T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
  • /
  • PROGRAMIN TARİHÇESİ

PROGRAMIN TARİHÇESİ

Sevgili Öğrenciler!

Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi web sayfasına hoşgeldiniz! Geleceğinizi inşa etmek üzere girdiğiniz bu yolda hepinize başarılar dileriz.

Fakültemiz, "İlahiyat Bilimleri Fakültesi" ismiyle Bakanlar Kurulu’nun 04.04.2011 tarih ve 2011/1595 sayılı kararı ile kurulmuştur. Daha sonra Bakanlar Kurulu’nun 14.03.2016 tarih ve 2016/8700 sayılı Kararnamesi ile Fakülte ismimiz “İslami İlimler Fakültesi” olarak değiştirilmiştir.

Üniversitemizin bulunduğu Mardin kentimiz yüzyıllardan beri farklı kavim, medeniyet, din ve kültürlerin birlikte yaşadıkları el-Cezire bölgesinin en kadim ve önemli kenti sayılmaktadır. Kadim tarihte bölgede ortaya çıkan dinlerinden her biri bu kentte varlığını sürdürmüştür.Çeşitli din ve medeniyetlerin farklı bilim dallarında akademik araştırmalara tabi tutulacakları bir “İslami İlimleri Fakültesi”nin bu kentimizde kurulmuş olması, aynen ilk dönemlerde Bağdat’ta Abbasi Hilafetinin himayesinde, Beytul-hikme’de birlikte çalışan Müslüman, Sabii ve Hristiyan ilim adamlarının dünyayı aydınlatan İslam Medeniyetini ortaya çıkardığı gibi bu medeniyetin yeniden birlikte ihyasını hedefleyen bu fakültenin ülkemiz, ilimiz ve bölgemiz için yararlı olacağına inanmaktayız.

İslami İlimler Fakültesi; Temel İslâm Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslâm Tarihi ve Sanatları alanlarında araştırmalar yaparak ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üretimi ve aktarımı sağlayabilen; örgün ve yaygın din eğitimi ile dinî-moral hizmetlere yönelik olarak, toplumdaki inanç farklılıklarını dikkate alan bir yaklaşımla ülkesini, milletini ve mesleğini seven; toplumuna ve insanlığa yararlı olma idealini özümsemiş, sistematik, tutarlı ve eleştirel düşünebilen, insanlara empati ile yaklaşabilen, etik ve estetik değerlere sahip, inançlı, bilgili, hoşgörülü, aydın ve mesleki açıdan yetkin ilahiyatçıların yetiştirilmesidir.

Fakültemiz, 2011 yılında kurulan ve 2014 yılında öğrenci kabulüne başlayan fakültemiz, ilk mezunlarını 2019 yılında vermiştir. Eğitim kadromuzda 2 profesör, 10 doçent, 9 doktor öğretim üyesi, 16 öğretim görevlisi ve 20 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

İslami İlimler Fakültesi, akademik açıdan Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri ve İslam Tarihi ve Sanatları olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır. Fakültemiz, gerek yerli gerekse yabancı uyruklu hocalarımızın birikimleriyle akademik başarısını sürekli arttırma gayretindedir.

İlahiyat (Arapça) Lisans Programı

İlahiyat (Arapça) lisans programı ile ülkemize ve tüm insanlığa yararlı bireyler olmanız için fakülte yönetimi ve akademisyenleri olarak elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğimizi bilmenizi isteriz. İslami İlimler Fakültesi olarak uyguladığımız program çerçevesinde

* Ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üretimi ve aktarımı sağlayabilen;

* Örgün ve yaygın din eğitimi alanlarında donanımlı;

* Toplumuna ve insanlığa yararlıolma idealini özümsemiş;

* Sistematik, tutarlı ve eleştirel düşünebilen;

* İnsanlara empatiile yaklaşabilen;

* Etik ve estetik değerlere sahip,

* Bilgili, hoşgörülü, aydın ve sahasında yetkin bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Programı

Hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin amacı; öğrencilere 04/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde kayıt oldukları İslami İlimler Fakültesi eğitim-öğretim programlarının öngördüğü dersleri takip edebilmek için Arapça okuma, anlama, yazma, konuşma ile ilgili temel bilgi ve beceriler yanında meslekî ve sosyal hayatta gerekli olan Arapça dil yeterliliğini kazandırmaktır.

Zorunlu Arapça hazırlık sınıfı, iki dönemden ibaret olup her dönemin eğitim süresi 16 haftadır. Hazırlık sınıfında işlenen dersler haftalık 30 ders saati olup dağılımı şöyledir:

1. Sarf/Kelime Bilgisi (4 saat);

2. Nahiv/Cümle Bilgisi (6 saat);

3. İstima/Dinleme-Anlama (4 saat);

4. Kıraat/Metin Okuma (6 saat);

5. İmlâ/Yazım Bilgisi (4 saat);

6. Muhadese/Konuşma (4 saat);

7. Tashih-i Hurûf/Kur'ân-ı Kerim ve Tecvid (2 saat)

Hazırlık Sınıfında Yapılan Sınavlar Quiz Sınavları: Öğrenciye, öncesinde haber verilerek veya verilmeyerek yapılan ve süresi bir ders saatini geçmeyen anlik-küçük sınavlardır. Hazırlık sınıfında her yarıyılda 2 (iki) Quiz Sınavı yapılır. Quiz Sınavlarının yapıldığı günlerde derslere devam edilir. Quiz Sınavı, oluşturulan komisyonlar nezaretinde sözlü olarak yapılabilir.. Proje Ödevi: Hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler her yarıyılda her ders için en az 1 (bir) adet proje ödevi hazırlamak zorundadırlar. Proje ödevleri dersin içeriği ve özelliğine göre yazılı olarak istenebileceği gibi sözlü olarak da istenebilir. Portfolyo Çalışması: Ders öğretim elemanının öğrencinin seviyesini ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kişiye özel yaptığı yönlendirmeler, verdiği ödevler ve ihtiyaca binaen haftada 2 defa ve 60'ar dakika olmak üzere yaptığı ilave dersler neticesinde öğrencinin çabasını ve akademik performansını arttırmaya yönelik çalışmalardır. Portfolyo çalışmalarında öğrencinin seviyesi esastır. Ders Öğretim elemanı öğrenciyi kişisel kapasitesine göre gerek ilave derslerle gerekse çeşitli ödevler, klasik veya interaktif uygulamalarla ve projelerle geliştirmeye ve başarısını yükseltmeye çalışır.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü