T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU
  • /
  • Ders İçerikleri

Ders İçerikleri

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ

Spor Yönetimi Programı

 

DERS İÇERİKLERİ

 

1.SINIF

I.YARIYIL

(Zorunlu Dersler)

Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım:

Sağlık bilgisinin tanımı, amacı, sağlıkla ilgili gelişmeler, İlkyardım, tanımı, amacı, acil durumlarda karar verme, pansuman ve bandajlama, taşıma, solunum ve kalp durması, yaralanma ve kanamalar, ısı yaralanmaları, yanık, zehirlenme, tıkanma ve boğulma, kırıklar ve diğer kas-iskelet sistemi yaralanmaları, dolaşım sistemi sorunları, omurga travmaları, yabancı cisim batmaları, hayvan ve böcek ısırıklarında ilk yardım. Spor sakatlıklarını hazırlayan faktörler, sporcuları sakatlanmaya iten sebepler, sporda sakatlanma mekanizmaları, spor sakatlıklarının önlenmesi. Isınmanın amacı, prensipleri, etkileri, sınıflandırılması, kas yaralanmaları, burkulmalar, kırıklar, çıkıklar, kramplar, sargının görevi, amacı, çeşitleri, spor sakatlıklarında konservatif tedavi

Sporda İletişim ve Halkla İlişkiler:

Halkla ilişkilerin tanımı ve ilgili kavramlar, halkla ilişkilerin dünyada ve ülkemizdeki tarihsel gelişimi, Halkla ilişkiler süreci, halkla ilişkilerde meslekleşme, etik ve temel ilkeler, halkla ilişkilerde hedef kitle, halkla ilişkiler uzmanlarında aranan nitelikler, örgüt içinde halkla ilişkilerin yeri, etkili sunuş teknikleri, basın bülteni hazırlama yöntemi. Halkla ilişkilerde iletişim sürecini kullanabilme, kamu ve özel spor işletmelerinde, halkla ilişkilerde tanıtım programları planlama, uygulama ve değerlendirme konularını kapsamaktadır.

Hukukun Temel Kavramları:

Hukukun amacı, tanımı ve unsurları. Müeyyide kavramı ve türleri. Hukuk sistemleri ve Türk Hukuk Sistemi. Hukukun bölümleri, kanunlaştırma, hukukun kaynakları. Hak kavramı ve hakkın çeşitleri, hakların kazanılması, korunması ve kaybedilmesi. Hukuki uyuşmazlıklar ve yargı organları, yargıya başvurma şekil ve usulleri.

Spor ve Yönetim Bilimlerine Giriş:

 

Spor kültürünün oluşmasını sağlayan spor biliminin temel kavramlarını, yaşam boyu spor, spor organizasyonlarında fikstür planlama ve uygulama sürecine yönelik hazırlık çalışmaları konularını kapsamaktadır. Yönetim bilimlerinin gelişimi, Yönetim ve örgüt kavramları, Yönetici ve liderlik tanımları ve özellikleri, Klasik, neoklasik ve modern yönetim teorileri, Çağdaş yönetimde seçme konular; Yönetimin işlevleri: Planlama, Örgütleme, Yürütme, Koordinasyon, Denetim gibi konuları kapsamaktadır. Bu ders, Yönetim ve teorileri, yönetim fonksiyonlarını içermektedir. Spor kültürünün oluşmasını sağlayan spor biliminin temel kavramlarını, yaşam boyu spor, spor organizasyonlarında fikstür planlama ve uygulama sürecine yönelik hazırlık çalışmaları konularını kapsamaktadır.

Türk Dili I :

Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil Aileleri Türk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Ses Bilgisi, Şekil Bilgisi, Cümlede Anlam ve Cümle Bilgisi

Yabancı Dil I (İngilizce):

Dersin içeriği dilbilgisi, kelime hazinesi, dinleme, okuma, konuşma ve yazmadan oluşmaktadır. Karşılıklı konuşmalar ve kısa metinler aracılığı ile temel gramer alt yapılarının geliştirilmesi, TO BE fiil formları ile iletişim becerilerinin (sözlü-yazılı ifadeler oluşturmak, dinlediğini ve okuduğunu anlamak) geliştirilmesi.

.

 

Atatürk İlkeleri İnkılapTarihi I :

Osmanlı İmparatorluğu'nun Dağılışı (XIX. Yüzyıl) . Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri/Prensipleri, Paris Konferansı, M. Kemal'in Samsun'a çıkışı ve Anadolu'daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisi'nin Açılışı, TBMM'nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, Kütahya - Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki Antlaşmalar, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Barış Antlaşması, Cumhuriyet'in İlanı.

Bilgi ve İletişim Teknolojisi:

Temel klavye becerileri; kelime işlem (Word processing), grafik elektronik tablo (Spreadsheeds), veri tabanı (database), programları ile çalışma; eğitim yazılımlarının (Software) gözden geçirilmesi; sınıfta bilgisayarla çalışma. İnternet, e-mail yönetimi, CV, İş görüşmesine hazırlık tablolar, grafik sunumları, fonksiyonlar, grafiklerle sunumu hazırlama, tanıtıcı materyal hazırlama.

Genel Muhasebe:

İşletme ve muhasebe, bilanço kavramı ve bilanço denkliği, gelir tablosu, muhasebede hesap kavramı, muhasebede belgeler, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, yevmiye ve büyük defter kayıtları, muhasebe dönemi başındaki işlemler, mal hesabının muhasebeleştirilmesinde "aralıklı envanter yöntemi", "sürekli envanter yöntemi"ne göre işlemler. Bir işletme fonksiyonu olarak muhasebenin tanımı, Finansal nitelik taşıyan olayların tanımı, Temel muhasebe ilke ve kavramları, Finansal olayları kayıt etme, sınıflandırılma ve özetleme yöntemleri, Tek düzen muhasebe sistemi ile dönem içi işlemlerin akış süreci, Temel finansal tablolar konularını kapsamaktadır.

1.SINIF

II.YARIYIL

(Zorunlu Dersler)

Spor Pazarlaması:

Pazarlama kuramları ve uygulamalarının spor alanındaki yeri ve önemi; pazarlama kavramı ve spor endüstrisi, pazarlama karma elemanları ve spor dalındaki yeri, spor pazarlamasının özellikleri, spor endüstrisinde sponsorluk ve tanıtma teknikleri, planlama ve uygulama. Spor pazarlamasındaki gelişmeler, spor pazarlamasına ilişkin literatür taraması ve hakimiyeti. Grup çalışmaları ve sunuşlar ile bilgi paylaşımını gerçekleştirme.

Davranış Bilimlerine Giriş:

Davranış bilimleri ile ilgili temel kavramlar. Davranış yaklaşımları; Davranışların temel nedeni olarak ihtiyaçlar, davranış düzlemi, statü ve rol davranışları, sosyal kurumların insan davranışındaki yeri ve önemi. Algılama, öğrenme, kişilik ile ilgili kavramlar, kişiliğin tanımı, ölçülmesi ve özelliklerinin betimleme ve ölçme yoluyla değerlendirilmesi, insanlar arası iletişim. İnsan davranışının temelleri ve bu temelleri açıklayan teorileri aktarmak

İş Sağlığı ve Güvenliği:

İş Sağlığı ve Güvenliği'nin tarihi gelişimi, iş kazası ve meslek hastalıkları ve maliyeti, iş güvenliği kavramı, iş güvenliği çalışmalarının iş gücü verimliliği açısından önemi, iş güvenliğinde temel unsurlar, tehlikelerin kaynakları, iş sağlığı kavramı, Psikososyal Risk etmenleri, Ulusal ve Uluslararası iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kuruluşlar, ILO direktifleri, güvenliği bozan olaylar: Yangın, Deprem ve Sel İş güvenliğinin tarihsel gelişimi, iş güvenliğinin önemi, ülkemizde iş güvenliğinin genel görünümü, iş kazalarının nedenleri, güvenlik kavramı ve güvenlik kuralları, tehlikelerin kaynakları, olasılık ve risk, tehlikelerin belirlenmesi, risk değerlendirmesi, risklerin kontrolü işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından işveren ve işçilerin sorumlulukları, iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili olarak işverenlerin sosyal sigortalar kapsamındaki yükümlülükleri, iş kazalarından doğan hukuki ve cezai sorumluluklar, sendikalar hukukunun yasal çerçevesi, toplu iş sözleşmesi grev ve lokavt kanununun yasal çerçevesi.

Spor Hukuku:

Spor hukuku ile ilgili tanım ve kavramlar, Türkiye‟de spor teşkilatlanması ve bakanlığın kurulması, spor örgütlerinin hukuksal niteliği ve hiyerarşik ilişkisi, TFF‟nin kuruluşu, özellikleri ve diğer örgütlerden farkı, spor kulüplerinin tanıtılması, sporcuların çalışma koşulları ve mevzuatı, spor hukuku uyuşmazlıklarının çözüm yollarına genel bakış, spor kulüpleri ve mevzuatının incelenmesi konularını kapsamaktadır.

Sporda İletişim ve Medya:

Bu ders kapsamında spor ve medya ilişkisi ele alınır. Bu bağlamda spor ile görsel, işitsel ve yazılı medya; Türk spor medyasının tarihsel süreçleri, başlıca medya kuramları ve söz konusu kuramların spor yönetimine uygulanması vb. konular işlenir. İletişimin genel kavramsal açıklama ve yaklaşımları. İletişim metodlarının kullanım biçimlerinin niteliğinin belirlenmesi. Hedeflenen iletişim amacının gerçekleştirilmesi için uygun iletişim araçlarının seçimi. İletişim modelleri ve bu modellerin dayandığı teoriler.

Spor Kuruluşlarında Bütçe ve Muhasebe:

Ekonomi biliminin genel ilke, kuram, kavram ve süreçlerinden hareketle, iktisadi düşünce içinde sporun yeri ve önemi. Spor endüstrisi, spor sektörü, sporun finansı ile ilgili gelişmelerin incelenmesinin yanı sıra sporun toplumsal arz ve talebi ile genel özellikleri, sporda tüketim yatırım ve özellikleri, spor yatırımlarının iktisadi gelişmeye katkısı ve ölçülmesi. Spor yatırımlarının finansmanı, spor harcamaları ve maliyet, fayda analizi, spor ve iktisadi kalkınma, spor pazarlama teknikleri. Türkiye ve Dünyadaki spor pazarlaması uygulamaları, modelleri, bütçesi, muhasebesi ile ilgili karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri.

Türk Dili II:

Türk dilinin yazılı ve sözlü gelişimi ve ürünleri, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama. Kelime grupları, kelimelerin gerçek yan ve mecazi anlamları, deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve CV yazma, diyalog ve tartışma gibi anlatım türleri.

Yabancı Dil II:

Öğrencilerin güncel hayatla ilgili cümleleri sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri, doğrudan aktarım yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri icin Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları içermektedir.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II:

Siyasi alanda yapılan devrim hareketleri, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuksal alanda yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi ve bu doğrultuda yapılan devrimler, ekonomik, eğitim ve kültür alanında yapılan yenilikler, 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Halkçılık, Cumhuriyetçilik, Laiklik, Devrimcilik (İnkılâpçılık), Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici/Birleştirici İlkeler. Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik konumu, Atatürk döneminde Türk dış politikası ve hedefleri, 27 Mayıs 1960'tan 12 Eylül 1980'e Türkiye'de iç siyasi gelişmeler, 12 Eylül 1980'den günümüze Türkiye'de iç siyaset gelişmeleri, 1960'dan günümüze Türkiye'nin dış politikası, Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik konumu. Genel olarak; Atatürk Devrimleri, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk İç ve Dış Politikası.

Bilgi ve İletişim Teknolojisi II:

Bu derste bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirmek ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bilgi Teknolojilerine ait kavramları tanıma ve ilişkilendirebilme. Bilgisayar sistemindeki donanım ve yazılım bileşenlerini ve işlevlerini ayrıntılı olarak kavrayabilme. Alanına uygun internet teknolojilerini kullanabilme.

 

 

2.SINIF

III.YARIYIL

 

(Zorunlu Dersler)

Spor Turizmi ve Ekonomisi:

Spor yönetimi içinde spor ve turizm sektörünün yeri ve önemi. Spor turizminde gelişmeler. Turizm kavramı, turist kavramı, turizmde amaçlanan hedefler, turizmle ilişkili spor aktiviteleri. Spor turizm pazarı, spor turizminde animasyon, spor turizm danışmanlığı, spor turizminde iş olanakları. Türkiye'de spor turizmi: Rafting, yamaç paraşütü, trekking, pracliding, kayaking, atlı spor, bisiklet gezileri, su sporları: Sörf, katamaran etkinliklerinin tanıtımı ve Türkiye’deki uygulamaları. Ekonominin genel kuralları, ekonomik makro hedefler, yerel yönetimler ve spor, politika ve ekonomi, iktisat politikası, spor faaliyetlerini düzenleyici yönetim organları, spor ekonomisinin mali temelleri, bir spor örgütün ekonomik yapısının yerinde incelenmesi, Türk ekonomi politikasında sporun yeri, Türk sporunun ekonomik açıdan problem sahalarını konuşmak üzere derste konuk ağırlama, güncel spor ekonomisi politikaları konularını kapsamaktadır.

Araştırma Yöntem ve Teknikleri:

Öğrenci bu derste araştırma konularını seçmeyi, kaynak araştırması yapmayı, sonuçları değerlendirmeyi, raporlamayı ve sunum hazırlamayı öğrenir. Bilim, pozitivist ve pozitivist ötesi bilim yaklaşımları, bilimsel araştırmalarda kullanılan temel kavramlar, bilimsel araştırma süresi ve aşamaları, eleştirel kaynak incelemesi, araştırmalarda hata kaynakları, araştırmalarda ölçüm, ölçek türleri, geçerlik ve güvenilirlik örneklerme, araştırma yaklaşımları, anket, mülakat ve gözlem yöntemleri ve türleri. Bilimsel araştırma, hipotez, varsayım ve kuram kavramları. Bilimsel araştırma türleri. Bilimsel araştırma süreci ve raporlanması.

Girişimcilik:

Bu derste girişimciliğin kavramsal çerçevesi, amaçları ve başarı faktörleri, işlevleri, süreci, girişimcilik kültürü, iş, pazarlama, üretim, yönetim ve organizasyon planlaması, yaratıcılık ve yenilikçilik ile ilgili konulara değinilecektir. Ayrıca girişimcilikte bazı güncel konular olan; kadın girişimciliği, sosyal girişimcilik, aile işletmeleri, etik-sosyal sorumluluk ve girişimcilik gibi konular dersin içeriğini kapsamaktadır. Ayrıca girişimcilikte bazı güncel konular olan; kadın girişimciliği, sosyal girişimcilik, aile işletmeleri, etik-sosyal sorumluluk ve girişimcilik gibi konular dersin içeriğini kapsamaktadır.

Proje Yönetimi I:

Öğrencinin araştıracağı bir konuyu tasarlaması, öğrencinin araştıracağı konuyla ilgili plan yapması, araştırma yapacağı konuyla ilgili kaynaklara ulaşması, rapor hazırlama teknikleri yardımıyla rapor hazırlaması ve sunumunun gerçekleştirilmesi. Spor Yönetim Bilimleri alanında planmış olan araştırma proje çalışmalarının yürütülmesi ve sonuçlandırılması.

Sporda Toplam Kalite Yönetimi:

Toplam Kalite Yönetiminin hizmet sektöründe uygulanması, toplam kalite yönetimi tarihi ve ilgili kavramlar, spor hizmetlerinde toplam kalite yönetimi, toplam kalite yönetiminde kullanılan teknikler ve araçlar. Toplam kalite yönetimi tarihsel gelişimi, temel kavramlar, toplam kalite yönetimi amaç ve ilkeleri, toplam kalite yönetim unsurları, süreç yönetimi, kalite çemberi, problem çözme teknikleri, spor hizmetlerinde kalite ve spor örgütlerinde toplam kalite yönetim modelleri konularını kapsamaktadır.Dersin

(Mesleki Seçmeli Dersler)

İnsan Kaynakları Yönetimi:

Bu dersin amacı, insan kaynakları yönetiminin tanımı, organizsayon yapısı içindeki yeri ve önemi, personel yönetimi, insan kaynakları temelini oluşturan işlevler; iş analizleri ve iş dizaynı, insan kaynakları planlaması, insan kaynakları temin süreci, performans değerlendirme sistemi, ücret kavramı, ücret sistemleri, iş değerleme, yönetici özellikleri tanıyıp kavrama, çalışma ilkeleri, kurum kültürü ve insan kaynaklarındaki yeni oluşumlar öğretmektir. Üretim faktörleri, pazarlama stratejileri, sporda insan kaynakları yönetimi, spor işletmesi incelemesi, spor işletmelerinde insan kaynakları yönetimi ve karşılaşılan sorunlar konularını kapsamaktadır.

Sporda Sponsorluk:

Sponsorluk, şirketlerin reklam ve tanıtım amacıyla, daha geniş kitlelere ulaşmak için bir etkinlik, organizasyon ya da bir kişiye kaynak aktarma yoluyla destek olması olarak tanımlanıyor. Klasik pazarlama araçlarının dışına çıkmak isteyen birçok şirket sponsorluğun gücünü ve büyüsünü keşfetmiş durumda.

Spor Tesisi İşletmeciliği ve Saha Malzeme Bilgisi:

Spor Tesislerinde Organizasyonları Farklı Yaş Gruplarına Göre Düzenlenmesinde Dikkat Edilecek Özellikler; Farklı Spor Tesislerinin Özellikleri ve Teknoloji; Spor Tesislerinde Yönetim Yapılarının Sınıflandırılması; Spor Tesislerinin Kullanımında Müşteri Davranışları: Spor Müşterilerinin Tanımlanması ve Hedefleri Belirleme, Demografik Müşteri Profillerinin Belirlenmesinde Dikkat Edilecek Konular; Spor Tesislerinde Hizmet Kalitesinin Önemi.

Uluslararası Spor Organizasyonları:

Uluslararası spor örgütlerinin tanımı, gelişimi, görevleri, çeşitliliği ve verimliliği; sporda estetik, etik, hareket ve oyun felsefesi, olimpizm ve modern olimpiyat oyunları. Spor organizasyonlarının düzenlenmesi, planlanması, işleyişi hakkında literatür tarama

Beceri Öğrenimi:

Bu ders kapsamında; Öğrenme ve beceri öğrenimi ile ilgili temel kavramları, beceri öğrenimini etkileyen bireysel faktörleri, beceri öğrenme aşamalarını, beceri türlerini, motor öğrenme, reaksiyon zamanı ve karar verme mekanizmaları, geri bildirim (feedback) ve performans ilişkisini öğretebilmek.

(Genel Seçmeli Dersler)

Topluma Hizmet Uygulamaları-I

Topluma hizmet uygulamalarını tanımak ve bu konuyla ilgili sosyal bilgiler programlarında yer alan kazanımları kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmak; diğer disiplinlerle kendi disiplinini bütüncül bir yaklaşımla ilişkilenmek ve toplum ihtiyaçlarına karşı duyarlık geliştirerek bu konularda öğrencilerinin yaşamını zenginleştirmektir.

Çevre Koruma:

Hava, su, toprak kirliliği, geri dönüşüm, çevreye karşı duyarlılık, çevre koruma ilgili büyük resmi anlayarak önemini ve kritik konuları öğreneceklerdir. Çevre korumadaki temel araçları, teknikleri ve ülkelerin prensiplerini öğrenecektir. Çevreyi, çevre kirleticilerini, kirlilik çeşitlerini tanıyarak, alınması gereken önlemleri incelemek ve çevresel etki değerlendirme raporlarını hazırlamak ve değerlendirmek. Çevredeki kirletici unsurların kaynağını belirlemek

İnsan Hakları

İnsan hakları ile ilgili temel kavramlar, insan hakları, vatandaşlık ve demokrasi ile ilgili temel kavramlar bilgisi, insan haklarının tarihi gelişiminin anlaşılması, insan haklarının uluslararası alana geçiş sürecinin anlaşılması, ulusal ve uluslararası düzeyde insan haklarının nasıl korunduğunun anlaşılması, insan hakları ve vatandaşlık eğitiminin öneminin anlaşılması.

Kariyer ve Yaşam:

Öğrencilerimizin üniversite hayatına adaptasyonunu sağlama, kariyer bilincini oluşturma, sosyal-kültürel-sanatsal­-sportif gelişimlerini sağlama, kişisel ve profesyonel gelişimlerini destekleme, uzmanlık alanları ile ilgili mesleki ve sektörel vizyonlarını oluşturma ve iş yaşamını yerinde görerek uygulamalara katılarak tanımalarını sağlamaya yönelik bir gelişim programıdır.

Satranç:

Satrançın Esasları Nelerdir?: Satranç Taslarının Simgelerini; Anlamlandırma; Kalenin, piyonun, vezirin, filin, şahın, atın hareketlerinin incelenmesi; Kiş nedir: Kişten korunma yolları; Taşların alınışı; Satrançta Büyük Rok ve Küçük Rok Hareketleri; Satrançta figürlerin kuvvet karşılaştırması; Rok esnasında uygulamadaki kurallar; Notasyon nedir?: Kuvvetli hamle-Zayıf hamle nedir?: Satrançta kalite nedir; Satrançta pozisyonel üstünlük nedir?; Satrançta hafif ve kuvvetli (ağır) aletler nedir?; Satrançta Savunmasız Taşlar Nedir?: Satrançta Açarak şah, Çifte şah, Açmaz kavramları; Satrançta mat problemleri nasıl çözülür?: İki kale matı, Tek kale matı, Vezir ile matlar; Oyun sonu finalleri; Satrançta piyon finalleri

2.SINIF

IV.YARIYIL

(zorunlu Dersler)

Proje Yönetimi II:

İlgi alanına göre bir soru ortaya atarak bu soru hakkında araştırma yapma, yaptığı araştırma sonucunda bilgileri derleme, bunları sunuma hazır hale getirme ve bunu sunma yöntemleri öğrenciye aktarılır. Edindiği bilgiler ışığında öğrenciden özgün bir çalışma yapması istenir. Spor Yönetim Bilimleri alanında planmış olan araştırma proje çalışmalarının yürütülmesi ve sonuçlandırılması

Spor Sosyolojisi:

Tanımı, genel kavramları, amacı, gelişimi, diğer bilimlerle ilişkisi, oyun, spor ve kültürler arası ilişki, spora katılımda sosyal çevre, sporun toplumsal işlevleri, sporu teşvik eden sosyal ve ekonomik olaylar, sosyal hareketlilik, amatörlük ve profesyonellik, sanayileşme sürecinde spor ve sosyal problemleri. Spor sosyolojisi ile ilgili tanım ve kavramlar, spor sosyolojisinin doğuşu ve tarihsel kronolojik gelişimi, olimpiyat oyunlarının tarihi gelişimi, toplumun tanımı, toplum ve spor, sosyolojik açıdan aile ve spor, sosyolojik açıdan eğitim ve spor, sosyolojik açıdan kültür ve spor, spor ve sosyalleşme ve sportif faaliyetlerdeki sapma, şiddet konularını kapsamaktadır.

Stres Yönetimi:

Stresin tanımları, türleri, bedensel ve davranışsal sonuçları, stres-kişilik ilişkisi, stres-iş yaşam kalitesi ilişkisi, stresle başa çıkmada bedensel, zihinsel ve davranışçı yaklaşımlar, zaman yönetimi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Spor Yönetimi ve Organizasyon:

Uluslararası spor örgütlerinin tanımı, gelişimi, görevleri, çeşitliliği ve verimliliği; sporda estetik, etik, hareket ve oyun felsefesi, olimpizm ve modern olimpiyat oyunları. Spor organizasyonlarının düzenlenmesi, planlanması, işleyişi hakkında literatür tarama. Yönetimle ilgili temel kavramlar, yönetim düşüncesinin gelişimi, yönetim fonksiyonları, örgüt yapıları, örgütlerde motivasyon, örgütlerde liderlik, örgütlerde çatışma ve kriz yönetimi, örgüt geliştirme süreci ve öğrenen örgütler

Spor Etiği:

Meslek Etiği ve Sosyal Sorumluluk, Sporda Etik davranış, Fair Play, Spor Yöneticisi ve Sporda Etik dışı davranış, Spor Yöneticisinin Mesleki Etik İlkeleri, Spor Yönetiminde Etik dışı Olayları Önleme. Spor yönetiminde etik davranışın yeri ve önemini kavrayabilme, etik dışı olayları tartışma, etiğe uygun olmayan davranışları ortaya koyma, spor yöneticisinin etik davranışı ve sporda etik dışı davranışları açıklamak.

(Mesleki Seçmeli Dersler)

Spor Yönetiminde Örnek Olay Analizi:

  1. Yöneticiliği meslek alanına ilişkin kurum ve kuruluşlarda; karşılaşılabilecek sorunları içeren örnek olaylar. Yöneticiliği meslek alanına ilişkin kurum ve kuruluşlarda; karşılaşılabilecek sorunları, yönetim, işveren, müşteri ve/veya hizmet alan kişiler açısından çok yönlü değerlendirmeye dönük örnek olayların incelenmesi. Örnek olay analizi yöntemleri, basamaklarını kullanarak, spor sektörü içerisinde yer alan işletmelerin, hizmet verdiği alanlarda yaşanan problemleri analitik yöntemlerle belirleme, çözüm önerileri sunma sürecini değerlendirme ve hazırlık yapma konularını kapsamaktadır.

Yaratıcı Drama:

Yaratıcı drama, uygulama alanları ve yaratıcı dramanın diğer disiplinlerle olan ilişkisini kurabilmek. Dramanın sosyolojik, psikolojik boyutları, Dramanın tarihi ve eğitimde uygulamaları, Eğitimde drama, rol oynama ve doğaçlama terimlerini ve dramanın yaratıcılık ve iletişim kavramlarıyla ilişkisi, Drama uygulamaları ve farklı derslerin öğretiminde drama etkinliklerinden nasıl yararlanılacağı incelenecektir.

Egzersiz ve Beslenme:

Sporcu beslenmesinin temel kavramlarını, besin ögelerinin organizmadaki görevlerini ve spordaki önemlerini, spor türlerine bağlı farklı enerji kazanım yollarını, antrenman ve müsabaka beslenmesinin ilkelerini açıklamaktır. Temel besin öğeleri; karbonhidratlar, yağlar, proteinler, vitaminler, mineraller ve suyun organizmadaki görevleri, fiziksel performansa etkileri, müsabaka öncesi, arası ve sonrası beslenme ilkeleri, yaş, cinsiyet ve hastalık durumlarına göre beslenme ve egzersizde ağırlık kontrolünün öğretimi.

Sınıf Yönetimi:

Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler).

Yönetimde Liderlik:

Liderlik kavramının tanımı, lider yönetici ilişkisi, etkin liderin özellikleri, takım lideri, liderlikte özellikler yaklaşımı, davranışsal yaklaşımlar, durumsal yaklaşımlar ve modern liderlik yaklaşımları bu dersin konuları arasındadır. Dersin içeriği; liderliği tanımı, tarihi, temel bileşenleri, liderlik yetenek, rol ve özellikleri, liderlik davranışının felsefi açıdan incelenmesi, liderlik psikolojisi, spor bilimleri ve yönetiminde liderliğin değerlendirilmesi, klasik ve modern liderlik yaklaşımları, liderliğe spor yönelimli etkileşimsel yaklaşımlar, koçluk, mentorluk, antrenörlük ve liderlik, liderliğin geliştirilmesi ve spor yoluyla liderlik gelişimi konularını kapsamaktadır.

Masa Tenisi:

Masa Tenisinin tanımı, tarihçesi, temel tekniklerin örgenimi ve öğretim teknikleri

(Genel Seçmeli Dersler)

Topluma Hizmet Uygulamaları-II

Topluma hizmet uygulamalarını tanımak ve bu konuyla ilgili sosyal bilgiler programlarında yer alan kazanımları kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmak; diğer disiplinlerle kendi disiplinini bütüncül bir yaklaşımla ilişkilenmek ve toplum ihtiyaçlarına karşı duyarlık geliştirerek bu konularda öğrencilerinin yaşamını zenginleştirmektir. Bununla ilgili projeler geliştirmek ve uygulamak.

Etkili İletişim Teknikleri:

İletişimin genel kavramsal açıklama ve yaklaşımları. İletişim metodlarının kullanım biçimlerinin niteliğinin belirlenmesi. İletişimin tarihçesinde karşılaşılan iletişim engelleri ve çözüm yolları. Hedeflenen iletişim amacının gerçekleştirilmesi için uygun iletişim araçlarının seçimi. İletişim modelleri ve bu modellerin dayandığı teoriler. İlk iletişim yolları ve günümüze kadar iletişim konusundaki kavramsal ve uygulama yönlü değişimler. İletişim kuramları ve bu kuramların güncel yansıma ve analizleri. İletişimin gelişiminde teknoloji ve insan unsurun zaman içindeki bütünleşmesi. Örgütsel iletişim ve biçimsel olmayan iletişim. Bilgi Teknolojileri ve İletişim. Kitle iletişiminin temel prensipleri ve uygulama zorlukları. Toplumsal değişimlerin irdelenmesinde iletişimin rolü/ Kitle iletişim araçlarının işlevi ve toplum üstüne yaptığı etkilerin analiz yöntem ve teknikleri. İletişim halkla ilişkiler Reklamcılık ve Globalleşme.

İstatistik:

Bu derste temel istatistik kavramları ve hesapları, veri toplama, özetleme yöntemleri, tanımlayıcı istatistik,olasılık, binom, poisson, normal dağılış, ortalamalar için güven aralıkları anlatılır. Yönetim ve İstatistik, Verilerin Organize Edilmesi ve Sunulması, Merkezi Eğilim Ölçüleri, Dağılma Ölçüleri, Tahmin Teorisi, Regresyon Analizi, Korelasyon Analizi, İndeksler.

Tüketici Davranışı

Pazarlama temel kavramları ve stratejileri, Çağdaş Pazarlama Anlayışınde Tüketim, Tüketici Tipleri, Tüketici davranış Modeli, Tüketici psikolojik, sosyolojik, sosyo- psikolojik etkileri, Tüketiciyi etkileyen diğer faktörler, Kültür ve Yaşam Tarzı, Tüketici Satın alma Karar Süreci, Satın alma Sonrası Davranışlar.

Serbest Zaman ve Rekreasyon Yönetimi:

Zaman, serbest zaman ve rekreasyon kavramları, rekreasyon ihtiyacı, bireysel ve toplumsal boyut, rekreasyonun özellikleri, sınıflandırılması, etkinlik alanları, rekreasyonel eğitim, sosyal yaşam-eğitim ilişkisi, rekreasyonel yönetim, planlama, programlama, tesis, etkinlik, pazarlama. Rekreasyon ile diğer alanlar ilişkisi; turizm-rekreasyon, rekreasyon-ekonomi, rekreasyon-pazarlama, rekreasyon-yönetim, rekreasyon-spor ilişkisi. Türkiye'de rekreasyonel durum, tarihsel gelişim, günümüzdeki durum, hükümet programlarında ve kalkınma planlarında rekreasyon.

 

 

 

 

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü