T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
 • /
 • DOKTORA PROGRAMI MEZUNİYET YOL HARİTASI

DOKTORA PROGRAMI MEZUNİYET YOL HARİTASI

 • Tezli yüksek lisans derecesiyle kayıt olan öğrenciler için en az 7 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 21 kredi ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla toplam en az 240 AKTS krediyi tamamlamış olmak, başarısız veya sonuçlandırılmamış hiçbir dersi bulunmamak,
 • Kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az sekiz yarıyılı tamamlamış olmak,
 • En geç beşinci yarıyılın sonuna kadar Yeterlik Sınavına girmek ve en geç ikinci yeterlik sınavında başarılı olmak,
 • Tez önerisi savunma sınavında başarılı olmak,
 •  En az üç tez izleme raporunda başarılı olmak,
 • Mardin Artuklu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 33-(2) maddesinde belirtilen yayın şartını (yayında enstitümüzün adı yer almalıdır) yerine getirmiş olmak, 
 • Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında en az salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir.

 • Savunma sonucunda ret kararı veren jüri üyesinin/üyelerinin olması durumunda ret gerekçeleri tutanağa eklenir.

 • Tez savunma sınavında tez başlığında değişiklik olması durumunda yapılan değişiklik Tez Savunma Sınav Tutanağında belirtilir.

 • Jüri üyeleri tarafından imzalanan Tez Savunma Sınavı Tutanağı,  anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye gönderilir.

 • Jüri üyeleri tarafından imzalanan 3 adet Tez Onay Sayfası basımı yapılacak tez nüshalarına konulmak üzere öğrencide kalır.

 • Tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci, tez çalışmasını Enstitünün tez şekilsel inceleme görevlisine mail olarak gönderir (Tez Şekilsel İnceleme Görevlileri için tıklayınız). Tez şekilsel inceleme görevlisi, inceleme neticesini mail olarak öğrenciye bildirir. Öğrenci düzeltilmesi gereken yerleri de düzelttikten sonra tez çalışmasını yeniden tez şekilsel inceleme görevlisine gönderir. Tez şekilsel inceleme görevlisi, Savunma Sonrası Şekilsel Tez İnceleme Formu ile birlikte tezin son halini lee.tez@artuklu.edu.tr adresine gönderir. Enstitü öğrenci işleri birimi, tezin son halinin intihal raporunu alır. İntihal/benzerlik taramasında benzerlik oranının %25’i geçmemesi durumunda, öğrenci imzalanmış Tez Onay Sayfaları ile birlikte tezini baskıya götürür. Tezinin ciltlenmiş en az üç kopyası ile bir elektronik kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci, diploma almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                    Tez Savunma Sınavından sonra gerekli olan formlar ve ekleri:

 • Tez Savunma Sınav Tutanağı
 • Savunma Sonrası Şekilsel Tez İnceleme Formu
 • Tez Teslim Formu
 • Tez Veri Giriş Formu (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ web sayfasından tez bilgileri güncellenerek alınacak çıktının imzalı nüshası)
 • 3 adet ciltlenmiş tez nüshası
 • Tezin basılmış son hali PDF formatında, lee.tez@artuklu.edu.tr ve tez.kutuphane@artuklu.edu.tr elektronik posta adreslerine gönderilir (elektronik postanın konu bölümüne öğrencinin adı, soyadı ve tezin başlığı yazılmalıdır).
 • Mardin Artuklu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan bu yol haritasında, anlaşılamayan veya eksik kalan hususlar için adı geçen yönetmeliğin ilgili konularını düzenleyen maddelerine bakılabilir. Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü