T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU
  • /
  • Ders İçerikleri

Ders İçerikleri

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

MAKİNE PROGRAMI

I.YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

AİİT101

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I

( 2+0+2 )

Zorunlu

2

Temel kavramlar ve Osmanlı yenileşmesi, Avrupa’daki gelişmeler, sanayi devrimi ve Fransız ihtilali, Yeni Osmanlılar, Meşrutiyet, İttihat ve Terakki Cemiyeti, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, 1.Dünya Savaşı, Milli Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi, Kongreler, Misak-ı Milli, İnkılâp ve benzeri kavramlar, Osmanlı Devletinin son dönemlerinde batılılaşma adına yapılan çalışmalar ve bunların Atatürk dönemi inkılâplarına olan etkisi,Milli cephelerin kurulması, Lozan Antlaşması.

TUR101

TÜRK DİLİ I

( 2+0+2)

Zorunlu

2

Dilin tanımı, önemi ve özellikleri; Dillerin doğuşu; yeryüzündeki diller ve sınıflandırılması; Dil-düşünce-kültür ilişkisi; Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri; Türk dilinin tarihî dönemleri, günümüzdeki yayılma alanları, Türkçenin Tarihsel gelişimi ve bugün konuşulduğu yerler; Türkçedeki seslerin özellikleri, sınıflandırılması ve çeşitli ses olayları; Türkçenin belirleyici özellikleri hakkında genel bilgi. Türkçedeki kök ve eklerin işlevleri;Yazım kuralları, noktalama işaretleri ve uygulanmaları ile ilgili çalışmalar oluşturur.

ING101

YABANCI DİL I

( 2+0+3 )

Zorunlu

2

Karşılıklı konuşmalar ve kısa metinler aracılığı ile temel gramer alt yapılarının geliştirilmesi, TO BE fiil formları ile iletişim becerilerinin (sözlü-yazılı ifadeler oluşturmak, dinlediğini ve okuduğunu anlamak) geliştirilmesi.

MAT101

MATEMETİK

( 3+1+4 )

Zorunlu

5

Cebir kavramı, Polinom kavramı ve polinomlarla işlemler, Oran ve orantı kavramları ve uygulamaları, Denklem kavramı, Eşitsizlik kavramı, Toplam ve çarpım sembolü, Dizi, sonlu dizi ve sabit dizi, dizilerin eşitliği Sayı dizilerinde dört işlem, Aritmetik dizi, Geometrik dizi, sonsuz geometrik dizi, Temel geometri, Çokgenler, Çember ve daire, Geometrik cisimler, Koordinat sistemleri, Konikler, Temel trigonometri, Trigonometrik fonksiyonlar, Fonksiyonlarda temel işlemler, Fonksiyon çeşitleri, Parabol ve grafiği.

MAK139

TEKNOLOJİNİM BİLİMSEL İLKELERİ

( 2+0+2 )

Zorunlu

3

Birim Sistemleri, Vektörler, Kuvvet ve Moment, Denge ve Denge Şartları, Ağırlık Merkezinin Bulunması, Hareket Kanunları, İş, Güç, Enerji, Isı ve Sıcaklık, Isı Geçişi ve Isı Geçişi Türleri: İletim, Taşınım ve Işınım, Temel Akışkan Özellikleri, Akış Türleri ve Debi Hesabı, Kanal ve Borularda Akış, Basınç Kaybı.

MAK141

TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ

( 3+1+4 )

Zorunlu

6

Eğe, kesici çeşitleri, ölçme, kontrol ve markalama aletleri, kesme ilkeleri ve çeşitleri, Malzemeye uygun kesme takımları, ayaklı zımpara taşı tezgâhları, matkap bileme, Matkap çeşitleri, matkap uç açıları, delinecek parça ve matkapların malzeme özellikleri, delik delme işlem sırası, devir hesabı, Rayba, kılavuz, pafta çeşitleri, vida tarakları, kılavuz ve pafta ile vida açma işlem sırası, Torna tezgahı çeşitleri, kısımları, tornalama çeşitleri, aynalar, yataklar, kesici takımlar, Torna kalemleri, çeşitleri, punta matkabı, devir sayısı ilerleme miktarı hesapları, alın ve silindirik tornalama işlem sırası, Yüzey pürüzlülüğü, kanal kalemi çeşitleri, açıları, bilenmesi, ölçü aletleri, Konik tornalama yöntemleri, koniklik hesabı, koniklik ölçme mastarları, Matkap çeşitleri, kademeli delik delme esasları, tırtıl çeşitleri, Vida çeşitleri, mastarları, vida kalemi çeşitleri, kör deliğe vida açma, vidalarda ağız sayısı, Makine raybası çeşitleri, tornada raybalama teknikleri, iş parçası rayba eş eksenli bağlama tekniği, Freze tezgâhları, yüzey frezeleme çakıları, çakı bağlama elemanları, talaş derinliği ve ilerleme hızı hesapları, Frezeleme yönleri, iş parçasını paralel bağlama, Kanal ve cep freze çakı çeşitleri, kanal frezeleme emniyet tedbirleri Delik büyütme aparatları, faturalı delik büyütme, frezede basit bölme, bölme aparatları, Taşlama tezgâhları, taşlama taşı çeşitleri ve özellikleri, Dengeleme metotları, taşın bağlama teknikleri, Taş bileme tekniği.

MAK143

TEKNİK RESİM

( 3+1+4 )

Zorunlu

5

Teknik resmin endüstrideki yeri ve önemi, çizim araç gereçleri, yazı ve rakamlar, çizgi ve çeşitleri, Geometrik çizim yapmak, Görünüş Çıkarma ve izdüşümü kavramının tanım ve sınıflandırılması, İzdüşümü düzlem çeşitleri, Ölçülendirme yapmak, Perspektifin tanımı ve önemi, Tek ve iki görünüşle ifade edilen parçaların perspektifini çizme, Üç görünüşle ifade edilen parçaların perspektifi, Dairenin perspektifi, Kesit almanın tanımı ve önemi, Kesit çizgileri ve açıları, tarama ilkeleri, Kesit uygulamaları, Toleranslandırma, Yüzey işleme işaretleri.

MAK145

BİL. DESTEKLİ ÇİZİM

( 3+1+4 )

Zorunlu

3

Ekran düzenleme ve çizim yardımcı komutlarıyla BDÇ yazılımını çalıştırma seçeneklerini seçme, Ekran görüntü ve çizim ayarlarının yapma ve BDÇ yazılımını kapatma, Temel çizim komutlarını kullanarak çizim yapma ve koordinat sistemlerini kullanma, Çizim komutlarını kullanarak teknik resim çizme ve çizimlere yazı ekleme, Çizim komutlarını kullanarak teknik resim çizme, Çizimlere yazı ekleme, Düzenleme komutlarını kullanabilme, Çizim Elemanlarının özelliklerini değiştirme, Çizim elemanlarını çoğaltma, Ölçülendirme ayarlamasını yapma, Ölçülendirme komutlarını kullanma, Ölçüleri değiştirmek, yüzey işleme işareti eklemek ve tolerans ekleme, BDÇ yazılımları arasında 2B (iki boyutlu) veri transferi yapabilme, 2B (iki boyutlu) veri transferi için dosya uzantılarını kullanma, Çıktı alınarak tanımlanmış yazıcı seçimini yapma, çıktı almada kullanılacak kâğıt boyutunun seçimini yapma, çıktı alınacak alanı belirlemek, yazdırma ölçeğini seçebilme.

ÇEK101

ÇEVRE KORUMA

( 2+0+2 )

Zorunlu

1

Çevre, Çevre sorunları, Çevre Yönetiminin Fizikokimyasal Süreçleri, Hava, toprak ve Su Kirlenmesinin Denetlenmesi ve Atık Proseslerinin Fiziksel ve Kimyasal Prensiplerinin Analizi, Hava Kirlenmesi/Radyoaktif Kirleticiler, Su Kirlenmesi Katı Atıkların Atılması, Çevresel Etki Değerlendirmesi, Katı Atık Yönetimi/Arıtma Tesislerinin İşletilmesi, Çevre Yönetimi/Çevre Mikrobiyolojisi, Su Kalitesinin Yönetimi, Hava Kirliliği Kontrolü, Türkiye`nin Çevre Sorunları, dünyada çevre kirliliği ile ilgili alınan tedbir ve önlemler, Araştırma, yapılabilecekler üzerine fikir alışverişi

MAK106

GİRİŞİMCİLİK I

( 2+0+2 )

Zorunlu

1

Başarılı ve Uygulanabilir bi İş Fikri Belirlemek , İş Fikrinin Sektörel Özellikleri , İşletme Çeşitleri, Özel, Kamu ve Karma İşletmeler, Çalışma Programı Hazırlamak, Koordinasyon, İş Planı Hazırlamak, Uygulanabilir İş Planı Hazırlama, İş Kurmak, İşletmenin Faaliyetini Başlatma, İşletmeyi Geliştirmek, İşletmenin Ayakta Kalabilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirler, İş Hukuku, Hizmet Sözleşmesi

II.YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

AİİT 102

ATATÜRK İLK.VE İNK.TARİHİ-II

( 2+0+2 )

Zorunlu

2

TBMM dönemi, İstiklâl savaşı, Türkiye´nin doğuşu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşu. Saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması ve gelişim süreci içindeki olaylar, Cumhuriyet dönemi yeni hukuk düzeni, eğitim alanındaki devrimler, kültür ve toplumsal alanda gerçekleşen devrimler, ekonomik alanda yapılan devrimler gibi siyasi, sosyal ve ekonomik devrimler ile 1923–1930 ve 1930 – 1938 yılları arasındaki Atatürk dönemi dış politikası, Atatürk ilkeleri, fikirler ve ilkeleri ele alır. Batılılaşma çabaları, Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasının esasları demokrasinin unsurlarını ve kaynaklarını ele alarak daha iyiye götürme çabası.

TUR101

TÜRK DİLİ I

( 2+0+2 )

Zorunlu

2

Kelime ve kelime grupları; cümle, cümleyi oluşturan birimler ve cümle çeşitleri, Yazılı anlatımın özellikleri, yazılı anlatımda plan, tema, bakış açısı, Ana düşünce, yardımcı fikirler, paragraf, anlatım biçimleri; Resmî yazılar (tutanak, bildiri, rapor, iş mektupları); dil yanlışları (yazım kuralları ve noktalama işareti yanlışları: Anlatım bozuklukları, sese dayalı yanlışlar);Duygu ağırlıklı yazılar (şiir); Olay ağırlıklı yazılar (hikâye, roman, tiyatro, gezi yazısı, anı);İnceleme yazıları (röportaj, biyografi); düşünce yazıları (makale, fıkra, deneme, eleştiri, günlük); sözlü anlatım türleri (panel, tartışma).

 

 

ING101

YAB. DİL I

( 2+0+2 )

Zorunlu

2

Tense (Zaman) kavramının ve zamanlara bağlı action (eylem) fiillerinin kullanımı. Günlük aktivitelerin geniş veya şimdiki zamanlı ifadelerle anlatımı. Zarf ve sıfatlar kullanarak ifade becerilerinin geliştirilmesi.

MAK140

MESLEKİ MATEMATİK

( 2+1+3 )

Zorunlu

3

Üstel fonksiyonlar, Logaritma, Limit, Süreklilik, Türev, İntegral.

MAK142

CNC TORNA TEKNOLOJİSİ

( 2+0+2 )

Zorunlu

3

CNC torna tezgâhının özellikleri ve kısımları, Kontrol panel çeşitleri, tuşları ve özellikleri, Kesici çeşitleri, özellikleri ve kullanım yerleri , Sıfırlamada kullanılan elemanların özellikleri , Takım kaba işlemelerin hesabı, CNC torna tezgâhlarında programlama esasları, CNC Torna tezgâhlarında hareket ve koordinat sis., CNC tornada çevrimleri kullanılarak programlama , CNC tornada çevrimleri kullanılarak programlama, Alt programlama tekniği ve yapısı, CNC tezgâhlarında bulunan alarm ve hata kodları, Ölçme ve kontrol

MAK144

İMALAT İŞLEMLERİ

( 3+1+4 )

Zorunlu

4

Eğe, kesici çeşitleri, ölçme, kontrol ve markalama aletleri, kesme ilkeleri ve çeşitleri, Malzemeye uygun kesme takımları, ayaklı zımpara taşı tezgâhları, matkap bileme, Matkap çeşitleri, matkap uç açıları, delinecek parça ve matkapların malzeme özellikleri, delik delme işlem sırası, devir hesabı.

Rayba, kılavuz, pafta çeşitleri, vida tarakları, kılavuz ve pafta ile vida açma işlem sırası. Torna tezgahı çeşitleri, kısımları, tornalama çeşitleri, aynalar, yataklar, kesici takımlar. Torna kalemleri, çeşitleri, punta matkabı, devir sayısı ilerleme miktarı hesapları, alın ve silindirik tornalama işlem sırası. Yüzey pürüzlülüğü, kanal kalemi çeşitleri, açıları, bilenmesi, ölçü aletleri, Konik tornalama yöntemleri, koniklik hesabı, koniklik ölçme mastarları. Matkap çeşitleri, kademeli delik delme esasları, tırtıl çeşitleri. Vida çeşitleri, mastarları, vida kalemi çeşitleri, kör deliğe vida açma, vidalarda ağız sayısı.

Makine raybası çeşitleri, tornada raybalama teknikleri, iş parçası rayba eş eksenli bağlama tekniği.

Freze tezgâhları, yüzey frezeleme çakıları, çakı bağlama elemanları, talaş derinliği ve ilerleme hızı hesapları, Frezeleme yönleri, iş parçasını paralel bağlama Kanal ve cep freze çakı çeşitleri, kanal frezeleme emniyet tedbirleri Delik büyütme aparatları, faturalı delik büyütme, frezede basit bölme, bölme aparatları. Taşlama tezgâhları, taşlama taşı çeşitleri ve özellikleri, Dengeleme metotları, taşın bağlama teknikleri, Taş bileme tekniği.

MAK146

MALZEME TEKNOLOJİSİ

( 4+0+4 )

Zorunlu

4

Teknik alanda kullanılan malzemeler Atomik yapı ile ilgili temel kavramlar Katılaşma ve ergime ile ilgili temel kavramlar, Saf ve alaşım halindeki metallerin katılaşma ve soğuma eğrileri Katılaşma esnasında dendrit ve tane oluşumu Kristal kusurlar, Saf metal, Ara faz veya bileşik ve katı çözelti Alaşımlı çeliklerin standart gösterimleri, Sıvı durumda birbiri içerisinde her oranda çözünen, kısmen çözünen ve sıvı ve katı durumda birbiri içerisinde hiç çözünmeyen alaşımlar Katı hal dönüşümleri

Saf demirin soğuma eğrisi ve alotropik değişim Demir sementit faz diyagramı ve demir sementit faz diyagramındaki dönüşümler, Yumuşatma tavı Normalizasyon tavı Küreselleştirme tavı Gerilme giderme tavı, Su verme sertleştirmesi Martenzitik yapı Izotermal dönüşüm diyagramları Menevişleme

Karbürleme ile yüzey sertleştirme Nitrürleme ile yüzey sertleştirme Alevle yüzey sertleştirme Endüksiyonla Sertleştirme Elastik, plastik deformasyon ve kırılma, Numune örneği alma, kalıplama, taşlama ve parlatma, dağlama Mikroskoplar ve mikroskopla yapısal değerlendirme, Çekme deneyi sonrası elde edilen gerilme uzama eğrisi, Sertlik ölçme metotları Darbe deneyi sonrası kırılma enerjisi Yorulma deneyi sonrası S-N diyagramı, Görsel muayene yöntemi Penetrant sıvı ile muayene yöntemi Ultrasonik muayene yöntemi, X ışını ile muayene yöntemi Manyetik muayene yöntemi

MAK148

MAKİNE MESLEK RESMİ

( 2+1+3 )

Zorunlu

2

Sökülebilen birleştirme elemanları, Sökülemeyen birleştirme elemanları, Emniyetli bağlama elemanları

Hareket Elemanları, Güç İletme Elemanları, Montaj resim ve detay resim kavramları, Montaj ve detay resmi çizmek Montaj ve montaj sırası, Montaj resim ve detay resim uygulamaları, Montaj ve detay resim antetleri,Kroki çizmek

MAK150

BİL.VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

(2+0+2 )

Zorunlu

4

Elektronik Posta Yönetimi, Haber Grupları / Forumlar, Web Tabanlı Öğrenme, Kişisel Web Sitesi Hazırlama, Elektronik Ticaret, Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş, Internet ve Kariyer, İş Görüşmesine Hazırlık, İşlem tablosu, Formüller ve Fonksiyonlar, Grafikler, Sunu Hazırlama, Sunum Yapma, Tanıtıcı Materyal Hazırlama

 

 

MAK152

YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ

( 3+1+4 )

Zorunlu

4

Fosil yakıtlar ve iklim değişikliği, Güneş Enerjisi, Su Isıtıcısı, Düşük sıcaklık güneş enerjisi uygulamaları, Aktif Güneş Enerjisi Uygulamaları, Pasif Güneş Enerjisi Uygulamaları, Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Ekonomi, potansiyel ve çevresel etkiler, Fotovoltaikler, Farklı fotovoltaik uygulamaları, Ekonomi ve gelecekteki yeri, Rüzgar Enerjisi, Rüzgar türbinleri, Rüzgar enerjisi potansiyeli, Açık deniz rüzgar tarlaları, Ekonomi, Çevresel etkileri, Hidroenerji, Hidroenerjinin geçmişi, Hidroelektrik tesisleri, Hidroenerji, Çevresel etkileri, Ekonomi, Biyomas, Fosil yakıt olarak biyomas, Biyoenerji kaynakları, Mikroalgler ve enerji üretimi, Jeotermal Enerji, Jeotermal enerjisinin kullanılabilmesi için gerekli teknolojiler, Yenilenebilir Hidrojen Enerjisi, Yakıt hücreleri, Yakıt hücresi uygulamaları

III.YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

MAK300

BİL. DESTEKLİ ÜRETİM-I

( 2+1+3 )

Zorunlu Seçmeli

4

Bilgisayar destekli Üretim ve tasarıma giriş. Katı modellemenin yararları, Katı modellemede taslak çizme, İki boyutlu modelden katıya dönüştürme teknikleri, Nasıl boyutları koymak için ve ana 2B şekillerin çizimi, Geometrik referans araç çubukları, Taslağı üç boyut kazandırma, katı hale getirme

İki boyutlu modelden katıya dönüştürme teknikleri, Karmaşık Sketch yapmak için Değiştir araçları ve kısıtlamaları kullanma, Ekstrüzyon komutunu kullanarak katı oluşturma ve "Share Sketch", İleri katı oluşturma teknikleri, Revolve, Holes, Chamfer, Fillet

MAK301

MAKİNE ELEMANLARI

( 4+0+4 )

Zorunlu

4

Sökülemez bağlantı elemanları, Sökülebilen bağlantı elemanları, Mil ve akslar, Yatak elemanları

MAK 302

CNC FREZE TEKNOLOJİSİ

( 1+1+2 )

Zorunlu

3

CNC Freze tezgâhının özellikleri ve kısımları, Kontrol panel çeşitleri, tuşları ve özellikleri, Kesici çeşitleri, özellikleri ve kullanım yerleri, Sıfırlamada kullanılan elemanların özellikleri, Takım kaba işlemelerin hesabı, CNC Freze tezgâhlarında programlama esasları, CNC Freze tezgâhlarında hareket ve koordinat sis., CNC Frezeda çevrimleri kullanılarak programlama, Alt programlama tekniği ve yapısı, CNC tezgâhlarında bulunan alarm ve hata kodları, Ölçme ve kontrol

MAK 303

TERMODİNAMİK

( 4+0+4 )

Zorunlu

4

Sıcaklık ve termodinamiğin sıfırıncı yasası, Termometreler ve celsius sıcaklık ölçeği, Isı ve iç enerji, Isı kapasitesi ve özgül ısı,hal değiştirme ısısı, Termodinamiğin birinci yasası ve bazı uygulamaları, Enerji aktarma mekanizmaları, Gazların kinetik teorisi, İdeal gazda adyabatik işlemler, Isı makinaları ve termodinamiğin ikinci yasası, Benzinli ve dizel motorlar, İçten yanmalı motorlarda iş, verim, güç, Yakıtlar, fiziksel ve kimyasal özellikleri, yanmanın fiziksel analizi, kimyasal özellikleri, Buji ile ateşlemeli motorlarda yanma, Entropi

MAK 304

OTOMATİK KONTROL

( 3+1+4 )

Zorunlu

4

Kremayer dişli açmak, Konik dişli açmak, Sonsuz vida ve karşılık dişlisi açmak, Zincir dişli açmak, Delik taşlamak, Konik taşlamak, Puntasız taşlama yapmak, Alet bilemek

MAK 305

ÖLÇME VE KONTROL

( 1+1+2)

Zorunlu

2

Kumpaslar, Mikrometreler, Açı ölçümü, Yüzey pürüzlülüğü ölçümü,Vidaları ölçmek, Dişli çarkları ölçmek, Mastarlar ve optik camlarla yüzey kontrolü yapmak, Şekil tolerans kontrolü yapmak.

MAK 306

KAYNAK TEKNOLOJİSİ

( 2+1+3)

Zorunlu

3

Gaz ergitme kaynağı, Elektrik ark kaynağı, MIG/MAG kaynağı, TIG kaynağı

MAK310

İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNO.

( 3+1+4 )

Zorunlu

4

İklimlendirmenin temel kavramları, Isı-sıcaklık,madde ve ısı miktarı arasınaki ısı alışverişİ, Isı miktarı ve madde arasındaki ilişki, İdeal gaz yasaları, Charles-Gay Lussac yasası, Boyle Mariotte yasası, İdeal gaz durum denklemi, Termodinamiğin sıfırını ve birinci kanunları, Entalpi,iç enerji ve özgül ısı, Termodinamiğin ikinci yasası,entropi, Carnot çevrimi, Termodinamiğin üçüncü yasası

 

 

MAK 308

DOĞALGAZ TESİSATI I

( 2+0+2 )

Seçmeli

2

Kazan Gaz Besleme Hattı, Doğalgaz Brülörleri, Bina İçi Doğalgaz Tesisatı, Doğalgaz Kolon Hattı,

Doğalgaz Bina Tüketim Hattı, Doğalgaz Sayaçları, Doğalgaz Güvenlik Kuralları, Doğalgaz Tesisatı Test Kuralları, Sızdırmazlık Testinde Kuralları Araç Gereçler

KRD103

SEÇMELİ DİL(KÜRT DİLİ-I) (S)

( 2+0+2 )

Seçmeli

2

Sözlü ve yazılı anlatımda sözcüklerin işlevi,Kürtçe cümlelerde doğru söz diziminin önemi, Edebi metin ve kitaplardan seçilmiş cümle ve parçaları çözümleme yöntemleri.

ARP103

SEÇMELİ DİL(ARAP DİLİ-I) (S)

( 2+0+2 )

Seçmeli

2

Sözlü ve yazılı anlatımda sözcüklerin işlevi,Arapça cümlelerde doğru söz diziminin önemi,

Edebi metin ve kitaplardan seçilmiş cümle ve parçaları çözümleme yöntemleri.

IV.YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+T

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

MAK 400

BİL. DESTEKLİ ÜRETİM-II

( 2+1+3 )

Zorunlu Seçmeli

3

Bilgisayar destekli Üretim ve tasarıma giriş. Katı modellemenin yararları, Katı modellemede taslak çizme, İki boyutlu modelden katıya dönüştürme teknikleri, Nasıl boyutları koymak için ve ana 2B şekillerin çizimi, Geometrik referans araç çubukları, Taslağı üç boyut kazandırma, katı hale getirme

İki boyutlu modelden katıya dönüştürme teknikleri, Karmaşık Sketch yapmak için Değiştir araçları ve kısıtlamaları kullanma, Ekstrüzyon komutunu kullanarak katı oluşturma ve "Share Sketch", İleri katı oluşturma teknikleri, Revolve, Holes, Chamfer, Fillet

MAK 401

HİDROLİK VE PNÖMATİK

( 3+1+4 )

Zorunlu

4

Hidrolik devre elemanları, hidrolik devre şeması, Hidrolik sistemlerin arızaları, Pnömatik devre elemanları, Pnömatik devre şeması, Elektropnömatik sistemler, Pnömatik sistemlerin arızaları, Sistemlerin periyodik kontrol ve bakımları, Arıza tespiti ve arızalı makinenin onarımı

MAK 402

MUKAVEMET

( 4+0+4 )

Zorunlu

4

Mukavemetin Temel Kavramları, Cisimlere Uygulanan Dış Yükler, Gerilmeler, İki Temel Gerilme Şekli, Emniyet Gerilmesi, Çekme Gerilmesi, Tanımı ve Hesaplanması, Gerilme Şekil Değiştirme Eğrisi, Hooke Kanunu, Basma Gerilmesi, Kesme Gerilmesi, Eğilme Gerilmesi, Eğilme Momenti, Dayanım Momenti, Atalet Momenti, Eğilmede Yükleme Çeşitleri( Tekil Yükler, Yayılı Yükler, Karışık Yükler), Eğilmede Diyagram Çizilmesi, Kesme Kuvveti ve Eğilme Momenti Diyagramları

Burulma Gerilmesi, Burulma Momenti, Burulma Dayanım Momenti, Burkulma Gerilmesi, Kritik Yük

Burkulma Boyu, Narinlik Derecesi, Burkulma Gerilmesinin Hesaplanmasında Kullanılan Metotlar

MAK 410

İŞ GÜVENLİĞİ

( 2+1+3 )

Zorunlu

3

İşgüvenliği tanımı ve mevzuatı, Meslek hastalıkları, Koruyucu ve önleyici tedbirler, Çıkan gazlar, çevre kirliliği ve zararlı gazlarla ilgili mevzuat, İş güvenliği ve İş güvenliği ekipmanları, Yanıklar ve koruyucu tedbirler, Elektrik çarpması ve önleyici tedbirler, İç ortam hava kalitesi Kaynak sırasında gözleri koruyucu tedbirler, Havalandırma ekipmanları, Atıklar ve atıkları sınıflandırma, Atıkları depolama, Geri dönüşüm ve geri dönüşüm sistemleri, Tehlikeli atık yönetmelikleri

MAK 404

ALIŞILMAMIŞ ÜRETİM YÖN.

( 2+1+3)

Seçmeli

3

Elektro erozyon tezgâhının özellikleri , Tezgâh koordinat eksenleri ,Referans noktaları,Kontrol panel çeşitleri, Kontrol panel tuşları ve özellikleri ,Elektro erozyon tezgâhı işleme yöntemleri,Elektrot malzemeleri, Di elektrik sıvılar,Elektrot ve parça konumlandırma yöntemleri,Parça sıfırlama yöntemleri, Elektro erozyon tezgâhı işletim modları Elektro erozyon tezgâhı işleme parametreleri, Tel erozyon tezgâhının özellikleri,kısımları, çalışma prensipleri Tezgâh koordinat eksenleri,Referans noktaları, Kontrol panel çeşitleri,Kontrol panel tuşları ve özellikleri, Tezgâh programlama yöntemleri, Tel erozyon tezgâhı işleme yöntemleri, Kesici tel malzemeleri ve özellikleri, Tel bağlama yöntemleri,Tel pozisyonlama seçenekleri İş parçası bağlama yöntemleri, Kesme sıvısı çeşitleri ve özellikleri, CNC tel erozyon tezgâhlarında programlama esasları Konumlama sistemleri Mutlak konumlama sitemi Artımlı konumlama sistemi, ISO İşlem ve hazırlık komutları Tel hareket yönü seçimi Çap telafileri ve ötelemeler (offset), Eğim açısı ayarlamak Simülasyon yapma seçenekleri

MAK 405

TERSİNE MÜH. VE KAL. KONT.

( 3+0+3 )

Zorunlu

4

3B Optik Ölçme için sistemin Kurulması, Kalibrasyon yapılması, Tarama yapılması, Verilerin Optimize edilmesi, Tersine Mühendislik yazılımını kullanma, Kesitler elde etme, Yüzey elde etme, Kalite Kontrol Yapılması, Elde edilen datayı 3B Programlarda kullanma, Katı model elde etme, Prototip üretme

MAK 406

İŞ KALIPLARI

( 2+0+2)

Zorunlu

3

Delme kalıp tasarımı ve kalıp elemanlarının yapım resimleri, Delme kalıp elemanlarını işleme Delme kalıbı elemanlarının montajı, Delme kalıpları, Bağlama kalıp tasarımı ve kalıp elemanlarının yapımı, Bağlama kalıp tasarımı ve kalıp elemanlarının yapımı, Bağlama kalıp elemanları, Bağlama kalıbı elemanlarının montajı, Bağlama kalıpları

MAK 409

ISI TRANSFERİ

( 2+0+2)

Zorunlu

2

Isı Transferine Giriş ve Isı Transfer Mekanizmaları, Fourier Isı İletimi Denklemi, Daimi Isı İletimi, Tek Boyutlu Isı İletimi ve Birleşik Duvar Sistemleri, Zamana Bağlı Isı İletimi, Taşınımın Temelleri, Zorlanmış Dış Taşınım, Zorlanmış İc Taşınım, Doğal Taşınım, Isı Değiştiriciler, Işıma ile Isı Transferi, Kaynama ve Yoğuşma

MAK408

GİRİŞİMCİLİK-II

( 2+0+2)

Zorunlu

2

Başarılı ve Uygulanabilir bir İş Fikri Belirlemek, İş Fikrinin Sektörel Özellikleri, İşletme Çeşitleri, Özel, Kamu ve Karma İşletmeler, Çalışma Programı Hazırlamak, Koordinasyon, İş Planı Hazırlamak, Uygulanabilir İş Planı Hazırlama, İş Kurmak, İşletmenin Faaliyetini Başlatma, İşletmeyi Geliştirmek, İşletmenin Ayakta Kalabilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirler, İş Hukuku, Hizmet Sözleşmesi

MAK411

DOĞALGAZ TESİSATI II

( 2+0+2)

Seçmeli

2

Bina İçi Doğalgaz Tesisatı, Doğalgaz Kolon Hattı, Doğalgaz Bina Tüketim Hattı, Doğalgaz Sayaçları

Doğalgaz Güvenlik Kuralları, Doğalgaz Tesisatı Test Kuralları, Sızdırmazlık Testinde Kuralları Araç Gereçler

KRD104

SEÇMELİ DİL(KÜRT DİLİ-II) (S)

( 2+0+2 )

Seçmeli

2

Duygu ve düşünceleri yazarak ve konuşarak açık bir biçimde ifade etme, öykü, roman, tiyatro, şiir, deneme, anı gibi edebi türlerin özellikleri.

ARP104

SEÇMELİ DİL(ARAP DİLİ-II) (S)

( 2+0+2 )

Seçmeli

2

Duygu ve düşünceleri yazarak ve konuşarak açık bir biçimde ifade etme, Öykü, roman, tiyatro, şiir, deneme, anı gibi edebi türlerin özellikleri.

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü