T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU
  • /
  • Ders İçerikleri

Ders İçerikleri

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

I.YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

A.İ.İ.T.101

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

( 2+0+2 )

Zorunlu

2

Temel kavramlar ve Osmanlı yenileşmesi,Avrupa’daki gelişmeler, sanayi devrimi ve Fransız ihtilali,Yeni Osmanlılar, Meşrutiyet, İttihat ve Terakki Cemiyeti,Trablusgarp ve Balkan Savaşları, 1.Dünya Savaşı,Milli Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi, Kongreler, Misak-ı Milli,İnkılâp ve benzeri kavramlar,Osmanlı Devletinin son dönemlerinde batılılaşma adına yapılan çalışmalar ve bunların Atatürk dönemi inkılâplarına olan etkisi,Milli cephelerin kurulması, Lozan Antlaşması.

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TUR101

TÜRK DİLİ I

( 2+0+2 )

Zorunlu

2

Dilin tanımı, önemi ve özellikleri; Dillerin doğuşu; yeryüzündeki diller ve sınıflandırılması,

Dil-düşünce-kültür ilişkisi;Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri,

Türk dilinin tarihî dönemleri, günümüzdeki yayılma alanları, Türkçenin Tarihsel gelişimi ve bugün konuşulduğu yerler,

Türkçedeki seslerin özellikleri, sınıflandırılması ve çeşitli ses olayları,

Türkçenin belirleyici özellikleri hakkında genel bilgi.Türkçedeki kök ve eklerin işlevleri,

Yazım kuralları, noktalama işaretleri ve uygulanmaları ile ilgili çalışmalar oluşturur.

İNG101

YABANCI DİL (İNGİLİZCE) I

( 2+0+2 )

Zorunlu

2

Karşılıklı konuşmalar ve kısa metinler aracılığı ile temel gramer alt yapılarının geliştirilmesi,

TO BE fiil formları ile iletişim becerilerinin (sözlü-yazılı ifadeler oluşturmak, dinlediğini ve okuduğunu anlamak) geliştirilmesi.

TUR104

TİCARİ MATEMATİK

( 2+1+3)

Zorunlu

4

Yüzde ve binde hesaplarını kullanmak,

Oran ve orantıyı hesaplamak,

Karışım, bileşim ve alaşım hesaplamaları yapmak,

Maliyeti ve satışı hesaplamak, Faiz hesaplarını uygulamak,

Iskonto hesaplarını uygulamak.

MUH101

GENEL MUHASEBE I

( 3+1+4 )

Zorunlu

3

Muhasebe kavram ve ilkeleri, Temel Mali tablolar, Hesap kavramı ve muhasebe süreci,

Muhasebe usul ve esaslarını uygulamak, Ana ve alt hesapları oluşturmak,

Açılış kaydı düzenlemek, Açılış ve kapanış bilânçosu düzenlemek, Gelir Tablosu Düzenlemek,

Günlük Defter (Yevmiye) ve Büyük defter (Defteri Kebir) düzenlemek,

Mizan düzenlemek, Dönen varlıkları kaydetmek, ,Duran varlıkları kaydetmek.

 

Muh106

İKTİSADA GİRİŞ I

( 3+0+3 )

Zorunlu

4

İktisat biliminin konusu, kapsamı, tanımı, yönetimi kıtlık kavramı ve iktisadi seçiş sorunu, toplumun karşılaştığı temel iktisadi problemler, iktisadi sorunun çözümlendiği ortam bazı temel iktisadi kavramlar,

Ekonominin özellikleri ile ilgili bilgi edinmek,

Üretimi sınıflandırmak, İhtiyaçları belirlemek, Diğer iktisadi kavramlarla ilgili bilgi edinmek,

Faydayı sınıflandırmak, Tüketici dengesini belirlemek, Talep oluşumunu belirlemek, Talep esnekliği çeşitlerini ayırt etmek,

Üretici dengesini belirlemek, Arz oluşumunu belirlemek, Maliyet analizleri yapmak, Piyasa türlerini sınıflandırmak,

Farklı piyasalarda denge oluşumunu ayırmak,

 

 

 

MUH103

TEMEL HUKUK

( 3+0+3 )

Zorunlu

1

Hukukun temel kavramlarını tanımak, Hukuk Sistemini İncelemek, Hak türlerini sınıflandırmak ,Hakkın kazanılması, kaybedilmesi, kullanılması ve korunması yöntemlerini belirlemek,Kişiliğe bağlı hak ve ehliyeti belirlemek,

Kişilik kavramı türleri kazanılması ve kaybedilmesini belirlemek, Aile hukuku ve hükümleri analiz etmek,

Borç kavramı, borcu doğuran sebepleri sınıflandırmak, Borcun ifası, sona ermesi,

Temsil işlemleri yapmak, Sözleşme düzenlemek, Eşya kavramı ve türlerini tanımak, Eşya, mülkiyet, devir ve rehin işlemleri yapmak,

İcra iflas işlemlerini takip etmek,

İŞL106

GENEL İŞLETME

( 3+0+3)

Zorunlu

5

Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek, Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek, Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek,

İşletmenin Çevresini Tanımak, Talep Analizi ve Tahmini Yapmak, İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek, İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek,

Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak, Tahmini Gelir-Gider Hesabını İş yeri ve Üretim Planı Yapmak,

Yatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek, İş yerinin Kapasitesini Belirlemek, Toplam Yatırım Maliyetini Belirleyerek Finansmanını Sağlamak

MET101

MESLEK ETİĞİ

( 2+0+2 )

Zorunlu

1

Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, Etik sistemlerini incelemek, Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek,

Meslek etiğini incelemek, Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek, Sosyal sorumluluk kavramını incelemek.

MUH107

BİLGİSAYARA GİRİŞ

( 2+0+2 )

Zorunlu

2

Kelime İşlemci Nedir? Bir Kelime İşlemci Olarak MS WORD, Belge Oluşturma,

Açma, Kaydetme, Yazma, Belgede Gezinme ve Metin Seçme,

Yazım Denetimi ve Dilbilgisi, Karakterleri ve Paragrafları Biçimlendirme, Taşıma Veya Kopyalama Metni, Numaralı ve Madde İşaretli Listeler,

Gazete Sütunu Oluşturma, Sayfa Görünümünü Değiştirme ve Yazdırma, Çizim Nesneleriyle Çalışma ve Grafik, Tablo Oluşturma ve Tablo Biçimlendirme.

MUH105

GİRİŞİMCİLİK I

( 2+0+2 )

Zorunlu

4

Girişimcilik özelliklerinden hareketle kendi girişimcilik özelliklerini sorgular.

Girişimcilik türleri ile ilgili açıklanan faaliyetleri karşılaştırır. Başarılı girişimcilik öykülerindeki girişimcilik özelliklerini değerlendirerek kendi girişimcilik özelliklerini geliştirir.

Girişimcilikteki engelleri ve teşvikleri öğrenerek uygun sektörle ilgili fırsatları karşılaştırır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.YARIYIL

 

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

AİİT102

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II

( 2+0+2 )

Zorunlu

2

 

TBMM dönemi, İstiklâl savaşı,

Türkiye´nin doğuşu,

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşu.

Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı,

Halifeliğin kaldırılması, ve gelişim süreci içindeki olaylar,( Cumhuriyet Dönemi yeni hukuk düzeni, eğitim alanındaki devrimler, kültür ve toplumsal alanda gerçekleşen devrimler, ekonomik alanda yapılan devrimler gibi siyasi, sosyal ve ekonomik devrimler ile 1923–1930 ve 1930 – 1938 yılları arasındaki Atatürk dönemi dış politikası, Atatürk ilkeleri, ) fikirler ve ilkeleri ele alır. Batılılaşma çabaları,

Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasının esasları demokrasinin unsurlarını ve kaynaklarını ele alarak daha iyiye götürme çabası.

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TUR102

TÜRK DİLİ II

( 2+0+2 )

Zorunlu

2

Kelime ve kelime grupları; cümle, cümleyi oluşturan birimler ve cümle çeşitleri,

Yazılı anlatımın özellikleri, yazılı anlatımda plan, tema, bakış açısı, Ana düşünce, yardımcı fikirler, paragraf, anlatım biçimleri; Resmî yazılar (tutanak, bildiri, rapor, iş mektupları);

Dil yanlışları (yazım kuralları ve noktalama işareti yanlışlıkları: Anlatım bozuklukları, sese dayalı yanlışlar);

Duygu ağırlıklı yazılar (şiir);

Olay ağırlıklı yazılar (hikâye, roman, tiyatro, gezi yazısı, anı);

İnceleme yazıları (röportaj, biyografi);

Düşünce yazıları (makale, fıkra, deneme, eleştiri, günlük);

Sözlü anlatım türleri (panel, tartışma).

MUH142

YABANCI DİL(İNGİLİZCE) II

( 2+0+2 )

Zorunlu

2

Tense (Zaman) kavramının ve zamanlara bağlı action (eylem) fiillerinin kullanımı. Günlük aktivitelerin geniş veya şimdiki zamanlı ifadelerle anlatımı. Zarf ve sıfatlar kullanarak ifade becerilerinin geliştirilmesi.

MUH144

GENEL MUHASEBE II

( 3+1+4 )

Zorunlu

5

Kısa vadeli yabancı kaynakları kaydetmek,

Uzun vadeli yabancı kaynakları kaydetmek,

Öz kaynakları kaydetmek,

Gelir ve gider hesaplarını belirlemek, Gelir tablosu düzenlemek, Satışların maliyeti tablosunu düzenlemek,

Nazım hesapları kaydetmek,

Envanter işlemleri yapmak,

Sektör bazlı örnek uygulama yapmak,

Türk Muhasebe standartlarını sıralamak.

MUH146

İKTİSADA GİRİŞ II

( 3+0+3 )

Zorunlu

3

Üretimi ve katma değeri hesaplamak,

Ekonomik faaliyetleri ölçmek,

Para piyasasını takip etmek, Para politikalarını takip etmek,

Mal piyasasında denge oluşumunu analiz etmek, Para piyasasındaki denge oluşumunu analiz etmek, Emek piyasasında denge oluşumunu analiz etmek.

 

 

 

MUH148

TİCARET HUKUKU

( 3+0+3 )

Zorunlu

3

Ticaret hukuk sistemini sınıflandırmak, Ticari İş ve hükümleri yorumlamak, Ticari ve Mali Yargı Sisteminin yapı ve işleyişini izlemek,

Ticaret Sicili işlemlerini izlemek, Tacir Sıfatı, tacire ilişkin hüküm ve sonuçları izlemek, Tacir Yardımcılarının görevlerini belirlemek,

Ticaret Unvanı, işletme adı, marka ve patent işlemleri yapmak, Defter türlerini tanımak,

Rekabet ve haksız rekabet hükümleri ile sonuçlarını belirlemek, Ticaret Şirketlerini sınıflandırmak, Ticaret şirketlerinin Pay senetleri ve menkul kıymetlerle ilgili işlemler yapmak,

Ticaret Şirketlerinin iflas ve rehin işlemlerini yapmak, Kambiyo senetleriyle ilgili işlemler yapmak, Kıymetli Evrak, sorumluluklar, ihraç ve devir işlemleri yapmak.

MUH150

İSTATİSTİK

( 2+0+2 )

Zorunlu

3

Verileri toplamak, Verileri serilere dönüştürmek, Verileri serilere dönüştürmek, Serilerin değişkenlik ölçülerini hesaplamak,

Olasılıkları hesaplamak, Serilerin değişkenlik ölçülerini hesaplamak, Rastsal değişkenlerle analiz yapmak, Örnekleme yapmak, Test türlerini uygulamak, Değişkenler arasındaki ilişkiyi analiz etmek, Değişkenler arasındaki ilişkiyi analiz etmek, İndeks hesaplamaları yapmak.

 

MUH152

OFİS PROGRAMLARI

( 2+1+3 )

Zorunlu

3

Belge hazırlayıp biçimlendirmek Belge denetim yazımlarını kullanmak, Belgeye ekleme ve düzenleme yapmak,

Sayfa düzenlemesi yapmak, Sayfaların gözden geçirme işlemlerini yapmak, Belgeyi yazıcıdan çıkarmak, Belge içine tablo oluşturmak, Belgeyle ilgili karmaşık uygulamalar yapmak,

Klavye hızlı erişim fonksiyonları tanımlamak,

Özgeçmiş hazırlamak, Dilekçe yazmak, Resmi yazı yazmak, Resmi yazıları postalamak,

Tablo ve grafik oluşturmak, Tablolarda hesaplama yapmak

MUH158

İŞLETME BECERİLERİ GRUP ÇALIŞMASI

( 3+0+3 )

Zorunlu

4

Planlama Yapmak, Örgütleme Yapmak, Yöneltmek Koordinasyon Sağlamak, Denetim Yapmak İş Analizi Yapılmasını Sağlamak,

İnsan Kaynaklarını Planlamak, İş gören Adayı Bulmak, İş göreni Seçmek, İşe Alıştırma(Oryantasyon) Eğitimi Vermek, İş gören Performansını Değerleme, İş görenin Eğitilmesini Sağlamak, Kariyer Planlaması Yapmak iş Değerleme, Ücretlendirmek, Üretimi Planlamak, Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak,

Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak, Kapasite ve Stok Planlaması, Hedef Pazarı Belirlemek, Ürün Geliştirme, Fiyatlandırma Politikalarını Belirlemek,

Tutundurma Politikalarını Belirlemek, Dağıtım Politikalarını Belirlemek, Müşteri İlişkilerini Yönetmek, Varlıkları Yönetmek, Kaynakları Yönetmek, Gelir ve Gider Hesaplarını Yönetmek, Borç ve Alacakları Yönetmek.

MUH156

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

( 3+0+3)

Zorunlu

3

İnternet Ve İnternet Tarayıcısı Elektronik Posta Yönetimi Haber Grupları / Forumlar Web Tabanlı Öğrenme Kişisel Web Sitesi Hazırlama Elektronik Ticaret Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş İnternet Ve Kariyer İş Görüşmesine Hazırlık İşlem Tablosu Formüller Ve Fonksiyonlar Sunu Hazırlama Grafikler Tanıtıcı Materyal Hazırlama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

MUH300

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

( 1+1+2 )

Zorunlu

2

Dış ticarette temel kavramlar, Dış ticarette kullanılan belgeler,

Dış ticarette teslim şekilleri, Dış ticarette ödeme şekilleri, Dış ticarette ödeme şekilleri, İhracat bedelinin tahsili işlemleri ,İhracat hesabının kapatılması ,İhracat işlemlerinde terkin, İthal mallarının sınıflandırılması,

İthalat işlemlerinde vergi, Kambiyo işlemlerinde kullanılan belgeler, Kambiyo işlemleri

 

MUH301

MALİYET MUHASEBESİ

( 3+1+4 )

Zorunlu

4

İlk madde ve malzeme maliyetini hesaplamak,

İşçilik maliyetini hesaplamak,

Genel üretim maliyetlerini hesaplamak, Genel üretim maliyetlerini hesaplamak, Birinci dağıtımı yapmak, İkinci dağıtımı yapmak,

Sipariş maliyet yönteminde birim maliyet hesaplamak, İkinci dağıtımı yapmak, Safha maliyet yönteminde birim maliyet hesaplamak, Standart maliyet yönteminde birim maliyet hesaplamak, Standart maliyet yönteminde birim maliyet hesaplamak

7/A seçeneğine göre kayıt yapmak,

7/B seçeneğine göre kayıt yapmak.

MUH302

PAKET POĞRAMLARI I

( 3+1+4 )

Zorunlu

4

Program Kurmak,

Muhasebe İşlemleri,

İşletme Hesabı Defteri,

Personel Takibi, Yedekleme.

MUH303

VERGİ HUKUKU

( 3+0+3 )

Zorunlu

3

Vergileme esaslarını sıralamak, Verginin taraflarını belirlemek, Vergilendirme sürecini gerçekleştirmek,

Vergilendirme sürelerini belirlemek, Vergi borcuna ilişkin işlemleri yapmak,

Vergi cezalarına ilişkin işlemleri yapmak,

Vergi uyuşmazlıklarını çözmek, Vergi denetimine hazırlanmak.

MUH304

ŞİRKETLER MUHASEBESİ

( 2+1+3 )

Zorunlu

3

Şirketlerle ilgili genel bilgiler,

Adi şirketler ve muhasebesi,

Kollektif şirketler ve muhasebesi,

Komandit şirketler ve muhasebesi,

Anonim şirketler ve muhasebesi,

Limited şirketler ve muhasebesi

Şirketlerde birleşme ve devir,

Şirketlerde açılış işlemlerini kaydetmek, Sermaye değişikliklerini kaydetmek,

Kâr zarar dağıtımını kaydetmek, kapanış işlemleri yapmak,

Kooperatif kurmak, Ortakların hak ve sorumluluklarını belirlemek, Kooperatif organlarını belirlemek, Kooperatif kayıtları yapmak.

MUH305

OFİS PROĞRAMLARI II

( 1+1+2 )

Zorunlu

2

Belge hazırlayıp biçimlendirmek, Belge denetim yazımlarını kullanmak, Belgeye ekleme ve düzenleme yapmak,

Sayfa düzenlemesi yapmak, Sayfaların gözden geçirme işlemlerini yapmak ,Belge içine tablo oluşturmak, Belgeyi yazıcıdan çıkarmak, Belgeyle ilgili karmaşık uygulamalar yapmak,

Klavye hızlı erişim fonksiyonları tanımlamak, Özgeçmiş hazırlamak, Dilekçe yazmak, Resmi yazı yazmak, Resmi yazıları postalamak, Tablo ve grafik oluşturmak, Tablolarda hesaplama yapmak

MUH307

FİNANSAL YÖNETİM

( 3+0+3 )

Zorunlu

4

Finansal yönetim fonksiyonları ve finansal kararlar, Finansal yönetim ve diğer disiplinler, Oran analizi tekniği, Fon akım analizi, Karşılaştırmalı tablolar analiz tekniği Statik ve dinamik analiz,

Finansal planlama, Finansal planlama araçları Finansal planların hazırlanmasında uygulanan yöntemler, Finansal plan türleri Normal finansal planlar, Olağanüstü finansal planlar,

Çalışma sermayesi analizi, Çalışma sermayesine yatırım politikaları, Çalışma sermayesinin finansmanı,

Nakit ve benzeri varlıklar yönetimi, Nakit yönetimi, Alacakların yönetimi, Kredili satış politikası, Stok yönetimi, Kısa ve uzun vadeli fon kaynakları, Oto finansman, Fon kaynaklarının maliyeti.

MUH308

KAMU MALİYESİ

( 3+0+3 )

Zorunlu

3

Kamu ekonomik faaliyetleri sınıflandırmak, Kamu harcamalarını sınıflandırmak, Kamu harcamalarını sınıflandırmak,

Kamu gelirlerini sınıflandırmak,

Bütçe dengesini kurmak, Bütçe ve borçlanma ilişkisini kurmak.

MUH309

PROJE YÖNETİMİ

( 3+0+3 )

Zorunlu

3

Proje yönetim süreci, Proje fikrinin doğması, Proje yapılabilirliğinin (Fizibilite) araştırılması, Projenin tanımlanması/tasarlanması ve onay alması,

Proje tekliflerinin toplanması ve değerlendirilmesi, Proje Kararının Verilmesi, Proje yöneticisinin atanması, Proje yöneticisinin temel sorumluluk ve faaliyetleri,

Proje yöneticisinin sahip olması gereken nitelikler, Projenin planlanması, Projenin yürütülmesi ve kontrol, Projenin sona erdirilmesi.

Projenin sona erdirilmesi sunumunda bulunması gerekenler, Üst yönetime sunuş yapılması, Proje çıktılarının kullanıcılara/müşteriye devredilmesi, Proje ekibinin eski/yeni görev yerlerine atanması.

 

MUH313

PAZARLAMA

( 2+0+2 )

Seçmeli

2

Pazarlamanın Konusu, Kapsamı, Gelişimi, Modern Pazarlama Yönetimi, Pazarlama Çevresi,

Stratejik Planlama ve Pazarlamanın Rolü, Pazarlama Bilgi Sistemi ve Pazarlama Araştırması, Tüketici Pazarları ve Tüketici Davranışı İle Endüstriyel (Örgütsel) Pazarlar ve Endüstriyel Alıcı Davranışları,

Pazar Bölümlendirme, Hedef Pazar Seçimi ve Talep Tahminleri, Mamul, Fiyat, Tutundurma, Dağıtım Kanalları ve Fiziksel Dağıtım, Doğrudan Pazarlama ve Hizmet Pazarlaması,

Elektronik Ticaret ve İnternette Pazarlama, Pazarlama Yönetimi ve Uluslararası Pazarlama.

 

KRD103

SEÇMELİ DİL(KÜRT DİLİ I)

( 2+0+2 )

Seçmeli

2

Sözlü ve yazılı anlatımda sözcüklerin işlevi, Kürtçe cümlelerde doğru söz diziminin önemi,

Edebi metin ve kitaplardan seçilmiş cümle ve parçaları çözümleme yöntemleri.

ARP103

SEÇMELİ DİL(ARAP DİLİ I)

( 2+0+2 )

Seçmeli

2

Sözlü ve yazılı anlatımda sözcüklerin işlevi, Arapça cümlelerde doğru söz diziminin önemi,

Edebi metin ve kitaplardan seçilmiş cümle ve parçaları çözümleme yöntemleri.

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

MUH400

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

( 3+0+3 )

Zorunlu

4

İş sözleşmesi düzenlemek, İş sözleşmesinden doğan borçları yerine getirmek, İş ilişkisini sonlandırmak,

Sendikayla ilgili işlemleri yürütmek, 4/1-a belgeleri düzenlemek 4/1-b belgeleri düzenlemek 4/1-c belgeleri düzenlemek

 

MUH401

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ

( 1+1+2 )

Zorunlu

2

Dış ticaret işlemlerinde muhasebe, Dış ticarette hesap planı, Kambiyo, döviz, efektif ve kur kavramları, Döviz işlemlerinin muhasebeleştirilmesi,

Döviz işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, Leasing, Factoring, Forfaiting, Eximbank Kredisi,

İhracat ödeme şekilleri ve muhasebe kayıtları, Dış ticaret işlemlerinde KDV, Dış ticarette devlet yardımları ve teşvikler,

İthalat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, İthalat işlemlerinde KDV.

MUH402

MUHASEBE DENETİMİ

( 2+1+3 )

Zorunlu

3

Muhasebe ve denetim ilişkisini kurmak, Denetim standartlarını ayırt etmek, İç kontrol yapmak, Denetim testleri ve planlaması yapmak, Denetimde örnekleme oluşturmak ve kanıt toplamak,

Bilanço ve gelir tablosunu denetlemek, Denetim raporu oluşturmak.

MUH403

PAKET PROĞRAMLAR II

( 3+1+4 )

Zorunlu

4

Stok Takibi, Cari Takibi, Çek Senet Takibi,

Banka Takibi, Kasa Takibi.

MUH404

VERGİ SİSTEMİ

( 3+1+4 )

Zorunlu

4

Ticari kazancı hesaplamak, Zirai kazancı hesaplamak, Muhtasar beyanname düzenlemek, KDV beyannamesi düzenlemek,

Serbest meslek kazançlarını hesaplamak, Gayrimenkul sermaye iratlarını hesaplamak, Menkul sermaye iratlarını hesaplamak, Diğer kazanç ve iratları hesaplamak,

Gelir, Servet ve Harcama üzerinden alınan vergileri hesaplamak, Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi düzenlemek,

Muhtasar beyanname düzenlemek,

KDV beyannamesi düzenlemek, Diğer vergi beyannamelerini düzenlemek

MUH405

E-TİCARET

(2+0+2)

Seçmeli

2

E-ticarette tüketici hak ve sorumlulukları, E-ticarette sözleşme usul ve hükümleri, E-ticaret yoluyla oluşacak suç ve uyuşmazlıkların çözümü,

İnternet ortamında yayınların hukuki yönü, Elektronik haberleşmenin hukuki yönü, Elektronik imza uygulamasının hukuki yönü,

Ticaret kavramı ve önemi, E-Ticaret araçları, E-Ticaret uygulamaları, Veri analiz teknikleri, E-Ticaret uygulamaları,

Web tanımı Web programları, Web program kurulumu, Web sayfasının satıştaki yeri ve önemi, Web sayfasının satıştaki yeri ve önemi,

İşletmeler arası (B2B), İşletmeden nihai tüketiciye (B2C)

Muh406

İLETİŞİM

(2+0+2)

Zorunlu

2

Sözlü İletişim kurmak, Yazılı İletişim kurmak, Sözsüz İletişim kurmak, İletişim kurmak, Biçimsel (Formal) İletişim kurmak, Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim kurmak, Örgüt dışı iletişim kurmak.

MUH407

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ(HİZMET)

( 2+0+2 )

Zorunlu

2

İşletmelerde sosyal sorumluluk adına yapılan çalışmalar ve uygulamalar, uygulama örnekleri, İletisim tanımı, anlamı, türleri, süreçleri (uygulama örnekleriyle·iletisim yöntemleri, Dilekce, muafiyet örnekleri, CV düzenlemesi, Telefonda iletisim, iş görüsmelerinde yapılan hatalar, Beden dili, Renk dili, Büro Yönetimi(Dosyalama)

MUH408

MALİ TABLOLAR ANALİZİ

( 3+1+4 )

Zorunlu

5

Mali analin türleri, Mali analiz teknikleri,

Mali Tablolar; Bilanço, Gelir tablosu, Satışların maliyeti tablosu, Fon akım tablosu, Kâr Dağıtım Tablosu, Öz kaynaklar değişim tablosu, Nakit akım tablosu,

Mali Analiz teknikleri; Karşılaştırmalı Tablolar analizi, Yatay analiz, Dikey analiz, Trend analizi, Trend (Rasyo) analizi, Fon akış analizi,

Mali Planlama, Kâra geçiş analizi

Muh409

GİRİŞİMCİLİK II

( 2+0+2 )

Zorunlu

2

Girişimcilik özelliklerinin sınanması.

İş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri.

İş planı kavramı ve öğeleri (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan).

İş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar.

KRD103

SEÇMELİ DİL(KÜRT DİLİ II)

( 2+0+2 )

Seçmeli

2

Duygu ve düşünceleri yazarak ve konuşarak açık bir biçimde ifade etme, öykü, roman, tiyatro, şiir, deneme, anı gibi edebi türlerin özellikleri.

ARP103

SEÇMELİ DİL(ARAP DİLİ II)

( 2+0+2 )

Seçmeli

2

Duygu ve düşünceleri yazarak ve konuşarak açık bir biçimde ifade etme, Öykü, roman, tiyatro, şiir, deneme, anı gibi edebi türlerin özellikleri.

 

 

 

 

 

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü