T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU
  • /
  • Ders İçerikleri

Ders İçerikleri

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ

MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

 

 

 

 

 

Mimari Restorasyon Programı, koruma meselesinin anlaşılması, kültür ve tabiat varlıklarının korunması konusunda mesleki donanıma sahip teknik elemanlar mezun etmek amacıyla kurulmuş bir bölümdür. Tarihi, mimari ve kültürel miras konusunda yöntem ve yaklaşımlar geliştirmek, öncelikle konumlandığı Mardin ve çevresinde yapılan restorasyon süreçlerinde aktif rol alma amacı taşır. Uygulamalı ve teorik dersler kapsamında öğrenciler, koruma düşüncesinin gelişimi, restorasyon konusunda yöntem ve prensipler, yapı ve elemanlarının rölövelerinin hazırlanması, analizlerinin yapılması, saptama ve envanter çalışmaları gibi konularda çalışarak iki yıllık önlisans sürecini tamamlarlar.

 

I.YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

MRS103

TEKNİK RESİM-I

( 2+2+4 )

Zorunlu

5

Teknik Resim araç ve gereçlerinin tanıtılması, çizgi çeşitleri, geometrik şekillerin çizimleri, izdüşüm kavramının açıklanması ve çizimleri, görünüş çıkarma, ölçekler ve ölçülendirme, perspektif gibi konular çalışılacaktır. Çizimde kalem kalınlıkları meselesinin kavranması sağlanacaktır. Farklı nesnelerin plan, kesit ve görünüşlerini üretecek olan öğrencilerin; dersin sonunda yapı ölçeğinde çizim yapma aşamasına gelmesi beklenir.

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

MRS105

RÖLÖVE-I

( 3+1+4 )

Zorunlu

5

Bu derste rölövenin ne olduğu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasındaki önemi açıklanır. Basit ögelerden başlayarak mekân kurgusunu anlamaya yönelik kroki çizimlerinin yaptırılması ve basit ölçüm yöntemlerinin kavranması amaçlanmaktadır. Eski Mardin’de belirlenen bir yapı üzerinde öğrenciler rölöve alarak, dönem sonunda plan, kesit ve görünüşler üretme aşamasına geleceklerdir.

TDE101

TÜRK DİLİ-I

( 2+0+2 )

Zorunlu

2

Dilin tanımı, önemi ve özellikleri; Dillerin doğuşu; yeryüzündeki diller ve sınıflandırılması; Dil-düşünce-kültür ilişkisi; Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri; Türk dilinin tarihî dönemleri, günümüzdeki yayılma alanları, Türkçenin Tarihsel gelişimi ve bugün konuşulduğu yerler; Türkçedeki seslerin özellikleri, sınıflandırılması ve çeşitli ses olayları; Türkçenin belirleyici özellikleri hakkında genel bilgi. Türkçedeki kök ve eklerin işlevleri; Yazım kuralları, noktalama işaretleri ve uygulanmaları ile ilgili çalışmalar oluşturur.

AİİT101

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I

( 2+0+2 )

Zorunlu

2

Temel kavramlar ve Osmanlı yenileşmesi, Avrupa’daki gelişmeler, sanayi devrimi ve Fransız ihtilali, Yeni Osmanlılar, Meşrutiyet, İttihat ve Terakki Cemiyeti, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, 1.Dünya Savaşı, Milli Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi, Kongreler, Misak-ı Milli, İnkılâp ve benzeri kavramlar, Osmanlı Devletinin son dönemlerinde batılılaşma adına yapılan çalışmalar ve bunların Atatürk dönemi inkılâplarına olan etkisi, Milli cephelerin kurulması, Lozan Antlaşması.

MRS101

MESLEKİ MATEMATİK

( 3+0+3 )

Zorunlu

4

Aritmetik; Aritmetik terimler ve işaretler, Sayılar, çarpanlar ve üstlü sayılar, oran ve orantı, ortalamalar ve yüzdeler, Cebir; basit cebirsel ifadelerin değerlendirilmesi, Dört işlem, parantezli işlemler, doğrusal denklemler, sayı sistemleri.

YDİ101

Y.DİL(ing)-I

( 2+0+2 )

Zorunlu

2

Karşılıklı konuşmalar ve kısa metinler aracılığı ile temel gramer alt yapılarının geliştirilmesi, TO BE fiil formları ile iletişim becerilerinin (sözlü-yazılı ifadeler oluşturmak, dinlediğini ve okuduğunu anlamak) geliştirilmesi.

MRS111

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-I

( 1+2+3 )

Zorunlu

4

Bu derste öğrencilere Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon projeleri ile eklerinin hazırlanmasına ilişkin bilgisayar becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Öncelikle programın arayüzü tanıtılır, çizimde kullanılacak çizgi çizme, kopyalama, aynalama vb. komutlarla çeşitli nesnelerin plan ve görünüşleri üretilir. Bu dersin sonunda öğrencilerin Autocad programında çizim üretme, geleneksel teknikle ölçülmüş yapı ve yapı kalıntılarının rölövesinin bilgisayar ortamında hazırlanması gibi konularda yetkin olması amaçlanmaktadır.

MRS109

MİMARLIK TARİHİ-I

( 2+0+2 )

Zorunlu

3

Öğrencilerin farklı mimari üsluplarla doğrudan tanışması, içinde yaşanılan şehirle kurulan ilişkinin, onun tarihinin ve geçirdiği dönüşümün kavranmasıyla güçlendirilmesi ve mimarlık tarihi alanında bir genel kültür oluşturulması amaçlanmaktadır. Mimarlık tarihi kavramının ilk olarak ortaya çıkışından bu yana, yapılar üzerinden tarih okumasının farklı yöntemlerinin irdelenmesiyle başlanacak olan derste, Neolitik dönem üretimleri, Mezopotamya, Antik Mısır medeniyeti, Ege Uygarlıklarına ilişkin mimari üretimler, malzemeler ve yapım teknikleri ders kapsamında işlenen ve tartışılan konuları oluşturmaktadır.

MRS107

RESTORASYONA GİRİŞ

( 2+0+2 )

Zorunlu

3

Korumanın kuramsal temeline ilişkin bir tartışmayla başlayan derste, korumanın günümüzdeki kapsamı, koruma ve restorasyon süreçlerine ilişkili kavram, yöntem ve ilkeler ders kapsamında ele alınmaktadır. Koruma konusunda Türkiye ve Dünyadan örneklerin tartışıldığı derste, öğrencilerin restorasyona ilişkin kuramsal/teorik zemininin oluşması amaçlanmaktadır.

 

 

 

   

  II.YARIYIL      

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

MRS102

TEKNİK RESİM-II

( 1+3+4)

Zorunlu

5

Planı verilen bir yapının kesit ve görünüşlerinin üretilmesiyle başlayacak olan ders; sahadan bir yapının plan, kesit ve görünüşlerinin çizilmesi şeklinde tamamlanacaktır. Restorasyon çizimlerinde kalem kalınlıkları, tarama ve sunum tekniklerine dair örneklerin incelenmesi ve uygulamaların yapılması amaçlanmaktadır.

MRS104

RÖLÖVE-II

( 1+3+4 )

Zorunlu

5

Tarihi bir yapının ölçülerinin plan-kesit-görünüş olarak ölçekli çizimlere dönüştürülmesi; eleman detaylarının çizilmesi şeklinde yürütülecek olan ders; rölöve çalışmalarında karşılaşılabilen sorunlar ve çözüm yollarının tartışılması ve farklı ölçeklerde rölöve çalışmalarının incelenmesi ve yapılması şeklinde tamamlanacaktır. Rölöve çalışması Mardin sit alanından seçilen bir yapı özelinde yürütülecektir.

TDE102

TÜRK DİLİ-II

( 2+0+2 )

Zorunlu

2

Kelime ve kelime grupları; cümle, cümleyi oluşturan birimler ve cümle çeşitleri, Yazılı anlatımın özellikleri, yazılı anlatımda plan, tema, bakış açısı, Ana düşünce, yardımcı fikirler, paragraf, anlatım biçimleri; Resmî yazılar (tutanak, bildiri, rapor, iş mektupları); dil yanlışları (yazım kuralları ve noktalama işareti yanlışları: Anlatım bozuklukları, sese dayalı yanlışlar); Duygu ağırlıklı yazılar (şiir); Olay ağırlıklı yazılar (hikâye, roman, tiyatro, gezi yazısı, anı); İnceleme yazıları (röportaj, biyografi); düşünce yazıları (makale, fıkra, deneme, eleştiri, günlük); sözlü anlatım türleri (panel, tartışma).

 

AİİT102

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II

( 2+0+2 )

Zorunlu

2

TBMM dönemi, İstiklâl Savaşı, Türkiye´nin doğuşu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşu. Saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması ve gelişim süreci içindeki olaylar,( cumhuriyet dönemi yeni hukuk düzeni, eğitim alanındaki devrimler, kültür ve toplumsal alanda gerçekleşen devrimler, ekonomik alanda yapılan devrimler gibi siyasi, sosyal ve ekonomik devrimler ile 1923–1930 ve 1930–1938 yılları arasındaki Atatürk dönemi dış politikası, Atatürk ilkeleri, ) fikirler ve ilkeleri ele alır. Batılılaşma çabaları, Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasının esasları demokrasinin unsurlarını ve kaynaklarını ele alarak daha iyiye götürme çabası.

MRS110

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-II

( 1+3+4 )

Zorunlu

3

İleri ölçüm teknikleriyle (“total station”, “laserscanner”, fotogrametri) ölçülmüş yapı ve yapı elemanlarının rölövesinin bilgisayar ortamında hazırlanması şeklinde yürütülecek olan ders; her öğrencinin bireysel çalışmalar hazırlaması ve dönem sonunda bunları teslim etmesiyle tamamlanacaktır. Bilgisayar Destekli Çizim-I dersinin devamı niteliğindeki bu derste, öğrencinin Autocad programında restorasyon projesi çizimi konusunda yetkin bir duruma getirilmesi amaçlanmaktadır.

YDİ102

Y.DİL(ing)-II

( 2+0+2 )

Zorunlu

2

Tense (Zaman) kavramının ve zamanlara bağlı action (eylem) fiillerinin kullanımı. Günlük aktivitelerin geniş veya şimdiki zamanlı ifadelerle anlatımı. Zarf ve sıfatlar kullanarak ifade becerilerinin geliştirilmesi.

MRS108

MİMARLIK TARİHİ-II

( 2+0+2 )

Zorunlu

3

Mimarlık Tarihi-I dersinin devamı niteliğindeki bu derste, Antik Yunan ve Roma Medeniyetine dair mimari üretimler, malzemeler ve yapım yöntemlerinin incelenmesiyle başlayan ders; Ortaçağ, Yeniçağ/Rönesans ve Barok dönemlerinin önemli yapıları ve yapım yöntemlerinin tartışılmasıyla sürdürülecektir. Selçuklu döneminin mimari üretimlerinin Mardin özelinde incelenmesi ve Osmanlı dönemine ait önemli mimarlık üretimlerinin tartışılmasıyla tamamlanacak olan derste, öğrencilerin mimarlık/restorasyon kavramalarına ve yapı örneklerine ilişkin kavrayışının zenginleştirilmesi amaçlanmaktadır.

MRS106

RESTORASYON İLKELERİ VE KORUMA-I

( 2+1+3)

Zorunlu

5

20. Yüzyıl başı koruma kuramı, analitik yaklaşım; belgeleme ve malzeme; strüktürel analizlerin önemi; 20. Yüzyılın ilk yarısındaki kabuller, toplantıların sonuç bildirgeleri ve Venedik Tüzüğü; Amsterdam Bildirgesi ve Çevre Koruma İlkeleri; Arkeolojik korumanın ilkeleri, Nara Özgünlük Belgesi, Bütünleşik Korumanın Önemi gibi meselelerin tartışılacağı, örneklerin inceleneceği ders, restorasyon/koruma konusunda günümüzdeki süreçlerin anlaşılması adına bir izlek amaçlamaktadır.

MRS112

YAPI MALZEMELERİ

( 2+1+3 )

Zorunlu

3

Yapı malzemelerinin tanımı ve sınıflandırılması ve numune alma yöntemleri; malzemelerin fiziksel, mekanik ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesine dair yöntemler çalışılacaktır. Bağlayıcı maddeler teorisi, çimento ve çeşitleri, alçı, kireç, puzolan gibi malzemelerin kullanım yerleri ve özelliklerinin işleneceği ders, malzeme ve restorasyon ilişkisinin uygulamada daha iyi anlaşılması amacı taşımaktadır.

 

 

III.YARIYIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

MRS209

GELENEKSEL YAPI TÜRLERİ VE ELEMANLARI-I

( 3+1+4 )

Zorunlu

4

Ders kapsamında, Anadolu Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemlerine ait geleneksel yapı türleri tanıtılarak, yapıların mekân oluşum özellikleri, plan ve cephe özellikleri detaylı olarak incelenecektir. Geleneksel yapı türleri kendi dönemleri içerisinde; dini yapılar, sosyal yapılar, ticari yapılar, eğitim yapıları, askeri yapılar ve konutlar olarak sınıflandırılarak ayrı ayrı incelenecektir. Geleneksel yapı elamanları; temeller, beden duvarları, duvarlar, döşemeler, kemer, kapı pencere olarak sınıflandırılacaktır. Bu dersin amacı, yığma yapım tekniğinin anlaşılması ve yapıyı oluşturan elemanların çizimlerinin üretilmesidir.

MRS201

RESTORASYON PROJE TEKNİKLERİ

( 2+1+3 )

Zorunlu

4

Restorasyona esas olabilecek bir yapının seçilmesi, rölövesinin alınması, yapıya dair araştırma ve incelemelerin yapılması, malzeme, hasar tespit ve müdahale paftalarının hazırlanması amaçlanmaktadır. Ders süresince, yapıya dair hasarlar ve müdahale yöntemleri tartışılacak olup; öğrencilerin teorik bilgiyi sahada restore edilmemiş bir yapı özelinde kavraması ve çalışması amaçlanmaktadır.

MRS203

RESTORASYON İLKELERİ VE KORUMA-II

( 2+1+3 )

Zorunlu

4

Restorasyona Giriş ve Restorasyon İlkeleri ve Koruma-I dersinin devamı niteliğindeki bu derste, her iki derste tartışılan kavramların, mevzuat ve ilkelerin güncel örnekler üzerinden tartışılması amaçlanmaktadır. Öğrenciler aynı zamanda, Mardin sit alanında bulunan ve hâlihazırda restore edilmiş yapıların tespitini yapıp/inceleyerek; teorik bilgi ve pratikteki yansıması/uygulanması konusunda bir karşılaştırma yapma imkânı bulacaklardır. Bu kapsamda, Türkiye’den ve dünyadan örnekler tartışılarak, mevzuat/yönetmelikler/ilkeler üzerinden bir tartışma yürütülecektir.

MRS205

MALZEME BOZULMALARI VE KORUMA-I

( 2+1+3 )

Zorunlu

4

Yapı malzemelerinin bozulma süreci, restorasyon uygulamalarında yapı-malzeme ilişkisinin tartışıldığı, alan çalışmalarıyla seçilen örnekler üzerinde analizlerin yapılıp koruma amaçlı uygun tekniklerin seçilerek uygulama önerilerinin hazırlandığı çalışmaları kapsamaktadır. Öğrencilerin geleneksel yapı malzemeleri ve bozulmaları konusunda bilgi sahibi olması, teorik bilgiyi sahadaki örnekler üzerinden incelemesi amaçlanmaktadır.

MRS207

KEŞİF VE METRAJ

( 3+1+4 )

Zorunlu

4

Ders kapsamında, öğrencilere, mezuniyetleri sonrası iş hayatlarında çalışacakları restorasyon projelerinde metraj çıkarma, maliyet hesaplama, hesap özeti ve kesin hesap hazırlama gibi bilgilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. İmar yasası ve yönetmelik, restorasyon projesinde bina türüne göre hazırlık, iş kalemlerinin tespit edilmesi, malzeme türüne göre metraj işleri, inşaat şartname ve sözleşmeleri, Teknik şartname, Kültür ve Turizm Bakanlığı birim fiyat ve analizleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü birim fiyat ve analizleri incelenerek örnek proje üzerinde uygulama yapılması amaçlanmaktadır.

MRS211

KARGİR MALZEMELER VE YAPIM TEKNİKLERİ

( 2+1+3 )

Zorunlu

3

Bu ders kapsamında, kârgir yapı kavramı ve temel ögeleri, taşıyıcı sistem kavramı ve oluşumu, kârgir yapım teknikleri, kârgir malzeme gibi konuların tartışılması amaçlanmaktadır. Duvar yapım teknikleri, (malzeme – teknik – dönem karşılaştırması, farklı devirlerden örneklerin incelenmesi), kemer, kubbe, tonoz vb. örtü ögelerinin yapım teknikleri ve malzemeleri, tromp, pandantif, türk üçgeni vb. geçiş ögeleri yapım teknikleri, kârgir yapılarda koruma ve onarım ilkeleri, tarihsel süreklilik ve bölgesel farklılıklar içinde kârgir yapılardan örneklemeler ve Mardin özelinde incelemeler ders kapsamındadır.

SKRD201

KÜRTÇE-I

( 2+0+2 )

Seçmeli

2

Sözlü ve yazılı anlatımda sözcüklerin işlevi, Kürtçe cümlelerde doğru söz diziminin önemi,

Edebi metin ve kitaplardan seçilmiş cümle ve parçaları çözümleme yöntemleri.

SARP201

ARAPÇA-I

( 2+0+2 )

Seçmeli

2

Sözlü ve yazılı anlatımda sözcüklerin işlevi, Arapça cümlelerde doğru söz diziminin önemi,

Edebi metin ve kitaplardan seçilmiş cümle ve parçaları çözümleme yöntemleri.

MRS213

GİRİŞİMCİLİK-I

( 2+0+2 )

Zorunlu

2

Bu ders kapsamında ele alınacak konular, girişimciliğin tarihi gelişimi; girişimci kişiliğin temel karakteristikleri; küçük işletmeler; küçük işletmecilik ve Türkiye; işletme çeşitleri; küçük işletmelerde büyüme ve rekabet stratejileri; yönetim; pazarlama gibi konuların inceleneceği ders, örnek girişimcilik projesinin hazırlanmasıyla tamamlanacaktır.

MRS219

GENEL ARKELOJİ

( 2+0+2 )

Seçmeli

2

Arkeoloji tanımı ve tarihçesi, ilgili kavramlar ve restorasyon ilişkisine dair bir çalışma izleği amaçlanmaktadır. Bölgemizdeki arkeolojik kazılar ve önemi, dünyadaki önemli arkeolojik çalışmalar araştırılacak olup; öğrencinin koruma meselesine bakış açısının genişlemesi amaçlanmaktadır.

MRS215

İŞ GÜVENLİĞİ

( 2+0+2 )

Zorunlu

3

Mimari restorasyon alanında özellikle şantiye ve atölyelerde uygulamalı olarak çalışacak öğrencilerimizin bu dersi alarak: iş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip edebilen ve yorumlayan, meslek etik kurallara uygun davranan, sahada iş güvenliğinin sağlanabilmesi için alınması gereken tüm tedbirleri alan, iş sağlığı ve güvenliği konusunda gündemdeki olaylara duyarlı ve gelişmeleri izleyen bireyler olarak yetişmesi hedeflenmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  IV.YARIYIL      

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

MRS202

TARİHİ YAPILARA İŞLEV KAZANDIRMA

( 2+0+2 )

Zorunlu

4

Tarihi yapıların kent dokusundaki yeri ve önemi, tarihi yapılara işlev kazandırılmasını gerektiren nedenler, tarihi yapılara yeni işlev kazandırmanın önemi, Mardin özelinde örnek projeler üzerinden bir ders izleği amaçlanmaktadır. Yeniden işlevlendirmede dikkat edilmesi gereken hususlar, bütünleşik koruma ve başarıya ulaşmış/tamamlanmış önemli projeler üzerinden tartışılacaktır.

MRS210

GELENEKSEL YAPI TÜRLERİ VE ELEMANLARI-II

( 2+2+4)

Zorunlu

5

Temellerin yalıtımı, temelden beden duvarına geçiş detayları, duvarlar, tuğla duvar örgüleri, döşeme türleri, kârgir döşemeler, ahşap döşemeler, parçalı gereçlerle oluşturulan döşemeler, taşıyıcı sistem ve malzeme sınıflarına göre merdiven türleri işlenecektir. Öğrencilerin, yığma yapı tekniklerini, çizimler üzerinden ifade etmesi beklenmektedir.

MRS204

GELENEKSEL KONUT MİMARİSİ

( 2+2+3 )

Zorunlu

4

Geleneksel mimari ve yaşam koşullarında üretilmiş ve üretilegelen geleneksel konut mimarisinin oluşum ve gelişiminin belirlenmesi, Mardin geleneksel konut mimarisinin incelenmesi ve saha çalışması şeklinde yürütülmesi amaçlanmaktadır. Teorik araştırmalarla paralel yürütülecek olan saha çalışmasıyla öğrencilerin, farklı örnekler inceleyerek ve tartışarak Mardin yerel dokusunu analiz etmesi ve karşılaştırmalar yaparak yetkinleşmesi beklenmektedir.

MRS208

TARİHİ YAPILARDA STRÜKTÜREL PROBLEMLER

( 3+1+4 )

Zorunlu

5

Bu derste tarihi yapıların strüktürünü oluşturan elemanlar tanıtılacak, bu elemanlardaki bozulmaların türleri ve bozulma sebepleri tespit edilecek, strüktürel bozulmanın iyileştirilmesinde kullanılacak yöntemler ele alınacaktır. Yığma ve iskelet sistem örnekleri üzerinde durulacaktır. Yığma ve iskelet sistemlerde strüktürel elemanların analizini yapma, strüktürel elemanların bozulma analizini yapma, strüktürel elemanlardaki bozulmaların iyileştirilmesine yönelik öneriler getirme konusunda bilgi ve beceriyle dersin tamamlanması amaçlanmaktadır.

SKRD202

KÜRTÇE-II

( 2+0+2 )

Seçmeli

2

Duygu ve düşünceleri yazarak ve konuşarak açık bir biçimde ifade etme, öykü, roman, tiyatro, şiir, deneme, anı gibi edebi türlerin özellikleri.

SARP202

ARAPÇA-II

2+0+2

Seçmeli

2

Duygu ve düşünceleri yazarak ve konuşarak açık bir biçimde ifade etme, Öykü, roman, tiyatro, şiir, deneme, anı gibi edebi türlerin özellikleri.

MRS206

MALZEME BOZULMALARI VE KORUMA-II

2+1+3

Zorunlu

4

Geleneksel yapı malzemeleri, taş, tuğla, kerpiç, ahşap, malzemelerin fiziki özellikleri; biyolojik, fiziksel ve kimyasal bozulmalar; geleneksel bağlayıcılar ve harçlar, taş temizleme yöntemleri; yapıştırma ve plastik onarım yöntemleri; malzeme koruma ve onarım teknikleri; ahşap gibi organik malzemelerin bozulması ve konservasyonu gibi konuların inceleneceği derste; teorik tartışmanın sahada yapılacak örnek çalışmalar/araştırmalar üzerinden pekiştirilmesi amaçlanmaktadır.

MRS214

GİRİŞİMCİLİK-II

( 2+0+2 )

Zorunlu

2

Finansman; patent, marka ve telif hakları; yenilikçilik ve türleri; globalleşen dünyada girişimci olabilmenin koşulları; işletmelerde sosyal sorumluluk ve iş etiği; girişimcilik ve kültür gibi konuların tartışılacağı ders kapsamında, girişimcilik modellerinin anlaşılması amaçlanmaktadır.

MRS212

RESTORASYON BİTİRME PROJESİ

( 3+1+4 )

Zorunlu

4

Bu derste rölövesi alınan bir yapı üzerinde restorasyona yönelik malzeme ve hasar analizi, restitüsyon, işlevlendirme ve restorasyon uygulama detaylarının hazırlanarak, öğrencilerin bir restorasyon projesinin genel çerçevesini kavramaları hedeflenmektedir. Malzeme analizi, hasar analizi, restitüsyona yönelik araştırma, yapı üzerindeki izlerin belirlenmesi, fotoğraf paftalarının hazırlanması şeklinde yürütülecek olan dersin sonunda öğrencilerin; bir yapıya dair rölöve çizimlerinin tamamını bilgisayar ortamında hazırlanması ve baskı alarak sunması beklenmektedir.

MRS216

SÜSLEME VE BEZEME

( 2+0+2 )

Seçmeli

2

Bu derste öğrencinin Mardin özelinde süsleme ve bezeme örneklerinin tespitini yapması, incelemesi ve çizimlerini bilgisayar ortamında üretmesi hedeflenmektedir. Farklı tip motiflerin Türkiye’deki farklı yapı türleri üzerinden inceleneceği dersin sonunda öğrencilerin süsleme ve bezemeyi oluşturan süreç, anlamlandırma ve malzeme bilgisiyle yorumlama becerisini kazanması beklenmektedir.

 

 

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü