T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU
  • /
  • Ders İçerikleri

Ders İçerikleri

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

1.YARIYIL

 

Ders Kodu

Ders Adı

T+U=T

Zorunlu

AKTS

AİT101

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ-1

2+0=2

Zorunlu

2

Temel kavramlar ve Osmanlı yenileşmesi, Avrupa’daki gelişmeler, sanayi devrimi ve Fransız ihtilali, Yeni Osmanlılar, Meşrutiyet, İttihat ve Terakki Cemiyeti, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, 1.Dünya Savaşı, Milli Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi, Kongreler, Misak-ı Milli, İnkılâp ve benzeri kavramlar, Osmanlı Devletinin son dönemlerinde batılılaşma adına yapılan çalışmalar ve bunların Atatürk dönemi inkılâplarına olan etkisi, Milli cephelerin kurulması, Lozan Antlaşması.

TUR101

TÜRK DİLİ-1

2+0=2

Zorunlu

2

Dilin tanımı, önemi ve özellikleri; Dillerin doğuşu; yeryüzündeki diller ve sınıflandırılması; Dil-düşünce-kültür ilişkisi; Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri; Türk dilinin tarihî dönemleri, günümüzdeki yayılma alanları, Türkçenin Tarihsel gelişimi ve bugün konuşulduğu yerler; Türkçedeki seslerin özellikleri, sınıflandırılması ve çeşitli ses olayları; Türkçenin belirleyici özellikleri hakkında genel bilgi. Türkçedeki kök ve eklerin işlevleri; Yazım kuralları, noktalama işaretleri ve uygulanmaları ile ilgili çalışmalar oluşturur.

İNG101

YABANCI DİL-1

2+0=2

Zorunlu

2

Karşılıklı konuşmalar ve kısa metinler aracılığı ile temel gramer alt yapılarının geliştirilmesi, TO BE fiil formları ile iletişim becerilerinin (sözlü-yazılı ifadeler oluşturmak, dinlediğini ve okuduğunu anlamak) geliştirilmesi.

MRS101

MESLEKİ MATEMATİK

3+0=3

Zorunlu

3

 

Sayı kümeleri, aritmetik ve cebirsel işlemler, Sayılar, Denklemler Eşitsizlikler Fonksiyonlar, Trigonometri, Kompleks sayılar, Logaritma , Cebirsel İfadeler, Özdeşlikler ,Çarpanlara Ayırma Ve Rasyonel İfadeler ,Fonksiyonlar ,Birinci Dereceden Denklemler İkinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler ,İkinci Dereceden Fonksiyon ve Grafikleri

MRS103

TEKNİK RESİM-I

2+2=3

Zorunlu

4

Mimari yazı, çizgi, üç boyutlu objenin iki boyutlu çizimleri, iki boyutlu çizimlerinden objenin üç boyutlu çizimleri, kemer çizimleri, ölçek kavramı ve mimari proje çizimlerinin yapılması: plan, kesit, görünüş ve ölçülendirilmesi

MRS105

RÖLÖVE I

3+1=3,5

Zorunlu

5

Rölöve kavramının tanımı. Ölçme bilgisinin restorasyondaki yeri ve öneminin anlatılması. Ölçme araç ve gereçlerinin tanıtılması. Farklı mekânların ölçülerek tanımlanması, ölçme tekniklerinin öğretilmesi. Çizim tekniklerinin öğretilmesi; mevcut eski/yeni mekânların ölçülerinin plan-kesit-görünüş olarak ölçekli çizimlere dönüştürülmesi; eleman detaylarının çizilmesi. Rölöve çalışmalarında karşılaşılabilen sorunlar ve çözüm yollarının tartışılması. Farklı ölçeklerde rölöve çalışmaları. Çizim ve sunum teknikleri

MRS107

RESTORASYONA GİRİŞ

2+0=2

Zorunlu

3

Tarihi çevre ve anıt korumanın tarihsel evrimi; endüstri devrimi sonrası ilk duyarlılıklar ve 19. Yüzyıl sonu koruma kültleri; konservasyon ve stilistik rekompozisyon; onarım adına yıkım ve anti restorasyon kuramı; 20. Yüzyıl başı koruma kuramı, analitik yaklaşım; belgeleme ve malzeme; strüktür analizlerinin önemi; 20. Yüzyılın ilk yarısındaki kabuller, toplantıların sonuç bildirgeleri ve Venedik Tüzüğü; Amsterdam Bildirgesi ve çevre koruma ilkeleri; Lozan ve arkeolojik korumanın ilkeleri; 20. yüzyıl sonu koruma kültü; otantiklik; değişen ölçütler ve mimari korumada otantiklik; yeniden kullanım.

MRS109

MİMARLIK TARİHİ I

2+0=2

Zorunlu

3

Mimarlık ve mimarinin tarihsel gelişimi

MRS111

GELENEKSEL YAPI TÜRLERİ VE ELEMANLARI.-I

2+0=2

Zorunlu

3

Geleneksel yapım sistemlerinin tanımı, temelden çatıya geleneksel mimarinin anlatılması.

MRS113

YAPI MALZEMELERİ I

2+0=2

Zorunlu

3

Geleneksel yapı malzemelerinin tanıtımı

 

 

 

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

2.YARIYIL

 

Ders Kodu

Ders Adı

T+U=T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

AİT102

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ-2

2+0=2

Zorunlu

2

TBMM dönemi, İstiklâl savaşı, Türkiye´nin doğuşu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşu. Saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması, ve gelişim süreci içindeki olaylar,( cumhuriyet dönemi yeni hukuk düzeni, eğitim alanındaki devrimler, kültür ve toplumsal alanda gerçekleşen devrimler, ekonomik alanda yapılan devrimler gibi siyasi, sosyal ve ekonomik devrimler ile 1923–1930 ve 1930 – 1938 yılları arasındaki Atatürk dönemi dış politikası, Atatürk ilkeleri, ) fikirler ve ilkeleri ele alır. Batılılaşma çabaları, Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasının esasları demokrasinin unsurlarını ve kaynaklarını ele alarak daha iyiye götürme çabası.

TUR102

TÜRK DİLİ-2

2+0=2

Zorunlu

2

Kelime ve kelime grupları; cümle, cümleyi oluşturan birimler ve cümle çeşitleri, Yazılı anlatımın özellikleri, yazılı anlatımda plan, tema, bakış açısı, Ana düşünce, yardımcı fikirler, paragraf, anlatım biçimleri; Resmî yazılar (tutanak, bildiri, rapor, iş mektupları); dil yanlışları (yazım kuralları ve noktalama işareti yanlışları: Anlatım bozuklukları, sese dayalı yanlışlar);Duygu ağırlıklı yazılar (şiir); Olay ağırlıklı yazılar (hikaye, roman, tiyatro, gezi yazısı, anı);İnceleme yazıları (röportaj, biyografi); düşünce yazıları (makale, fıkra, deneme, eleştiri, günlük); sözlü anlatım türleri (panel, tartışma).

İNG102

YABANCI DİL-2

2+0=2

Zorunlu

2

Tense (Zaman) kavramının ve zamanlara bağlı action (eylem) fiillerinin kullanımı. Günlük aktivitelerin geniş veya şimdiki zamanlı ifadelerle anlatımı. Zarf ve sıfatlar kullanarak ifade becerilerinin geliştirilmesi.

MRS102

TEKNİK RESİM II

1+3=2,5

Zorunlu

5

Mesleki konularla ilgili ifade teknikleri

MRS104

RÖLÖVE II

1+3=2,5

Zorunlu

5

Tarihi bir yapının ölçülerinin plan-kesit-görünüş olarak ölçekli çizimlere dönüştürülmesi; eleman detaylarının çizilmesi. Rölöve çalışmalarında karşılaşılabilen sorunlar ve çözüm yollarının tartışılması. Farklı ölçeklerde rölöve çalışmaları. Çizim ve sunum teknikleri

MRS106

RESTORASYON İLKELERİ VE KORUMA-I

2+1=2,5

Zorunlu

5

Tarihi çevre ve anıt korumanın tarihsel evrimi; endüstri devrimi sonrası ilk duyarlılıklar ve 19. Yüzyıl sonu koruma kültleri; konservasyon ve stilistik rekompozisyon; onarım adına yıkım ve anti restorasyon kuramı; 20. Yüzyıl başı koruma kuramı, analitik yaklaşım; belgeleme ve malzeme; strüktür analizlerinin önemi; 20. Yüzyılın ilk yarısındaki kabuller, toplantıların sonuç bildirgeleri ve Venedik Tüzüğü; Amsterdam Bildirgesi ve çevre koruma ilkeleri; Lozan ve arkeolojik korumanın ilkeleri; 20. yüzyıl sonu koruma kültü; otantiklik; değişen ölçütler ve mimari korumada otantiklik; yeniden kullanım.

MRS108

MİMARLIK TARİHİ-II

2+0=2

Zorunlu

3


Mimarlık ve mimarinin tarihsel gelişimi

MRS110

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-I

1+2=2

Zorunlu

3

Temel komutlar ve bu komutların uygulandığı 2 boyutlu çizim çalışmaları yapmak

MRS112

YAPI MALZEMELERİ-II

2+1=2,5

Zorunlu

3

Giriş, Tarihçe, Geleneksel Yapı Malzemeleri, Doğal Taş Yapı Malzemesi, Taneli Yapı malzemeleri, Agregalar, Bağlayıcılar, Kireç, Alçı, Çimento, Suni Taş Yapı Malzemesi, Beton, Harç ve Sıvalar, Geleneksel Harç ve Sıvalar, Pişmiş Toprak Esaslı Yapı Malzemeler, Cam Yapı Malzemesi, Ahşap Yapı Malzemesi, Plastikler, Sıvı kaplamalar, Boyalar, Bitüm, Katran Esaslı Yapı Malzemeleri

 

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

3.YARIYIL

 

Ders Kodu

Ders Adı

T+U=T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

MRS201

RESTORASYON PROJE TEKNİKLERİ

1+2=3

Zorunlu

4

Restorasyona Esas Olabilecek Küçük Boyutlu Ahşap ya da kagir Bir Yapı veya Ahşap ya da Kagir Bir Yapı Bölümünün, Elemanlarının Rölövesinin Çıkartılması - Bozulmalar ve Bozulma Nedenlerinin Saptanması, Restitüsyonu, Restorasyon Yöntemlerinin Araştırılması, Restorasyon Projesinin Hazırlanması, Alınacak Koruma İyileştirme Önlemlerinin Belirlenmesi.

MRS203

RESTORASYON İLKELERİ VE KORUMA-II

2+1=2,5

Zorunlu

4

Tarihi çevre ve anıt korumanın tarihsel evrimi; endüstri devrimi sonrası ilk duyarlılıklar ve 19. Yüzyıl sonu koruma kültleri; konservasyon ve stilistik rekompozisyon; onarım adına yıkım ve anti restorasyon kuramı; 20. Yüzyıl başı koruma kuramı, analitik yaklaşım; belgeleme ve malzeme; strüktür analizlerinin önemi; 20. Yüzyılın ilk yarısındaki kabuller, toplantıların sonuç bildirgeleri ve Venedik Tüzüğü; Amsterdam Bildirgesi ve çevre koruma ilkeleri; Lozan ve arkeolojik korumanın ilkeleri; 20. yüzyıl sonu koruma kültü; otantiklik; değişen ölçütler ve mimari korumada otantiklik; yeniden kullanım.

MRS205

KEŞİF VE METRAJ

2+0=2

Zorunlu

3

Genel Bilgiler ve Tanımlar/Restorasyon Projeleriyle İlgili İhale Dosyalarının Hazırlanması/Proje Üzerinden Metraj ve Yerinde Ataşman Hazırlanması/Söküm İşleri/Söküm Sırasında Belge Niteliğine Sahip Malzemenin Zarar Görmemesi için Alınması Gereken Önlemler/Yapım Metrajları/Eski Eser Birim Fiyat Analizleri/Keşif Özetleri/Sökümden Çıkan ve Belge Niteliğine Sahip Malzemelerin Onarılarak Yerlerine Monte Edilmesi Sırasında Metraj Alınması/Metraj ve Birim Fiyata Bağlı Olarak Keşif Özeti, Mukayeseli Keşif ve Hakediş Düzenlenmesi/Yasal Sorunların Açıklanması.

MRS207

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-II

1+3=2,5

Zorunlu

4

Rölöve ve restorasyon çalışmalarında bilgisayar kullanımını kavramak, yapılan röleve ve restorasyon çizimlerin bilgisayar ortamına aktarılması ve sunum çıktılarının oluşturulması

MRS209

GELENEKSEL YAPI TÜRLERİ VE ELEMANLARI.-II

2+1=3,5

Zorunlu

4

Metal Teknolojisi, Metal Malzemelerin Kimyasal Yapısı, Fiziksel ve Mekanik Özellikleri / Bir Yapı Malzeme Olarak Metalin Tarihsel Gelişimi / Sanayileşme Öncesi Geleneksel Yapım Teknolojisinde Kullanılan Metal Malzemeler, Türleri / Sanayileşme Sonrası Geleneksel Yapım Teknolojisinde Metal Malzeme Kullanım Alanları, Türleri / Metal Malzemenin Bozulma Nedenleri / Metal Malzemelerin Koruma Yöntemleri ve Restorasyon Teknikleri

MRS211

GİRİŞİMCİLİK-I

2+1=2,5

Mesleki Seçmeli

3

Girişimcilik, yaratıcılık, yenilikçi düşünme, iş planı, iş fikirleri, örgüt kültürü, finans ve yasal süreç ile ilgili temel kavramlar, bilgi teorisi hakkında bilgi verilmektedir.

MRS213

İŞ GÜVENLİĞİ I

2+1=2,5

Mesleki Seçmeli

3

İş güvenliği tanımı ve mevzuatı Meslek hastalıkları Koruyucu ve önleyici tedbirler Emisyonlar, çevre kirliliği ve zararlı gazlarla ilgili mevzuat İş güvenliği ve İş güvenliği ekipmanları Koruyucu ve önleyici tedbirler İç ortam hava kalitesi İlkyardım bilgisine sahip olur.

MRS215

MALZEME BOZULMALARI VE KORUMA- I

2+1=2,5

Mesleki Seçmeli

3

Yapıların tahribatına neden olan jeofizik etkiler, iklimsel etkiler, suyun etkisi, kimyasal ve biyolojik etkiler / Yapının tasarım ve uygulamasından kaynaklanan sorunlar, yanlış onarımlar, kullanım sorunları, kentsel planlama hataları, bilinçsiz imar uygulamalarının etkileri, yangın, savaş ve vandalizm, trafik ve titreşim etkileri ,Bozulma ve nedenlerinin teşhisi

MRS217

FOTOĞRAFLA BELGELEME-I

2+1=2,5

Mesleki Seçmeli

3

Fotoğrafik düşünüş, çekim ve baskı teknikleri: özgün baskı kavramının genel anlamı, görsel sanatlar içindeki yeri ve uygulama alanlarının incelenmesi, belgelemede kullanılan makine tipleri ve özelliklerinin tanıtımı, kullanımları ile ilgili genel bilgiler, fotoğraf tarihinden örnekler, mimari fotoğraf genel ilkeleri, tarihi eserlerin envanterini çıkarmada ve rölövelerinin alınmasında fotoğraftan yararlanma yöntemleri, rölöve sırasında fotografik uygulamalar, mimari örneklemelerle uygulamalar yapılması.

MRS219

PHOTOSHOP I

2+1=2,5

Mesleki Seçmeli

3

Flash ve After Effects programlarında hareketli grafikler hazırlama. Hareketli grafikleri internete aktarma.

MRS221

GRAFİK ANİMASYON-I

2+1=2,5

Mesleki Seçmeli

3

Flash ve After Effects programlarında hareketli grafikler hazırlama. Hareketli grafikleri internete aktarma.

KRD201

KÜRTÇE-1

2+0=2

Genel Seçmeli

2

Sözlü ve yazılı anlatımda sözcüklerin işlevi, Kürtçe cümlelerde doğru söz diziminin önemi, Edebi metin ve kitaplardan seçilmiş cümle ve parçaları çözümleme yöntemleri.

 

ARP201

ARAPÇA-1

2+0=2

Genel Seçmeli

2

Sözlü ve yazılı anlatımda sözcüklerin işlevi, Arapça cümlelerde doğru söz diziminin önemi, Edebi metin ve kitaplardan seçilmiş cümle ve parçaları çözümleme yöntemleri.

 

MRS223

KALİTE GÜVENLİĞİ VE STANDARTLARI I

2+0=2

Genel Seçmeli

2

Kalite Güvence Sisteminin Anlaşılması

MRS225

GENEL ARKEOLOJİ I

2+0=2

Genel Seçmeli

2

Genel kültür konusu ve bir bilim dalı olarak arkeoloji /kapsamı/tarihçesi/kolları/arkeolojiye yardımcı bilim dalları /arkeolojinin metotları/arkeolojide araştırma, belgeleme ve tarihleme yöntemleri. Restorasyon metodları

MRS227

ALMANCA-I

2+0=2

Genel Seçmeli

2

Temel Almanca bilgisiyle hedef kitleyi donatmak ve bunun sonucunda Almancayı normal hızda konuşulduğunda anlayabilmelerini sağlamak ve duygu, düşünce ve izlenimlerini yazıyla açık ve anlaşılır bir şekilde Almanca olarak aktarabilmelerini sağlamaktır.

 

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

4.YARIYIL

 

Ders Kodu

Ders Adı

T+U=T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

MRS202

TARİHİ YAPILARA İŞLEV KAZANDIRMA

2+2=3

Zorunlu

4

Tarihi ve geleneksel yapı kavramları,Koruma yöntemlerinde işlev kazandırmanın yeri ve önemi

MRS204

KAGİR MALZEMELER VE YAPIM TEKNİKLERİ

2+2=3

Zorunlu

4

Kagir Yapı Kavramı ve Temel Öğeleri / Kagir Yapı Birim Malzeme (doğal taşlar, toprak esaslı malzemeler ve bağlayıcılar) Türleri ve Tanıtımı / Fiziksel, Kimyasal ve Mekanik Özellikleri / Tuğla ve Harçların Üretim Yöntemleri / Kagir Yapım Teknikleri / Yatay Taşıyıcılar (temel ve döşemeler), Malzeme, Yapım Teknikleri ve Bileşenleri / Düşey Taşıyıcılar (duvar, ayak, dikme ve sütunlar), Malzeme, Yapım Teknikleri ve Bileşenleri / Duvar İnşasında Kullanılan Araç ve Gereçler / Osmanlı Mimarlığında Harç, Sıva ve Derzler / Aktarma Elemanları (konsol, atkı-lento, kemer, tonoz, kubbe), Malzeme, Yapım Teknikleri ve Bileşenleri / Geçiş Elamanları (Türk üçgeni, pandantifin, tromp), Malzeme, Yapım Teknikleri ve Bileşenleri / Geleneksel Kagir Yapılarda Takviye ve Destekler / Yeni Sistem Entegrasyonu / Tarihsel Süreklilik ve Bölgesel Farklılıklar İçinde Kagir Yapılardan Örneklemeler.

MRS206

RESTORASYON BİTİRME PROJESİ

1+3=2,5

Zorunlu

5

Restorasyona Esas Olabilecek Küçük Boyutlu Ahşap ya da kagir Bir Yapı veya Ahşap ya da Kagir Bir Yapı Bölümünün, Elemanlarının Rölövesinin Çıkartılması - Bozulmalar ve Bozulma Nedenlerinin Saptanması, Restitüsyonu, Restorasyon Yöntemlerinin Araştırılması, Restorasyon Projesinin Hazırlanması, Alınacak Koruma İyileştirme Önlemlerinin Belirlenmesi.

MRS208

TARİHİ YAPILARDA STRÜKTÜREL PRB.

2+0=2

Zorunlu

3

Yapı strüktürünün tanımı ve türleri/Geleneksel strüktür,çağdaş strüktür hakkında genel bilgiler,strüktür bozuklukları ve nedenleri/Strüktürü bozulmuş yapılarda gerilme ve deformasyon ölçmeleri ve ölçme aletleri hakkında genel bilgiler/strüktürün askıya alınması(iskeleler ve destekleme işlemleri hakkında genel bilgiler)/Üst yapı strüktürünün takviyesi hakkında genel bilgiler/Alt yapı (temellerin)takviyesi hakkında genel bilgiler.

MRS210

STAJ

0+0=0

Zorunlu

3

Öğrencilerin elde ettikleri teorik bilgileri ve uygulamalı çalışmaları iş hayatında uygulamaya dönüştürerek tecrübe kazanmalarını sağlayarak mesleki eğitimlerine katkıda bulunmak.

 

MRS212

GİRİŞİMCİLİK-II

3+0=3

Mesleki Seçmeli

3

Girişimcilikle ilgili temel kavramlar, yaratıcılık, yenilikçi düşünme, iş planı, iş fikri, örgüt kültürü, finansman ve yasal süreç ile ilgili teorik bilgiler verilmektedir.

MRS214

İŞ GÜVENLİĞİ II

3+0=3

Mesleki Seçmeli

3

İş güvenliği tanımı ve mevzuatı Meslek hastalıkları Koruyucu ve önleyici tedbirler Emisyonlar, çevre kirliliği ve zararlı gazlarla ilgili mevzuat İş güvenliği ve İş güvenliği ekipmanları Koruyucu ve önleyici tedbirler İç ortam hava kalitesi İlkyardım bilgisine sahip olur.

MRS216

MALZEME BOZULMALARI VE KORUMA.-II

3+0=3

Mesleki Seçmeli

3

Bozulma ve nedenlerinin teşhisi / fotoğraf ve çizimle tanıtılması ve belgelenmesi.

 

MRS218

FOTOĞRAFLA BELGELEME-II

3+0=3

Mesleki Seçmeli

3

Fotoğrafik düşünüş, çekim ve baskı teknikleri: özgün baskı kavramının genel anlamı, görsel sanatlar içindeki yeri ve uygulama alanlarının incelenmesi, belgelemede kullanılan makine tipleri ve özelliklerinin tanıtımı, kullanımları ile ilgili genel bilgiler, fotoğraf tarihinden örnekler, mimari fotoğraf genel ilkeleri, tarihi eserlerin envanterini çıkarmada ve rölövelerinin alınmasında fotoğraftan yararlanma yöntemleri, rölöve sırasında fotografik uygulamalar, mimari örneklemelerle uygulamalar yapılması.

MRS220

PHOTOSHOP II

3+0=3

Mesleki Seçmeli

3

Flash ve After Effects programlarında hareketli grafikler hazırlama. Hareketli grafikleri internete aktarma.

MRS222

GRAFİK ANİMASYON-II

3+0=3

Mesleki Seçmeli

3

Flash ve After Effects programlarında hareketli grafikler hazırlama. Hareketli grafikleri internete aktarma.

 

KRD202

KÜRTÇE-II

2+0=2

Genel Seçmeli

2

Duygu ve düşünceleri yazarak ve konuşarak açık bir biçimde ifade etme, öykü, roman, tiyatro, şiir, deneme, anı gibi edebi türlerin özellikleri.

ARP202

ARAPÇA-II

2+0=2

Genel Seçmeli

2

Duygu ve düşünceleri yazarak ve konuşarak açık bir biçimde ifade etme, öykü, roman, tiyatro, şiir, deneme, anı gibi edebi türlerin özellikleri.

MRS224

KALİTE GÜVENLİĞİ VE STANDARTLARI II

2+0=2

Genel Seçmeli

2

Kalite Güvence Sisteminin Anlaşılması

MRS226

GENEL ARKEOLOJİ II

2+0=2

Genel Seçmeli

2

Genel kültür konusu ve bir bilim dalı olarak arkeoloji /kapsamı/tarihçesi/kolları/arkeolojiye yardımcı bilim dalları /arkeolojinin metotları/arkeolojide araştırma, belgeleme ve tarihleme yöntemleri. Restorasyon metodları

MRS228

ALMANCA-II

2+0=2

Genel Seçmeli

2

Temel Almanca bilgisiyle hedef kitleyi donatmak ve bunun sonucunda Almancayı normal hızda konuşulduğunda anlayabilmelerini sağlamak ve duygu, düşünce ve izlenimlerini yazıyla açık ve anlaşılır bir şekilde Almanca olarak aktarabilmelerini sağlamaktır.

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü