, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, yevmiye ve büyük defter kayıtları, muhasebe dönemi başındaki işlemler, mal hesabının muhasebeleştirilmesinde "aralıklı envanter yöntemi", "sürekli envanter yöntemİne göre işlemler. Bir işletme fonksiyonu olarak muhasebenin tanımı, Finansal nitelik taşıyan olayların tanımı, Temel muhasebe ilke ve kavramları, Finansal olayları kayıt etme, sınıflandırılma ve özetleme yöntemleri, Tek düzen muhasebe sistemi ile dönem içi işlemlerin akış süreci, Temel finansal tablolar.

 

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

SPOR YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

2.YARIYIL

 

Ders Kodu

Ders Adı

T+U=T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

AİİT102

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ-2

2+0=2

Zorunlu

2

Siyasi alanda yapılan devrim hareketleri, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuksal alanda yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi ve bu doğrultuda yapılan devrimler, ekonomik, eğitim ve kültür alanında yapılan yenilikler, 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Halkçılık, Cumhuriyetçilik, Laiklik, Devrimcilik (İnkılâpçılık), Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici/Birleştirici İlkeler. Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik konumu, Atatürk döneminde Türk dış politikası ve hedefleri, 27 Mayıs 1960'tan 12 Eylül 1980'e Türkiye'de iç siyasi gelişmeler, 12 Eylül 1980'den günümüze Türkiye'de iç siyaset gelişmeleri, 1960'dan günümüze Türkiye'nin dış politikası, Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik konumu. Genel olarak; Atatürk Devrimleri, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk İç ve Dış Politikası.

TUR102

TÜRK DİLİ-2

2+0=2

Zorunlu

2

Türk dilinin yazılı ve sözlü gelişimi ve ürünleri, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama. Kelime grupları, kelimelerin gerçek yan ve mecazi anlamları, deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve CV yazma, diyalog ve tartışma gibi anlatım türleri.

İNG102

YABANCI DİL-2

2+0=2

Zorunlu

2

Güncel hayatla ilgili cümleleri sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmek, doğrudan aktarım yapabilmek, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konular. Tense (Zaman) kavramının ve zamanlara bağlı action (eylem) fiillerinin kullanımı. Günlük aktivitelerin geniş ve ya şimdiki zamanlı ifadelerle anlatımı. Zarf ve sıfatlar kullanarak ifade becerilerinin geliştirilmesi.

SPR102

SPOR PAZARLAMASI

3+0=3

Zorunlu

4

Pazarlama kuramları ve uygulamalarının spor alanındaki yeri ve önemi; pazarlama kavramı ve spor endüstrisi, pazarlama karma elemanları ve spor dalındaki yeri, spor pazarlamasının özellikleri, spor endüstrisinde sponsorluk ve tanıtma teknikleri, planlama ve uygulama. Spor pazarlamasındaki gelişmeler, spor pazarlamasına ilişkin literatür taraması ve hakimiyeti. Grup çalışmaları ve sunuşlar ile bilgi paylaşımını gerçekleştirmek.

SPR104

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ

3+0=3

Zorunlu

3

Davranış bilimleri ile ilgili temel kavramlar. Davranış yaklaşımları; Davranışların temel nedeni olarak ihtiyaçlar, davranış düzlemi, statü ve rol davranışları, sosyal kurumların insan davranışındaki yeri ve önemi. Algılama, öğrenme, kişilik ile ilgili kavramlar, kişiliğin tanımı, ölçülmesi ve özelliklerinin betimleme ve ölçme yoluyla değerlendirilmesi, insanlar arası iletişim. İnsan davranışının temelleri ve bu temelleri açıklayan teorileri aktarmak.

SPR106

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

2+0=2

Zorunlu

3

İş Sağlığı ve Güvenliğinin tarihi gelişimi, iş kazası ve meslek hastalıkları ve maliyeti, iş güvenliği kavramı, iş güvenliği çalışmalarının iş gücü verimliliği açısından önemi, iş güvenliğinde temel unsurlar, tehlikelerin kaynakları, iş sağlığı kavramı, Psikososyal Risk etmenleri, Ulusal ve Uluslararası iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kuruluşlar, ILO direktifleri, güvenliği bozan olaylar: Yangın, Deprem ve Sel İş güvenliğinin tarihsel gelişimi, iş güvenliğinin önemi, ülkemizde iş güvenliğinin genel görünümü, iş kazalarının nedenleri, güvenlik kavramı ve güvenlik kuralları, tehlikelerin kaynakları, olasılık ve risk, tehlikelerin belirlenmesi, risk değerlendirmesi, risklerin kontrolü işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından işveren ve işçilerin sorumlulukları, iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili olarak işverenlerin sosyal sigortalar kapsamındaki yükümlülükleri, iş kazalarından doğan hukuki ve cezai sorumluluklar, sendikalar hukukunun yasal çerçevesi, toplu iş sözleşmesi grev ve lokavt kanununun yasal çerçevesi.

 

SPR108

SPOR HUKUKU

3+0=3

Zorunlu

4

Spor hukuku ile ilgili tanım ve kavramlar, Türkiye’de spor teşkilatlanması ve bakanlığın kurulması, spor örgütlerinin hukuksal niteliği ve hiyerarşik ilişkisi, TFF’nin kuruluşu, özellikleri ve diğer örgütlerden farkı, spor kulüplerinin tanıtılması, sporcuların çalışma koşulları ve mevzuatı, spor hukuku uyuşmazlıklarının çözüm yollarına genel bakış, spor kulüpleri ve mevzuatının incelenmesi.

 

 

 

SPR110

SPORDA İLETİŞİM VE MEDYA

2+0=2

Zorunlu

3

Spor ve medya ilişkisi ele alınır. Bu bağlamda spor ile görsel, işitsel ve yazılı medya; Türk spor medyasının tarihsel süreçleri, başlıca medya kuramları ve söz konusu kuramların spor yönetimine uygulanması vb. konular işlenir. İletişimin genel kavramsal açıklama ve yaklaşımları. İletişim metodlarının kullanım biçimlerinin niteliğinin belirlenmesi. Hedeflenen iletişim amacının gerçekleştirilmesi için uygun iletişim araçlarının seçimi. İletişim modelleri ve bu modellerin dayandığı teoriler.

SPR112

SPOR KURULUŞLARINDA BÜTÇE VE MUHASEBE

3+0=3

Zorunlu

4

Ekonomi biliminin genel ilke, kuram, kavram ve süreçlerinden hareketle, iktisadi düşünce içinde sporun yeri ve önemi. Spor endüstrisi, spor sektörü, sporun finansı ile ilgili gelişmelerin incelenmesinin yanı sıra sporun toplumsal arz ve talebi ile genel özellikleri, sporda tüketim yatırım ve özellikleri, spor yatırımlarının iktisadi gelişmeye katkısı ve ölçülmesi. Spor yatırımlarının finansmanı, spor harcamaları ve maliyet, fayda analizi, spor ve iktisadi kalkınma, spor pazarlama teknikleri. Türkiye ve Dünyadaki spor pazarlaması uygulamaları, modelleri, bütçesi, muhasebesi ile ilgili karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri.

SPR114

SPOR TARİHİ

2+0=2

Zorunlu

3

 

Spor Tarihi’nin anlam ve önemi, Dünyada ve Türklerde sporun tarihsel gelişimi, spor tarihi araştırmaları, spor tarihinin kaynakları.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

SPOR YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

3.YARIYIL

 

Ders Kodu

Ders Adı

T+U=T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

SPR201

SPOR TURİZMİ VE EKONOMİSİ

2+0=2

Zorunlu

4

Spor yönetimi içinde spor ve turizm sektörünün yeri ve önemi. Spor turizminde gelişmeler. Turizm kavramı, turist kavramı, turizmde amaçlanan hedefler, turizmle ilişkili spor aktiviteleri. Spor turizm pazarı, spor turizminde animasyon, spor turizm danışmanlığı, spor turizminde iş olanakları. Türkiye'de spor turizmi: Rafting, yamaç paraşütü, trekking, pracliding, kayaking, atlı spor, bisiklet gezileri, su sporları: Sörf, katamaran etkinliklerinin tanıtımı ve spor faaliyetlerini düzenleyici yönetim organları, spor ekonomisinin mali temelleri, bir spor örgütün ekonomik yapısının yerinde incelenmesi, güncel spor ekonomisi politikaları konuları.

SPR203

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

2+0=2

Zorunlu

3

Araştırma konularını seçmeyi, kaynak araştırması yapmayı, sonuçları değerlendirmeyi, raporlamayı ve sunum hazırlamak. Bilim, pozitivist ve pozitivist ötesi bilim yaklaşımları, bilimsel araştırmalarda kullanılan temel kavramlar, bilimsel araştırma süresi ve aşamaları, eleştirel kaynak incelemesi, araştırmalarda hata kaynakları, araştırmalarda ölçüm, ölçek türleri, geçerlik ve güvenilirlik örnekleme, araştırma yaklaşımları, anket, mülakat ve gözlem yöntemleri ve türleri. Bilimsel araştırma, hipotez, varsayım ve kuram kavramları. Bilimsel araştırma türleri. Bilimsel araştırma süreci ve raporlanması.

SPR205

GİRİŞİMCİLİK

3+0=3

Zorunlu

4

Girişimciliğin kavramsal çerçevesi, amaçları ve başarı faktörleri, işlevleri, süreci, girişimcilik kültürü, iş, pazarlama, üretim, yönetim ve organizasyon planlaması, yaratıcılık ve yenilikçilik. Girişimcilikte bazı güncel konular olan; kadın girişimciliği, sosyal girişimcilik, aile işletmeleri, etik-sosyal sorumluluk ve girişimcilik.

SPR207

PROJE YÖNETİMİ-1

2+1=3

Zorunlu

4

Öğrencinin araştıracağı bir konuyu tasarlaması, öğrencinin araştıracağı konuyla ilgili plan yapması, araştırma yapacağı konuyla ilgili kaynaklara ulaşması, rapor hazırlama teknikleri yardımıyla rapor hazırlaması ve sunumunun gerçekleştirilmesi.  Spor Yönetim Bilimleri alanında planmış olan araştırma proje çalışmalarının yürütülmesi ve sonuçlandırılması.

SPR209

SPORDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

3+0=3

Zorunlu

4

Toplam Kalite Yönetiminin hizmet sektöründe uygulanması, toplam kalite yönetimi tarihi ve ilgili kavramlar, spor hizmetlerinde toplam kalite yönetimi, toplam kalite yönetiminde kullanılan teknikler ve araçlar. Toplam kalite yönetimi tarihsel gelişimi, temel kavramlar, toplam kalite yönetimi amaç ve ilkeleri, toplam kalite yönetim unsurları, süreç yönetimi, kalite çemberi, problem çözme teknikleri, spor hizmetlerinde kalite ve spor örgütlerinde toplam kalite yönetim modelleri.

SPR211

SPORDA SPONSORLUK

3+0=3

Mesleki Seçmeli

3

Sponsorluk, şirketlerin reklam ve tanıtım amacıyla, daha geniş kitlelere ulaşmak için bir etkinlik, organizasyon ya da bir kişiye kaynak aktarma yoluyla destek olması olarak tanımlanıyor. Klasik pazarlama araçlarının dışına çıkmak isteyen birçok şirket sponsorluğun gücünü ve büyüsünü keşfetmek.

SPR213

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

3+0=3

Mesleki Seçmeli

3

İnsan kaynakları yönetiminin tanımı, organizasyon yapısı içindeki yeri ve önemi, personel yönetimi, insan kaynakları temelini oluşturan işlevler; iş analizleri ve iş dizaynı, insan kaynakları planlaması, insan kaynakları temin süreci, performans değerlendirme sistemi, ücret kavramı, ücret sistemleri, iş değerleme, yönetici özellikleri tanıyıp kavrama, çalışma ilkeleri, kurum kültürü ve insan kaynaklarındaki yeni oluşumlar. Üretim faktörleri, pazarlama stratejileri, sporda insan kaynakları yönetimi, spor işletmesi incelemesi, spor işletmelerinde insan kaynakları yönetimi ve karşılaşılan sorunlar.

SPR215

MALZEME BİLGİSİ

3+0=3

Mesleki Seçmeli

3

Spor Tesislerinde Organizasyonları Farklı Yaş Gruplarına Göre Düzenlenmesinde Dikkat Edilecek Özellikler; Farklı Spor Tesislerinin Özellikleri ve Teknoloji; Spor Tesislerinde Yönetim Yapılarının Sınıflandırılması; Spor Tesislerinin Kullanımında Müşteri Davranışları: Spor Müşterilerinin Tanımlanması ve Hedefleri Belirleme, Demografik Müşteri Profillerinin Belirlenmesinde Dikkat Edilecek Konular; Spor Tesislerinde Hizmet Kalitesinin Önemi.

 

 

SPR217

ULUSLARARASI SPOR ORGANİZASYONLARI

3+0=3

Mesleki Seçmeli

3

Uluslararası spor örgütlerinin tanımı, gelişimi, görevleri, çeşitliliği ve verimliliği; sporda estetik, etik, hareket ve oyun felsefesi, olimpizm ve modern olimpiyat oyunları. Spor organizasyonlarının düzenlenmesi, planlanması, işleyişi hakkında literatür taraması.

SPR219

BECERİ ÖĞRENİMİ

3+0=3

Mesleki Seçmeli

3

Öğrenme ve beceri öğrenimi ile ilgili temel kavramları, beceri öğrenimini etkileyen bireysel faktörleri, beceri öğrenme aşamalarını, beceri türlerini, motor öğrenme, reaksiyon zamanı ve karar verme mekanizmaları, geri bildirim (feedback) ve performans ilişkisi.

 

KRD201

KÜRTÇE-1

2+0=2

Genel Seçmeli

2

Sözlü ve yazılı anlatımda sözcüklerin işlevi, Kürtçe cümlelerde doğru söz diziminin önemi, Edebi metin ve kitaplardan seçilmiş cümle ve parçaları çözümleme yöntemleri.

ARP201

ARAPÇA-1

2+0=2

Genel Seçmeli

2

Sözlü ve yazılı anlatımda sözcüklerin işlevi, Arapça cümlelerde doğru söz diziminin önemi, Edebi metin ve kitaplardan seçilmiş cümle ve parçaları çözümleme yöntemleri.

SPR221

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

2+0=2

Genel Seçmeli

2

Topluma hizmet uygulamalarını tanımak ve bu konuyla ilgili sosyal bilgiler programlarında yer alan kazanımları kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmak; diğer disiplinlerle kendi disiplinini bütüncül bir yaklaşımla ilişkilenmek ve toplum ihtiyaçlarına karşı duyarlık geliştirerek bu konularda yaşamı zenginleştirmek.

SPR223

DİGİTAL PAZARLAMA

2+0=2

Genel Seçmeli

2

Dijital platformlara ve dijital pazarlama kampanya yönetimine hakim olabilmelerini sağlayacak markalama öğeleri ve interaktif bir site oluşumu, mobil pazarlamanın dinamikleri ve eğilimler. Dijital pazarlamanın geleceğini şekillendirebilecek eğilimler. Bir firmanın mal ve hizmetlerini etkili bir biçimde pazara sunmak ve e-işletme gerçeğini ve uygulamalarını bir pazarlamacı bakış açısıyla araştırabilmek amacıyla internet, e-posta, mobil ve interaktif TV gibi dijital medyanın nasıl uygulandığına dair bilgiyi geliştirme.

 

 

 

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

SPOR YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

4.YARIYIL

                 

 

Ders Kodu

Ders Adı

T+U=T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

SPR202

PROJE YÖNETİMİ 2

2+1=3

Zorunlu

4

İlgi alanına göre bir soru ortaya atarak bu soru hakkında araştırma yapma, yaptığı araştırma sonucunda bilgileri derleme, bunları sunuma hazır hale getirme ve bunu sunma yöntemleri öğrenciye aktarılır. Edindiği bilgiler ışığında öğrenciden özgün bir çalışma yapması istenir.  Spor Yönetim Bilimleri alanında planmış olan araştırma proje çalışmalarının yürütülmesi ve sonuçlandırılması.

SPR204

SPOR SOSYOLOJİSİ

3+0=3

Zorunlu

3

Tanımı, genel kavramları, amacı, gelişimi, diğer bilimlerle ilişkisi, oyun, spor ve kültürler arası ilişki, spora katılımda sosyal çevre, sporun toplumsal işlevleri, sporu teşvik eden sosyal ve ekonomik olaylar, sosyal hareketlilik, amatörlük ve profesyonellik, sanayileşme sürecinde spor ve sosyal problemleri. Spor sosyolojisi ile ilgili tanım ve kavramlar, spor sosyolojisinin doğuşu ve tarihsel kronolojik gelişimi, olimpiyat oyunlarının tarihi gelişimi, toplumun tanımı, toplum ve spor, sosyolojik açıdan aile ve spor, sosyolojik açıdan eğitim ve spor, sosyolojik açıdan kültür ve spor, spor ve sosyalleşme ve sportif faaliyetlerdeki sapma, şiddet konularını kapsamaktadır.

SPR206

STRES YÖNETİMİ

3+0=3

Zorunlu

3

Stresin tanımları, türleri, bedensel ve davranışsal sonuçları, stres-kişilik ilişkisi, stres-iş yaşam kalitesi ilişkisi, stresle başa çıkmada bedensel, zihinsel ve davranışçı yaklaşımlar, zaman yönetimi bu dersin içeriğini oluşturmak.

SPR208

SPOR YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON

3+0=3

Zorunlu

3

Uluslararası spor örgütlerinin tanımı, gelişimi, görevleri, çeşitliliği ve verimliliği; sporda estetik, etik, hareket ve oyun felsefesi, olimpizm ve modern olimpiyat oyunları. Spor organizasyonlarının düzenlenmesi, planlanması, işleyişi hakkında literatür tarama. Yönetimle ilgili temel kavramlar, yönetim düşüncesinin gelişimi, yönetim fonksiyonları, örgüt yapıları, örgütlerde motivasyon, örgütlerde liderlik, örgütlerde çatışma ve kriz yönetimi, örgüt geliştirme süreci ve öğrenen örgütler.

 

SPR210

SPOR ETİĞİ

2+0=2

Zorunlu

3

Sporda etik ve ahlaki sorunlar. Felsefe değerleri doğrultusunda etik karar verme süreci konusunda tecrübe edinmek.  Etik kavramına genel bir bakış, yönetim alanındaki etik konular, Fair play ve Doping gibi spor etiğini ilgilendiren güncel konular. Spor süreçlerine etik yaklaşımlar, etik teoriler ve spor olaylarına uygulanmaları, sporda ahlaki davranış, davranış kuralları ve sporda sosyal sorumluluk.

SPR212

STAJ

0+0=0

Zorunlu

3

Öğrencilerin elde ettikleri teorik bilgileri ve uygulamalı çalışmaları iş hayatında uygulamaya dönüştürerek tecrübe kazanmalarını sağlayarak mesleki eğitimlerine katkıda bulunmak.

SPR214

OLAY ANALİZİ

3+0=3

Mesleki Seçmeli

3

Spor Yöneticiliği meslek alanına ilişkin kurum ve kuruluşlarda; karşılaşılabilecek sorunları içeren örnek olaylar. Spor Yöneticiliği meslek alanına ilişkin kurum ve kuruluşlarda; karşılaşılabilecek sorunları, yönetim, işveren, müşteri ve/veya hizmet alan kişiler açısından çok yönlü değerlendirmeye dönük örnek olayların incelenmesi. Örnek olay analizi yöntemleri, basamaklarını kullanarak, spor sektörü içerisinde yer alan işletmelerin, hizmet verdiği alanlarda yaşanan problemleri analitik yöntemlerle belirleme, çözüm önerileri sunma sürecini değerlendirme ve hazırlık yapmak.

SPR216

YARATICI DRAMA

3+0=3

Mesleki Seçmeli

3

Yaratıcı drama, uygulama alanları ve yaratıcı dramanın diğer disiplinlerle olan ilişkisini kurabilmek. Dramanın sosyolojik, psikolojik boyutları, Dramanın tarihi ve eğitimde uygulamaları, Eğitimde drama, rol oynama ve doğaçlama terimlerini ve dramanın yaratıcılık ve iletişim kavramlarıyla ilişkisi, Drama uygulamaları ve farklı derslerin öğretiminde drama etkinlikleri.

SPR218

EGZERSİZ VE BESLENME

3+0=3

Mesleki Seçmeli

3

Sporcu beslenmesinin temel kavramlarını, besin ögelerinin organizmadaki görevlerini ve spordaki önemlerini, spor türlerine bağlı farklı enerji kazanım yollarını, antrenman ve müsabaka beslenmesinin ilkelerini açıklamaktır. Temel besin öğeleri; karbonhidratlar, yağlar, proteinler, vitaminler, mineraller ve suyun organizmadaki görevleri, fiziksel performansa etkileri, müsabaka öncesi, arası ve sonrası beslenme ilkeleri, yaş, cinsiyet ve hastalık durumlarına göre beslenme ve egzersizde ağırlık kontrolünün öğretimi.

 

 

 

SPR220

SINIF YÖNETİMİ

3+0=3

Mesleki Seçmeli

3

Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler).

SPR222

YÖNETİMDE LİDERLİK

3+0=3

Mesleki Seçmeli

3

Liderlik kavramının tanımı, lider yönetici ilişkisi, etkin liderin özellikleri, takım lideri, liderlikte özellikler yaklaşımı, davranışsal yaklaşımlar, durumsal yaklaşımlar ve modern liderlik yaklaşımları. Liderliğin tanımı, tarihi, temel bileşenleri, liderlik yetenek, rol ve özellikleri, liderlik davranışının felsefi açıdan incelenmesi, liderlik psikolojisi, spor bilimleri ve yönetiminde liderliğin değerlendirilmesi, klasik ve modern liderlik yaklaşımları, liderliğe spor yönelimli etkileşimsel yaklaşımlar, koçluk, mentorluk, antrenörlük ve liderlik, liderliğin geliştirilmesi ve spor yoluyla liderlik gelişimi.

SPR224

MASA TENİSİ

3+0=3

Mesleki Seçmeli

3

Masa Tenisinin tanımı, tarihçesi, temel tekniklerin örgenimi ve öğretim teknikleri.

 

 

KRD202

KÜRTÇE-2

2+0=2

Genel Seçmeli

2

Duygu ve düşünceleri yazarak ve konuşarak açık bir biçimde ifade etme, öykü, roman, tiyatro, şiir, deneme, anı gibi edebi türlerin özellikleri.

ARP202

ARAPÇA-2

2+0=2

Genel Seçmeli

2

Duygu ve düşünceleri yazarak ve konuşarak açık bir biçimde ifade etme, öykü, roman, tiyatro, şiir, deneme, anı gibi edebi türlerin özellikleri.

 

SPR226

YAŞAM BEC. VE SOSYAL ETKİNLİK

2+0=2

Genel Seçmeli

2

Kendini gerçekleştirme, kendini tanıma, iletişim, iletişimi engelleyen etmenler, sosyal beceriler, hayır deme, sorun çözme, kendini ortaya koyma, öfke, stres, heyecan, kaygı ve korku vb. zorlayan duygularla baş etme, sağlıklı karar verme, topluluk önünde konuşma, benlik kavramı, kariyer ve kariyer planlama, cv hazırlama, verimli ders çalışma, atılgan ve girişimci davranış geliştirme, duygusal zeka.

SPR228

KÜRESELLEŞME VE SOSYOLOJİ

2+0=2

Genel Seçmeli

2

Küreselleşmenin tanımı ve kavramları. Küreselleşmenin çalışma alanı, yöntemi ve diğer alanlar ile ilişkisi. Sosyolojinin konusu, temel kavramları, çalışma alanları ve yöntemi. Sosyoloji ve diğer sosyal bilimler arasındaki ilişkiler ve farklılıklar.

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü