T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
 • /
 • TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MEZUNİYET YOL HARİTASI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MEZUNİYET YOL HARİTASI

 • Tezli yüksek lisans programının süresi, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. AKTS kredi zorunluluğunu ve seminerini başarıyla tamamlayan ve üçüncü yarıyılda tez çalışmasını sonlandırıp tez savunmasında başarılı olan öğrenci süresinden önce mezun olabilir.
 • Seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS ve 21 krediyi tamamlamış olmak, başarısız veya sonuçlandırılmamış dersi bulunmak,
 • Akademik yayın şartını yerine getirmiş olmak (yayında Enstitü adının yer alması gerekmektedir). Yayınla ilgili öğrenci, aşağıdakilerden en az birini yerine getirmiş olmalıdır:
 1. Ulusal/uluslararası etkinliklerde sözlü, yazılı veya görsel sunum yapmış olmak,
 2. Ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir makalesi olmak (özgün makale, derleme makale, kitap kritiği, editöre mektup, kısa makale vb.).
 3. Ulusal/uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan tam metni veya özet matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar veya ulusal/uluslararası yayınevlerinden kabul edilmiş/yayımlanmış kitap, kitap editörlüğü veya bölüm yazarlığı olmak,
 4. Kabul edilmiş proje/patent/faydalı model/endüstriyel tasarımı belgelemiş olmak.                                   

      NOT:

      Anasanat/sanat dalına bağlı yürütülen yüksek lisans programlarında, tez savunma sınavına girebilmek için sanat eseri üretimi zorunlu olduğundan akademik yayın şartı aranmaz.

 • Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında en az salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir.
 • Savunma sonucunda ret kararı veren jüri üyesinin olması durumunda ret gerekçeleri tutanağa eklenir.
 • Tez savunma sınavında tez başlığında değişiklik olması durumunda yapılan değişiklik Tez Savunma Sınav Tutanağında belirtilir.
 • Jüri üyeleri tarafından imzalanan Tez Savunma Sınavı Tutanağı,  anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye gönderilir.
 • Jüri üyeleri tarafından imzalanan 3 adet Tez Onay Sayfası basımı yapılacak tez nüshalarına konulmak üzere öğrencide kalır.
 • Tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci, tez çalışmasını Enstitünün tez şekilsel inceleme görevlisine mail olarak gönderir (Tez şekilsel inceleme görevlileri için tıklayınız). Tez şekilsel inceleme görevlisi, inceleme neticesini mail olarak öğrenciye bildirir. Öğrenci düzeltilmesi gereken yerleri de düzelttikten sonra tez çalışmasını yeniden tez şekilsel inceleme görevlisine gönderir. Tez şekilsel inceleme görevlisi, Savunma Sonrası Şekilsel Tez İnceleme Formu ile birlikte tezin son halini lee.tez@artuklu.edu.tr adresine gönderir. Enstitü öğrenci işleri birimi, tezin son halinin intihal raporunu alır. İntihal/benzerlik taramasında benzerlik oranının %25’i geçmemesi durumunda, öğrenci imzalanmış Tez Onay Sayfaları ile birlikte tezini baskıya götürür. Tezinin ciltlenmiş en az üç kopyası ile bir elektronik kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci, diploma almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.

        Tez Savunma Sınavından sonra gerekli olan formlar ve ekleri:

 • Tez Teslim Formu
 • Tez Veri Giriş Formu (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ web sayfasından tez bilgileri güncellenerek alınacak çıktının imzalı nüshası)
 • 3 adet ciltlenmiş tez nüshası
 • Tezin basılmış son hali PDF formatında, lee.tez@artuklu.edu.tr ve tez.kutuphane@artuklu.edu.tr elektronik posta adreslerine gönderilir (elektronik postanın konu bölümüne öğrencinin adı, soyadı ve tezin başlığı yazılmalıdır).
 • Mardin Artuklu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan bu yol haritasında, anlaşılamayan veya eksik kalan hususlar için adı geçen yönetmeliğin ilgili konularını düzenleyen maddelerine bakılabilir. Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü