T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU
  • /
  • Bilgisayar Programcılığı Uzaktan Öğretim Hakkında

Bilgisayar Programcılığı Uzaktan Öğretim Hakkında

Uzaktan Öğretim Hakkında

Öğrenme Yönetim Sistemi için tıklayınız.

Öğrenci Seçimi ve Ücret

Programa, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile öğrenci kabul edilecektir. Yerleştirme süreci ile ilgili olarak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunu inceleyebilirsiniz.

Bakanlar Kurulunun 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3584 sayılı Kararı kapsamında Ön Lisans Programlarına kayıt yaptıran öğrencilerimiz her yarıyıl için uzaktan öğretim için belirlenen öğrenim ücreti ve her yarıyıl için Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda ders materyal ücretini öderler.

Programı tercih eden öğrencilerin kayıtları, Mardin Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından yapılır.

Ders Seçimi

Ders seçimi ve öğrenci bilgi sistemi için tıklayınız

Sınavlar

Vize sınavları (%20) uzaktan/online, Final sınavları (%80) Mardin Meslek Yüksekokulunda yüz yüze yapılmaktadır.

Program Hakkında

Bilgisayar Programcılığı öğrenim süresi 4 yarıyıl olup, eğitim dili Türkçedir. Kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu bilgisayar teknolojisi ürünlerinin işlevsel kullanımı için gerekli olan yöntem ve teknikleri öğretmek ve bu kurumlarda çalışmak isteyen nitelikle bireyleri yetiştirmektir. Bilgisayar bilimlerinin temel bilgileri ile donatılmış, programlama dillerinin kullanılmasında teknik bilgi ve deneyime sahip, yenilenen teknolojiye kolayca uyum sağlayabilen programcılar yetiştirilmesini sağlayan, bilgi teknolojileri konusunda sadece bölgesel değil ulusal çapta ihtiyaç duyulan nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Mardin Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Programcılığı alanında tecrübeli bir öğretim elemanı kadrosuna sahiptir. Öğrencilerimiz, derslere Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MAUZEM) bünyesinde mevcut olan Canlı Sınıf (sanalsinif.artuklu.edu.tr) sistemi üzerinden katılacaktır. Uygulama gerektiren derslerde ise %30 (Yaklaşık 4 hafta) yüzyüze eğitim alarak Bilgisayar Programcılığı alanıyla ilgili dönem boyunca elde ettikleri teorik birikimi uygulama ve deneyimleme imkanı bulacak ve örgün eğitimin bireye kazandırdığı deneyimleri de yaşama imkanı bulacaklardır. Online (canlı) sunulacak derslere ek olarak, Öğrenme Yönetim Sistemi (oys.artuklu.edu.tr) üzerinden sunulacak etkileşimli öğretim içeriklerinden faydalanabilecek ve Canlı Derslere ait video kayıtlarına da sürekli erişebilecektir.

Kazanılan Derece

Bilgisayar Programlama Teknikeri - Ön Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) yeterli TYT puanı almış olmak gerekmektedir. Programa Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için öğrenciler en az 120 ECTS (AKTS) kredi almak zorundadır. Ayrıca programdan mezun olabilmek için öğrenciler ikinci yarıyılın sonunda 30 iş günü 240 saat olarak yaz stajlarını tamamlamak durumundadır.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, bölüm kurulunun görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Program Yeterliliği

Bilgisayar alanındaki temel kavramları tam anlamıyla kavrar. Bilgisayarın çalışma yöntemini açıklar. Bilgisayar alanında temel düzeydeki güncel, kuramsal bilgileri belirtir. Sektörde ihtiyaç duyulan düzeyde programlama, tasarım veya donanım bilgisine sahip olur. Programların çalışma prensibini açıklar. Bir durum karşısında kullanılacak en uygun programı geliştirmenin yollarını ifade eder. Bilgisayar teknolojilerinin doğası ve tarihsel gelişimini anlatır. Yazılım (PC, ağ ortamı ve internet) planlama ve tasarımında görev alır. Yazılım, kurulum ve test işlemlerini yapar. Mesleki alanda matematik becerilerini kullanır. Mesleki alanda algoritmik düşünerek ortaya çıkacak olan problemlere karşı çözüm bulur. Ofis, grafik tasarım, web tasarım, veri tabanı vb. uygulamalı programları kullanır.  Uygulamalı programların geliştirme modüllerini kullanarak örnekler sunar. Donanım keşif ve kurulması işlemlerini yapar. Yaygın karşılaşılan yazılım ve donanım arızalarını tespit etme konusunda sorumluluk alır. Bilgisayar teknolojilerini farklı disiplinlerle ilişkilendirir. Program problemlerine karşı yazılım geliştirme, yaratma ve tasarlama yetkinliği kazanır. Veri güvenliği ve saklanması ile ilgili tedbirleri alarak uygun çözümler bulur. Veri güvenliği ve saklanması ile ilgili tedbirleri alarak uygun çözümler bulur. Farklı alanlardaki problemlerin bilgisayar tabanlı modellerini oluşturmada yetkinlik kazanır. Sorunları tanımlama, analiz etme, kanıtlama ve araştırmalara dayalı çözüm geliştirme yetkinliği kazanır. Öğrendiklerini pratik becerilere dönüştürür. Eğitim sürecinde öğrendiği temel bilgiler sayesinde var olan yenilikleri öğrenme ve bunları geliştirme yetkinliği kazanır. Birey olarak kendini tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır, zayıf yönlerini geliştirir. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. Alanda çalışmalar yaparken elde ettiği verileri toplamada ,analiz etmede ve yorumlayıp paylaşmada toplumsal etik değerlere uygun davranış sergiler. Alanda çalışmalar yaparken elde ettiği verileri toplamada Alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişimi gerçekleştirebilecek düzeyde yabancı dil becerisi geliştirir. Kişisel ve kurumsal iletişim ve etkileşim sağlar. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır. Web tasarımı ve programlaması konularındaki bilgileri sayesinde yeni web siteleri tasarlama yetkinliği kazanır. Teknolojiyi farklı disiplinlerle ilişkilendirir. Programcılık bilgisi sayesinde yeni programlar geliştirme ve üretilen projelerde uygulama yetkinliği kazanır. Teknik konulardaki yetkinliği sayesinde bilgisayarların donanımsal ayarlamalarını yapar.

İstihdam Olanakları

Bu program mezunları kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel sektörde bilgisayar programcısı olarak istihdam edilmektedir. Yüksekokulumuz bu programda, bilişim teknolojileriyle yoğrulmuş ve onu en üst düzeyde kullanabilen, girişimci, yenilikçi ve ulusal değerlere saygılı, alanındaki sorunlara çözüm üreten bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Üst Dereceye Geçiş

Önlisans programlarından mezuniyetin ardından dikey geçiş sınavı (DGS) sonucunda lisans programlarında eğitim görme imkânı bulunmaktadır. Bu programlar aşağıda verilmiştir.

Eğitim Türü

Uzaktan Öğretim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puana sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Ömer TÜRK

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

 

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

 

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

 

 

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

 

Kavram Haritası

 

 

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

 

Bakım Planı

 

 

Video

 

 

probleme dayalı öğrenme

 

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

 

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

 

 

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

 

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

 

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

 

 

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü