T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
  • /
  • Tarihçe

Tarihçe

Fakültemiz, "İlahiyat Bilimleri Fakültesi" ismiyle Bakanlar Kurulu’nun 04.04.2011 tarih ve 2011/1595 sayılı kararı ile kurulmuştur. Daha sonra  Bakanlar Kurulu’nun 14.03.2016 tarih ve 2016/8700 sayılı Kararnamesi ile Fakülte ismimiz İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI olarak değiştirilmiştir.
Üniversitemizin bulunduğu Mardin kentimiz yüzyıllardan beri farklı kavim, medeniyet, din ve kültürlerin birlikte yaşadıkları el-Cezire bölgesinin en kadim ve önemli kenti sayılmaktadır. Kadim tarihte bölgede ortaya çıkan dinlerinden her biri bu kentte varlığını sürdürmüştür. İslam’ın Hz. Ömer zamanında bölgeye ulaşması,  İyad İbn Ğanm ve Habib İbn Mesleme’nin bölgeyi fethetmelerinden sonra Amed’de yerleşen Bekr kabilesi, Urfa’da yerleşen Mudar, Mardin ve Siirtte yerleşen Rabia, Hilal ve Tayy kabileleriyle bölgenin eski yerlileri olan Süryani ve Kürtlerin yanında bir Arap varlığının ortaya çıkmasıyla farklı topluluk ve dinler mozaik’i oluştu. Bunun için Amed Diyarbekr; Ur/urfa Diyarmudar ve Medin Diyarrabia oldu.  Kürtlerin İslam’ı kabullenmeleriyle de bölgede sosyal ve dini farklılıklar meydana geldi. Artuklu ve daha sonra Akkoyunlu hanedanlarının Mardin ve çevresine gelişiyle birlikte bu mozaiğe Türk varlığı da eklenince bölgenin zenginliği alabildiğine arttı. Böylelikle bölgede Süryaniler, Kürtler, Araplar ve Türklerden oluşan, asırlardır birlikte yaşayan birbirlerinin dilini bilip gerektiğinde üç, hatta dört dili konuşan bir toplum ortaya çıktı.   İslam Tarihi boyunca eğitim ve öğretime katkıda bulunmuş Artukluların kurduğu Zinciriye ve Akkoyunluların kurduğu Kâsımiye medreselerinin hala dimdik ayakta olması bu farklılıkları alabildiğine zenginleştirmektedir. Çeşitli din ve medeniyetlerin farklı bilim dallarında akademik araştırmalara tabi tutulacakları bir “İslami İlimleri Fakültesi”nin bu kentimizde kurulmuş olması, aynen ilk dönemlerde Bağdat’ta Abbasi Hilafetinin himayesinde,  Beytul-hikme’de birlikte çalışan Müslüman, Sabii ve Hristiyan ilim adamlarının dünyayı aydınlatan İslam Medeniyetini ortaya çıkardığı gibi bu medeniyetin yeniden birlikte ihyasını hedefleyen bu fakültenin ülkemiz, ilimiz ve bölgemiz için yararlı olacağına inanmaktayız.
Fakültemiz, üniversitemizin vizyonu doğrultusunda yerel değerlerden evrensel olana katkı sunmak ve Ortadoğu’nun zengin sosyal kültürel politik medeniyet birikimini dünyaya açmak ve taşımak anlamında önemli bir sorumluluğu üstlenmeyi amaçlamaktadır. Bu kadim geleneğin yeni olanla harmanlanması, geçmiş zihin kodlarının ve düşünüşlerinin daha iyi olanı ararken yeni formlar oluşturarak ama geleneği de inkar etmeyerek şekillendirilmesi, akademik ve etik sorumluluğumuzdur.
Bugün baş döndürücü teknolojik gelişmelere rağmen sosyal bilimlerin her zamanki fonksiyonel etkinliği sürmektedir. İnsanlık olarak din ve dini değerlere büyük önem verildiği bir dünyada yaşamak istiyoruz.  Bilinç düzeyi yükselen ve gittikçe “sorgulayan” bir özellik kazanan yeni neslin ve akademik zihniyetin İslam dininin etkinliğini düşünerek yeni araştırmalara imza atacağına inanıyoruz. Bugün şu veya bu nedenle kendisini manen huzursuz hisseden birçok kişi, problemlerine çözüm bulabilmek için dine yönelmektedir. Bu eğilime sağlıklı bir yön vermek, her şeyden önce dinin özünü kavramış ve kaynaklara vâkıf olan donanımlı ilim adamlarının yetişmesine bağlıdır. Aksi halde din ve dini değerler adına kimi grup ve akımların bazen yanlış ve asılsız bilgilerle insanları kendi amaçları doğrultusunda kullanma yoluna gitme riskiyle her an karşılaşılabilmektedir. Dünyada bireysel ve toplumsal çoğu sorunun ancak ilahi vahyin yönlendirmesiyle çözülebileceği, neredeyse bütün dinler tarafından kabul görmektedir. Bunun için genelde dinler özelde de İslam ile ilgili araştırmalar alanında akademik düzeyde yetişmiş uzmanlara ihtiyaç duyulduğu bilinen bir gerçektir.  İşte bundan dolayı, ülkemizde insanların birbirini tanıma çalışmalarının bir parçası olarak din alanında da bir açılımın gerçekleştirilmesi elzem görülmektedir.
İslami İlimler Fakültesi olarak; İlahiyat (%100 Arapça) Lisans Programı ile Temel İslâm Bilimleri, İslâm Tarihi ve Sanatları,  Felsefe ve Din Bilimleri, alanlarında araştırmalar yaparak ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üretimi ve aktarımı sağlayabilen; örgün ve yaygın din eğitimi ile dinî-moral hizmetlere yönelik olarak, ülkesini, milletini ve mesleğini seven; toplumuna ve insanlığa yararlı olma idealini özümsemiş, sistematik, tutarlı ve eleştirel düşünebilen, insanlara empati ile yaklaşabilen, etik ve estetik değerlere sahip, inançlı, bilgili, hoşgörülü, aydın ve mesleki açıdan yetkin ilahiyatçıların yetiştirilmesi hedeflerimizin merkezinde yer almakta olup, bu amaç doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
Mardin, yapısı itibariyle yüzü dışarıya açık bir şehirdir. Bu çerçevede şehre yönelik ulusal ve uluslararası özel bir ilgi mevcuttur. Fakültemiz de bu çerçevede akademisyen ve öğrenci massetme kapasitesine sahip olacaktır. Mardin Artuklu Üniversitesi, içerisinde bulunduğu farklı kültürel çeşitlilik açısından oldukça önemli avantajlara sahiptir. Farklı inançların barış ve hoşgörü içerisinde yaşadığı bir şehirde yer alan Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesindeki İslami İlimler Fakültesinin, bu kültürel ortama kazandıracağı ve bu ortamdan alacağı çok önemli kazanımları olacaktır. Farklı inanç ve dillerin barındığı bu kültürel ortamdan maksimum düzeyde faydalanacak, buna ilave olarak bu ortama önemli katkıları olacaktır. İslami İlimler Fakültesi, farklı ülkelere oldukça yakın sınırları olan Mardin ilinde bulunmasının avantajlarına da sahiptir. Tarihi dokusuyla bir cazibe merkezi olan Mardin’de, % 100 Arapça İslami ilimler lisans programı en kısa zamanda önemini hissettirecek olup gerek  öğrenciler ve gerekse de akademisyenler tarafından ilk tercihleri arasına dahil olacağını düşünmekteyiz.
Fakültemiz, Öğrencilerinin uluslar arası platformda müspet tecrübe edinebilecekleri Öğrenci değişim programlarını önemsemektedir. Bu itibarla, diğer ülkelerden öğrenci kabul ederek ve başarılı olan öğrencilerimizi, Mardin İslamî İlimler Fakültesi Öğrencilerine Yardım Derneği ve diğer sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla yaz tatilinde üç ay boyunca dil kursları için yurtdışına göndererek, farklı eğitim metotlarıyla eğitimlerini pekiştirebilecekleri, diğer üniversitelerle entegreli olarak etkin eğitim-öğretim araçlarıyla uygun çalışma ortamlarına kavuşturulacaklardır.
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü