T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
 • /
 • AKADEMİK PERSONEL İZİN YÖNERGESİ

AKADEMİK PERSONEL İZİN YÖNERGESİ

T.C.

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI


Akademik Personel İzinleri ile Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslar

 1. İzin İle İlgili Esaslar
  1. Fakültemiz akademik personelleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 102,103, 104, 105, 106, 107 ve 108. maddelerinde belirtilen izinleri aşağıdaki belirtilen usûl ve esaslar çerçevesinde kullanacaklardır.
  2. Yıllık izinlerin kullanılmasında temel ilke; her birimde mevcut personelin hizmeti aksatmayacak bir şekilde izin kullanmalarının sağlanmasıdır. Bu amaçla, izin vermeye yetkili amirler, hizmetin aksamadan devamını sağlayacak bir plan çerçevesinde izin kullandıracaktır.
  3. Öğretim elemanlarının yıllık ve mazeret izinleri, bölüm başkanının teklifi ve dekanın onayı ile yürürlüğe girer.
  4. Mazeret izinleri ilgili kanunda belirtilen durumlarda (Doğum, ölüm, evlilik vs) kullanılan mazeret izinleri ve amirin yetkisinde olan 10 günlük mazeret izninden oluşur. Kanunda belirtilen mazeretlerin (Doğum, ölüm, evlilik vs.) oluşması durumunda kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde izin kullandırılır. Amirin yetkisinde olan 10 günlük mazeret izni ise yıllık izin varken kullandırılmaz. Ancak yıllık izinin olmadığı hallerde kullanılabilir.
  5. Öğretim elemanları yıllık izinlerini, öğrenime ara verilen zamanlarda kullanırlar (Eğitim döneminde yıllık izin kullanılamaz. 2547 Madde:64). Eğitim-Öğretim döneminde zorunlu hallerde kullanılması gereken izinler, gerekçeli olarak bölüm başkanının teklifi ile dekanının onayına sunulur. Dekanın onay vermesi durumunda mazeret izni, eğer varsa yıllık izinden kullandırılır. Yoksa 10 günlük mazeret izninden kullandırılır.     
  6. Zorunlu hallerin dışında yıllık izin talebi en az iznin başlangıç tarihinden 5 işgünü önce yapılmalıdır.
  7. Öğretim elemanları, personel bilgi sisteminde oluşturacakları izin talep formlarını EBYS üzerinden veya bölüm başkanı imzasından sonra elden bölüm sekreterliğine teslim ederler.
  8. Yıllık iznini yurtdışında kullanmak isteyen öğretim elemanı yıllık iznini yurtdışında kullanmak istediğine dair dilekçesini iznin başlangıç tarihinden en az 10 işgünü önce (gidilecek ülke mutlaka belirtilerek) bölüm başkanlığına sunar. Yurtdışında kullanılması planlanan yıllık izin, ilgili birim amirince imzalanıp Rektör tarafından onaylanması halinde kullanılabilecektir.
  9. Yıllık izin bitiminde işe başlama işlemi yapılmadan yeni bir izin belgesi düzenlenemez.

 

 1. Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeler ile İlgili Esaslar
  1. Bu bölümde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 39. maddesinde öngörülen Yurtiçi ve Yurtdışı geçici görevlendirme esasları düzenlenmiştir.
  2. Geçici görevlendirmeler kısa süreli ve uzun süreli görevlendirmeler olarak ayrılır. Öğretim elemanlarının bilimsel toplantılara katılmak, inceleme, araştırma ve uygulama yapmak üzere süresi üç ay kadar (üç ay dahil) olan görevlendirmeler kısa süreli, üç aydan fazla bir süre ile ilgili yönetim kurullarınca onaylanacak bir çalışma programına göre yapılan görevlendirmeler uzun süreli görevlendirmeler olarak tanımlanır.
  3. Öğretim elemanlarının kurumlarından yolluk almaksızın yurt içinde ve dışında kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla, bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmalarına, araştırma ve inceleme gezileri yapmalarına, araştırma ve incelemenin gerektirdiği yerde bulunmalarına, bir haftaya kadar dekan, onbeş güne kadar rektör izin verebilirler. Bu şekilde onbeş günü aşan veya yolluk verilmesini gerektiren veya araştırma ve incelemenin gerektirdiği masrafların üniversite ile buna bağlı birimlerin bütçesinden veya döner sermaye gelirlerinden ödenmesi icabeden durumlarda, ilgili yönetim kurulunun kararı ve rektörün onayı gereklidir (2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi).
  4. Bir haftaya kadar olan ve dekanın iznine tabi olan görevlendirmelerde bölüm başkanlığının bilgilendirilmesi ile beraber (varsa) izin formuna gerekli belgelerin eklenmesi ile başvuru yapılır.
  5. İnceleme, araştırma ve uygulama için görevlendirmelerde konu ile ilgili bir ön raporun Fakülte Yönetim Kurulunca kabulü şartı aranır.
  6. Kongrelere bilimsel tebliğ ile katılmak esastır. Görevlendirme istek formuna kongre davet yazısı ve iş başı dilekçesine kongre katılım belgesi eklenmelidir.
  7. İl dışındaki üniversitelerde lisansüstü eğitim gören araştırma görevlilerinin tezleri veya diğer araştırmaları ile ilgili eğitim gördükleri üniversiteye kısa süreli (7 güne kadar) görevlendirmeleri durumunda; görevlendirme sonunda kişi tarafından bölüm başkanlığına bir rapor sunulur.
  8. Uzun süreli yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmelerin yapılabilmesi için ilgili birimin eğitim ve öğretim programlarının aksatılmayacağının bölüm başkanının önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurullarınca belirlenmiş olması şarttır.
 2.  Diğer Hususlar
  1.  Üzerinde ders yükü bulunan öğretim elemanı, izin ve görevlendirmelerinin ders günlerine denk gelmesi durumunda telafi programı uygulamalıdır. Bu durumlarda izin ve görevlendirme talep formlarına, bölüm başkanlıklarından onaylanmış “Ders Telafi Programı” eklenmelidir.
  2. Yukarıdaki hususların usulüne uygun olarak yürütülmesinden bölüm başkanlıkları sorumludur.
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü