T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
  • /
  • Kültürel Çalışmalar Tezli Yüksek Lisans Program Hakkında

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Kültürel Çalışmalar Tezli Yüksek Lisans Program Hakkında

Mardin Artuklu Üniversitesi’nde, kentin sahip olduğu kültürel zenginliklerini bilimsel anlamda araştırmaya ve kentin dünya çapında görünürlüğünü arttırmaya yönelik çalışan farklı alanlardan öğretim üyeleri bulunmaktadır. Kültürel Çalışmalar yüksek lisans programı, söz konusu alanlardan hocalar tarafından Tarihi kent Mardin’de beşeri ilimler ve sosyal bilimler alanlarında kentin mimari, arkeolojik, sanat tarihi, antropolojik anlam haritasının analizine karşılaştırmalı ve çok disiplinli bir yaklaşım geliştirmek üzere tasarlanmıştır. Arkeolojik, antropolojik ve sanat tarihi, mimarlık alanında kültürel kuram ve yaklaşımların öğretilmesinin yanı sıra, eleştirel ve analitik düşünme yetisinin geliştirilmesi ve öğrencilere araştırma becerisi kazandırılması programın öncelikli amaçlarından biridir. Programın çekirdek öğretim kadrosu ulusal ve uluslararası düzeyde muhtelif araştırma projelerinde yer almaktadır. Programın en kuvvetli yönleri arasında, etnografik ve yorumlayıcı yöntemlerin kullanımı ile disiplinlerarası işbirlikleri sayılabilir. Program çerçevesinde işbirlikleri aşağıdaki araştırma konularına yoğunlaşmaktadır. -Arkeoloji Araştırmaları -Sanat Tarihi ve Mimarlık Tarihi Araştırmaları -Toplumsal Cinsiyet ve Mahremiyet -Bellek Çalışmaları -Sözlü Tarih -Göç ve kente uyum Disiplinlerarası Kültürel Çalışmalar tezli yüksek lisans programı, mesleki donanımını tamamlayarak yeterlik kazanmış, insana, topluma ve etik ilkelere duyarlı, sürekli öğrenmeye ve gelişmeye açık, bilimsel araştırma ve düşünme biçimini benimseyen ve uygulayan, güncel ve temel bilgileri etkili olarak kullanan, kültür ile ilgili verilerin toplanması, incelenmesi, yorumlanması ve duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve teknik değerlere uygun hareket eden, farklı düşünce ve kültürlere açık ve eleştirel düşünebilen bilim insanları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü