T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
  • /
  • DOKTORA ÖĞRENCİLERİ İÇİN YOL HARİTASI

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

DOKTORA ÖĞRENCİLERİ İÇİN YOL HARİTASI

DOKTORA ÖĞRENCİLERİ HAKKINDA

1- Tezli Yüksek Lisans derecesi ile başvuranların süresi 8 yarıyıl (4 yıl) olup azami tamamlama süresi 12 yarıyıldır (6 yıldır). Lisans derecesi ile başvuranların (Bütünleşik Doktora) süresi 10 yarıyıl (5 yıl) olup azami tamamlama süreleri 14 yarıyıldır (7 yıldır).

2- Öğrenci en az 7 adet ders (1 zorunlu 6 seçmeli) ve Seminer dersini başarıyla tamamladıktan sonra Doktora Yeterlik Sınavı'na girilebilir (en geç beşinci yarıyılda Doktora Yeterlik Sınavı’na girmek zorundadır).

3- Yeterlik sınavı yılda iki kez olmak üzere güz ve bahar yarıyıllarında yapılır. Yeterlik sınavları, anabilim/bilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı vardır. Mücbir durumlarda Enstitü yönetim kurulu kararıyla sınavlar şeffaf olmak ve kayıt altına alınmak şartıyla video konferans yoluyla da yapılabilir.

4- Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Öğrencinin doktora yeterlik sınavında başarılı sayılabilmesi için yazılı ve sözlü sınavların her birinden 100 tam puan üzerinden en az 75 puan alması gerekir. Bu sınavlardan herhangi birinde başarısız olan öğrenci, yeterlik sınavından başarısız sayılır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek (Doktora Yeterlilik Jüri Sinav Tutanaği Formu) başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim/bilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

5- Yeterlik sınavında başarısız olan veya enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrenci yeterlik sınavından başarısız sayılır. Bu durumdaki öğrenci bir sonraki yarıyılda zorunlu haller dışında aynı jüri önünde tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan veya sınava girmeyen öğrencinin kayıt yenileyip yenilemediğine bakılmaksızın Enstitü ile ilişiği kesilir.

6- Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için Enstitü anabilim/bilim dalı başkanlığının önerisi (Tez İzleme Komitesi Atama Formu) ve Enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

7- Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka anabilim/bilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir. Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, anabilim/bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

8- Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur (Doktora Tez Önerisi Savunma Tutanağı'na işlenir). Bunun için anabilim dalı başkanlıkları tarafından (Doktora Yeterlik Sınavı tarihi itibariyle en geç 6 ay içinde) Doktora Tez Önerisi Savunması toplantısı yapılır ve toplantı tarihi en az 15 gün öncesinde Enstitüye resmi yazı ile bildirilir. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır. Bu sınavda başarılı olan öğrencilerin tutanakları (Doktora Tez Önerisi Savunma Tutanağı,öğrencinin Tez Öneri Formu ile Tez Veri Giriş Formu) 3 iş günü içerisinde Enstitüye resmi yazı ile iletilir. Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın belirtilen sürede girmeyen öğrencinin kayıt yenileyip yenilemediğine bakılmaksızın başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir. Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

9- Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar (Tez Ara Raporu Formu). Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir (Tez İzleme Komitesi Degerlendirme Raporu Formu).Tez aşamasında bulunan tüm doktora öğrencileri Ocak-Haziran ile Temmuz-Aralık aylarında yılda iki kez toplanan Tez İzleme Komitesi üyelerine 1 ay öncesinden raporlarını sunmak ve Tez İzleme Komitesi toplantılarına katılmak zorundadırlar. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. 3 başarılı TİK'ten sonra öğrenci tez savunma sınav talebinde bulunabilir.

Not: Formlar Enstitü web sayfası Belge ve Formlar (Doktora Öğrencileri İçin Gerekli Belgeler) başlığı altında yer almaktadır.

Belge ve Formlar'a Ulşamak İçin Tıklayınız.

 

                             Doktora Öğrencileri Dönemlik Ders Kayıt Tablosu

Birinci Yarıyıl   4 ders (1 zorunlu 3 seçmeli) + Danışmanlık dersi (Danışmanlık dersi  hariç toplamda en fazla 5 ders alabilir)
İkinci Yarıyıl  3 ders + seminer dersi + danışmanlık dersi (Danışmanlık dersi hariç toplamda en fazla 5 ders alabilir)
Üçüncü Yarıyıl  Doktora Yeterlik dersi + Danışmanlık dersi
Dördüncü Yarıyıl  Doktora Tez Önerisi dersi + Danışmanlık dersi
Beşinci Yarıyıl  Tez Çalışması 1 + Uzmanlık Alan Dersi 1 + Danışmanlık dersi
Altıncı Yarıyıl  Tez Çalışması 2 + Uzmanlık Alan Dersi 2 + Danışmanlık dersi
Yedinci Yarıyıl  Tez Çalışması 3 + Uzmanlık Alan Dersi 3 + Danışmanlık dersi
Sekizinci Yarıyıl  Tez Çalışması 4 + Uzmanlık Alan Dersi 4 + Danışmanlık dersi

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü