T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İÇ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
 • /
 • GÖREV TANIMLARI

GÖREV TANIMLARI

İŞ AKIŞI ŞEMASI

GÖREV TANIMI

Birim

İç Hizmetler Müdürlüğü

Alt Birim

-

Görev Ünvanı

İç Hizmetler Müdürü

Üst Yönetici

Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı

Astlar

Şef, İdari Personel, Temizlik Personeli ve Güvenlik Personeli

Yetki Devri /

Vekâlet

Şef ve İdari Personel

Çalışma Saati

08:00-17:00 ve Vardiya Sistemi

Çalışma Yeri

Rektörlük, Kampüs ve Diğer İlçelerde Bulunan Birimler

Bu form 26 Aralık 2007 tarihli 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi çerçevesinde hazırlanmıştır.

 1. Görev Alanı
 1. 657, 4857, 5188 ve 5018 sayılı Kanunlar ile diğer ilgili kanunlar çerçevesinde Üniversitemizin temizlik, güvenlik hizmetlerini yürütmek.
 2. İç Hizmetler Müdürlüğü diğer iş ve işlemleri.
 3. İç Hizmetler Müdüriüğü, yaptığı iş ve işlemlerden dolay Genel Sekreter/Genel Sekreter Yardımcısı/ Rektör Yardımcısı/Rektör’e karşı sorumludur.

 

 1. Temel Görev ve Sorumluluklar

İç Hizmetler Müdürü

 

 1. Üniversitenin temizlik sarf malzeme ihtiyaçlarını tespit etmek, ihale için teknik şartname hazırlamak, komisyonda görev almak,
 2.  İş güvenliği ile ilgili önlemlerin alınmasını sağlamak,
 3. Fiziki alanların sürekli temiz, bakımlı ve düzenli olarak hizmet verebilmesi için gerekli kontrolleri yapmak ve gerekli tedbirleri almak,
 4. Üniversite genelinde ihtiyaç duyulan taşıma, yükleme ve boşaltma işlerini yaptırmak,
 5. Temizlik personellerinin işlerini koordine etmek, çalışma saatleri ve izinlerini takip etmek,
 6. Görev alanında hizmetin etkili, verimli ve süratli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
 7. Her türlü toplantı, tanıtım ve organizasyonlara alt yapı desteği sağlamak,
 8. Yapacağı iş ve işlemlerde, kamu kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli bir biçimde kullanmak.
 9. İç Hizmetler Şube Müdürü, yaptığı iş ve işlemlerden dolayı; Genel Sekreter/Genel Sekreter Yardımcısı/ Rektör Yardımcısı/Rektör’e karşı sorumludur.
 10. Aşağıda sıralanan işlerin takibini yapmak.

İdari Personel

 

 1. Görevli olduğu birimde görevi konusu işlerin, Kanun, Tüzük ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 2. Kurumiç yazışmları yapmak
 3. Kurumdığı yazışmları yapmak.
 4. Personelin Özlük İşlerini takibini yapmak.
 5. Güvenlik Personelin Maaş ve diğer tahakkuk işlmelerin takibini yapmak.
 6. Güvenlik Personelin Emniyet İşlemlerini takibini yapmak.
 7. Üst Amirlerin vereceği diğer işlerin takibini yapmak.

 

Temizlik Personeli

 

 1. Üniversitemiz bünyesindeki Rektörlük Binası Kampüs Yerleşkesi ve Diğer İlçelerde bulunan birimlerde; Toplantı salonu, arşiv, depo, ilan panoları, derslikler, laboratuvarlar ve fakültenin ortak alanlarının genel düzenini sağlamak ve temizlik işlerini yapmak.
 2. Birimlerde ilan panolarında tarihi geçen ilanları çıkarmak, ,
 3. Lüzum halinde öğrenci işleri ve yazı işleri birimi evrak kayıt, fotokopi, vb. işlere destek olmak,
 4. Genel iş tanımlarına, prosedürlere, iş güvenliği ile ilgili Kanun ve yönetmeliklere uygun hareket etmek.
 5. Öğrenci, öğretim elemanı, idari personele nazik ve saygı kuralları içerisinde davranmak.
 6. Temizlik alanı olarak kendisine verilen mekânları, talimat ve standartlara uygun olarak temizlemek
 7. Amirleri tarafından işi ile kendisine verilen görevleri eksiksiz olarak yerine getirmek.
 8.  Satın alınan malzemelerin taşınmasına yardımcı olmak.
 9. Binayı terk ederken Cam, elektrik ve suların kontrol ederek kapalı olmalarını sağlamak.
 10. Mekân temizliği yapılırken, güvenlik önlemlerine dikkat etmek.
 11. Çöpleri toplamak.
 12. Amirlerin izni olmadan idari birimlere girmemek.
 13. Sessiz çalışmaya özen göstermek.
 14. Çalışma alanını ayrılırken kontrol ederek, kendinden sonra işe başlayacak arkadaşına teslim etmek, varsa önemli bilgileri aktarmak.
 15. Gizliliğe riayet etmek.
 16. Mesai saatlerine uymak
 17. Çalışmayı ve geçişleri zorlaştıran eşya veya malzemeleri kaldırmak.
 18.  Zemini özellikle yağışlı havalarda sürekli kuru tutmak.
 19.  Çalışma alanını sürekli havalandırmak.
 20. Aydınlatma konusunda ortaya çıkan sorunları anında teknik servise bildirmek.
 21.  Sınıf ve salonların ısı durumunu kontrol etmek, sorunları teknik elemanlara bildirmek.
 22. İş disiplinine uymak.
 23.  Zorunlu hallerde görev yerini terk etmemek.
 24. Depo ve kapalı alanlarda sigara içmemek.
 25. Üst Amirlerin iş ile ilgili verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

 

Güvenlik Görevlisi

 

 

 1. Kuruluşu, sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma ve yıkma, zorla işten alıkoyma gibi her çeşit tehdit, tehlike ve tecavüze karşı korumak;
 2. Görev alanları içinde işlenmiş veya işlenmekte olan suçları derhal güvenlik amirine bildirmekle beraber, destek güvenlik ekibi gelinceye kadar zanlıları yakalamak.
 3. Delilleri bulundukları yerde muhafaza etmek;
 4. Güvenlik amirinin işe el koymasından itibaren emrine girerek ona yardımcı olmak.
 5. Koruma ve güvenlik hizmetlerinin gerektirdiği diğer önlemleri almak.
 6. Sivil Savunma ve Polis Teşkilatına görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak.
 7. Yangın, deprem gibi tabiî afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girmek.
 8. Tesislere girişlerde, verilmiş olan ilgili diğer talimatlar uyarınca işlem yapmak,
 9. Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete almak.
 10. Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalamak.
 11. Olay yerini ve delilleri koruma amacı ile yakalamak.
 12. Özel Güvenlik Teşkilatı yukarıda tanımlanmış görev ve işlemler dışında, acil durumlarda Kuruluş tarafından verilecek sözlü ve yazılı talimatlara ve her bir görev yeri ve tanımı için Kuruluş tarafından verilmiş yazılı talimatlara ayrıca uymakla yükümlüdür.
 13. Bütün birimlerde çalışan güvenlik personeli, öğrencilerin ihtiyacı olan yasalarda verilmiş olan güvenlik hizmetlerini yerine getirir.
 14. İdare tarafından belirlenmiş yerlerde düzenli olarak dolaşarak, maddi ve manevi kayıplara yol açabilecek hadiseleri önler ve yetkilileri bilgilendirir.
 15. Amiri tarafından belirlenen nöbet rotasyonlarına riayet eder.
 16. “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliği”ne uyar.
 17. Güvenlik görevlileri, görev alanlarında bir suçla karsılaştığında müdahale etmek, suçun devamını önlemek, sanığı tespit ve yakalama ile olay yerini ve suç delillerini muhafaza ve yetkili kolluğa teslim etmek ve idareye iletmekle görevlidir. Genel kolluğun o l a ya el koymasından itibaren araştırma ve delil toplama faaliyet ine genel kolluğun talebi halinde yardımcı olur. Ayrıca personelin islediği suçları idareye bildirmekle yükümlüdür.
 18. Zimmeti altındaki telsiz, düdük, kelepçe, cop vb. malzemeyi kullanmada özen gösterir, aksi durumda tazmin eder.
 19. Görev anında kesinlikle alkol ve uyuşturucu madde veya benzeri madde kullanmaz veya doktor reçetesi ile verilmiş uyuşturucu içeren ilaçlar alma zorunluluğu varsa Hastane Müdürlüğü’ne bildirir.
 20. Görev yerlerinde sınav günlerinde trafik ve otopark düzenini sağlar.
 21. Kayıp, çalıntı, buluntu eşyaları anında nöbet defterine işler, tutanakla Hastane Müdürlüğü’ne teslim eder, kaybı bulunan şahısları Hastane Müdürlüğü’ne yönlendirir.
 22.  Hasta ziyaret saatlerine uygun olarak ziyaretçi yoğunluğunu organize eder. Mesai saatleri dışında gelen ziyaretçileri kaydeder.
 23.  Ölüm halinde hasta yakınlarını nazikçe Enstitü bahçesine alır, morga gönderilmek üzere ambulansa haber verir.
 24. Güvenlik görevlileri, sivil savunmanın, acil durumlarda doğal üyesidir. Enstitümüzün sivil savunma ve acil eylem planlarını güvenlik merkezinde bulundurur ve buna göre hareket eder.
 25. Üst Amirlerin iş ile ilgili verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

 

 1. Yetkiler

 

 1.  Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç-gereç ve malzemeyi kullanabilmek.
 2. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

 

 1. En Yakın Yönetici
 1. Genel Sekreter
 2. Genel Sekreter Yardımcısı

 

 1. Bağlı Ünvanlar
 1. Genel Sekreter
 2. Genel Sekreter Yardımcısı

 

 1. Nitelikler

 

 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A ve 68/B maddelerinde belirtilen niteliklere haiz olmak,
 2. 5188 Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kurallarına uyulması.
 3.  4857 Sayılı İş Kanunu kurallarına uyulması.
 4. Personel Sözleşmesi uyulması.
 5. Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,
 6. Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek,
 7. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

 

 1. Yetkinlikler

 

 1. Temel

 

 1. İdari Personel için Kpss şartlarını taşıması gerekmektedir.
 2. Güvenlik Görevlisi olarak çalıştırılacak olan personellerin Emniyet Genel Müdürlüğü (Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü) tarafından verilen Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olması gerekmektedir.
 3. Özel Güvenlik olarak en az Lise mezunu olması gerekmektedir.
 4. Temizlik Peroneli için en az okuma yazması olması gerekmektedir.

 

 1. Teknik

 

 1. İdari Personel KPSS Niteliklerini taşıması gerekmektedir.
 2. Güvenlik Görevlisi için aranan niteliklerin olması gerekmektedir.
 3. Temizlik Personel için aranan nitelikte olması gerekmekdir.

 

 1. Yönetsel

 

 1. Kalite yönetim sistemi doğrultusunda faaliyetleri yönetmek,
 2. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymak,
 3. İdari işlerle alakalı bilgi sistemlerini yönetmek,
 4. Malzemelerin ve ortak kullanım alanlarının yönetimini yapmak,
 5. Çalışan ulaşımını ve servis hizmetlerini yönetmek,
 6. Hijyen, temizlik ve çevre hizmetlerinin yönetimini yapmak,
 7. Mesleki gelişime ilişkin bir takım faaliyetleri yerine getirmek,
 8. İdari işlerle ilgili kendisine verilen tüm görevleri yerine getirmek.

 

 1. Sorumluluk
 1. 657, 4857, 5188 ve 5018 sayılı Kanunlar ile diğer ilgili kanunlar çerçevesinde Üniversitemizin temizlik, güvenlik ve ulaştırma hizmetlerini yürütmek.
 2. İç Hizmetler Müdürlüğü diğer iş ve işlemleri.
 3. İç Hizmetler Müdürlüğü, yaptığı iş ve işlemlerden dolay Genel Sekreter/Genel Sekreter Yardımcısı/ Rektör Yardımcısı/Rektör’e karşı sorumludur.

 

 

 

 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu.
 2. 5188 Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
 3. 4857 Sayılı İş Kanunu
 4. Personel Sözleşmesi
 5. İlgili Diğer Kanunlar

 

 

TEBLİĞ EDEN

İç Hizmetler Müdürlüğü

İdari görev

 

TEBELLÜĞ EDEN

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum, anladım; verilen görevleri Görev Tanım Formunda belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.

Adı / Soyadı

 

Kadro Ünvanı

Tarih

İmza

Abdulbasıt BARIK

İç Hizmetler Müdürü

…/…/2020

 

 

 

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü