T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ KIZILTEPE MESLEK YÜKSEKOKULU
  • /
  • Ders İçerikleri

Ders İçerikleri

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

TAB-103 TARIMSAL EKOLOJİ

Ekolojinin tanımı, gelişimi ve kapsamı; ekosistem ve unsurları; bitki ekolojisinin tanımlanması; bitkilerin çevre ile olan ilişkileri; bitkiler arası rekabet; bitki gelişimi için gerekli ekolojik koşullar; sıcaklık, ışık, nem, atmosfer, rüzgar, su ve etkileri; toprak faktörleri; biyolojik faktörler ve bitkilerle etkileşimleri.

 

TAB-101 BOTANİK

Botanik biliminin sınıflandırılması; sitoloji (hücre bilimi: protoplazma, sitoplâzma, hücre zarı, çekirdek, kromozomlar, hücre bölünmesi vb); histoloji (doku bilimi: hücre arası boşluklar, dokuların sınıflandırılması); organografi (kök, gövde, yaprak); bitki sistematiği; bitkilerde üreme (eşeysiz ve eşeyli üreme, çiçeğin yapısı, ovülün yapısı, çiçeklerde simetri, çiçek formülü ve diyagramı, çiçek durumları, tozlanma, döllenme, meyve, meyve tipleri).

 

TAB-107 TOPRAK BİLGİSİ

Toprakların esas yapı maddeleri; ana materyalin orijin, oluşum ve sınıflandırılması; toprak oluşumunda aşınma, ayrışma ve birleşme olayları; toprak oluşumunu etkileyen etmenler; toprak profili; toprak sınıflandırılması; mineral toprakların fiziksel ve kimyasal özellikleri; mineral topraklardaki bitki besin maddeleri; toprak reaksiyonu, toprak suyu, toprak canlıları, toprak organik maddesi, toprak havası, toprak sıcaklığı, kireç ve toprakların kireçlenmesi; organik topraklar; toprak verimliliği ve toprakta bitkiye mutlak gerekli besin elementlerinin durumu.

 

TAB-111 TARIM EKONOMİSİ

Ekonomini tanımı, tarihçesi ve temel kavramlar (kıtlık, ihtiyaç, mal, hizmet, fayda, değer, fiyat, üretim ve üretim faktörleri vb.); arz-talep ve piyasa dengesi; işletme kavramı ve işletmelerin amacı, işlevleri, sorumlulukları, çevre ile ilişkisi; işletmelerin kuruluşu, yönetimi, gruplandırılması ve yönetimin görev ve sorumlulukları.

 

TAB-113 BİTKİ SİSTEMATİĞİ

Genel taksonominin prensipleri, tür, türaltı ve türüstü kategoriler, bitkilerin sınıflandırma sistemleri, Spermatophyta’ların sistematik özellikleri, Gymnospermler ve sınıflandırılması, Pinaceae ve Cupressaceae familyaları Angiospermae’lerin ve Magnoliopsida sınıfının sistematik özellikleri, Ranunculaceae, Fagaceae, Caryophyllaceae, Malvaceae, Asteraceae, Lamiaceae, Apiaceae, Cucurbitaceae,. Monocotilodonopsida sınıfının sistematik özellikleri, Poaceae, Liliaceae, Orchidaceae, İridaceae familyalarının sistematiği, gerek modern tıpta gerek geleneksel tıpta kullanılan bitkilerin tanıtımı, gruplandırılmaları, bitkilerin Latince ve Türkçe isimlendirilmeleri, yerel adları.

 

TAB-115 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Bilgisayarın tanımı, tarihçesi, bilgisayarın dış ve iç donanımı, dosya işletim sistemi, sistem dosyaları, yapılandırma dosyaları, dosya (file) tanıtımı, dizin (directory) kavramının tanıtımı, dosya işletim sistemi iç ve dış komutlarının tanıtımı ve uygulanması; Windows işletim sistemi, Windows Office Programları (Word, Excel).

 

TAB-117 GİRİŞİMCİLİK-1

Girişimcilik kavramı. Girişimcilik özelliklerinin sınanması. İş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri. Tecrübe paylaşımı. İşletme kavramı. İşletme fonksiyonları: kuruluş şekilleri. İşletme fonksiyonları: türleri. İşletme fonksiyonları: mali ve hukuki sorumluluklar. İş planı kavramı: pazar araştırma. İş planı kavramı ve öğeleri: pazarlama planı. İş planı kavramı ve öğeleri: üretim, yönetim ve finansal planlar. İş modeli ve iş planına yönelik atölye çalışmaları. İş planı sunumları.

 

TAB-109 TARLA BİTKİLERİ TARIMI

Tarla bitkilerinin sınıflandırılması; tohumluk; tarla tarım sistemleri ve toprak işleme, nadas, ekim ve ekim nöbeti, gübreleme ve sulama, yabancı otlar ve mücadelesi, hasat; serin ve sıcak iklim tahılları, endüstri bitkileri, baklagiller, çayır mera ve yem bitkileri yetiştiriciliği.

 

TAB-105 GENETİK

Genetiksel materyalin (DNA ve RNA) yapısı, hücre bölünmesi, mitoz ve mayoz bölünmeler, mendel kuralları, kromozomların yapısı, genetik bilgilerin bitki ıslahında kullanımı, DNA’nın kopyalanması ve DNA tamir mekanizmaları, genler arası ilişkiler, mutasyonlar ve evrim konuları incelenmektedir.

 

TDE-101 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI I

Bu derste, öğrencilerin yazılı iletişim araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak, çeşitli yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır.

 

AİİT-101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

Modern Türkiye´nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler

 

YDİ-101 YABANCI DİL(İNGİLİZCE) I

İngilizce öğreniminde başlangıç seviyesi olarak temel Dil bilgisi yapılarının öğrenilmesini sağlar. Günlük konuşma kalıpları ile beraber pratik ve gramer dersleri de verilir. Öğrenciler bu seviyede basit kalıpları kullanarak yabancılarla konuşabilir, kısa paragraflar yazabilir ve günlük konuları okuyup anlayabilirler. Öğrendikleri temel zamanlarla basit cümleler kırabilir ve kendilerini kısaca ifade edebilirler. Öğrenciler kendilerini basit cümlelerle anlatabilir ve çevresini tanıtabilir ve eşyaları tanıtabilirler.

 

TAB-104 BİTKİ FİZYOLOJİSİ

Bitki fizyolojisi ve hücresi; bitki besin maddeleri, beslenme ortamı, toprak ve önemli özellikleri; çimlenme; bitki kökleri; suyun alınması ve taşınması; bitkilerin bünyesinde meydana gelen fizyolojik olaylar (difüzyon, osmoz, turgor, plazmoliz ve şişme); bitki besin maddelerinin alınması ve taşınması, bitki besin maddelerinin alımını etkileyen etmenler, bitki besin maddelerinin hücre membranı ve köklerde taşınması; bitkilerde organik maddelerin taşınması; bitkilerde transpirasyon, fotosentez ve solunum; bitkilerde stres fizyolojisi.

 

TAB-102 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER YETİŞTİRİCİLİĞİ

Tıbbi ve aromatik bitkiler; tıbbi ve aromatik bitkilerin tarihi gelişimi ve önemi; tıbbi ve aromatik bitkilerin gruplandırılması, tıbbi ve aromatik bitkilerin ekolojik istekleri; tıbbi ve aromatik bitkilerin kültüre alınması ve temel prensipleri, kurutulması ve saklanması, tıbbi ve aromatik bitkilerden yararlanma.

 

TAB-106 BİTKİ BESLEME VE GÜBRELEME

Toprak verimliliğini etkileyen faktörleri tanıtmak ve toprak özellikleri ile bitki gelişmesi arasındaki ilişkileri açıklayarak, toprak verimliliğini artırmaya yönelik uygulamalar hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.Bitki büyümesi ve gelişmesi için mutlak gerekli olan makro ve mikro elementler ayrı ayrı ele alınarak, bu elementlerin bitkiler tarafından alınma mekanizmalarını, bitkilerdeki içeriklerini ve metabolik işlevlerini açıklamak, noksanlık ve fazlalık durumlarında görülen belirtileri öğretmek ve bu belirtileri giderme yollarını açıklamak.Toprak verimliliğini etkileyen faktörleri tanıtmak ve toprak özellikleri ile bitki gelişmesi arasındaki ilişkileri açıklayarak, toprak verimliliğini artırmaya yönelik uygulamalar hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

 

TAB-108 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN TOHUMCULUK VE ÇOĞALTMA TEKNİKLERİ

Tek veya çok yıllık, otsu veya odunsu tıbbi bitkilerin çoğaltım teknikleri hakkında bilgilendirilme, generatif ve vejetatif çoğaltma yöntemleri, tohumla çoğaltmanın temel prensipleri, tohumla üretme tekniği, çelikle çoğaltmanın temel prensipleri ve üretme tekniği, aşı ile çoğaltmanın temel prensipleri ve aşı ile üretme tekniği, daldırma ile çoğaltmanın temel prensipleri ve üretme tekniği, diğer vejetatif çoğaltım tekniğinin temel prensipleri.

 

TAB-110 GENEL KİMYA

Kimya ve madde, atomun yapısı ve periyodik sistem, semboller ve denklemler, kimyasal bağlar, gazlar, sıvılar katılar; elektrokimya, kimyasal termodinamik, kimyasal kinetik ve kimyasal denge, çözeltiler ve çözünürlük dengesi, asitlik ve bazlık; analitik kimya, formüller ve denklemler, reaksiyon, çözeltiler, derişim tanımları, denge asitler ve bazlar, pH.

 

TAB-116 GİRİŞİMCİLİK II

Girişimcilik kavramı. Girişimcilik özelliklerinin sınanması. İş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri. Tecrübe paylaşımı. İşletme kavramı. İşletme fonksiyonları: kuruluş şekilleri. İşletme fonksiyonları: türleri. İşletme fonksiyonları: mali ve hukuki sorumluluklar. İş planı kavramı: pazar araştırma. İş planı kavramı ve öğeleri: pazarlama planı. İş planı kavramı ve öğeleri: üretim, yönetim ve finansal planlar. İş modeli ve iş planına yönelik atölye çalışmaları. İş planı sunumları.

 

 

TAB-112 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN KULLANIM ALANLARI

Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Tanımı. Dünyada ve Türkiye de Üretimi,Verimi İthalat ve İhracatı. Bu bitkilerin tarihçesi, yararlanma alanları ve kullanım şekilleri İlaçların dünyada ve memleketimizdeki durumu, orijini ve kimyasal içerikleri. Bitkisel kaynaklı ham maddelerin kullanımında kalite, etkinlik ve güvenlik, bitkisel ham maddelerin kullanıma hazırlanması, bitkisel hammadde ve ürünlerin kullanımında dikkat edilecek hususlar, tıbbi ve aromatik bitkilerin halk arasında kullanımı, tıbbi ve aromatik bitkilerin gıda, önemli baharatlar ve baharat olarak kullanımı, bitkisel çaylar vb.

 

TAB-114 MESLEKİ UYGULAMA I

Tıbbi Aromatik Bitkiler alanında kazanılan teorik bilgilerin uygulama ve sahaya aktarılmasını sağlamak amacı ile denemelerin oluşturulması, takibi ve sonuçlandırılmasını sağlamak.

 

TDE-101 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI II

Anlatım kavramı. Düşünceyi geliştirme yolları. Anlatım biçimleri. Okuma, dinleme, konuşma ve yazmanın genel özellikleri. Sözlü anlatım ve sözlü anlatım türleri. Yazılı anlatım ve yazılı anlatım türleri.

 

AİİT-101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

Modern Türkiye’nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler.

 

YDİ- 101 YABANCI DİL(İNGİLİZCE) II

İngilizce öğreniminde başlangıç seviyesi olarak temel Dil bilgisi yapılarının öğrenilmesini sağlar. Günlük konuşma kalıpları ile beraber pratik ve gramer dersleri de verilir. Öğrenciler bu seviyede basit kalıpları kullanarak yabancılarla konuşabilir, kısa paragraflar yazabilir ve günlük konuları okuyup anlayabilirler. Öğrendikleri temel zamanlarla basit cümleler kırabilir ve kendilerini kısaca ifade edebilirler. Öğrenciler kendilerini basit cümlelerle anlatabilir ve çevresini tanıtabilir ve eşyaları tanıtabilirler.

 

TAB-205 BİYOTEKNOLOJİSİ

Cinsiyet belirlemesi, embriyo transferi ve embriyo bölünmesi, genetik markırlar ve bunların ıslah çalışmalarında kullanımı, dolaylı teknikleri, genom analizleri, klonlama, gen izolasyonu, genlerin moleküler yapısı ve protein biyosentezi, DNA’nın moleküler yapısı, DNA eşlenmesi ve transkripsiyon, mutasyon çeşitleri, protoplast kültürü, embriyogenesis, organogenesis.

TAB-201 SULAMA TEKNİKLERİ

Sulamanın tanımı, önemi ve tarihçesi; Türkiye’de toprak ve su kaynakları potansiyeli; toprakların sulanabilirlik durumu; sulama suyu kaynakları, sulama suyunun özellikleri, sulama sularının niteliği ve sınıflandırılması, sulama yöntemleri (tava, karık, damla ve yağmurlama sulama); drenaj, inflitrasyon ve toprak-su ve bitki ilişkileri; bitki su tüketimi; sulama sistemlerinin planlama ilkeleri, açık kanalların planlanması, sulama programı ve sulama sistemlerinde su dağıtım şekilleri.

 

TAB-203 PARFÜM, BOYA VE BAHARAT BİTKİLERİ

Parfüm yapımında doğrudan etkili uçucu yağ içeren bitkilerin tanıtımı; uçucu yağın elde edilmesi ile ilgili yöntemler; uçucu yağların parfümeride kullanımları; kozmetik bilimi, doğal ve sentetik kozmetikler; boyar madde içeren bitkilerinin tanıtılması ve yetiştirilmesi; doğal boyama teknikleri (mordanlı boyama, direkt boyama veya tüp boyama) ve uygulamalar; baharat olarak kullanılan bitkiler (tarçın, kekik, karabiber, kimyon vb); baharat bitkilerinde bulunan etken maddeler (alkaloit, glikozit vb).

 

TAB-207 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERDE STANDARDİZASYON, MUHAFAZA VE AMBALAJLAMA

Tıbbi ve aromatik bitkilerin standardizasyonu; fiziksel, kimyasal ve biyolojik muhafaza yöntemleri; ambalajlama şekilleri ve ambalajlama materyalleri; cam ve cam ambalajlar, metal malzeme ve metal ambalajlar, plastikler ve plastik ambalajlar, kâğıt ve kâğıt ambalajlar, taşıma ambalajları, kaliteyi olumlu ya da olumsuz etkileyen faktörler.

 

TAB-209 DROG HAZIRLAMA TEKNİĞİ

Drog ve ilaç kavramları anlatılması, monograf ve farmakope kavramlarının anlatılması, drogların isimlendirilmesi, drog olarak kullanılacak bitki organları ve bu organların özellikleri, drogların hasadı veya doğadan toplanması, drogların temizliği, kurutulması, muhafazası ve tüketiciye ulaştırılması, drogların fümigasyonu, drog satışı sırasında dikkat edilecek hususlar.

 

TAB-213 BİTKİ ISLAHI

Bitki ıslahının önemi ve genetik ilkeleri; kültür bitkilerinin oluşumu, kendileme koşullarında seleksiyon; kendine döllenen bitkilerde ıslah yöntemleri, melezleme ıslahı, kombinasyon ıslahı, Pedigri yöntemi, Bulk yöntemi; geriye melezleme ıslahı, Yabancı döllenen sebzelerde ıslah yöntemleri, heterosis ıslahı, F1 hibrit çeşidinin elde edilme yöntemleri, tohumluk üretimi; doku kültürünün sebze ıslahı açısından önemi, doku kültürü yöntemleri. genetik ve kalıtımın sitolojik esasları; kalıtım ve kalıtım şekilleri; cinsiyet ve cinsiyete bağlı karakterler; gen bağlılığı ve parça değişimi; populasyon genetiği; mutasyonlar.

 

TAB-211 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERDE MEKANİZASYON

Tarımsal mekanizasyona giriş; tarımda enerji kaynakları; tarım traktörleri; tarımsal mekanizasyon planlaması; toprak işleme, gübre dağıtma, ekim, çayır biçme, balya, bitki koruma ve bakım makineleri.

 

TAB215 MESLEKİ UYGULAMA II

Tıbbi Aromatik Bitkiler alanında kazanılan teorik bilgilerin uygulama ve sahaya aktarılmasını sağlamak amacı ile denemelerin oluşturulması, takibi ve sonuçlandırılmasını sağlamak.

 

TAB-217 TARIMSAL YAYIM VE HABERLEŞME

Tarımsal yayım kavramı, tanımı ve amaçları; Türkiye’de ve dünyada tarımsal yayım; tarımsal kalkınmada yayımın rolü; tarımsal yayımın ilkeleri, yayım yöntemleri; tarımsal işletmecilik yayımı; çiftçilik sistemleri araştırması; örnek olaylar.

TAB-202 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN PAZARLANMASI VE MEVZUATI

Pazarlamanın kapsamı, gelişimi, pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama araştırması; tüketici pazarları ve tüketici davranışları; endüstriyel pazarlar ve endüstriyel alıcı davranışları; pazar bölümlendirme; mamul kavramı, mamul sınıflandırma, marka, ambalaj, etiketleme, servis, kalite stratejileri; fiyat kavramı, dağıtım kanalları, fiziksel dağıtım; tutundurma alt bileşenleri; kişisel satışa giriş, satış temsilcisi kavramı ve satış temsilcisine ilişkin özellikler, kişisel satış faaliyetlerinde iletişim ve beden dili, kişisel satış sürecinde bilgi toplama ve hazırlık, kişisel satış sürecinde satış anı, kişisel satış sürecinde müşteri itirazları ve itirazları karşılama teknikleri, kişisel satış sürecinin kapatılması ,pazarlama ve ambalajlama mevzuatı.

 

TAB-204 LABORATUAR TEKNİĞİ

Laboratuarda çalışma güvenliği ve ilk yardım; laboratuarlarda kullanılan genel amaçlı malzemeler, alet ve ekipmanlar; bu aletlerin kullanılması ve bakımı; elementlerin periyodik çizelgesi ve kimyasal çözeltiler; indikatörler, ayarlı ve standart çözeltiler; birimler ve birimlerin dönüştürülmesi; konsantrasyon, molarite, normalite, ppm hesaplamaları ile ilgili çözümlü örnekler ve laboratuarlarda çalışırken dikkat edilecek genel kurallar.

 

TAB-206 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERDE TESCİL VE SERTİFİKASYON

Çeşitlerin tescilini, Üreticilerde aranan şartlar. Ulusal ve uluslar arası kuruluşların görevleri. Tarla kontrollerinde aranan şartlar. Tarla standartları, laboratuar standartları, örnek alma, testler. İthalat ve ihracat.

TAB-208 İLAÇ BİTKİLERİ DEĞERLENDİRME TEKNİĞİ

İlaç bitkilerinin botanik, morfolojik ve kültürel özellikleri, etken maddeleri, sekonder maddeleri, sınıflandırması, kullanım şekilleri ve kültüre alınma imkânları; ilaç bitkilerinin ham ve işlenmiş olarak değerlendirme yöntemleri; farmakognozi ve farmasötik teknolojisinde temel kavramlar, prensipler; Avrupa ve Türkiye Kodeks ve farmakopesine kayıtlı droglar (antiboyitker, enzimler, uçucu yağlar, reçineler, serumlar, lateksler, alkoloidler, aşılar vb.); ilaç toksisitesi ve tedavisi; Türkiye’de ve dünyada ilaç bitkisi yetiştiriciliği, potansiyeli ve ekonomisi.

 

TAB-210 HERBARYUM TEKNİKLERİ

Herbaryum tanımı Herbaryumda örneklerin düzenlenmesi Lokalite, habitat kavramlarının örneklerle açıklanması Arazi çalışmaları ve kullanılacak alet ve cihazlar Örnek toplama ve o sırada dikkat edilecek hususlar Öğrencileri araziye çıkarma ve bitki toplama denemelerinin yaptırılması Örnek toplama sonrası yapılacak işlemler.

 

TAB-212 MESLEKİ UYGULAMA III

Tıbbi Aromatik Bitkiler alanında kazanılan teorik bilgilerin uygulama ve sahaya aktarılmasını sağlamak amacı ile denemelerin oluşturulması, takibi ve sonuçlandırılmasını sağlamak.

 

TAB-214 BİTKİ HASTALIK VE ZARARLILARI

Bitki hastalık etmenleri (funguslar, bakteriler, virüsler) açısından semptomatoloji, etioloji, patoloji, epidemiyoloji ve bitki hastalık etmenlerine karşı uygulanacak hijyen ve terapi yöntemleri; bitki abiyotik hastalıklarının belirti, teşhis, mücadele ve korunma yöntemleri; yabancı otların sınıflandırılması, biyolojisi, zarar şekilleri ve organik tarıma uygun mücadele teknikleri ve ilaçları; bitkisel üretimde zarar oluşturan hayvansal organizmaların (böcekler, akarlar, nematodlar, yumuşakçalar, kemirgenler ve kuşlar vb) sistematikteki yerleri, morfolojik yapıları, üreme ve gelişmeleri, hayat devreleri, bitkilerde meydana getirdikleri zarar şekilleri ve belirtileri, zararlıların ekonomik önemleri, bitki zararlılarına karşı mücadele yöntem ve teknikleri.

 

TAB-216 TARIM VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ

Tarımsal üretim ve çevre sorunları; tanımlar, dünyada ve Türkiye’de aktuel durum. Örneklerle alıcı ortam bazında başlıca kirlilik tipleri. Kirlilik faktörleri-tarımsal ve doğal ekosistem arasındaki ilişkiler. Tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan çevre sorunları. Seçilmiş konularda proje-sunu hazırlama. Genel değerlendirme.

 

TAB-218 SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

Süs bitkilerinin sistematikteki yeri, botanik özellikleri, ekolojik istekleri, çoğaltma yöntemleri, yetiştiriciliği, hasat sonu işlemler, pazarlaması, hastalık ve zararlılar; ağaç, ağaççık, çalı ve sarılıcı-tırmanıcı bitkiler, morfolojik ve biyolojik özellikleri, kültürel istekleri, çoğaltma yöntemleri, ekolojik istekleri ve önemli kültür varyeteleri.

 

TAB-220 UÇUCU YAĞLAR VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ

Uçucu (eterik) yağlar, genel özellikleri, sınıflandırmaları; uçucu yağ elde etme yöntemleri; tıpta uçucu yağlar, etkileri ve kullanımı; kozmetik sanayinde uçucu yağlar, etkileri ve kullanımı; kullanılan organlarına göre uçucu yağ elde edilen bitkiler, tüm bitkiden (kekik, lavanta), yapraklarından ( adaçayı, biberiye, nane, fesleğen, kişniş defne, çam), tohumdan (anason, kimyon, hardal, kereviz, Hindistan cevizi), kabuk ve meyve kabuğundan (tarçın ve limon, portakal, greyfurt), çiçeğinden ( gül, karanfil, yasemin, melisa), kök-soğan-rizomundan (kediotu, bayır turpu - sarımsak - zencefil), reçinesinden ( buhur, sarı sakız) ve ahşabından (sedir, okaliptüs, sandal ağacı) uçucu yağ elde edilen bitkiler ve özellikleri.

 

SEÇM-201 MESLEKİ PROJE

Ekonomik gelişme ve Proje Kavramı, Tarımsal Projelerin Özellikleri ve Tipleri,proje Konusuna Karar verilmesi, Projenin Hazırlanması, Projenin Değerlendirilmesi Örnek Projeler.

 

SEÇM-203 MESLEKİ ETİK

1-Etik ve ahlak kavramlarını incelemek 2-Etik ve ahlak kavramlarını incelemek 3-Etik sistemlerini incelemek 4-Etik sistemlerini incelemek Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek 5-Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek 6-Meslek etiğini incelemek 7-Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü