T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
  • /
  • Birim Hakkında

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Birim Hakkında

Mardin Artuklu Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu,  5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve 07.10.2004 tarih ve 25606 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, 4857 sayılı İş Kanunu, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Madde 127 Geçici Madde 23 üncü maddesi ile Üniversitemiz Senatosunun 29.08.2018 tarihli ve 10 sayılı kararına dayanılarak kurulmuştur. 

AMACI : Ünversitemizi, personeli, üniversitemize ait araç ve gereci tehlikeye düşürecek olayları önleyecek tedbirleri belirlemek, çalışanların, öğrencilerin ve ziyaretçilerin konulan kurallara uymalarının sağlanması ile Üniversitemiz Yerleşkeleri içerisinde koruma ve güvenlik hizmetleri ve bu hizmetlerde görevli personelin görev ve yetkilerine ilişkin ilke, usul ve esasları belirleme amacı taşımaktadır. 


 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü