T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ KIZILTEPE MESLEK YÜKSEKOKULU
  • /
  • Ders İçerikleri

Ders İçerikleri

 

 

                              ORGANİK TARIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

 

AİİT-101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I ( UZAKTAN EĞİTİM)

Kavramlar, I. Dünya savaşı önce ve sonrasındaki genel durum, Türk inkılabını hazırlayan koşullar, Ulusal Bağımsızlık savaşı ve sonuçları, Atatürk’ün hayatı, kişisel özellikleri ve çeşitli yönleri, Saltanatın kaldırılması ve Cumhuriyetin ilanı.

 

ORG-101 BOTANİK

Sitolojiden protaplazmanın fiziksel ve kimyasal özellikleri, sitoplazma, hücre yağı, hücre organelleri, nukleus, kromozomlar, ergastik maddeler, hücre çeperi, geçitler hücre bölünmesi. Histolojiden dokuların sınıflandırılması konuları işlenmektedir. Ayrıca, organografiden kök, gövde ve yapraklar hakkında bilgiler verilmekte, bitkilerde üremeden ise eşeyli ve eşeysiz üreme konular işlenmektedir.

 

ORG-103 TARIMSAL EKOLOJİ

Ekolojik tanım ve kavramlar ekosistem kavramı ve agroekosistemler, çevresel faktörler ve stres kavramı, iklim-tarım ilişkisi, iklim grupları, küresel iklim değişimi ve çevreye olan etkileri, ışık faktörünün bitkiler üzerine etkileri, fotosentez, transpirasyon, solunum ve su kullanım etkinliği, sıcaklığın bitkilere etkileri, sıcaklık faktörünün tarımsal faaliyetlere etkileri, yağışların bitkiler ve tarımsal faaliyetlere etkileri, rüzgar faktörünün bitkiler üzerine etkileri, rüzgar faktörünün torak ve tarımsal faaliyetler üzerine etkileri, toprak faktörü.

 

ORG-105 GENETİK

Genetiğe giriş, kalıtımın sitolojik esasları, kalıtım ve kalıtım şekilleri, cinsiyet ve cinsiyete bağlı karakterler, gen bağlılığı ve parça değişimi, popülasyon genetiği, mutasyonlar, genetik mühendisliği.

 

ORG-107 TOPRAK BİLGİSİ

Toprak ana maddesi, toprak oluşumunda aşınma, ayrışma ve birleşme olayları, topraklara karakter kazandıran etmenler, toprak profili, toprak sınıflandırılması, mineral toprakların fiziksel özellikleri, mineral topraklardaki bitki besin maddeleri, toprak reaksiyonu, toprak suyu, toprak canlıları, toprak organik maddesi, toprak havası, sıcaklığı, organik topraklar, kireç ve toprakların kireçlenmesi, toprakların nitrojen, fosfor, potasyum ve mikro element durumu.

 

ORG-109 BİTKİSEL ÜRETİM İLKELERİ

Bitkisel üretimin Türkiye ekonomisindeki yeri ve önem; bitkilerin tanımı ve sınıflandırılması, genel bitkisel üretim teknikleri.

 

ORG-111 TARIM EKONOMİSİ

Tarımsal faaliyet, tarımın ekonomideki yeri ve önemi, tarımsal üretim kararı (üretim ekonomisi) tarımsal üretim faktörleri, tarımsal işletme ölçeği ve kapasitesi kavramı, tarımsal pazarlama, tarımsal finansman, işletme planlaması, işletme analizi, tarımsal ürün maliyetlerinin hesaplanması, tarımsal kooperatifçilik, tarımsal değerleme.

ORG-115 GİRİŞİMCİLİK-I

Bu derste girişimciliğin kavramsal çerçevesi, yaklaşımları, fonksiyonları, süreci, girişimcilik kültürü, girişimciliğin yerel ve uluslararası bağlamı ve girişimcilik ahlakı ile ilgili konulara değinilecektir.

 

TBT-113 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ

Temel bilgisayar bilgileri, Windows XP, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint, İnternet kullanımı.

 

TDE-101 TÜRK DİLİ I ( UZAKTAN EĞİTİM)

Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu, yayılışı ve yapı bakımından diller; Türk dili ve terimi, gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili ve özellikleri; Fonetik ve morfolojik yapısı, Türkçe dil bilgisi, kelime, cümle, paragraflar, okuma ve anlama, kelime ve çeşitleri, özellikleri ve cümlede kullanılışları, imla ve noktalama işaretleri.

 

YDİ-101 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) I ( UZAKTAN EĞİTİM)

Time clauses, what-who-where(wh)questions, helping verbs(am,is,are), Countries and cities, present continuous tense, many and how much, prepositions,have-hasgot, how many, there is-there are, quiz.

 

AİİT-102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-II ( UZAKTAN EĞİTİM)

Atatürk inkılapları ve amaçları (siyasal, hukuk, eğitim ve kültür, toplumsal ve ekonomik alanlarda yapılan inkılaplar), Atatürk ilkeleri (cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, laiklik, devletçilik, inkılapçılık), bütünleyici ilkeler, Türk inkılabının nitelikleri, Türk inkılabının evrensel değerleri kapsamaktadır.

 

ORG-102 BİTKİ FİZYOLOJİSİ

Bitki fizyolojisi ve hücresi; bitki besin maddeleri, beslenme ortamı, toprak ve önemli özellikleri; çimlenme; bitki kökleri; suyun alınması ve taşınması; bitkilerin bünyesinde meydana gelen fizyolojik olaylar (difüzyon, osmoz, turgor, plazmoliz ve şişme); bitki besin maddelerinin alınması ve taşınması, bitki besin maddelerinin alımını etkileyen etmenler, bitki besin maddelerinin hücre membranı ve köklerde taşınması; bitkilerde organik maddelerin taşınması; bitkilerde transpirasyon, fotosentez ve solunum; bitkilerde stres fizyolojisi.

 

ORG-104 ORGANİK TARLA BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

Tarla bitkilerinin sınıflandırılması; tohumluk; tarla tarım sistemleri ve toprak işleme, nadas, ekim ve ekim nöbeti, gübreleme ve sulama, yabancı otlar ve mücadelesi, hasat; serin ve sıcak iklim tahılları, endüstri bitkileri, baklagiller, çayır mera ve yem bitkileri yetiştiriciliği.

 

ORG-106 ORGANİK TARIMDA BİYOLOJİK MÜCADELE

Bitki hastalık etmenleri (funguslar, bakteriler, virüsler) açısından semptomatoloji, etioloji, patoloji, epidemiyoloji ve bitki hastalık etmenlerine karşı uygulanacak hijyen ve terapi yöntemleri; bitki abiyotik hastalıklarının belirti, teşhis, mücadele ve korunma yöntemleri; yabancı otların sınıflandırılması, biyolojisi, zarar şekilleri ve organik tarıma uygun mücadele teknikleri ve ilaçları; bitkisel üretimde zarar oluşturan hayvansal organizmaların (böcekler, akarlar, nematodlar, yumuşakçalar, kemirgenler ve kuşlar vb) sistematikteki yerleri, morfolojik yapıları, üreme ve gelişmeleri, hayat devreleri, bitkilerde meydana getirdikleri zarar şekilleri ve belirtileri, zararlıların ekonomik önemleri, bitki zararlılarına karşı mücadele yöntem ve teknikleri.

 

ORG-108 ORGANİK YEM BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

Yem bitkisi türlerini tanıyarak morfolojik özelliklerinden teşhis etme. Bölge için uygun yem bitkisi yetiştirme tekniklerini öğretme ve aynı zamanda kuru ot bitkileri hakkında bilgi alarak kaliteli ot üretim tekniklerini öğretir. Buğdaygil yem bitkileri, mısır ve sorgum bitkilerinin morfolojik özellikleri ve yetiştirme teknikleri hakkında bilgi almak.

 

ORG-110 ORGANİK TARIMDA MEVZUAT VE SERTİFİKASYON

Dünyada ve ülkemizde organik bitkisel üretim, organik bitkisel üretime başlama ve gerçekleştirilmesi (geçiş süreci, gereklilikler, yürütme ve izleme organları, kontrol ve sertifikasyon işlemleri) organik bitkisel üretim ilkeleri, Dünyada ve Ülkemizde organik bitkisel üretim mevzuatı, ülkemizde organik bitkisel üretimin uygulanmasına yönelik yönetmelik.

 

ORG-112 ORGANİK TARIMDA ARICILIK VE TOZLAŞMA

Organik arıcılığın tarım ve ülke ekonomisindeki yeri; arı ırkları, ergin bal arılarında beslenme ve besin madde ihtiyaçları; bal arılarının yararlandıkları doğal yiyecek kaynakları; ana arı yetiştiriciliği; arı sağlığı; organik arıcılıkta yıl boyunca yapılacak çalışmalar; organik arıcılıkta kullanılan alet ve malzemeler.

 

ORG-114 MESLEKİ UYGULAMA-I

Tüm tarla bitkilerini morfolojik yönden teorik olarak tanıtmak, tarlada uygulamalı olarak bitkileri göstermek, ekim, hasat, bakım işlerini öğrenciye öğretmek.

 

ORG-116 GİRİŞİMCİLİK- II

Girişimcilik ile ilgili kavramlar; girişimciliğin önemi ve gelişimi; girişimcilerdeki özellikler; iç ve dış girişimcilik; girişimcilikte motivasyon; girişimcilikte yaratıcılık ve yenilikçilik; buluş, marka ve tasarımların korunması; girişimcilikte iş fikirleri; iş planı hazırlama ve doküman haline getirilmesi; iş planı içinde yönetim, pazarlama, finans ve üretim planları; girişimcilik öyküleri; girişimcilikte örnek olay incelemeleri.

 

TDE-102 TÜRK DİLİ II (UZAKTAN EĞİTİM)

Sözlü ve yazılı anlatım ve özellikleri, kompozisyon düzenlemeleri, dil bilgisi, imla ve noktalama kurallarının doğru kullanımı, sözcükler ve imla kılavuzu, konuşma ve tartışma ilkeleri ve teknikleri, sözlü ve yazılı anlatım bozuklukları, günlük hayatta kullanılan dilekçe, rapor, senet, davetiye, telgraf vb. yazılar; Türk edebiyatından seçilmiş örnekler hakkında tahlil ve eleştiriler yapma, metin okuma ve inceleme temrinleri, işlek bir yazı geliştirme yöntemleri, kaynak tarama ve kaynakça düzenleme çalışmalarını içermektedir.

 

YDİ-102 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) II ( UZAKTAN EĞİTİM)

Using be and have, Present Progressive tense, Past Progressive tense, Nouns some-any, Some special verbs and expressions, Simple past tense, Expressing ability, Nouns pronouns, Making comparisions, Superlative forms, Presert perfect tense, Adjektives, Adverbs.

 

ORG-201 BİOTEKNOLOJİ

Bioteknolojinin tanımı ve tarihçesi, dünyada bioteknolojinin önemi, biyoteknolojideki gelişmeler, bioteknolojinin uygulama alanları, bioteknolojide kullanılan yöntemler (doku kültürleri), bioteknolojide kullanılan yöntemler (moleküler), enzimler, vektörler, genetik transformasyon, genetik transformasyonun doğrulanması, moleküler markörler, genetik haritalama, genetiği değiştirilmiş organizmalar ve tarımda kullanım alanları, çevre ve üretim açısından genetiği değiştirilmiş organizmalar faydaları ve riskleri. Uygulamadaki hukuki boyutları.

 

ORG-205 ORGANİK TARIMDA ÇAYIR MERA YÖNETİMİ

Çayır-Mera kültürünün tarihçesi, tanımı, önemi ve çayır-mera yönetimi, dünyadaki otlatma alanları, çayır-mera fizyolojisi ve morfolojisinin amenajmanı ile ilişkisi, çayır-mera ekolojisi, otlatma yönetimi, kapasitesi, mevsimi ve üniform otlatma, otlatılacak hayvan cinsi, otlatma sistemleri ve çayır yönetimi.

 

ORG-207 ORGANİK TARIMDA SULAMA VE YÖNETİMİ

Organik tarımda sulamanın tanımı, sulamanın tanımı, önemi ve tarihçesi; Türkiye’de toprak ve su kaynakları potansiyeli; toprakların sulana bilirlik durumu; sulama suyu kaynakları, sulama suyunun özellikleri, sulama sularının niteliği ve sınıflandırılması, sulama yöntemleri (tava, karık, damla ve yağmurlama sulama); drenaj, infiltrasyon ve toprak-su ve bitki ilişkileri; bitki su tüketimi; sulama sistemlerinin planlama ilkeleri, açık kanalların planlanması, sulama programı ve sulama sistemlerinde su dağıtım şekilleri.

 

ORG-209 ORGANİK MEYVECİLİK

Organik meyve yetiştiriciliğinin önemi, sert çekirdekli, yumuşak çekirdekli, subtropik, tropik ve bazı üzümsü meyvelerin morfolojik ve fizyolojik özellikleri ile ekolojik isteklerini tanıyabilme, bu meyve türlerinin üreme biyolojilerini ve verimlilik özelliklerini tanıyabilme, bu meyve türlerini organik olarak üretebilme. Kurulmuş olan bahçeleri yönetebilme ve elde edilen ürünlerin sağlıklı şekilde tüketiciye sunulmasını sağlayabilme.

 

ORG-211 ORGANİK TARIMDA ZARARLILARLA MÜCADELE

Organik tarımda bitki korumanın önemini kavrayabilme, ekonomik zarar eşiğinin önemini kavrayabilme, bitkilerde zarar yapan zararlılar arasındaki farklılıkları kavrayabilme, bitki zararlılarının zarar şekillerini kavrayabilme, bitki zararlılarının teşhisini yapabilme, bitki zararlılarının koleksiyonunu yapabilme, bitki zararlılarından korunma önlemlerini alabilme, yabancı ot ve böcek koleksiyonu yapmaya istekli olma, kimyasal mücadele dışındaki diğer mücadele yöntemlerinin öneminin farkında olma.

 

ORG-213 BİTKİ BESLEME VE TOPRAK VERİMLİLİĞİ

Bitki beslemenin tarihçesi ve önemi; bitki gelişimi için mutlak gerekli makro (C, H, O, N, P, K, Ca, Mg, S), mikro (Fe, Mn, B, Zn, Cu, Mo, Cl, Na) ve yararlı besin elementlerinin (Co, V ve Si) tanımı, sınıflandırılması, alınma formları; bitki besin elementlerinin eksikliği ve fazlalığının tanımlanması, oluşan arazlar.

 

ORG-215 ORGANİK KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

Kanatlı hayvan türleri, sınıflandırılmaları, organik kanatlı yetiştiriciliğinin önemi, organik kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde uyulması gereken kurallar, bakım ve barınak koşulları, besleme, kanatlı hayvanlardan elde edilen ürünler, hastalıklarla mücadele.

 

ORG-217 MESLEKİ UYGULAMA-II

Araştırma ve deneme arazilerinde bitki yetiştirme ve laboratuvarda deneyler, zirai bitkilerin tanıtılması, bitki yetiştiriciliğinde uygulamalar (toprak işleme, gübreleme, ekim, dikim, sulama, ilaçlama, yabancı ot mücadelesi, hasat), gözlemler.

 

ORG-219 ORGANİK SERACILIK

Seracılığın tarihçesi, seracılığın tarımdaki yeri ve önemi, bitkisel üretimde kullanılan örtü tipleri, seraların sınıflandırılması, sera yerinin seçimini etkileyen faktörler, sera planlamasının temel prensipleri, sera yapı malzemeleri ve yapı elemanları, sera klima düzenlemesi, sera toprağının hazırlanması, sera bitkilerinde sulama ve drenaj sistemleri, topraksız kültür sistemleri, sera ve açıkta üretim planlaması, bazı önemli sebze türlerinin örtü altı sebze yetiştiriciliği.

 

ORG-221 SEÇMELİ( MESLEK ETİĞİ)

Etik kavramı, etik sistemleri, etik toplum ilişkisi, etik sorgulama, toplumsal yozlaşma, mesleki etik kavramı ve mesleki etik ilkeler, iş hayatında etik ve etik dışı konular, mesleki yozlaşma, iş yerlerinden etik ortam sağlamak, farklı mesleklerde etik ilkeler, çalışanların etik profilleri, etik liderlik, iş yerinde iş etiğine uygun ortamlarda çalışmak.

 

ORG-223 SEÇMELİ( TARIMDA MEKANİZASYON)

Tarımda Mekanizasyona Giriş, Tarımda Enerji Kaynakları ve Tarım Traktörleri Tarımda Mekanizasyon Planlaması, Toprak İşleme, Gübre Dağıtma, Ekim, Çayır Biçme, Balya, Bitki Koruma ve Bakım Makinaları.

 

ORG-202 ORGANİK GÜBRELER VE GÜBRELEME

Gübre ve gübrelemenin tarihi gelişimi; gübrenin tanımı ve sınıflandırılması; gübreler ve gübrelemenin temel ilkeleri; gübre kullanımının nedenleri ve organik tarımda besin elementlerinin toprağa kazandırılması; organik gübreler, ahır gübresi, kompost, yeşil gübreler, hümik maddeler ve mikro biyel gübreler, gübreleme yöntemleri ve uygulama şekilleri, kentsel atıkların tarımsal amaçlı kullanımı; gübre ve toprak iyileştirmede kullanılacak maddelerle ilgili yönetmelik.

 

 

ORG-204 ORGANİK TOHUM ÜRETİMİ

Organik tohum yetiştirmenin amacı ve önemi, tohum, yetiştirme ortamları, özellikleri ve yetiştiricilik.

 

ORG-206 BİTKİ ISLAHI

Tarımsal üretimde bitki ıslahının önemi; bitkilerde üreme sistemleri ve döllenme; bitkisel genetik kaynakların bitki ıslahındaki önemi, toplanması, muhafazası ve değerlendirilmesi; varyasyon ve kalıtım derecesi; bitki ıslahının genetik esasları, kalitatif ve kantitatif karakterlerin kalıtımı; uyuşmazlık erkek kısırlığının bitki ıslahında kullanımı; kendine ve yabancı döllenen bitkilerde uygulanan ıslah metotları; seleksiyon ıslahı, melezleme ıslahı, melez çeşit ıslahı; melez tohum üretimi; mutasyon ıslahı.

 

ORG-208 ORGANİK ÜRÜNLERİN İŞLENMESİ VE PAZARLAMA

Organik meyve ve sebzelerde hasat ve sınıflandırma; ürün bileşimi ve işlemeye etkileri; ürün bozulmasını etkileyen faktörler; ürünlerin dondurulması ve kurutulması; dondurma ve kurutma teknolojisi; konserve yapımı ve ilkeleri; organik ürünlerin işlenmesine yönelik mevzuat; organik ürünlerin işlenmesinde kullanılabilecek katkı maddeleri ilgili mevzuatlar; organik gıda tüketicileri özellikleri ve satın alma davranışları üzerindeki başlıca etkenler; organik ürünlerin pazarlanması ve dış ticaretine yönelik yasal düzenlemeler.

 

ORG-210 ORGANİK BAĞCILIK

Bağcılığın tarihçesi; üzümlerin sınıflandırılması; üzümlerin bileşimi; bağcılığın Türkiye'deki dağılımı ve ülke ekonomisindeki yeri; asmanın morfolojisi, ekolojik istekleri, çoğaltımı, yetiştirme tekniği ve organik tarıma uygun çeşitler; bağ tesisi; organik tarımda üzüm yetiştiriciliğine yönelik kültürel uygulamalar.

 

ORG-212 TARIM VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ

Bitkisel üretimi geliştirirken, tarımsal verimliliği artırmak ve çevre duyarlılığını geliştirmek, Tüm canlılar için en önemli doğal hazinelerden birisi olan kısıtlı su kaynaklarının akılcı, katılımcı ve planlı kullanımını sağlamak, Tarımsal faaliyetlerin her safhasında bilinçli ve kontrollü bir üretim ile doğal ve kültürel değerlerin sürdürülebilirliğini korumak, Tarımsal üretimde kalite ve verimliliği artırmak, Tarımsal üretimde sertifikalı tohum kullanımını yaygınlaştırmak, Bilinçli zirai ilaç kullanımı ile insan sağlığını, çevreyi ve bil çeşitliliği tehdit eden zararlı ilaç kullanımının önlenmesini sağlamak, Söz konusu hususlarla ilgili olarak katılımcıları bilgilendirmektir.

 

ORG-214 ORGANİK BESİ HAYVANCILIĞI

Sığırın tanımı ve zoolojik sistemdeki yeri, dünyada ve Türkiye’ de hayvancılığın durumu, sığır ırkları, sığırların dış görünüşe göre sınıflandırılması, sığırlarda üreme ve döl verimi, sığırların bakım ve beslenmesi, süt üretimi ve sağım, sığır besiciliği ve önemli sığır hastalıkları.

 

 

 

ORG-216 ORGANİK TARIMDA HASTALIKLARLA MÜCADELE

Kültür bitkilerinde verim kaybına sebep olan hastalık etmenleri, kültür bitkilerinde görülen önemli hastalıklar, belirtileri, zarar şekli ve organik tarıma uygun mücadele yöntemleri.

 

ORG-218 MESLEKİ UYGULAMA-III

Tüm tarla bitkilerini morfolojik yönden teorik olarak tanıtmak, tarlada uygulamalı olarak bitkileri göstermek, ekim, hasat, bakım işlerini öğrenciye öğretmek.

 

ORG-220 SEÇMELİ(TARIMSAL DANIŞMANLIK)

Tarımsal danışmalıkta beden dili, danışmanlık metotları, çalışma teknikleri, İletişim teknikleri, motivasyon teknikleri, proje yönetimi, sunuş teknikleri, tarımsal danışmanlık faaliyetlerinde uygun amaç ve metot seçimi, Bakanlığın Teşkilat Yapısı ve Genel Müdürlükleri/Daire Başkanlıklarının Görevleri, Yönetmelik, Tarım Mevzuatı.

 

ORG-222 SEÇMELİ( MESLEKİ PROJE)

Mesleki Proje dersi, bir akademik danışmanının gözetiminde, öğrencinin mesleki alanı ile ilgili bir proje konusunda araştırma yapma yeteneği kazandırarak yaptığı araştırma ile bilgi ve becerisini artırmayı hedefler.

 

 

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü